jtemplate.ru - free extensions for joomla

Departamentul Economie şi administrarea afacerilor   

                                      

ZAVAȚKI Tatiana, conf. univ., dr., şef departament

 Tel. (+373 022) 815-636, (+373 022) 815-641

Biroul 408/2

Departamentul Economie şi administrarea afacerilor este o subdiviziune structurală a facultății Științe economice și juridice și are misiunea de pregătirea cadrelor cu studii superioare la specialitățile „Business și administrare”,  „Contabilitate”, „Finanţe şi bănci”, „Marketing și logistică”, „Merceologie și comerț”.

Misiunea departamentului „Economie şi administrarea afacerilor” este să ofere servicii educaţionale de înaltă calitate în scopul dezvoltării capacităților intelectuale și a cunoștințelor de specialitate ale studenților în domenii distincte ale economiei, precum: Management, Antreprenoriat, Planificarea afacerilor, Marketing, Contabilitate, Analiza activității economico-financiare, Finanţe publice, Fiscalitate, Finanţele întreprinderii, Asigurări, Audit, etc.; implicarea personalului ştiinţific al catedrei în crearea unei economii de piaţă funcţionale prin cercetări veritabile şi transfer de cunoştinţe  către autorităţile locale şi centrale.

Prin studiile profesionale oferite la programele de masterat  Contabilitate, expertiză și audit, Finanţe aplicate, fiscalitate, bănci şi asigurări, Management strategic și administrarea afacerii, aflate în gestiunea departamentului, colectivul didactico-ştiinţific contribuie la lărgirea orizontului de cunoştinţe profesionale ale tuturor absolvenţilor noştri, dar şi al altor cetăţeni, la formarea de potențialului profesional.

Departamentul „Economie şi administrarea afacerilor” este angajat în pregătirea specialiştilor de înaltă calificare și la ciclul III doctorat la specialitățile: 521.03 „Economie și management în domeniul de activitate”, 521.04 „Marketing; logistică”,  522.01 „Finanţe” și 522.02 „Contabilitate; audit; analiza economică”.

Obiectivele departamentului „Economie şi administrarea afacerilor”:

 • proiectarea procesului didactic pe profilul departamentului pentru ciclul I, Licenţă; ciclul II, Masterat şi ciclul III, Doctorat;
 • organizarea şi realizarea procesului didactic pe profilul departamentului;
 • monitorizarea evaluarea calităţii procesului didactic pe profilul departamentului;
 • asigurarea metodică a procesului didactic;
 • ghidarea activității studenților și orientarea în proiectarea carierei;
 • pregătirea cadrelor ştiinţifice şi didactice prin doctorat;
 • asigurarea realizării lucrului educativ cu studenţii.

 

 Corpul didactic al departamentului 

N/o

Numele, prenumele

Titlul, gradul şi funcţia ocupată

Titularul de curs

1.

Zavațki Tatiana

Șef departament, conferențiar universitar, doctor

Bazele funcționării piețelor de capital, Metode și tehnici fiscale, Management bancar, Bazele activității investiționale, Asigurări și reasigurări, Activitatea bancară, Asigurări internaționale, Teoria și dezvoltarea cooperaţiei de consum, Managementul riscurilor în afaceri, Bazele antreprenoriatului.

2.

Şavga Larisa

Profesor universitar, doctor habilitat,  Rector UCCM

Bazele e-comerţului, Cybemarketing, E-marketing, Managementul proiectelor, Bazele managementului, Management, Managementul resurselor umane, Metodologia cercetărilor economice.

 3.

Tuhari Tudor

Profesor universitar, doctor habilitat

Organizarea contabilității, Standardele Naționale de Contabilitate, Teoria şi istoria contabilităţii, Standarde Internaţionale de Raportare Financiară

4. 

Fuior Elena

Profesor universitar, doctor

Gestiunea și planificarea fiscală, Finanţele întreprinderii, Gestiunea financiară a întreprinderii, Operațiuni și tehnici bancare

5. 

Perciun Rodica

Profesor universitar, doctor habilitat

Teoria businessului, Comunicare în afaceri, Managementul producției, Etica profesională, Management comercial.

6. 

Maxim Ion

Conferenţiar universitar, doctor habilitat

Planificarea  financiară a întreprinderii, Managementul portofoliului de investiții, Tehnici de impunere şi control fiscal, Politici concurenţiale pe piaţa financiară

7.

Pituşcan Feodosie

Conferenţiar universitar, doctor

Organizarea şi tehnologia comerţului, Baza-material tehnică, Cercetări de marketing, Marketing, Marketing I, II, Etica profesională, Tehnici de promovare în turism, Expoziţii şi iarmaroace, Comunicarea integrată de marketing, Comportamentul consumatorului, Sisteme informaționale și programe aplicative de marketing.

8. 

Căpățînă Sofia

Conferenţiar universitar, doctor

Contabilitate, Contabilitate managerială, Analiza situațiilor financiare, Auditul financiar, Contabilitate în comerț, Sisteme contabile comparate, Contabilitate managerială în comerţ, Standarde internaționale de contabilitate, raportare financiară, Controlul de gestiune și audit

 9.

Cușnir Corina

Conferenţiar universitar, doctor

Relaţii valutar-financiare internaționale, Evaluarea financiară a întreprinderii, Prețuri și tarife, Buget și trezoreria publică, Finanțe publice

 10.

Livițchi Oxana

Conferenţiar universitar, doctor

Teoria economică I, II, Economia întreprinderii, Bazele antreprenoriatului, Sisteme de planificare în afaceri, Managementul calităţii, Diagnostic economic, Plan de afaceri și studii de fezabilitate.

11. 

Moraru Simion

Conferenţiar universitar, doctor

Mediul european de afaceri, Geoeconomie, Integrare economică europeană, Economia regională, Managementul comparat.

12.

Zugrav Inga

Conferențiar universitar, doctor

Moneda şi credit, Finanţe, Gestiunea riscurilor financiar-bancare, Tehnica plăților și finanțărilor internaționale, Evaluarea riscului de fraudă şi măsuri antifraudă

13.

Maleca Ina

Conferenţiar universitar, doctor

Contabilitate financiară, Automatizarea contabilității, Contabilitatea, Contabilitatea în ramuri, Contabilitatea financiară în comerţ

14. 

Fulga Viorica

Conferenţiar universitar, doctor

Bazele contabilității, Bazele analizei economice, Contabilitate bancară, Analiza situațiilor financiare, Standardele Naționale de Contabilitate, Diagnosticul financiar, Contabilitatea în comerţul interior şi servicii

15. 

Colesnicova Tatiana

Conferenţiar universitar, doctor

Matematica, Tehnologii informaționale

16. 

Hacina Ludmila

Asistent universitar

Teoria economica I, II, Teoria businessului, Statistica economică, Integrare economică europeană, Economia regională, Mediul european de afaceri, Managementul riscurilor în afaceri, Etica profesională, Managementul producției, Managementul comparat.

17.

Baran Tatiana

Asistent universitar

Teoria și dezvoltarea cooperaţiei de consum, Comunicare în afaceri, Bazele managementului, Management, Managementul resurselor umane, Management comercial, Bazele antreprenoriatului.

18. 

Prodan Djulieta

Asistent universitar

Contabilitatea managerială, Analiza situațiilor financiare, Bazele contabilității, Contabilitate financiară, Bazele analizei economice, Contabilitate în comerț, Contabilitate

19. 

Guțan Viorica

Asistent universitar

Contabilitate, Organizarea contabilității, Auditul financiar, Audit intern, Organizarea contabilității, Contabilitate impozitelor, Contabilitate bancară, Analiza gestionară, Standardele Naționale de Contabilitate

ACTIVITATEA DE CERCETARE 

a departamentului Economie şi administrarea afacerilor

Articole în reviste Categoria B+

 1. FUIOR E., ZAVAȚKI T., MAXIM I. Competitiveness of the enterprise: the essence and methods of evaluation.  In: The Yearbook of The "Gh. Zane" Institute of Economic Researches, Gheorghe Zane Institute for Economic and Social Research (from the Romanian Academy, Jassy Branch). Vol. 28(1), p. 33-50. ISSN 1453-4061.
 2. ZUGRAV, I. Business management strategies in crisis. In: The Yearbook of The "Gh. Zane" Institute of Economic Researches, Gheorghe Zane Institute for Economic and Social Research (from the Romanian Academy, Jassy Branch). Vol. 28(1), p. 95-103. ISSN 1453-4061.
 3. FUIOR E., SANDUȚA T., Problems and prospects of development of leasing in the Republic of Moldova. Economy Transdisciplinarity Cognition,. Vol. 21, Issue 2/2018, Universitatea George Bacovia, Bacău, 2018, p. 51-62 (1,20 c.a.), ISSN 2067-5046- print edition; 2068 - 7389 - online edition. http://etc.ugb.ro/current-issue
 4. ZUGRAV I. Increasing SME competitiveness by implementing the evaluation mechanism of the financial performance. The Sixth International Conference - Economy Transdisciplinarity Cognition A century of Romanian capital in Europe and its metamorphoses in the informational era, Bacău May 10 – 11, 2018, p. 99 – 104. ISSN 2067-5046
 5. GROSU, O.; FUIOR, E.; MAXIM, I. Ajutor de stat – modalitate de stimulare a dezvoltării turismului rural. The Sixth International Conference - Economy Transdisciplinarity Cognition A century of Romanian capital in Europe and its metamorphoses in the informational era, 10 - 11 mai 2018, Bacău, România, p. 138 – 149. ISSN 2067-5046
 6. CUȘNIR, C. Raising the structure of the credit-investment resources of small and medium enterprises in the Republic of Moldova. The Sixth International Conference - Economy Transdisciplinarity Cognition A century of Romanian capital in Europe and its metamorphoses in the informational era, 10 - 11 mai 2018, Bacău, România, p. 66 – 71. ISSN 2067-5046
 7. CĂPĂŢÎNĂ, S.; BUȘMACHIU, E. Accounting of Reductions in Merchandise Operations. Economy Transdisciplinarity Cognition. 2018, 21(2), 38-43. ISSN 2067 - 5046 - print edition; 2068 - 7389 - online edition. http://etc.ugb.ro/current-issue
 8. SANDUȚA T., FUIOR, E., Features of development of tourism at the present stage. The yearbook of the „Gh Zane” institute of economic researches. Vol.27, Iaşi 2018, p. 27-42

 Articole în reviste naţionale Categoria B

 1. TUHARI T. The impact of factors of accounting elements recognition and valuation on the corporate profit. In: Journal of Research on Trade, Management and Economic Development, Volumul 7, ISSUE 2(14)2020, p. 17-25. ISSN 2345-1424, E-ISSN 2345-1483
 2. TUHARI T., TRACH D. Improving the methodology for managing current assets of agricultural enterprises. In: Journal of Research on Trade, Management and Economic Development, Volume 7, ISSUE 2(14) 2020, p. 54-64. ISSN 2345-1424, E-ISSN 2345-1483
 3. FUIOR, E., MAXIM, I., LAȘCOV, V. Multidimensional financial aspect of the market. Journal of Reasearch on Trade, Management and Economic Development. Vol. 7, Issue 1 (13)/2020, Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova, 2020, p. 32 – 44, ISSN 2345-1424, E-ISSN 2345-1483.

 Articole în reviste naţionale, categoria C

 1. GUŢAN, V. Activitatea agenţiilor de turism: aspecte, juridice şi fiscale. În: Conferinţa ştiinţifică internaţională Perspectivele şi problemele integrării în spaţiul European al Cercetării şi educaţiei. Universitatea de Stat „B.P.Haşdeu” din Cahul, 2019.– ISSN 2587-3563, E-ISSSN 2587-3571. 0,51 c. a.
 2. GUŢAN, V. Contractul de comodat: aspecte juridice, fiscale şi contabile. În: Inovaţia: factor al dezvoltării social-economice. Conferinţa ştiinţifico-practică naţională, ediţia a IV-a din 13 martie 2020. Universitatea de Stat „B.P. Haşdeu din Cahul. ISBN 978-9975-88-058-9. CZU 001.895 (082) =135.1=111=161.1. I-55. 0,4 c.a.
 3. FUIOR, E.; ZAVAȚKI, T. Tax Load and Methods of Its Evaluation and Optimization in Modern Conditions. Economy Transdisciplinarity Cognition. Vol. 22, Issue 2/2019, Universitatea George Bacovia, Bacău, 2019, p. 51 – 64, ISSN 2067-5046- print edition; 2068 - 7389 - online edition.
 4. TUHARI, T. Accounting of Valuation and Depreciation of Goods in Retail Trade. Economy Transdisciplinarity Cognition,. Vol. 22, Issue 2/2019, Universitatea George Bacovia, Bacău, 2019, p. 80 – 85, ISSN 2067-5046- print edition; 2068 - 7389 - online edition.
 5. ZUGRAV, I. Digitization as a Direction of Ensuring the Increase of the Financial Performance of the Company. Economy Transdisciplinarity Cognition,. Vol. 22, Issue 2/2019, Universitatea George Bacovia, Bacău, 2019, p. 145 – 150, ISSN 2067-5046- print edition; 2068 - 7389 - online edition.
 6. FUIOR, E.; BEJENAR, N. Assessing competition in banking sector of Moldova using panzar - rosse approach. În: Journal of Research on Trade, Management and Economic Development. Volume 5, ISSUE 1(9)/2018. p. 106 – 115. 0,82 c.a. ISSN 2345-1424
 7. MAXIM, I.; BEJENAR, N. Demand estimation in the banking sector of Moldova. În: Journal of Research on Trade, Management and Economic Development. Volume 5, ISSUE 1(9)/2018. p. 31 – 40. ISSN 2345-1424
 8. MAXIM I., FUIOR, E.; Methodological principles of assessing competition in trade. În: Journal of Research on Trade, Management and Economic Development. Volume 5, ISSUE 2(10) /2018. p. 77 – 90. 0,94 c.a. ISSN 2345-1424

Articole în culegeri internaţionale

 1. ТУХАРЬ Ф.И. Внутренний оперативный контроль и функций ревизионной комиссии. Материалы IX Международной научно-практической конференции "Актуальные проблемы учета. анализа контроля налогообложения в контексте европейской интеграции и современных требований глобализации”, Львовский Торгово-Экономический Университет, 14-15 мая, 2021, стр. 359-362. ISBN 978-617-602-290-9
 2. КЭПЭЦЫНЭ C.В. Качество аудита в контексте реформы нормативно-правовой базы. В: Актуальні проблеми розвитку обліку, аналізу, контролю і оподаткування у контексті Європейської інтеграції та сучасних викликів глобалізації. Матеріали ІХ міжн. науково-практ. конф. от 14-15 мая 2021. г. – Львів: Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2021– с. 382-386. ISBN 978-617-602-290-9.
 3. ZAVAȚKI T., MAXIM I., FUIOR E. Tourism industry in the Republic of Moldova: Concept, strategies, opportunities. Conferința internațională Romanian rural tourism in international context. Present and prospects. Volumul XLVI, Iași, 30.09.2020. – p. 80 – 95. ISBN: 978-606-685-740-0.
 4. ZAVAȚKI T., MAXIM I., FUIOR E. Tourist clusters and the dominants. Conferința internațională Romanian rural tourism in international context. Present and prospects. Volumul XLVI, Iași, 30.09.2020. – p. 146 – 161. ISBN: 978-606-685-740-0.
 5. FUIOR E., ZAVAȚKI T., MAXIM I. The depreciation policy at present. Conferința științifică internațională Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere. Volumul XXXVII, Ciprian Ionel Alecu, Dumitru Tudor Jijie, Marilena Doncean (coord.), Iaşi: Performantica, 30.10.2020. p. 157 – 170. ISBN: 978-606-685-742-0.
 6. FUIOR E., ZAVAȚKI T. Competition in the banking sector: theoretical aspects, essence, specificity. Conferința științifică internațională Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere. Volumul XXXVII, Ciprian Ionel Alecu, Dumitru Tudor Jijie, Marilena Doncean (coord.), Iaşi: Performantica, 30.10.2020. p. 171 – 186. ISBN: 978-606-685-742-0.
 7. ZAVAȚKI T., FUIOR E. Insurance as a kind of activity: evolution and features of functioning in the Republic of Moldova. Материалы III Международной научно-практической конференции Развитие инновационной экономики: проблемы и научные достижения. Энгельс: ИНИРПК, 2020. стр. 68 – 73. ISBN: 978-5-6045485-6-1.
 8. ЗУГРАВ И.Г., КУШНИР К.В. Финансирование инвестиционной деятельности предприятий в условиях кризиса. Материалы III Международной научно-практической конференции Развитие инновационной экономики: проблемы и научные достижения. Энгельс: ИНИРПК, 2020. стр. 75 – 79. ISBN: 978-5-6045485-6-1.
 9. CHIRILOV, N.; CĂPĂŢÎNĂ, S. Necesitatea cercetării analizei economico-financiare în economia bazată pe cunoaștere. În: Responsabilitate publică în educație. Simp. şt. intern. din 14-15 decembrie 2019, ediția - XI. Constanța: CRIZON, 2020. p. 167 -173. ISSN 2066-3358.
 10. CĂPĂŢÎNĂ, S. Accounting and Legal Aspects of Leasing. În: Contemporary issues in economy & technology – CIET.Conf. şt. intern. din 29 May 2020. Croaţia: Split 2020, p. 392-399. ISBN 978-953-7220-52-5.
 11. FUIOR, E.; COBZARI, L.; ZAVAȚKI, T. Retail: Problems, Development Trends În: Contemporary issues in economy & technology – CIET.Conf. şt. intern. din 29 May 2020. Croaţia: Split 2020, p. 323-334. ISBN 978-953-7220-52-5.
 12. ZUGRAV, I. Modernization of the Financial-Banking Sector in the Contextof Accession to the European .În: Contemporary issues in economy & technology – CIET.Conf. şt. intern. din 29 May 2020. Croaţia: Split 2020, p. 367-378. ISBN 978-953-7220-52-5
 13. FUIOR, E.; ZAVAȚKI, T. Fiscal potential and its evaluation from the perspective of transition to knowledge-based economy.Conferința științifică internațională Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere. Ediţia a XV-a. Volumul XXXV, Teodor Păduraru, Dumitru Tudor Jijie, Marilena Doncean, Georgiana Tacu. (coord.),  Iaşi: Performantica, 25.10.2019. p. 154 – 166. ISBN: 978-606-685-687-4
 14. ZAVAȚKI, T.; FUIOR, E. Methodological reviews of the assessment of leasing efficiency under competition.Conferința științifică internațională Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere. Ediţia a XV-a. Volumul XXXV, Teodor Păduraru, Dumitru Tudor Jijie, Marilena Doncean, Georgiana Tacu. (coord.),  Iaşi: Performantica, 25.10.2019. p. 411 – 423. ISBN: 978-606-685-687-4.
 15. GUŢAN, V. Подарочные сертификаты: учет и налогообложение. В: Бухгалтерский учет: достижения и научные перспективыХХI века. Российский Университет Кооперации, V Международная научно-практическая конференция от 28 ноября 2019. – Ярославль-Москва: Канцлер, 2019. –67-71 с. УДК 657. ББК 65.052. Б 94.ISBN 978-5-91730-918-7. 0, 3 с.а.
 16. CĂPĂȚÎNĂ, S. Harmonization of the Regulatory Framework Associated with the Accounting of Staff Remuneration. În: The Impact of Globalization on National Economies. Conf. şt. intern. din 14-15 November 2019. România: Bacău 2019, p. 21.
 17. FUIOR E., ZAVATKI T., MAXIM I., Clusting of the tourist and recreational complex as a basis for sustainable development of tourism in the Republic of Moldova. Turismul rural românesc în context internațional. Actualitate şi perspective. Volumul XLV, Iaşi: Performantica, 2019, ISBN: 978-606-685-649-2.
 18. ZUGRAV, I., The theoretical and methodological aspects of application the innovations in choosing the competitiveness strategy in tourism in the Republic of Moldova. Turismul rural românesc în context internațional. Actualitate şi perspective. Volumul XLV, Iaşi: Performantica, 2019, p. 36-47 ISBN: 978-606-685-649-2.
 19. FUIOR, E.; MAXIM, I. Clustering as a mechanism of economic development and increasing competitiveness. În: Progrese în teoria deciziilor economice în condiţii de risc şi incertitudine. Conf. șt. intern. Vol. XXIX. Iași: Performantica, 2018. p. 91 – 98. ISBN 978-606-685-609-6.
 20. MAXIM, I., FUIOR, E. Franchising as an effective mechanism of business development in the Republic of Moldova. În: Progrese în teoria deciziilor economice în condiţii de risc şi incertitudine. Conf. șt. intern. Vol. XXIX. Iași: Performantica, 2018. p. 141 – 148. ISBN 978-606-685-609-6.
 21. FUIOR E., SANDUȚA T. Models of creating added value as a mechanism for economy development. Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere. Volumul XXXIII, Teodor Păduraru, Dumitru Tudor Jijie, Marilena Doncean, Georgiana Tacu. (coord.), Iaşi: Performantica, 2018. p. 33 – 44. ISBN: 978-606-685-616-4.
 22. ZUGRAV I. Piața financiară din Republica Moldova – probleme și oportunități de racordare la standardele UE. Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere. Volumul XXXIII, Teodor Păduraru, Dumitru Tudor Jijie, Marilena Doncean, Georgiana Tacu. (coord.), Iaşi: Performantica, 2018. p. 502 – 507. ISBN: 978-606-685-616-4.
 23. SANDUTSA T. P, FUIOR E. V. Outsourcing: problems, performance, efficiency. Материалы международной научно-практической конференции «Наука и современное общество: Новые интересы, векторы движения, приоритеты развития», том 2. Караганда, 18 – 19 октября 2018. p. 363 – 367. ISBN: 978-601-235-344-0.
 24. ГУЦАН В.И. Документальное оформление представительских расходов и их отражение в бухгалтерском и налоговом учете. Материалы международной научно-практической конференции «Наука и современное общество: Новые интересы, векторы движения, приоритеты развития», том 1. Караганда, 2018. Т. 1 – 83-87 с. – ISBN 978-601-235-344-0.
 25. ТУХАРЬ Т. И., ГУЦАН В.И., ПРОДАН Д.В. Вопросы ценообразования в розничной торговле и в общественном питании. В: «Бухгалтерский учет: достижения и научные перспективы XXI века», IVМеждународная научно-практическая конференция от 28 ноября 2018 года. Российский университет кооперации, - 175-183. - УДК 657. ББЛ 65.052 – ISBN 978-5-91730-839-5.

 Articole în culegeri naţionale

 1. CĂPĂŢÎNĂ, S. Conceptul educației pentru toleranță pe tot parcursul vieții. În: Dezvoltare economică și cercetare. Conf. şt.-pract. intern. din 18-19 martie 2021. – Ch.: UCCM, 2021. – p. 283 – 287. ISBN 978-9975-81-058-6
 2. GUŢAN V. Erorile contabile şi modul de corectare a acestora. În: Dezvoltarea economică şi cercetare. Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională on-line din 18-19 martie 2021.– Ch.: UCCM, 2021. – p. 118 – 128. ISBN 978-9975-81-058-6.
 3. FULGA V. Problemele metodologice ale contabilității moldovenești în reformare. În: Dezvoltare economică și cercetare. Conf. şt.-pract. intern. din 18-19 martie 2021. – Ch.: UCCM, 2021. – p. 135 – 147. ISBN 978-9975-81-058-6
 4. TUHARI T. Profesia și profesionalism în contabilitate și probleme contemporane în domeniu. În: Dezvoltare economică și cercetare. Conf. şt.-pract. intern. din 18-19 martie 2021. – Ch.: UCCM, 2021. – p. 98 – 104. ISBN 978-9975-81-058-6
 5. TUHARI T. Orientări teoretice și practice ale lui Luca Paciolo în lucrarea ,,Summa de aritmetica.......” În: Dezvoltarea economică şi cercetare. Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională on-line din 18-19 martie 2021.– Ch.: UCCM, 2021. – p. 129 – 134. ISBN 978-9975-81-058-6.
 6. MALECA I., PRODAN Dj.  Aspecte contabile privind particularitățile în organizațiile de creditare nebancare. În: Dezvoltarea economică şi cercetare. Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională on-line din 18-19 martie 2021.– Ch.: UCCM, 2021. – p. 148 – 152. ISBN 978-9975-81-058-6.
 7. LUNGU O., ZAVAȚKI T. Ajutorul de stat acordat în Republica Moldova. În: Dezvoltarea economică şi cercetare. Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională on-line din 18-19 martie 2021.– Ch.: UCCM, 2021. – p. 153 – 160. ISBN 978-9975-81-058-6.
 8. CUŞNIR, C., Fortificarea flexibilităţii financiare a sistemului economic al cooperaţiei de consum în contextul integrării în Uniunea Europeană. Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională "Dezvoltarea inovativă, colaborativă, incluzivă a cooperativelor: teorie, practică, perspective", 13-14 septembrie 2018, Chișinău. UCCM. p. 26-31. ISBN 978-9975-3272-7-5.
 9. TUHARI, T.; METELCHIN, J., Rolul politicilor contabile în organizarea raţională a sistemului contabil. Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională "Dezvoltarea inovativă, colaborativă, incluzivă a cooperativelor: teorie, practică, perspective", 13-14 septembrie 2018, Chișinău. UCCM. p. 14-17. ISBN 978-9975-3272-7-5.
 10. PRODAN, Dj., Probleme actuale privind mijloacele fixe şi ordinea calculării amortizării acestora în scopuri fiscale. Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională "Dezvoltarea inovativă, colaborativă, incluzivă a cooperativelor: teorie, practică, perspective", 13-14 septembrie 2018, Chișinău. UCCM. p. 60-63. ISBN 978-9975-3272-7-5.
 11. GUŢAN, V., Abordări conceptuale privind definirea, componenţa şi clasificarea impozitelor. Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională "Dezvoltarea inovativă, colaborativă, incluzivă a cooperativelor: teorie, practică, perspective", 13-14 septembrie 2018, Chișinău. UCCM. p. 88-95. ISBN 978-9975-3272-7-5.
 12. FULGA, V., Fenomenul calității informației contabile. Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională "Dezvoltarea inovativă, colaborativă, incluzivă a cooperativelor: teorie, practică, perspective", 13-14 septembrie 2018, Chișinău. UCCM. p. 131-139. ISBN 978-9975-3272-7-5.
 13. ZUGRAV, I., Procesul decizional în condiţii de incertitudine cu aplicaţii în activitatea de antreprenoriat. Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională "Dezvoltarea inovativă, colaborativă, incluzivă a cooperativelor: teorie, practică, perspective", 13-14 septembrie 2018, Chișinău. UCCM. p. 140-146. ISBN 978-9975-3272-7-5.
 14. CĂPĂŢÎNĂ, S., Rolul instituţiilor de învăţământ în pregătirea contabililor. Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională "Dezvoltarea inovativă, colaborativă, incluzivă a cooperativelor: teorie, practică, perspective", 13-14 septembrie 2018, Chișinău. UCCM. p. 195-198. ISBN 978-9975-3272-7-5.

  

GRAFICUL CONSULTAŢIILOR PROFESORILOR

şi ghidarea în carieră a studenţilor departamentului “Economie și administrarea afacerii”, 

în semestrul I, a. s. 2022-2023

Nr.

N. P. P., postul, titlul ştiinţific

DISCIPLINELE

Ziua

Ora

Sala

1. 

Zavațki Tatiana., 

conf. univ., dr.

Teoria și dezvoltarea cooperaţiei de consum, Bazele antreprenoriatului. Operațiuni și tehnici bancare, Bazele funcționării piețelor de capital, Metode și tehnici fiscal ciclul I., Burse și sisteme de tranzacționare, Asigurări internaționale ciclul II.

Luni

Miercuri

14.00-16.00

15.00-17.00

405/II

2. 

Şavga Larisa,

prof. univ., dr. hab.

Bazele managementului, Managementul resurselor umane, Bazele e-comerţului şi e-businessului ciclul I., Metodologia cercetărilor economice, Leadership și comportament organizațional ciclul II.

Luni

15.00-17.00

 

 3.

Tuhari Tudor,

prof. univ., dr. hab.

Standardele Naționale de Contabilitate, Organizarea contabilității, Contabilitate impozitelor, Contabilitate bancară ciclul I.

Miercuri

13.00-14.00

405/II

4. 

Fuior Elena,

prof. univ., dr.

Gestiunea financiară a întreprinderii ciclul I

Miercuri

14.00-16.00

405/II

5. 

Perciun Rodica,

prof. univ., dr. hab.

Comunicare în afaceri, Management, Management comercial ciclul II.

Miercuri

14.00-16.00

408/II

6. 

Maxim Ion,

conf. univ., dr. hab.

Planificarea financiară și fiscală a întreprinderii ciclul II.

Miercuri

14.00-16.00

405/II

7. 

 Pituşcan Feodosie, 

conf. univ., dr.

Organizarea și tehnologia comerțului, Marketing, Marketing II, Tehnici de promovare în turism, Comunic.integ.mk, Exp. şi iarmaroace,  Comportamentul consum, Sisteme informaționale și programare aplicative de marketing ciclul I., Comerț internațional și politici comerciale contemporane, Marketing strategic ciclul II.

Miercuri

Joi

14.00-16.00

15.00-17.00

408/II

8. 

Căpățână Sofia, 

conf. univ., dr.

Contabilitate managerială, Audit financiar, Contabilitate financiară I., Audit intern, Analiza activității economico-financiare ciclul I., Standarde internaționale de contabilitate, raportare financiară, Controlul de gestiune și audit ciclul II.

Luni

Miercuri

13.00-15.00

13.00-15.00

405/II

9. 

Cușnir Corina, 

conf. univ., dr.

Buget și trezoreria publică, Relaţii valutar-financiare internaționale ciclul I.

Luni

Miercuri

13.00-15.00

13.00-15.00

405/II

10.

Livițchi Oxana,

conf. univ., dr.

Teoria economică I, II, Bazele antreprenoriatului, Sisteme de planificare în afaceri, Managementul calităţii, Diagnostic economic ciclul I., Management strategic ciclul II.

Luni

Miercuri

13.00-15.00

13.00-15.00

408/II

11.

Moraru Simion,

conf. univ., dr.

Economia regională, Integrare economică europeană, Managementul comparat ciclul I.

Miercuri

14.00-16.00

408/II

12.

Zugrav Inga, 

conf. univ., dr.

Moneda şi credit, Finanţe, Gestiunea riscurilor financiar-bancare ciclul I., Gestiunea riscurilor și evaluarea performanțelor financiar-bancare, Evaluarea riscului de fraudă şi măsuri antifraudă ciclul II.

Luni

Miercuri

13.00-15.00

14.00-16.00

405/II

13.

Maleca Ina, 

conf. univ., dr.

Contabilitatea ciclul I.

Miercuri

14.00-15.00

405/II

14. 

Fulga Viorica, 

conf. univ., dr.

Contabilitate managerială ciclul I.

Joi

13.00-14.00

405/II

15. 

Colesnicova Tatiana,

conf. univ, dr.

Matematici aplicate în economie, Tehnologii informaționale ciclul I.

Miercuri

14.00-16.00

408/II

16. 

Hacina Ludmila,

asist. univ.

Teoria economică I, II, Integrare economică europeană ciclul I.

Luni

Joi

14.00-15.00

13.00-14.00

408/II

17. 

Baran Tatiana,

asist. univ.

Teoria și dezvoltarea cooperaţiei de consum, Bazele managementului, Comunicare în afaceri, Management, Managementul resurselor umane, Bazele antreprenoriatului ciclul II.

Luni

Joi

14.00-15.00

13.00-15.00

408/II

18.

Prodan Djulieta,

asist. univ.

Audit financiar, Contabilitate financiară I, Audit intern, Analiza activității economico-financiare  ciclul I.

Miercuri

14.00-15.00

405/II

19.

Guțan Viorica,

asist. univ.

Standardele Naționale de Contabilitate, Organizarea contabilității, Contabilitate impozitelor, Contabilitate bancară, Contabilitate managerială ciclul I.

Joi

13.00-14.00

405/II

Activitatea științifică

În cadrul departamentului activează cercul studenţesc de cercetări ştiinţifice 

„Contabilitate, Finanţe şi Bănci”.

 1. Denumirea cercului: Tinerii ingenioşi în contabilitate, finanţe şi bănci
 2. Preşedintele cercului: Baba Andrea, grupa 3FB-1931
 3. Secretarul cercului: Boghiu Alina, grupa 3CA-2021
 4. Conducătorul cercului ştiinţific: conf. univ., dr., Inga Zugrav

 Planul de activitate a cercului ştiinţific studenţesc

pentru anul de studii 2021 - 2022

Nr.

d/o

Activităţile

Termenul

1.

Familiarizarea studenţilor cu scopul şi obiectivele cercului ştiinţific studenţesc

Septembrie 2021

2.

Şedinţa organizatorică cu întocmirea planului de lucru pentru a.s. 2021-2022

La prima şedinţă

 3.

Desfăşurarea şedinţelor în formă deschisă şi în format on-line cu participarea invitaţilor speciali

O dată la 3 luni

4.

Organizarea şi desfăşurarea “Simpozionului ştiinţific studenţesc” cu participarea membrilor cercului şi cu invitaţi din alte instituţii de învăţământ

Decembrie 2021

Aprilie 2022

5.

Colaborarea ştiinţifică dintre student şi conducător

Pe parcursul anului

6.

Colaborarea membrilor cercului cu studenţii din alte instituţii de învăţământ superior

Pe parcursul anului

7.

Participarea la activităţile, organizate de organizaţiile obşteşti

Pe parcursul anului

8.

Pregătirea pentru publicare a celor mai bune lucrări ştiinţifice a studenţilor

Pe parcursul anului

 

 

TEMATICA ORIENTATIVĂ A PROIECTELOR ECONOMICE PENTRU STUDENŢII SPECIALITĂŢII "CONTABILITATE" 

 1. Politicile contabile ale entităţii
 2. Contabilitatea imobilizărilor necorporale
 3. Contabilitatea mişcării mijloacelor fixe
 4. Contabilitatea operaţiilor aferente reparaţiilor mijloacelor fixe
 5. Contabilitatea şi calculul amortizării mijloacelor fixe conform SNC şi Codului fiscal
 6. Contabilitatea leasingului operaţional şi financiar
 7. Contabilitatea investiţiilor financiare pe termen lung şi pe termen scurt
 8. Contabilitatea materialelor în entităţile economice de producţie
 9. Contabilitatea materialelor şi obiectelor de mică valoare şi scurtă durată
 10. Contabilitatea mişcării mărfurilor în entităţile de comerţ cu ridicata
 11. Contabilitatea mişcării mărfurilor în entităţile de comerţ cu amănuntul
 12. Contabilitatea vânzării mărfurilor în entităţile de comerţ cu amănuntul
 13. Contabilitatea produselor preparate şi mărfurilor în alimentaţia publică
 14. Contabilitatea produselor agricole în unităţile de achiziţie ale cooperaţiei de consum
 15. Contabilitatea produselor finite şi vânzării acesteia
 16. Contabilitatea operaţiilor privind importul bunurilor
 17. Contabilitatea operaţiilor privind exportul bunurilor
 18. Contabilitatea creanţelor entităţii
 19. Contabilitatea creanţelor comerciale
 20. Contabilitatea creanţelor şi datoriilor comerciale
 21. Contabilitatea creanţelor şi datoriilor privind decontările cu personalul
 22. Contabilitatea numerarului entităţii
 23. Contabilitatea capitalului propriu
 24. Contabilitatea datoriilor entităţii
 25. Contabilitatea datoriilor financiare
 26. Contabilitatea datoriilor comerciale
 27. Contabilitatea decontărilor cu personalul privind retribuirea muncii
 28. Contabilitatea datoriilor privind asigurările sociale şi medicale
 29. Contabilitatea decontărilor cu bugetul
 30. Contabilitatea impozitului pe venitul persoanelor juridice şi fizice
 31. Contabilitatea decontărilor cu bugetul privind TVA şi accize
 32. Contabilitatea cheltuielilor entităţii
 33. Contabilitatea cheltuielilor în alimentaţia publică
 34. Contabilitatea veniturilor entităţii
 35. Contabilitatea cheltuielilor şi veniturilor entităţii
 36. Contabilitatea rezultatelor financiare
 37. Inventarierea: modul de desfăşurare şi contabilitatea rezultatelor acesteia
 38. Bilanţul: modul de întocmire şi prezentare
 39. Situaţia de profit şi pierdere: modul de întocmire şi prezentare
 40. Situaţia fluxurilor de numerar: modul de întocmire şi prezentare
 41. Conţinutul şi modul de întocmire a notei explicative la situaţiile financiare
 42. Particularităţile contabilităţii la întreprinderile micului business
 43. Contabilitatea în organizaţiile necomerciale
 44. Contabilitatea costurilor în producţia industrială
 45. Contabilitatea costurilor în construcţii
 46. Contabilitatea costurilor în panificaţie
 47. Contabilitatea costurilor în entităţile de transport
 48. Contabilitatea costurilor în entităţile agricole

Notă:

La o temă poate pretinde numai un singur student din grupă.

În coordonare cu conducătorul ştiinţific şi şeful Departamentului ”Contabilitate, Finanțe și Bănci” poate fi aprobată şi o temă care nu este inclusă în lista prezentă.

 

TEMATICA ORIENTATIVĂ A PROIECTELOR ECONOMICE PENTRU STUDENŢII SPECIALITĂŢII ”FINANŢE ŞI BĂNCI”

 1. Aspecte cantitative, structurale şi calitative ale implementării şi utilizării cardurilor bancare ca instrument modern de plată
 2. Aspecte comparative privind finanţarea prin leasing şi credit bancar
 3. Bonitatea clientului ca factor determinant în stabilirea strategiei de creditare a băncilor comerciale
 4. Căi de desăvârşire a mecanismului de atragere şi utilizare a creditelor bancare de către întreprinderi
 5. Căi de îmbunătăţire a sistemului de indicatori utilizaţi în evaluarea performanţei activităţii băncii comerciale
 6. Cardul de credit - noua tendinţă pe piaţa financiară
 7. Depozite bancare – promotor de activitate stabilă şi continuă a băncilor comerciale din Republica Moldova în condiţiile actuale
 8. Direcţiile de perfecţionare a operaţiunilor de creditare ale băncii comerciale
 9. Diversificarea şi optimizarea operaţiunilor de depozit ca direcţie de asigurarea a performanţelor băncilor comerciale
 10. Evaluarea și prezentarea performanțelor băncilor comerciale în contextul dezvoltării durabile
 11. Evaluarea, determinarea şi acordarea creditelor ipotecare
 12. Evoluţia, oportunitatea şi efectele implementării cardurilor bancare în RM
 13. Gestionarea băncii comerciale prin prisma administrării activelor şi pasivelor
 14. Gestiunea lichidităţii băncii comerciale ca factor propulsor în dezvoltarea durabilă
 15. Gestiunea eficientă a activelor si pasivelor bancare – mecanism de prevenire a insolvabilităţii şi riscurilor de antreprenoriat
 16. Gestiunea lichidităţii băncilor comerciale şi corelarea acesteia cu performanţele financiare
 17. Gestiunea operaţiunilor de creditare a persoanelor fizice de către băncile comerciale din RM
 18. Gestiunea riscurilor asociate activităţilor bancare cu carduri şi bani electronici la Banca Comercială
 19. Impactul managementului operaţiunilor de creditare asupra performanţelor funcţionării băncilor comerciale
 20. Implementarea și utilizarea cardurilor bancare ca instrument modern de plată
 21. Operaţiuni valutare ale băncilor comerciale: tendinţe şi direcţii de eficientizare a acestora
 22. Orientări şi tendinţe în evoluţia operaţiunilor bancare cu carduri şi bani electronici în Republica Moldova
 23. Particularităţile evoluţiei şi perspectivele operaţiunilor valutare executate de băncile comerciale
 24. Particularităţile gestionării creditelor ipotecare în Republica Moldova
 25. Perfecţionarea mecanismului de executare a operaţiunilor de leasing ca direcţie de majorare a veniturilor băncilor comerciale
 26. Posibilităţi de extindere a operaţiunilor active ale băncilor comerciale din Republica Moldova
 27. Problemele elaborării strategiei şi tacticii funcţionării pieţei valutare din Republica Moldova 
 28. Problemele şi particularităţile gestiunii lichidităţii băncii comerciale în Republica Moldova
 29. Problemele şi strategiile gestiunii lichidităţii băncii comerciale în Republica Moldova
 30. Realizările activităţii bancare ca rezultat al implementării cardului bancar
 31. Relevanţa evaluării şi controlului riscului bancar asupra activităţii de creditare
 32. Resurse bancare - mecanism de asigurare a stabilităţii economiei naţionale
 33. Sistemul bancar din Republica Moldova: probleme şi oportunităţi de dezvoltare
 34. Sistemul bancar: practici mondiale şi direcţii de implementare în Republica Moldova
 35. Specificul operaţiunilor cu carduri bancare în condiţiile expansiunii plăţilor electronice
 36. Asigurarea echilibrului financiar la nivel microeconomic
 37. Asigurarea solvabilităţii întreprinderii prin prisma gestiunii activelor curente
 38. Cheltuieli publice: tendinţa în evoluţie şi căi de eficientizare a utilizării lor
 39. Creditarea ipotecară în Republica Moldova – realitate şi probleme
 40. Cuantificarea rezultatelor financiare ale întreprinderii ca factor propulsor în dezvoltarea durabilă
 41. Dezvoltarea leasingului în Republica Moldova şi contribuţia acestuia la dezvoltarea investiţiilor la nivel de întreprindere
 42. Diagnosticul financiar – modalitate de obţinere a performanţelor financiare ale firmei
 43. Diagnosticul financiar al întreprinderii - suport în fundamentarea deciziei de creditare a agenţilor economici
 44. Efectele rotaţiei capitalului asupra rezultatelor financiare a întreprinderii
 45. Evaluarea rezultatelor financiare ca factor important al viabilității întreprinderii
 46. Evaluarea şi prognozarea rezultatelor financiare ale întreprinderii: probleme, dificultăţi şi căi de eficientizare
 47. Gestiunea activelor curente: specificul ei în întreprinderi cu diferit gen de activități
 48. Gestiunea activităţii de planificare financiară şi instrumentele de planificare financiară
 49. Gestiunea eficientă a resurselor financiare ale întreprinderii: actualităţi şi perspective
 50. Gestiunea oportună a activelor curente – premisa asigurării solvabilităţii întreprinderii
 51. Implementarea operaţiunilor de leasing şi arendă finanţată în contextul adecvării întreprinderii la cerinţele competitivităţii strategice
 52. Instrumente de plată utilizate în Republica Moldova şi perspectivele lor
 53. Leasing-ul instrument de investiţii şi finanţare: factor esenţial de asigurare a viabilităţii întreprinderii
 54. Lichiditatea financiară: conţinut, aprecieri, capacitatea de plată, blocajul financiar
 55. Mecanismul financiar şi căile de perfecţionare – baza activităţii financiare la întreprindere
 56. Metode şi tehnici de perfecţionare a mecanismului de formare şi utilizare a activelor curente la nivel de întreprindere
 57. Micul business - bază a utilizării eficiente a potenţialului agenţilor economici în economia RM
 58. Oportunităţi privind evaluarea şi prognozarea rezultatelor financiare în scopul asigurării performanţelor întreprinderii
 59. Oportunităţi, probleme şi eficienţa folosirii diferitor instrumente şi modalităţi de plată în procesul de decontări
 60. Particularitățile și căile de perfecționare a leasing-ului – ca formă specifică de credit în perioada contemporană
 61. Perfecţionarea gestiunii eficiente a activelor curente în vederea asigurării stabilităţii financiare a întreprinderii
 62. Perfecţionarea mecanismului de estimare a necesarului de finanţare în scopul obţinerii rezultatelor performante ale întreprinderii
 63. Perfecţionarea mecanismului de evaluare a activității întreprinderii în vederea obţinerii rezultatelor performante
 64. Perfecţionarea procesului de formare şi utilizare a activelor curente la nivel de întreprindere
 65. Perfecţionarea sistemului de gestionare a activelor corporale a agenţilor economici
 66. Planificarea şi căile de sporire a performanţelor agenţilor economici în perioada actuală
 67. Rezultatele financiare şi corelaţia lor cu politica şi strategia întreprinderii
 68. Sistemul de evaluare și promovare a rezultatelor financiare ale întreprinderii ca direcție de obținere a unui avantaj competitive
 69. Strategii privind gestiunea eficientă a activelor şi pasivelor circulante ca premiză de asigurare a succesului funcţionării întreprinderii
 70. Structura financiară a întreprinderii: probleme, dificultăţi şi perspective de optimizare
 71. Studiu de perspective ale opţiunilor întreprinderii pentru evaluarea lichidităţii şi solvabilităţii 
 72. Sursele de finanţare a activelor curente şi modalităţi de asigurare a echilibrului financiar 
 73. Viabilitatea întreprinderii prin prisma constituirii şi gestionării rezultatelor financiare
 74. Direcţiile de perfecţionare a sistemului de impunere prin intermediul impozitelor indirecte.
 75. Efectele presiunii fiscale în Republica Moldova.
 76. Fiscalitatea: efectele ei asupra activităţii economice curente. 
 77. Impactul politicii fiscale asupra activităţii agenţilor economici autohtoni
 78. Impozitele indirecte: orientări de modificare a impactului lor asupra rezultatelor activităţii agenţilor economici
 79. Piața asigurărilor în Republica Moldova: probleme, oportunități și soluții
 80. Piaţa serviciilor de asigurare în RM – probleme şi oportunităţi

Notă:

La o temă poate pretinde numai un singur student din grupă.

În coordonare cu conducătorul ştiinţific şi şeful Departamentului ”Contabilitate, Finanțe și Bănci” poate fi aprobată şi o temă care nu este inclusă în lista prezentă.

TEMATICA ORIENTATIVĂ A TEZELOR DE LICENȚĂ PENTRU STUDENȚII SPECIALITĂȚII 0411.1 "CONTABILITATE"

 1. Politicile contabile ale entităţii: selectarea, aplicarea şi modificările ulterioare ale acesteia
 2. Contabilitatea imobilizărilor necorporale
 3. Contabilitatea mijloacelor fixe şi analiza gestiunii lor
 4. Contabilitatea amortizării şi deprecierii mijloacelor fixe
 5. Contabilitatea reparaţiei mijloacelor fixe
 6. Contabilitatea leasingului activelor
 7. Contabilitatea investiţiilor financiare
 8. Contabilitatea investiţiilor imobiliare
 9. Contabilitatea terenurilor
 10. Contabilitatea resurselor minerale
 11. Contabilitatea stocurilor de mărfuri în comerţul angro
 12. Contabilitatea mărfurilor şi analiza circulaţiei acestora în comerţul angro
 13. Contabilitatea sintetică şi analitică a mărfurilor în comerţul cu amănuntul
 14. Contabilitatea mărfurilor şi analiza circulaţiei acestora în comerţul cu amănuntul
 15. Contabilitatea produselor preparate şi mărfurilor în alimentaţia publică
 16. Contabilitatea stocurilor de produse în entităţile de producţie
 17. Contabilitatea activelor biologice, produselor agricole şi analiza gestiunii acesteia
 18. Contabilitatea operaţiilor de import-export
 19. Contabilitatea operaţiilor aferente importului
 20. Contabilitatea operaţiilor aferente exportului
 21. Contabilitatea materialelor, obiectelor de mică valoare şi scurtă durată şi analiza utilizării lor
 22. Contabilitatea şi analiza numerarului
 23. Contabilitatea şi analiza creanţelor entităţii
 24. Contabilitatea şi analiza creanţelor comerciale
 25. Contabilitatea şi analiza datoriilor entităţii
 26. Contabilitatea şi analiza datoriilor financiare
 27. Contabilitatea şi analiza datoriilor comerciale
 28. Contabilitatea creanţelor entităţii
 29. Contabilitatea datoriilor entităţii
 30. Contabilitatea şi analiza creanţelor şi datoriilor comerciale
 31. Contabilitatea creanţelor şi datoriilor privind decontările cu personalul
 32. Contabilitatea retribuirii muncii şi analiza gestiunii resurselor umane
 33. Contabilitatea şi analiza datoriilor privind asigurările
 34. Contabilitatea decontărilor cu bugetul
 35. Contabilitatea impozitului pe venitul/profitul persoanelor juridice
 36. Contabilitatea decontărilor cu bugetul privind taxa pe valoarea adăugată
 37. Contabilitatea decontărilor cu bugetul privind taxa pe valoarea adăugată şi accize
 38. Contabilitatea impozitelor şi taxelor locale
 39. Contabilitatea şi analiza capitalului propriu al entităţii
 40. Contabilitatea şi analiza veniturilor entităţii
 41. Contabilitatea şi analiza cheltuielilor entităţii
 42. Contabilitatea veniturilor şi cheltuielilor entităţii
 43. Contabilitatea şi calculaţia costurilor în entităţile de producţie
 44. Contabilitatea şi calculaţia costurilor în entităţile agricole
 45. Contabilitatea şi calculaţia costurilor în entităţile de panificaţie
 46. Contabilitatea şi analiza costurilor de exploatare a transportului auto
 47. Contabilitatea şi calculaţia costurilor în construcţii
 48. Contabilitatea şi analiza rezultatelor financiare
 49. Modul de întocmire, prezentare şi analiză a Bilanţului
 50. Întocmirea, prezentarea şi analiza Situaţiei de profit şi pierdere
 51. Organizarea contabilităţii la entităţile micului business
 52. Particularităţile contabilităţii persoanelor fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător
 53. Auditul situaţiilor financiare
 54. Metode şi tehnici utilizate în auditul financiar-contabil
 55. Metode şi procedee utilizate la obţinerea dovezilor de audit
 56. Organizarea şi planificarea lucrului contabil în entităţi
 57. Automatizarea contabilităţii în entităţile economice

Notă:

La o temă poate pretinde numai un singur student din grupă.

În coordonare cu conducătorul ştiinţific şi şeful Departamentului ”Contabilitate, Finanțe și Bănci” poate fi aprobată şi o temă care nu este inclusă în lista prezentă.


TEMATICA ORIENTATIVĂ A TEZELOR DE LICENŢĂ PENTRU STUDENŢII SPECIALITĂŢII 0412.1 ”FINANŢE ŞI BĂNCI”

 1. Activitatea băncilor comerciale în desfăşurarea relaţiilor de credit cu agenţii economici: actualităţi şi perspective
 2. Activitatea de depozitare şi interconexiunea acesteia cu operaţiunile de creditare în cadrul băncilor comerciale
 3. Administrarea activelor şi pasivelor bancare şi posibilităţi de optimizare
 4. Bonitatea clientului ca condiţie principală a rambursabilităţii creditului
 5. Căi de desăvârşire a indicatorilor de evaluare a performanţei funcţionării băncii comerciale
 6. Competitivitatea Băncii Comerciale şi metodele aprecierii ei
 7. Controlul de gestiune a dinamicii constituirii resurselor proprii şi celor atrase în cadrul băncilor comerciale din Republica Moldova
 8. Cuantificarea şi monitorizarea performanţelor gestionării portofoliului investiţional al băncilor comerciale
 9. Criteriile de evaluare şi problemele menţinerii stabilităţii BC
 10. Depozite bancare: problemele formării şi politica de atragere şi plasare
 11. Dezvoltarea, protecţia şi perspectivele asigurării lichidităţii bancare
 12. Diversificarea portofoliului de credite - mecanism de asigurare a stabilităţii activității băncilor comerciale
 13. Garantarea depozitelor bancare: posibilităţi de utilizare a practicii mondiale în Republica Moldova
 14. Gestionarea riscului de creditare – premisa unei activităţi bancare eficiente
 15. Gestiunea depozitelor bancare și modalități de asigurare și realizare a acestora de banca comercială
 16. Gestiunea eficientă a activelor şi pasivelor bancare – mecanism de prevenire a insolvabilităţii şi riscurilor de antreprenoriat
 17. Gestiunea instrumentelor şi modalităţilor de plată
 18. Gestiunea structurii portofoliului băncii comerciale prin prisma lichidităţii şi profitabilităţii
 19. Noi tendinţe în analiza riscurilor aferente activităţii de creditare a băncilor comerciale
 20. Noi valenţe cognitive privind evaluarea şi prezentarea performanţelor băncilor comerciale în contextul Acordului de Asociere RM-UE
 21. Paradigme moderne de eficientizare a managementului operaţiunilor bancare sub aspectul racordării la normele şi standardele europene
 22. Problemele creditării bancare a activităţii de antreprenoriat în Republica Moldova
 23. Produse și servicii bancare: realităţi şi perspective
 24. Rolul, necesitatea şi particularităţile organizării decontărilor în băncile comerciale prin conturi bancare
 25. Sisteme bancare moderne: adaptarea sistemului bancar din RM la cerinţele actuale
 26. Sisteme de creditare ipotecară: dificultăţi, oportunităţi, performanţe şi perspective de dezvoltare
 27. Sistemul rezervelor minime obligatorii şi gestionarea lor de către banca comercială
 28. Stabilizarea şi sporirea siguranţei funcţionării sistemului bancar al RM în contextul integrării în Uniunea Europeană
 29. Studiu comparativ privind finanțarea prin leasing şi credit bancar
 30. Administrarea eficientă a finanţelor întreprinderii în concordanţă cu obiectivele afacerii
 31. Estimarea efectelor economico-financiare ale modificării vitezei de rotație a activelor
 32. Asigurarea echilibrului financiar a funcţionării agenţilor economici în vederea susţinerii performanţelor acestora
 33. Business – planul ca premisă de prosperare a agenţilor economici în condiţiile economiei de piaţă
 34. Cheltuielile publice - instrument de intervenţie a statului în activitatea economică şi socială
 35. Conducerea modernă a întreprinderii prin intermediul planificării financiare
 36. Constituirea și utilizarea resurselor financiare ale întreprinderii: probleme şi căi de raţionalizare
 37. Decizia de investiții a agenților economici și corelarea cu surse de finanțare
 38. Diagnosticarea situaţiei financiare în cadrul întreprinderii din RM şi căi de remediere a acesteia
 39. Diagnosticarea viabilităţii funcţionării structurilor antreprenoriale
 40. Diagnosticul financiar al întreprinderii în vederea creditării bancare
 41. Diagnosticul şi estimarea potenţialului economic al întreprinderii în condiţiile dezvoltării durabile
 42. Evaluarea şi reevaluarea activităţii financiare ca instrument al dezvoltării durabile a întreprinderii
 43. Evoluţia activităţii societăţilor comerciale în RM în condiţiile blocajului financiar.
 44. Finanţarea întreprinderii prin leasing si franchising şi influenţa asupra rezultatelor financiare
 45. Finanţele publice locale – promotor de activitate a autonomiilor locale
 46. Flexibilitatea politicii şi strategiei financiare ca element esenţial în succesul unei întreprinderi
 47. Gestiunea activelor corporale: tendinţe de perfecţionare şi căi de eficientizare a utilizării lor
 48. Gestiunea eficientă a activelor curente în vederea asigurării stabilităţii financiare a întreprinderii
 49. Gestiunea financiară pe termen scurt – ca factor de asigurare a stabilității financiare a întreprinderii
 50. Gestiunea şi previziunea încasărilor şi plăţilor la întreprindere
 51. Impactul deciziilor financiare asupra valorii economice a întreprinderii.
 52. Impactul investiţiilor străine asupra competitivităţii şi creşterii economice a întreprinderii
 53. Insolvabilitatea întreprinderii: particularităţi şi probleme de gestionare
 54. Mecanismul financiar şi impactul lui asupra dezvoltării întreprinderii 
 55. Modificarea raporturilor dintre bugetul de stat şi bugetele unităţilor administrativ-teritoriale în contextul dezvoltării regionale
 56. Noi tendinţe în analiza echilibrului financiar la nivelul entităţilor autohtone
 57. Optimizarea sistemului de finanţare a ciclului operaţional sub aspectul corelaţiei acestuia cu activele curente şi resursele de trezorerie
 58. Politica de autofinanțare şi problemele asigurării echilibrului financiar la întreprindere
 59. Rolul creditelor de trezorerie în asigurarea surselor de finanţare a activităţii curente a entităţii
 60. Rolul şi necesitatea asigurării capacităţii de autofinanţare
 61. Particularităţile procesului bugetar în Republica Moldova in contextul reformei bugetare actuale
 62. Administrarea taxelor vamale în vederea creşterii activităţii agenţilor economici
 63. Evaziunea fiscală: cauzele apariției şi metode de combatere
 64. Incidenta fiscalității: efectele ei asupra activităţii economice curente 
 65. Impactul accizelor asupra activităţii de producere şi comerţ
 66. Impactul presiunii fiscale asupra rentabilității întreprinderii
 67. Impozitele şi taxele locale - surse principale de venituri ale bugetelor locale
 68. Influenţa impozitelor indirecte asupra activităţii agenţilor economici
 69. Racordarea sistemului fiscal autohton la practicile UE
 70. Aspecte economice şi sociale ale asigurărilor de răspundere civilă
 71. Aspecte privind gestiunea financiară a activităţii de asigurări
 72. Aspectele actuale ale dezvoltării serviciilor de asigurare şi perspectivele lor în R.M.
 73. Dezvoltarea serviciilor de asigurare la etapa actuală şi perspectivele ei
 74. Piața asigurărilor în Republica Moldova: probleme, oportunități și soluții
 75. Reasigurările – forma complementară a asigurărilor

Notă:

La o temă poate pretinde numai un singur student din grupă.

În coordonare cu conducătorul ştiinţific şi şeful Departamentului ”Contabilitate, Finanțe și Bănci” poate fi aprobată şi o temă care nu este inclusă în lista prezentă.

 TEMATICA ORIENTATIVĂ A TEZELOR DE MASTER LA SPECIALIZAREA

"CONTABILITATE, EXPERTIZĂ ŞI AUDIT" 

 1. Politicile contabile ale entității: selectarea, aplicarea și modificările ulterioare ale acesteia
 2. Contabilitatea imobilizărilor necorporale conform standardelor naţionale şi internaţionale
 3. Contabilitatea imobilizărilor corporale conform standardelor naţionale şi internaţionale
 4. Contabilitatea şi analiza mijloacelor fixe
 5. Contabilitatea şi auditul mijloacelor fixe
 6. Contabilitatea leasingului conform standardelor naţionale şi internaţionale
 7. Contabilitatea investițiilor imobiliare
 8. Perfecționarea contabilității investițiilor financiare
 9. Contabilitatea stocurilor conform standardelor naţionale şi internaţionale
 10. Contabilitatea şi analiza materialelor și OMVSD
 11. Contabilitatea circulaţiei mărfurilor în comerţul cu ridicata și căile de perfecționare a cesteia
 12. Contabilitatea circulaţiei mărfurilor în comerţul cu amănuntul şi căile de perfecţionare a acesteia
 13. Contabilitatea  produselor şi mărfurilor în alimentaţia publică
 14. Contabilitatea creanţelor şi perfecţionarea acesteia
 15. Contabilitatea datoriilor şi căile de perfecţionare a acesteia
 16. Contabilitatea datoriilor financiare și a costurilor îndatorării
 17. Perfecționarea contabilității creanţelor şi datoriilor entităţii
 18. Contabilitatea şi analiza creanțelor și datoriilor comerciale
 19. Contabilitatea şi analiza creanţelor şi datoriilor privind decontările cu personalul
 20. Contabilitatea şi analiza decontărilor cu bugetul
 21. Contabilitatea taxei pe valoarea adăugată şi perfecţionarea acesteia
 22. Contabilitatea taxei pe valoarea adăugată, accizelor şi perfecţionarea acesteia
 23. Contabilitatea impozitului pe venit
 24. Contabilitatea și analiza capitalului propriu
 25. Contabilitatea şi analiza rezultatelor financiare şi utilizării profitului
 26. Perfecţionarea contabilităţii operaţiilor de import-export
 27. Contabilitatea cheltuielilor conform standardelor naţionale şi internaţionale
 28. Contabilitatea veniturilor conform standardelor naţionale şi internaţionale
 29. Contabilitatea cheltuielilor şi veniturilor şi perfecţionarea acestora în entităţile comerciale.
 30. Contabilitatea costurilor şi perfecţionarea acesteia (într-o entitate de producție)
 31. Contabilitatea costurilor şi perfecţionarea acesteia (într-o entitate de prestare servicii)
 32. Contabilitatea costurilor și controlul de gestiune a acestora (într-o ramura concretă)
 33. Particularităţile contabilităţii în entitățile micului business
 34. Particularităţile contabilităţii în organizaţiile necomerciale
 35. Contabilitatea în condițiile prelucrării automatizate (se selectează un sector de activitate concret)
 36. Conţinutul şi prezentarea informaţiei în Bilanţ
 37. Conţinutul şi prezentarea informaţiei în Situația de profit şi pierdere
 38. Contabilitatea operaţiilor de lichidare a entităţii
 39. Auditul şi controlul intern, modul de exercitare
 40. Auditul ciclului stocuri-depozitare
 41. Planificarea auditului situațiilor financiare
 42. Procedurile de finisare a auditului şi prezentarea rezultatelor acestuia

Notă:

La o temă  poate pretinde numai  un singur masterand din grupă.

În coordonare cu conducătorul ştiinţific şi şeful Departamentului ”Contabilitate, Finanțe și Bănci” poate fi aprobată şi o temă care nu este inclusă în lista prezentă.


TEMATICA ORIENTATIVĂ A TEZELOR DE MASTER LA SPECIALIZAREA

“FINANŢE APLICATE, FISCALITATE, BĂNCI ŞI ASIGURĂRI” 

 1. Diagnosticul global al firmei (analiza SWOT) - instrument în evaluarea performanţelor
 2. Aspecte strategice ale diagnosticului financiar: strategii şi politici financiare ale întreprinderii
 3. Activitatea de producţie/servicii - analiză, diagnostic şi strategii competiţionale
 4. Competitivitatea firmei – analiza, diagnostic şi strategii de creştere
 5. Mediul de afaceri al firmei – analiza, diagnosticare, strategii manageriale
 6. Analiza mediului extern al structurii antreprenoriale
 7. Mediul intern al firmei – analiză şi diagnostic
 8. Calitatea activităţii – coordonată a managementului financiar performant: diagnostic şi strategii 
 9. Autofinanţarea – analiză, diagnostic, strategii de finanţare internă
 10. Evaluarea gestiunii resurselor materiale (imobilizate şi circulante) – abordare strategică
 11. Valoarea adăugată: metodologie de diagnosticare şi perspective strategice
 12. Risc şi rentabilitate în afaceri: analiză şi diagnostic
 13. Modalităţi de diagnosticare şi evaluare a factorilor de risc ai întreprinderii
 14. Echilibrul financiar în sistemul de performanţe al întreprinderii
 15. Efectele evaziunii fiscale asupra economiei Republicii Moldova
 16. Impactul economic al prelevărilor fiscale asupra performanţelor agentului economic 
 17. Optimizarea politicii fiscale şi evaluarea influenţei diferitor factori asupra ei
 18. Planificarea fiscală - metoda de gestiune eficientă a resurselor financiare ale agentului economic
 19. Presiunea fiscală versus evaziunea fiscală în Republica Moldova
 20. Aspectul concurenţial al băncii: esenţă, evaluare, probleme şi căi de soluţionare
 21. Căi de gestiune eficientă şi prevenire a riscurilor în procesul creditării
 22. Administrarea fiabilităţii băncii comerciale în sistemul managerial
 23. Aspectul stabilizării şi sporirii siguranţei funcţionării sistemului bancar autohton în contextul integrării economice în UE
 24. Banca virtuală în cadrul dezvoltării concurenţiale a sistemului bancar
 25. Carduri și bani electronici în Republica Moldova: evoluție, orientări, tendințe
 26. Diversificarea serviciilor moderne acordate de băncile comerciale persoanelor juridice
 27. Examinarea comparativă a acordării şi gestionării creditelor ipotecare faţă de cele imobiliare
 28. Fundamentarea şi promovarea serviciilor bancare noi: posibilităţi de utilizare a practicii mondiale în RM
 29. Identificarea şi prevenirea riscurilor în activitatea băncilor comerciale în contextul evoluţiilor contemporane
 30. Mecanismul de asigurare a performanţelor bancare şi posibilităţile de îmbunătăţire a acestora
 31. Operaţiunile de leasing a băncilor comerciale: particularităţi, dificultăţi şi direcţii de perfecţionare
 32. Operațiunile executate de casieria băncii comerciale și perspectivele de dezvoltare acestora
 33. Operaţiunile valutare ca factor al formării şi realizării efective a strategiilor băncii comerciale
 34. Optimizarea procedurilor bancare de acordare şi garantare a creditului ipotecar
 35. Previzionarea şi gestionarea crizelor - componenta importantă ale managementului bancar
 36. Serviciile de banking electronic în sistemul bancar autohton
 37. Aspecte privind restructurarea activităţii agenţilor economici
 38. Efectele analizei-diagnostic a activităţii agentului economic asupra rezultatelor performante
 39. Eficienţa investiţiilor străine directe în contextul dezvoltării durabile a economiei RM
 40. Desăvârşirea mecanismului de finanțare a micului business în condiţiile actuale ale RM
 41. Studiu de fezabilitate privind investiţiile: obiective, realizări şi perspective de dezvoltare
 42. Studiu de perspective ale situaţiilor financiare folosite pentru determinarea fluxurilor de trezorerie 
 43. Raţionalizarea structurii financiare a structurilor antreprenoriale – fundament al afacerii
 44. Planul financiar pe termenul mediu şi lung – instrument de aplicare a strategiei de dezvoltare
 45. Importanta asigurării riscurilor financiare în activitatea economică a societăților comerciale
 46. Probleme de gestiune financiară a crizei în întreprinderile din RM
 47. Aspectele gestiunii riscurilor în asigurări în cadrul economiei naţionale
 48. Direcţii de perfecţionare a asigurărilor de accidente în Republica Moldova
 49. Garantarea stabilităţii financiare a asigurărilor prin prisma reasigurărilor
 50. Gestiunea riscurilor în activitatea de asigurare

  Notă:

  La o temă poate pretinde numai un singur student din grupă.

  În coordonare cu conducătorul ştiinţific şi şeful Departamentului ”Contabilitate, Finanțe și Bănci” poate fi aprobată şi o temă care nu este inclusă în lista prezentă.