jtemplate.ru - free extensions for joomla

Departamentul Contabilitate, finanţe şi bănci    

                                      

ZAVAȚKI Tatiana, conf. univ., dr. şef departament

 


Tel. (+373 022) 815-63
Biroul 405/2

Departamentul „Contabilitate, finanțe şi bănci” a fost fondat la data de 05.07.2017 prin comasarea catedrelor Contabilitate şi audit şi Finanţe şi bănci.
Este responsabil de pregătirea specialiştilor de calificare superioară la ciclui I licenţa: specialităţile „Contabilitate” şi „Finanţe şi bănci”. Misiunea departamentului „Contabilitate, finanțe și bănci” este să ofere servicii educaţionale de înaltă calitate în scopul dezvoltării capacităților intelectuale și a cunoștințelor de specialitate ale studenților în domenii distincte ale economiei, precum: Contabilitate, Analiza activității economico-financiare, Finanţe publice, Fiscalitate, Finanţele întreprinderii, Asigurări, Audit; implicarea personalului ştiinţific al catedrei în crearea unei economii de piaţă funcţionale prin cercetări veritabile şi transfer de cunoştinţe  către autorităţile locale şi centrale.
Prin studiile profesionale oferite la programele de masterat  Contabilitate în comerț, Control şi audit financiar-contabil, Administrarea financiar-bancară, aflate în gestiunea departamentului, colectivul didactico-ştiinţific contribuie la lărgirea orizontului de cunoştinţe profesionale ale tuturor absolvenţilor noştri, dar şi al altor cetăţeni, la formarea de elite profesionale.
Departamentul „Contabilitate, finanțe și bănci” este angajat în pregătirea specialiştilor de înaltă calificare și la ciclul III doctorat la specialitățile: 522.01 „Finanţe” și 522.02 „Contabilitate; audit; analiza economică”.
 

Obiectivele departamentului „Contabilitate, finanțe și bănci”:

 • proiectarea procesului didactic pe profilul departamentului pentru ciclul I, Licenţă; ciclul II, Masterat şi ciclul III, Doctorat;
 • organizarea şi realizarea procesului didactic pe profilul departamentului;
 • monitorizarea evaluarea calităţii procesului didactic pe profilul departamentului;
 • asigurarea metodică a procesului didactic;
 • ghidarea activității studenților și orientarea în proiectarea carierei;
 • pregătirea cadrelor ştiinţifice şi didactice prin doctorat;
 • asigurarea realizării lucrului educativ cu studenţii.
"Formare profesională" 
 Departamentul ”Contabilitate, Finanțe și Bănci” propune formarea profesională în domeniul financiar -contabil la următoarele niveluri de calificare şi specialităţi:
 • Ciclul I – studii superioare de licenţă, specialităţile 361.1 „Contabilitate” şi 364.1„Finanţe şi bănci”
 • Ciclul II – studii superioare de masterat, specializările: „Administrarea financiar-bancară”, „Contabilitate în comerţ”, ”Control şi audit financiar-contabil”   
 • Ciclul III – doctorat, specialitățile: 522.01 „Finanţe” și 522.02 „Contabilitate; audit; analiza economică”.

 

 Corpul didactic al departamentului

Nr. d/o

Numele, prenumele

Titlul, gradul şi funcţia ocupată

Titular de curs

1.

Zavațki Tatiana

Șef departament, conferențiar universitar, doctor

Bazele funcționării piețelor de capital, Metode și tehnici fiscale, Management bancar, Bazele activității investiționale, Asigurări și reasigurări, Activitatea bancară, Asigurări internaționale

2.

Fuior Elena

Profesor universitar, doctor 

Gestiunea și planificarea fiscală, Finanţele întreprinderii, Gestiunea financiară a întreprinderii, Operațiuni și tehnici bancare

3.

Căpățînă Sofia

Conferenţiar universitar, doctor

Contabilitate, Contabilitate managerială, Analiza situațiilor financiare, Auditul financiar, Contabilitate în comerț, Sisteme contabile comparate, Contabilitate managerială în comerţ, Standarde internaționale de contabilitate, raportare financiară, Controlul de gestiune și audit 

4.

Cușnir Corina

Conferenţiar universitar, doctor 

Relaţii valutar-financiare internaționale, Evaluarea financiară a întreprinderii, Prețuri și tarife, Buget și trezoreria publică, Finanțe publice

5.

Maxim Ion

Conferenţiar universitar, doctor habilitat

Planificarea  financiară a întreprinderii, Managementul portofoliului de investiții, Tehnici de impunere şi control fiscal

6.

Tuhari Tudor

Profesor universitar, doctor habilitat

Organizarea contabilității, Standardele Naționale de Contabilitate, Teoria şi istoria contabilităţii, Standarde Internaţionale de Raportare Financiară

7.

Maleca Ina

Conferenţiar universitar, doctor

Contabilitate financiară, Automatizarea contabilității, Contabilitatea, Produse informatice financiar-contabile, Contabilitatea în ramuri, Contabilitatea financiară în comerţ

8.

Zugrav Inga

Conferențiar universitar, doctor 

Moneda şi credit, Finanţe, Gestiunea riscurilor financiar-bancare, Tehnica plăților și finanțărilor internaționale, Evaluarea riscului de fraudă şi măsuri antifraudă

9.

Fulga Viorica

Conferenţiar universitar, doctor

Bazele contabilității, Bazele analizei economice, Contabilitate bancară, Analiza situațiilor financiare, Standardele Naționale de Contabilitate, Diagnosticul financiar, Contabilitatea în comerţul interior şi servicii

10.

Prodan Djulieta

Asistent universitar

Contabilitatea managerială, Analiza situațiilor financiare, Bazele contabilității, Contabilitate financiară, Bazele analizei economice, Contabilitate în comerț, Contabilitate

11.

Guțan Viorica

Asistent universitar

Contabilitate, Organizarea contabilității, Auditul financiar, Audit intern, Organizarea contabilității, Contabilitate impozitelor, Contabilitate bancară, Analiza gestionară, Standardele Naționale de Contabilitate

Istoria şi teoria cooperaţiei de consum

Se studiază etapele principale de dezvoltare a cooperaţiei de consum în ţinutul nostru, trăsăturile ei specifice şi evidenţierea formelor de activitate din trecut ce pot fi de real folos actualmente. Cursul ajută absolventul să se adapteze cu uşurinţă la realitatea vieţii, să-şi apere propriile interese socio-economice. Principiile cooperatiste percepute de către tineretul studios vor contribui la implementarea lor în practică, la stabilirea unor relaţii de piaţă cu caracter umanistic, la protecţia mişcării cooperatiste. 

Teoria economică I(microeconomie) 

Cursul oferă un ansamblu de teorii, concepte, principii, cu ajutorul cărora poate fi înţeleasă şi explicată adecvat realitatea economică. Microeconomia urmăreşte cunoaşterea principiilor de comportament al agenţilor economici (producători şi consumatori), înţelegerea proceselor fundamentale care au loc la nivel microeconomic, precum şi formarea unor abilităţi de aplicare practică a cunoştinţelor acumulate. Domeniile principale sunt: deciziile întreprinzătorilor pentru optimizarea producţiei, alegerile raţionale ale consumatorilor, funcţionarea diferitelor tipuri de pieţe şi formarea preţurilor etc. 

Teoria economică II (macroeconomie)

Cursul are drept obiectiv general formarea gândirii economice contemporane, studiază mărimile globale dintr-o economie, numite agregate, interdependenţele dintre diferite variabile globale ale economiei şi sistemul economic în totalitatea sa, principiile funcţionării economiei naţionale ca un tot unitar. Cele mai importante categorii studiate sunt: nivelul general al preţurilor, oferta şi cererea agregată, venitul naţional, ocuparea şi şomajul, inflaţia şi masa monetară, deficitul bugetar şi datoria publică, balanţa de plăţi externe, tendinţele dominante în dezvoltarea economiei

Economia cooperaţiei de consum

Scopul cursului este de a forma la studenţi competenţele necesare pentru a evalua, a justifica şi a face concluziile necesare privind realizările economice ale întreprinderilor din diverse ramuri de activitate economică, în special a celor din sferele de activitate în sistemul cooperatist – comerţ, producere, alimentaţie publică, achiziţii etc. Cursul include studiul privind întreprinderea ca element-cheie al dezvoltării economice a societăţii, aprecierea rezultatelor concrete ale activităţii sale economice şi coraportul lor cu resursele antrenate, efectele sociale şi economice obţinute, investiţiile necesare pentru dezvoltare ulterioară. 

Economia întreprinderii

Cursul se axează pe studierea teoriei şi practicii activităţii economice în strânsă legătură cu exigenţele fundamentării şi luării deciziilor în vederea funcţionării eficiente a întreprinderii. El include studiul formelor organizatorice, funcţiilor, problemelor acumulării şi utilizări eficiente a resurselor în scopul desfăşurării activităţii economice a întreprinderii cu un rezultat economic maxim.

Integrare economică europeană

Cursul abordează organizarea şi activitatea economică în cadrul Comunităţii Europene, dezvoltarea şi aprecierea relaţiilor economice şi instituţional economice, analiza instrumentelor de politică economică europeană, crearea imaginii favorabile a Republicii Moldova în procesul integrării europene.

Management

Cursul abordează conceptul de management şi locul acestuia în sistemul ştiinţelor economice, evoluţia practicii şi gândirii manageriale în condiţii concurenţiale, procesul managerial fiind reflectat prin funcţiile sale de bază, metodele şi tehnicile de conducere, principiile de organizare a personalului, formarea echipelor de muncă şi crearea condiţiilor favorabile pentru activitate. Scopul este de a antrena studentul în lumea administrării eficiente a oricărei activităţi şi vieţii personale.

Managementul resurselor umane

Cursul abordează strategii şi politici în domeniul resurselor umane, problematica managementului personalului în condiţiile economiei de piaţă, analiza şi proiectarea posturilor, studiul metodelor de recrutare, selecţie, promovare, orientare şi instruire a personalului, evaluarea performanţelor resurselor umane, managementul carierei şi al recompenselor; comunicarea, actul decizional, stilurile de management, soluţionarea conflictelor în procesul derulării activităţilor de management a resurselor umane.

Matematici aplicate în economie

Spaţiul n-dimensional. Funcţii de mai multe variabile. Limite. Continuitate. Derivate parţiale. Diferenţiale. Extreme locale şi globale. Extreme condiţionate. Integrale multiple. Programare liniară. Metoda simplex. Dualitate. Programe de transport. Noţiune de programare neliniară. Sisteme economice închise şi deschise. Modelul matematic al balanţe-lor. Ecuaţii de echilibru. Coeficienţi tehnici de producţie. Preţuri. Spaţiul bunurilor. Funcţii de utilitate. Relaţii producător-consumator. Coeficienţi de elasticitate.

Teoria probabilităţilor şi statistica matematică

Experimente. Evenimente. Probabilitatea ca măsură a posibilităţii de măsură a posibilităţii de producerea evenimentu-lui. Proprietăţile probabilităţii. Probabilităţi condiţionale. Independenţă. Formu-lele: probabilităţi totale, Bayes, Bernoulli, Moivre-Lapalace. Variabile aleatoare discrete şi continue. Funcţia de repartiţie. Densitatea de repartiţie. Caracteristice numerice: momente, valoarea medie, dispersia. Variabile aleatoare bidimensionale. Moment, coeficient de corelaţie. Populaţie statistică, selecţie. Caracteristicile selecţiei: media, dispersia. Distribuţii teoretice şi experimentale. Ajustare lini-ară. Interval de încredere. Noţiuni din teoria estimării, verificarea ipotezelor statistice.

Statistica

Obiectul de studiu şi metodele statistice. Observarea statistică. Prelucrarea datelor. Serii numerice. Tabele statistice. Forme de reprezentare grafică a informaţiilor. Indicator statistic. Mărimi absolute şi relative. Media aritmetică, geometrică, armonică, pătratică şi cronologică. Mărimi medii de poziţie. Indicatorii simpli şi sintetici ai variaţiei. Selecţia statistică. Serii cronologice. Indicii statistici. Clasificări şi grupări economice. Statistica populaţiei, ocupării şi a şomajului. Statistica avuţiei naţionale. Analiza venitului şi a consumului populaţiei. Statistica rezultatelor macro-economice. Analiza eficienţei social-economice.

Sisteme electronice de calcul economic

Studierea disciplinei este predestinată pentru a face cunoştinţă şi a însuşi bazele generale de funcţionare a sistemelor de calcul economic şi reţelelor informatice, de prezentare şi manipulare a informaţiei ca date în interiorul calculatorului, a sistemelor şi mediilor de operare, redactoarelor de texte, limbajelor de programare moderne şi tabelelor electronice de calcul.

Baze de date şi sisteme expert

Disciplina are drept scop primordial însuşirea cunoştinţelor teoretice şi obţinerea deprinderilor practice de aplicare în soluţionarea problemelor informative economice a sistemelor de gestiune a bazelor de date (S.G.B.D.). De asemenea se studiază aspectele teoretic şi practic ale sistemelor expert (S.E.) şi bazelor de cunoştinţe, aplicarea lor în soluţionarea problemelor informaţionale de gestiune economică. 

Bazele sistemelor informatice economice 

Cursul “Bazele sistemelor informatice economice” (B.S.Ic.E.) - este predestinat pentru a asocia studenţii cu tezele teoretice de bază şi a le cultiva deprinderi practice, care se referă la lucrări ce precedă prelucrarea datelor nemijlocit la calculator. 

Conţinutul şi succesiunea studiilor contribuie la crearea unui concept şi culturi informatice generale privind posibilităţile cunoaşterii şi manipulării libere cu categoriile şi noţiunile principale din domeniul elaborării şi funcţionării S.Ic.E.

Produse SOFT specializate

După conţinut disciplina este divizată în două compartimente, primul din ele referindu-se la bazele sistemelor informatice şi exemple de funcţionare a lor în domeniul viitoarei activităţi profesionale. 

Atenţie deosebită se acordă produselor programate standardizate sub formă de pachete programate aplicative specifice pentru domeniul profesional.

Finanţe

Principalele aspecte propuse pentru studiu permit de a acumula cunoştinţe privind noţiunea de finanţe publice, sec-torul şi economia publică; formele de manifestare a relaţiilor dintre stat şi agenţii economici; planificarea financiară şi esenţa pârghiilor economico-financiare de gestiune la nivelul macroeconomic. Studiul noţiunilor privind funcţionarea sistemului financiar, examinarea metodelor de utilizare a resurse-lor financiare la nivelul macro-şi microeconomic.

Concomitent, o atenţie deosebită se atrage întrebărilor ce ţin de însuşi-rea prevederilor bazei legislative aferente finanţelor publice; clasificării veniturilor şi cheltuielilor sectorului public; formării deprinderilor privind ordinea planificării principalelor categorii de venituri şi cheltuieli ale sec-torului public. Nu sunt trecute cu vederea problemele referitor la împrumutul de stat şi datoria publică. 

Moneda şi credit 

Cursul prevede studiul conceptului de monedă şi bani, funcţiile, rolul, clasificarea, valoarea şi puterea de cumpărare, emisiunea şi punerea în circulaţie a monedei, etalonul, sistemul şi masa monetară, indicatorii şi agregatele monetare, convertibilitatea monedei, piaţa monetară, teorii monetare, inflaţia, politica monetară. Se vor studia creditul şi mecanismul de creditare, procesul de creditare, încheierea contractului, cât şi teoriile aferente dobânzii şi nivelul stabilirii acesteia.

Ştiinţe filozofice şi sociologice

Filozofia contribuie la obţinerea de cunoştinţe despre lumea înconjurătoare şi despre sine însuşi. Studierea sociologiei v-a permite studenţilor să aplice metodele analizei sociologice, să elaboreze structuri de management, de alegere, repartizare a resurselor umane, să elaboreze strategii de concurenţă pentru firme şi orientarea lor pe piaţă, să studieze preferinţele consumatorilor, eficacitatea reclamei. 

Bazele statului şi dreptului

Conţinutul cursului cuprinde: Obiective generale ale disciplinei şi principalele noţiuni despre stat, drept, normă juridică, izvoarele dreptului , sistemul de drept, raportul juridic, răspunderea juridică.

Civilizaţia europeană

Cursul studiază principalele prevederi ale Tratatelor Europene, istoria creării şi structura instituţională a U.E, valori şi simboluri europene. Extinderea U.E.. Integrarea culturii ţărilor central şi est-europene în cultura europeană. Cultura românească vis`a-vis cultura europeană.

Etica profesională

Etica profesională se ocupă de elaborarea normelor de comportament civilizat în diferite sfere de activitate profesională (drept, management, comerţ etc.). Orice activitate profesională dictează necesitatea cunoaşterii principiilor, normelor morale care stau la baza comportamentului uman.

Culturologia

Valorile culturii universale din cele mai vechi timpuri până în epoca contemporană, cultura românească ca parte componentă a culturii universale, dialectica proceselor culturale şi importanţa lor socială, credinţele şi ideile religioase, realizările ştiinţifice, sub aspecte ale prezentului curs.

Elemente de cultură universală şi naţională

Cursul presupune familiarizarea studentului cu valorile culturii naţionale şi universale din cele mai vechi timpuri până în epoca contemporană, cu evoluţia credinţelor religioase, cu realizările filozofice, ştiinţifice, cu dezvoltarea moralei şi culturii artistice, influenţa lor asupra dialecticii proceselor culturale, universale şi naţionale, cu includerea studentului în procesul de creare a valorilor.

Drept economic

Cursul tratează principalele caracteristici şi elemente de fondare a agenţilor economici, efectele juridice ale faptelor şi actelor de comerţ, regimul juridic al obligaţiilor ce izvorăsc din raporturile juridice economice, regimul juridic al investiţiilor în Republica Moldova.

Drept comercial

Cursul tratează noţiunea şi instituţiile juridice de reglementare a procesului de constituire şi lichidare a agenţilor comerciali. Specificul fondării şi activităţii întreprinderilor cu statut special, noţiunea caracterele juridice şi conţinutul contractelor comerciale.

Bazele teoretice ale merceologiei

Obiectul, conţinutul şi obiectivele merceologiei; clasificarea şi noţiunea de sortiment al mărfurilor; compoziţia chimică şi proprietăţile fizice ale mărfurilor. Proprietăţile consumiste şi valoarea consumistă a mărfurilor. Noţiune de calitate, factorii formării şi menţinerii calităţii mărfurilor; indicii, metodele verificării şi aprecierii calităţii, bazele microbiologiei, calimetriei, standardizării, metrologiei şi certificării mărfurilor. Regulile marcării, transportării, metodele de conservare şi bazele păstrării mărfurilor.

Merceologia comercială a produselor alimentare

Semnificaţia şi locul pe piaţa de consum a mărfurilor alimentare. Starea şi perspectivele dezvoltării producerii, consumului şi comercializării mărfurilor alimentare în R.M. Normele raţionale de consum. Producătorii şi furnizorii principali. Clasificarea generală. Caracteristica materiei prime, tehnologia producerii şi obţinerii, clasificarea şi caracteristica sortimentului, proprietăţile consumiste şi factorii ce le determină, ambalarea, marcarea, transportarea şi păstrarea diferitor grupe şi tipuri de mărfuri alimentare. Procesele ce au loc în mărfurile alimentare pe parcursul păstrării, defectele posibile.

Indicii şi cerinţele faţă de calitate, metodele determinării şi particularităţile evaluării indicilor de calitate, particularităţile comerciale şi ale consumului mărfurilor alimentare.

Merceologia comercială a mărfurilor nealimentare

Semnificaţia şi locul mărfurilor nealimentare pe piaţa de consum şi în viaţa consumatorilor. Starea actuală şi perspectivele dezvoltării producerii, consumului şi comercializării în R.M. Normativele raţionale ale asigurării populaţiei. Producătorii şi furnizorii principali. Clasificarea generală. Caracteristica factorilor formării (materia primă, tehnologia producerii sau confecţionării, ambalajul) calităţii şi sortimentului, factorilor menţinerii (condiţiile şi termenii transportării, păstrării, comercializării) calităţii diferi-tor grupe şi tipuri de mărfuri nealimentare. Modificările în mărfurile nealimentare pe parcursul păstrării şi utilizării, defectele posibile. Clasificarea şi caracteristica sortimentului comercial, proprietăţile consumiste şi factorii ce le determină, modalităţi de ambalare şi marcare a diferitor tipuri de mărfuri nealimentare. 

Indicii şi cerinţele de calitate, metodele determinării şi particularităţile evaluării indicilor de calitate pentru fiecare grupă marfară, particularităţile comercializării, îngrijirii şi ale consumului (utili-zării, exploatării).

Organizarea şi tehnica comerţului

Cursul permite studenţilor de a studia şi cunoaşte cadrul legal-instituţional al comerţului interior, modelele organizaţionale şi structurile funcţionale ale comerţului, organizarea comerţului en-gros şi en-detail, asigurarea transportării şi utilizării ambalajului în procesele tehnologico-comerciale şi de distribuţie, organizarea procesului de comercializare şi de deservire comercială a cumpărătorilor.

Activitatea comercială

În urma studierii cursului studenţii îşi formează: baza teoretică, metodologică în domeniul tehnicilor comercial-economice moderne; aptitudini de a derula efectiv operaţiunile comerciale; de a se adapta rapid la dinamica mediului ambiant şi a fi competitivi; de a surprinde şi a orienta sinergia unităţilor economice spre efectuarea unor activităţi comerciale profitabile de calitate solicitată concomitent de parteneri şi consumatori.

Marketing

Cursul este axat pe cunoaşterea şi definirea conceptelor de bază ale marketingului, identificarea, descrierea şi interpretarea conţinutului mediului de marketing, comportamentului consumatorului, politicilor de produs, preţ, promovare şi plasament. 

Studenţii se vor familiariza cu cercetarea pieţei tehnicii de marketing, previzionarea cererii consumatorilor prin metode de previziune pe termen lung, mediu şi scurt; programarea activităţii de marketing la întreprinderi şi estimarea eficienţei variantelor mixului de marketing la întreprinderi. 

Marketing în cooperaţia de consum

Obiectivul disciplinei constă în evidenţierea particularităţilor de utilizare a marketingului în cooperaţia de consum: analiza particularităţilor pieţei de consum; analiza particularităţilor utilizării instrumentelor de marketing – politica de produs, politica de preţ, politica de promovare, politica de plasament; a procesului de planificare a activităţilor de marketing în cadrul cooperaţiei de consum.

Psihologia afacerilor

În rezultatul studierii cursului studenţii trebuie să cunoască: conţinutul, scopul şi sarcinile psihologiei afacerilor, procesele psihice şi influenţa acestora asupra desfăşurării unei afaceri, bazele psihologice ale relaţiilor reciproce dintre oamenii de afaceri, relaţiile interpersonale în afaceri. Totodată, studentul îşi formează aptitudinile şi deprinderile psihologice pentru a activa în sfera afacerilor.

Limba engleză de afaceri

Cursul se axează în special pe studierea terminologiei de specialitate şi expresiilor cel mai des întrebuinţate pentru menţinerea unui dialog, pentru desfăşurarea negocierilor cît şi studierea textelor ce ţin strict de specialitate. 

La finele cursului studenţii vor fi capabili să vorbească fluent folosind expresiile şi termenii studiaţi pe parcursul semestrului. Cursul reflectă lexicul de afaceri. 

Textele sunt selectate din diferite surse originale, ceea ce garantează modernitatea şi naturaleţea limbii folosite. 

Limba franceză de afaceri

Cursul vizează formarea şi dezvoltarea competenţelor de comunicare (orală şi scrisă) şi a celor comportamentale în scopuri profesionale (prezentări, dezbateri, negocieri, schimb de informaţie în afaceri). Conţinutul cursului este axat pe acumularea vocabularului de specialitate, pe studierea şi practicarea unor structuri legate de organizarea mesajului în baza subiectelor: economia de piaţă, întreprinderea şi ambientul ei, corespondenţa comercială, contractul, documente în relaţiile de serviciu, tehnici şi instrumente de plată etc. 

Limba germană de afaceri

Cursul propune studenţilor un spectru larg de teme la specialitatea dată. Studenţii vor fi familiarizaţi cu termenii de bază folosiţi în limbajul de afaceri. Obiectivul programei constă în consolidarea şi dezvoltarea competenţei de comunicare în limba germană prin intermediul asimilării temelor.

Este o etapă de însuşire a termenilor economici, în audierea şi perceperea textelor originale cu conţinut economic. 

În procesul de studiu ei se vor face cunoscuţi cu texte, expresii şi noţiuni din domeniul economiei, vor învăţa să alcătuiască contracte în limba germană, utilizând termeni şi expresii corespunzătoare.

Limba engleză II

Cursul respectiv este fundamentat pe câteva obiective referenţiale: de a familiariza studenţii cu termenii de bază din lexicul englez, de a oferi posibilitate studenţilor să-şi consolideze şi să-şi dezvolte competenţele de comunicare în limba engleză prin însuşirea structurilor gramaticale şi a lexicului nou pentru a putea citi, înţelege, traduce corect şi de a forma aptitudini necesare pentru întreţinerea unei conversaţii libere în limba engleză.

Limba franceză II

Cursul prevede iniţierea în cunoaşterea limbii franceze ca limbă străină secundă. În cadrul acestui curs studenţii vor asimila noţiunile de bază ale compartimentelor limbii (fonetică, morfologie, sintaxă, vocabular) şi un volum suficient de unităţi lexicale care, îmbinate eficient cu materialul gramatical, vor duce la însuşirea tehnicii de citire, la înţelegerea celor citite şi la formarea deprinderilor de exprimare scrisă şi orală coerentă.

Limba germană II

Cursul este elaborat pentru studenţii universitari de la toate specialităţile, conţinând reguli de citire, un set vast de exerciţii fonetice şi teme gramaticale fundamentale: verbul, substantivul, adjectivul etc., precum şi lexicul pentru însuşirea activă a vorbirii monologate şi dialogate. 

Studierea acestui curs contribuie la dezvoltarea competenţei şi a performanţei de comunicare, astfel încât studentul să posede abilităţi de exprimare şi reprezentări culturale pertinente care îi vor permite să înţeleagă şi să se facă înţeles în diferite situaţii de comunicare în limba germană.

Bazele comunicării

Cursul are drept obiectiv studierea unor probleme ce ţin de comunicare în general, relevându-se mecanismul şi locul pe care-i ocupă comunicarea în procesul cunoaşterii umane. Fenomenul comunicării va fi abordat din diverse perspective: lingvistic, sociologic, semiotic, psihologic, pragmatic etc., cu scopul de a dezvălui un set de concepte, curente şi teorii fundamentale, care vor facilita înţelegerea comunicării ca fenomen global. 

De asemenea vor fi discutate şi explicitate principalele tipuri, metode, modele şi tehnici de comunicare modernă.

Tehnici de comunicare

Cursul are drept scop relevarea diversităţii relaţiilor de comunicare, care pot fi înţelese ca transfer de informaţii, transfer de semnificaţie, intenţie de influenţare, împărtăşire în comun a unor idei , opinii, reprezentări şi puncte de vedere, tranzacţie între locutori sau “contract” între “instanţa de enunţare” şi “instanţa de receptare” etc. Toate acestea vădesc caracterul pluridimensional, multiparadigmatic şi integrator al comunicării.

Psihologia comunicării

Cursul are menirea să scoată în relief factorii principali, care influenţează psihicul şi comportamentul interlocutorilor, predispunându-i la îndeplinirea voinţei emiţătorului. Cunoaşterea particularităţilor individuale şi a stării de spirit, inerentă celor implicaţi în relaţiile de afaceri, reprezintă cheia succeselor într-o afacere. 

Explicitarea şi însuşirea noului ce ţine de psihologia comunicării va duce neapărat la soluţionarea eficientă a problemelor de afaceri.

Limba română

Studierea disciplinei are drept obiectiv de referinţă atât cultivarea la studenţi a capacităţilor de vorbire şi descriere corectă, coerentă în limba română (prin valorificarea tuturor compartimentelor limbii: lexical, morfologic, sintactic, ortografic, ortoepic), cât şi a unor deprinderi de comunicare eficientă, indispensabile fiecărui om cult, pentru a reda într-un mod corect şi original propriile idei, judecăţi şi opinii.

Corespondenţa de afaceri

Scopul disciplinei Corespondenţa de afaceri este de a le oferi viitorilor profesionişti în domeniul economiei de piaţă un instrument de lucru util în activitatea practică de zi cu zi. Disciplina în cauză are ca obiectiv principal formarea unor competenţe de comunicare scrisă, accentul fiind pus pe asimilarea tehnicii de redactare a documentelor specifice şi comerciale într-un stil simplu, clar şi concis, folosind terminologia proprie activităţii comerciale.

Bazele contabilităţii

Obiectivul disciplinei constă în studierea metodologiei şi principiilor modelului contabil, a proceselor şi funcţiilor acestuia. O atenţie deosebită se acordă studierii faptelor economice, efectuării analizei prin înregistrarea în conturi, gruparea, sistematizarea şi calculul operaţiilor în aceste conturi. Prin intermediul sintezei se pot determina informaţii necesare de eficientizare a gestiunii unităţilor patrimoniale. La această disciplină se examinează modul de perfectare a documentelor primare şi centralizatoare, a registrelor contabile; se studiază funcţiile şi etapele inventarierii, determinarea şi calculaţia costurilor de producţie.

Standardele contabilităţii

Standardele naţionale de contabilitate reprezintă actele normative de bază, care determină regulile de ţinere a contabilităţii şi prezentării rapoartelor financiare. SNC sunt elaborate în baza standardelor internaţionale de contabilitate. La 1 ianuarie 2005 sunt elaborate şi puse în aplicare 28 standarde şi 12 comentarii la standarde. 

Disciplina permite acumularea cunoştinţelor de către studenţi privind cerinţele SNC şi Comentariilor la SNC în baza studierii exemplelor concrete privind aplicarea prevederilor acestora. Cunoaşterea regulilor impuse de cerinţele SNC vor asigura o reflectare corectă a operaţiilor economice în contabilitate de viitori specialişti.

Tehnologii informaţionale

Cursul “Tehnologii informaţionale” prevede studierea particularităţilor de ţinere evidenţei contabile automatizat. 

Scopul predării disciplinei este de a familiariza studenţii cu modul de organizare şi ţinere a evidenţei contabile în baza formei de contabilitate automatizată. Aceasta permite de a ajusta contabilitatea la cerinţele actuale impuse de economia de piaţă, de a însuşi contabilitatea ca o tehnologie informaţională aparte de reflectare şi grupare a operaţiunilor economico-financiare într-o anumită consecutivitate, de prelucrare şi păstrare a datelor şi de schimb de date la distanţă. De a fundamenta şi de a extinde cunoştinţele studenţilor în ţinerea evidenţei contabile la întreprinderi cu utilizarea bazelor de date şi a programelor specializate. De a învăţa studenţii de sinestătător să implementeze programele specializate în funcţie de specificul activităţii întreprinderilor.

Contabilitatea financiară (I)

În cadrul cursului se prezintă conceptul, scopul şi obiectul contabilităţii financiare, se explică convenţiile şi principiile fundamentale ale contabilităţii. În acest context ca obiect de studiu a contabilităţii financiare serveşte înregistrarea existenţei şi modificărilor elementelor rapoartelor financiare. În partea I a contabilităţii financiare se studiază noţiunile de active pe termen lung, inclusiv active nemateriale, materiale şi financiare; se prezintă modul de recunoaştere, evaluare şi contabilizare a mişcării activelor şi a uzurii (amortizării) acestora. Distinct se examinează modul de contabilizare a arendei operaţionale şi finanţate atât la arendator, cât şi la arendaş. În acest compartiment se descriu regulile şi metodele de evaluare a stocurilor, se analizează documentele aferente operaţiunilor de intrări şi ieşiri a stocurilor, se explică modul de contabilizare a operaţiunilor privind stocurile de mărfuri şi materiale şi reflectarea acestora în registrele contabile.

Contabilitatea financiară (II)

În compartimentul menţionat se caracterizează şi se descriu principiile de evaluare şi constatare a creanţelor şi datoriilor, se analizează modul de perfectare documentară a operaţiunilor privind încasarea numerarului, decontările în numerar, se examinează modul de ţinere a contabilităţii creanţelor, datoriilor şi mijloacelor băneşti în conturile curente în valută naţională şi valută străină, precum şi în alte conturi bancare. Un rol deosebit se acordă contabilităţii capitalului propriu: identificarea componentelor acestuia, examinarea modului de înregistrare în contabilitate a formării modificărilor capitalului propriu.

Contabilitatea financiară (III)

Evidenţa consumurilor şi cheltuielilor întreprinderii constituie unul dintre cele mai importante şi dificile sectoare de contabilitate. De aceia în acest compartiment se descriu regulile de evaluare şi constatare a consumurilor şi cheltuielilor, se examinează modul de contabilizare a acestora pe tipuri de activităţi. În aceiaşi ordine de idei, se caracterizează modul de obţinere, constatare şi contabilizare a veniturilor pe tipuri de activităţi. O atenţie deosebită rapoartelor financiare: specificarea locului acestora în sistemul contabil, destinaţia, componenţa şi utilizatorii rapoartelor financiare, examinarea consecutivităţii efectuării lucrărilor premergătoare pentru întocmirea şi prezentarea rapoartelor financiare.

Contabilitatea în comerţ

Obiectivul disciplinei constă în studierea particularităţilor de organizare şi ţinere a contabilităţii principalelor operaţii în întreprinderile de comerţ şi alimentaţie publică. O atenţie deosebită se acordă formării preţurilor la mărfuri şi produse preparate, formelor şi modului de perfectare documentară şi contabilitate a recepţiei şi vânzării mărfurilor prin diferite forme de vânzare: în numerar, prin virament, cu mică ridicată, pe credit, în consignaţie. 

Distinct se examinează contabilitatea schimbului de mărfuri, organizarea evidenţei operative a mărfurilor şi ambalajelor în locurile de păstrare şi contabilitate. Un rol deosebit se acordă particularităţilor contabilităţii cheltuielilor şi a rezultatelor obţinute de aceste întreprinderi.

Analiza activităţii economico-financiare

Utilizatorii informaţiei contabile interesaţi de activitatea unităţii economice analizează rezultatele financiare, situaţia financiară. Utilizatorii informaţiei contabile cu interes financiar direct şi indirect analizează principalii indicatori ce caracterizează activitatea economică a întreprinderii cu scopul de a releva gradul de dezvoltare a unităţii, contribuţia acesteia la nivelul dezvoltării economiei naţionale. La această disciplină se examinează metodele şi principiile de bază ale analizei. Un rol deosebit se acordă analizei activităţii economico-financiare care cuprinde analiza activităţii de desfacere, analiza stocurilor de mărfuri, analiza gestiunii resurselor umane, analiza eficienţei utilizării bazei tehnico-materiale, analiza cheltuielilor întreprinderii, analiza rezultatelor financiare şi situaţiei financiare a întreprinderilor şi alte momente în dependenţă de forma de proprietate şi particularităţile activităţii întreprinderilor.

Contabilitatea bancară şi bugetară

Cursul respectiv este format din două părţi: Contabilitatea în băncile comerciale şi contabilitatea în instituţiile bugetare şi dă posibilitatea studenţilor să capete cunoştinţe privind principiul de bază şi sarcinile contabilităţii bancare şi bugetare.

Contabilitatea impozitelor

Disciplina contabilitatea impozitelor familiarizează studenţii cu componenţa, modul, de determinare şi contabilitate a impozitelor pe venit, TVA, accize, alte impozite şi taxe. 

Ea se bazează pe Codul fiscal şi alte acte normative referitoare la fiscalitate şi Planul de conturi unice ce permite obţinerea informaţiei referitoare pa plata impozitelor în codul reflectat tuturor operaţiilor economice care se efectuează la întreprindere. 

Conţinutul disciplinei este determinat delimitarea privind calcularea venitului contabil şi impozabil a diferenţelor apărute, a diverselor situaţii de impunere, contabilitatea şi determinarea obligaţiilor fiscale privind impozitele. 

Contabilitatea în alimentaţia publică

Obiectivul disciplinei se reduce în studierea particularităţilor contabilităţii în unităţile de alimentaţie publică. Cursul studiază structura şi metodele de formare a preţurilor pentru produsele preparate de aceste unităţi, perfectarea documentară primară a operaţiilor privind mişcarea produselor şi mărfurilor, particularităţile desfăşurării inventarierii şi a contabilităţii cheltuielilor.

Analiza gestionară

Analiza gestionară are drept obiectiv aprofundarea cunoştinţelor în domeniul analizei economico-financiare a întreprinderii studiată în baza unităţilor comerciale. Specificul analizei gestionare presupune diagnosticul îndeplinirii programului de producţie în şi vânzarea consumurilor de producţie. Suplimentar se însuşeşte ordinea şi specificul analizei resurselor umane şi materiale în unităţile de producţie, mijloacelor fixe şi materialelor.

Analiza rapoartelor financiare

Disciplina e chemată să formeze deprinderi în aplicarea metodologiei analizei rapoartelor financiare: bilanţului contabil, Raportului privind rezultatele financiare, Raportului privind fluxul capitalului propriu, Raportului privind fluxul mijloacelor băneşti. Un rol deosebit se acordă analizei activităţii de desfacere, analizei stocurilor de mărfuri, analizei gestiunii resurselor umane, analizei eficienţei utilizării bazei tehnico-materiale, analizei cheltuielilor întreprinderii, analizei rezultatelor financiare şi situaţiei financiare a întreprinderilor.

Contabilitatea de gestiune

Disciplina "Contabilitate de gestiune" completează cunoştinţele specialiştilor în domeniul gestiunii patrimoniului, bugetării activităţii şi organizării contabilităţii în ramura de producţie. Studiul acestei discipline permite studenţilor să acumuleze cunoştinţe necesare privind evidenţa şi repartizarea consumurilor, calculaţia costului de producţie prin diferite metode de calculaţie, previzionarea consumurilor prin întocmirea bugetelor interne. 

Obiectivul disciplinei constă în asigurarea studenţilor pe lângă pregătirea teoretică, formarea deprinderilor corespunzătoare lucrului practic în contabilitatea managerială. 

Contabilitate în producţie

Studiul acestei discipline permite studenţilor să acumuleze cunoştinţe necesare privind evidenţa şi repartizarea consumurilor, calculaţia costului de producţie reieşind din diferite metode de calculaţie, previzionarea consumurilor prin întocmirea bugetelor interne. Totodată sunt studiate particularităţile contabilităţii consumurilor şi ale calculării costului în întreprinderile de panificaţie, construcţie, agricole şi de transport.

Control şi audit financiar

Cursul de control şi audit financiar permite studenţilor să acumuleze cunoştinţe anume în domeniul controlului şi audit, studierea Standardelor naţionale de audit şi principiilor de efectuare a controlului precum şi toate actele şi dările de seamă care se întocmesc de revizor şi auditorii.

Revizie şi control

Disciplina „Revizia şi control” aduce la cunoştinţă studenţilor metodologia organizării şi petrecerii reviziei documentare şi controlul în cadrul unităţilor economice cu orice tip de activitate şi formă organizatorică. Prevede studierea principiilor şi ordinii de efectuare a reviziei documentare, a controlului, precum şi modalitatea întocmirii actelor juridice şi dărilor de seamă de revizor.

Organizarea contabilităţii

Standardizarea şi internaţionalizarea sistemului contabil şi de impozitare cere mari eforturi şi cunoştinţe pentru organizarea raţională la nivel ştiinţific de la funcţionării contabili şi mai cu seamă de la contabil şef al întreprinderii.

O contabilitate corectă şi oportună ţinută la întreprindere, adoptată unui politice de contabilitate depinde de organizarea şi normarea muncii de condiţii favorabile.

Pentru a organiza procesul de contabilitate necesar de respectat legea Contabilităţii, legislativul economic şi alte acte normative respectând convenţiile şi principiile ale contabilităţii. Prin cunoaşterea tehnologiei contabile şi respectarea cerinţelor Standardelor de contabilitate şi Codului fiscal specialistul asigură dirijarea activităţii contabile şi întocmirea, prezentarea şi analiza indicatorilor reflectate în raportul financiar a întreprinderii.

Politica de contabilitate

Politica de contabilitate fiind o totalitate de metode, procedee şi reguli utilizate din Standardele Naţionale de Contabilitate la fiecare întreprindere se elaborează la începutul anului. 

Prin aprobarea politicii de contabilitate se acceptă un program de dezvăluire a principiilor şi convenţiilor ale contabilităţii şi rapoartelor financiare. Politica de contabilitate prezintă un document prin care este revizuită aplicarea Standardelor de contabilitate în activitatea întreprinderii.

Introducere în specialitate

Disciplina „Introducere în specialitate” este predispusă pentru studenţii specialităţii „Contabilitate” cu scopul de a familiariza cu noţiuni generale privind specialitatea şi profesia de contabil, a determina rolul şi semnificaţie specialiştilor de acest profil în economie naţională inclusiv în cooperaţia de consum. Studierea cursului va aduce la cunoaşterea planului de învăţământ la specialitatea Contabilitate, componenta disciplinelor care se vor studia, legăturile dintre disciplinele secundare şi cele de specialitate. Se studiază modul de organizare a procesului de formare a specialistului şi deosebirile dintre formele şi conţinutul instruirii în şcoala superioară de la cea generală.

Istoria contabilităţii

Cursul Istoria contabilităţii este predispus studenţilor de profil Contabilitate pentru a căpăta cunoştinţele în unele aspecte istorice de apariţie şi dezvoltare pe plan mondial şi geografic a contabilităţii în cei 6000 ani ai vieţii oamenilor pe Pământ: Un deosebit interes de dezvoltare şi perfecţionare a contabilităţii pe plan istoric se studiază în cursul dat începând de la Luca Pacioli (a.1494) şi stabilizare contabilităţii ca ştiinţă în prezent, care se modifică în direcţia progresivă odată cu creşterea progresului ştiinţifico practic în ultimele perioade ale secolelor XVIII-XX a omenirii.

Contabilitatea contemporană

Cursul contabilitatea contemporană are scopul de familiariza studenţii specialităţii de contabilitate cu diferite sisteme şi forme practicate de contabilitate în diferite ţări a lumii. 

Studierea Standardelor Internaţionale a Contabilităţii şi desfăşurarea lor aplicativă practică în Moldova şi ţările de după hotare formează o orientare a cunoştinţelor specialiştilor pentru a moderniza teoria şi practica contabilităţii, auditului controlului, analizei economice în interesul creşterii stării economico-financiare a întreprinderii şi economiei naţionale în asamblare. 

Analize contabile şi tehnici de consolidare

Scopul disciplinei este de a familiariza viitorii economişti cu aspecte teoretice şi practice ale contabilităţii grupurilor de societăţii având în vedere tendinţa actuală pe plan mondial şi naţional de concentrare şi globalizare a pieţelor financiare, necesitatea cunoaşterii obiectului de studiu a acestei discipline este motivată şi de tendinţa economiei naţionale din Moldova de integrare la nivel mondial unde contabilitatea unităţilor patrimoniale este coordonată unitar prin directivele elaborate de către organismele internaţionale. 

Prin însuşirea cunoştinţelor disciplinei "Analize contabile şi tehnici de consolidare" absolvenţii facultăţii pot să stăpânească mecanismele contabile ale consolidării conturilor, să aplice metodele şi tehnicile grupurilor de societăţi.

Bazele cercetării ştiinţifice

Cursul Bazele cercetărilor ştiinţifice este predispus studenţilor la diferite specialităţi, inclusiv şi de Contabilitate pentru ai antrena în activitatea ştiinţifice de cercetare şi formare atitudinilor de studii de sine stătător şi sistematizare a bibliografiei ştiinţifice în anumite domenii de organizare şi desfăşurare a cercetărilor ştiinţifice. Componenţa cursului prevede aspecte teoretice şi practice de activitatea creativă, performanţă la ori şi ce loc şi domeniu de activitate a specialistului. În cursul dat sunt orientate unele direcţii, care necesită studierea şi cercetarea lor la nivel ştiinţific referitor la contabilitate financiară, contabilitatea de gestiune, analiza economico-financiară, auditului, controlul, etc.

Tehnica bilanţului contabil

Disciplina Tehnica Bilanţului Contabil are caracter preponderent aplicativ având ca scop principal formarea la studenţii a deprinderilor de a elabora lucrări de sinteză pe baza cunoştinţelor acumulate în anii anteriori la disciplinele de contabilitate. Partea finală se anexează, în special, pe analiza principalelor indicatori elaboraţi pe baza informaţiilor din bilanţ. Studiile de caz prezentate au rolul de a iniţia studenţii în activitatea practică de luare a deciziilor de gestiune a patrimoniului pe baza unor informaţii de sinteză oferite de bilanţ şi anexele sale. În elaborarea programei analitice s-a avut în vedere specializarea studenţilor şi corelarea cu planul de învăţământ în asigurarea continuităţii pregătirii pe linia formării de specialişti în domeniul contabilităţii

Educaţia fizică

Cursul prevede studierea bazelor teoriei, metodicii şi organizării educaţiei fizice şi sportului, procedeelor tehnice din diferite probe de sport şi contribuie la dezvoltarea calităţilor motrice de bază, întărirea stării sănătăţii a studenţilor, la acu-mularea şi aplicarea cunoştinţelor din domeniul igienei, fiziologiei şi medicinii, educă calităţile moral-volitive şi eticii sociale.

Protecţia civilă

Are drept scop protecţia omului şi a bunuri-lor materiale în diferite situaţii excepţionale posibile pe teritoriul Republicii Moldova şi în lume. Se dau indicaţii metodice pentru planificarea măsuri-lor de combatere a calamităţilor naturale şi tehno-genice, organizarea măsurilor de salvare, mijloacele individuale, colective şi speciale de protecţie a populaţiei. Cursul prevede o studiere a traumelor şi maladiilor ce pot avea loc în situaţii excepţionale, acordarea urgenţei medicale şi reanimarea activă a persoanelor accidentate în lipsa medicului de către cei ce se află în preajma lor. 

Bazele activităţii bancare.

Obiectivul disciplinei constă în acumularea cunoştinţelor privind apariţia şi dezvoltarea băncilor, sistemele monetare internaţionale, operaţiunile active şi pasive ale băncilor. Studenţii însuşesc mecanismul gestionării instrumentelor monetare şi pârghiile financiare la nivel naţional şi internaţional.

Gestiunea financiară a întreprinderii.

Cursul presupune studiul problemelor referitor la gestiunea financiară a patrimoniului întreprinderii, permite formarea aptitudinilor privind examinarea interconexiunii activităţii financiare cu diferite segmente a activităţii de antreprenoriat. Studenţii vor studia metodele contemporane de gestiune a activelor şi capitalului întreprinderii, a investiţiilor, a fluxurilor financiare, a riscurilor şi procedurilor de evitare a situaţiilor de insolvabilitate.

Monedă şi credit.

Cursul prevede studiul conceptului de monedă şi bani, funcţiile, rolul, clasificarea, valoarea şi puterea de cumpărare, emisiunea şi punerea în circulaţie a monedei, etalonul, sistemul şi masa monetară, indicatorii şi agregatele monetare, convertibilitatea monedei, piaţa monetară, teorii monetare, inflaţia, politica monetară. Se vor studia deasemenea creditul şi mecanismul de creditare, procesul de creditare, încheierea contractului, cât şi teoriile aferente dobânzii şi nivelul stabilirii acesteia.

Finanţe.

Cursul prevede studierea noţiunii de finanţe publice, sector şi economie publică, formelor de manifestare a relaţiilor dintre stat şi agenţii economici, planificării financiare şi esenţei pârghiilor economico-financiare de gestiune, funcţionării sistemului financiar, metodelor de utilizare a resurselor financiare, clasificării şi ordinii planificării principalelor categorii de venituri şi cheltuieli ale sectorului public, problemelor referitor la împrumutul de stat şi datoria publică.

Politici bancare.

Disciplina are drept scop constituirea şi aprofundarea cunoştinţelor aferente principalelor probleme teoretice şi practice ce ţin de mecanismul şi politicile folosite de bancă în scopul gestionării eficiente a activităţii sale, instrumentele de stabilire a veniturilor, profitului, lichidităţii şi solvabilităţii băncii comerciale. Cursul reflectă procedurile bancare şi mecanismul de optimizare a procesului de integrare a sistemului bancar în arealul monetar global, metodele de stabilire a cursului valutar şi de gestiune a riscurilor bancare, optimizarea administrării şi gestionării bancare.

Finanţele întreprinderii.

Disciplina are drept scop studierea mecanismelor financiare, elementelor privind sistemul financiar, a problemelor aferente capacităţii formării profitului, autofinanţării, aprecierii situaţiei concurenţiale a întreprinderii. Studenţii examinează procesele, metodele şi tehnicile moderne de gestiune a capitalului, veniturilor, cheltuielilor şi profitului, diagnosticului financiar, prognozării şi planificării activităţii financiare, analizei performanţei funcţionării întreprinderii şi valorii patrimoniale, fundamentării financiare a deciziilor economice, insolvabilităţii şi falimentului ca baza restructurării financiare a agentului economic.

Operaţiuni şi tehnici bancare. Cursul prevede studiul specificului organizării operaţiunilor bancare şi a tehnicilor folosite de bancă în acest scop, metodelor şi instrumente-lor de plată şi de decontări folosite în sistemul naţional şi internaţional, gestiunii activităţii de acu-mulare şi distribuire a resurselor financiare, împrumuturilor bancare, politicii de dobândă, practicii bancare privind plasamentele de capital, managementului şi marketingului bancar.

 Metode şi tehnici fiscale. Cursul prevede studiul elementelor, principiilor, metodelor clasificarea şi caracteristica impozitelor, a relaţiilor, instituţiilor, reglementărilor şi mecanismelor impunerii în economia de piaţă, elementelor constitutive şi sfera de aplicare ale impozitului, obiectul şi baza impozabilă, relaţiilor dintre contribuabil şi stat, stabilirea tipurilor cotelor de impunere.

Gestiunea riscurilor. Cursul prevede studiul rolului, esenţei, con-ţinutului şi clasificării factorilor de risc, gestiunii riscurilor financiare, depistării şi aprecierii impactului diferitor factori de risc asupra întreprinderii, metodelor de evaluare a nivelului riscului şi de minimizare a acestuia în condiţiile economiei de piaţă şi concurenţei.

Fiscalitate. Disciplina reflectă specificul sistemului fiscal, documentarea modului de organizare şi de acţiune a organelor fiscale, componentele, obiectivele şi metodele de promovare ale politicii fiscale, tipuri de politici fiscale, cerinţele ce stau la baza fondării, realizarea politicii prin mecanismul fiscal, pârghiile şi elementele acestuia.

 Bazele funcţionării pieţelor de capital. În cadrul cursului se studiază principiile de bază privind funcţionarea pieţei de capital, procedura de organizare a activităţii burselor de valori mobiliare şi instrumentelor utilizate, reglementa-rea funcţionării pieţei valorilor mobiliare în RM, stabilirea şi evaluarea indicilor bursieri, mecanismul de emisiune, evaluare şi tehnicile de tranzacţionare a valorilor mobiliare, procedura de decontări, tehnicile moderne de gestionare a riscurilor pe piaţa valorilor mobiliare prin intermediul instrumentelor financiare performante.

 Evaluarea financiară a întreprinderii. Disciplina prevede studiul activităţii de evaluare şi reevaluare, subiectului şi obiectului în operaţiunile de evaluare, modalităţilor de evaluare a elementelor patrimoniale ale întreprinderii, estimarea fluxurilor de trezorerie, contractarea activităţii de evaluare, procedura de evaluare a activelor materiale, nemateriale şi circulante.

 Bazele activităţii investiţionale. Cursul prevede noţiunile de bază în domeniul investiţional, gestiunea financiară a investiţiilor, eficienţa economică a acestora şi deciziile investiţionale, stabilirea direcţiilor de plasamente a fondurilor, efectuarea procedurii de elaborare a documentaţiei necesare pregătirii proiectelor investiţionale, evaluarea şi analiza proiectelor investiţionale, riscul în evaluarea proiectelor şi metodologia de evaluare a proiectelor de investiţii pe plan mondial, aprecierea eficienţei economice obţinute în rezultatul constituirii şi utilizării capitalului investit.

 Relaţii valutar-financiare. Disciplina reflectă teoriile, modelele, principiile, instrumentele şi tehnicile specifice fenomenului monetar internaţional. Cursul prevede studiul sistemului valutar, pieţei valutare şi operaţiunilor specifice, mecanismului cursului valutar, modalităţilor de plată internaţională, balanţei de plăţi externe.

ACTIVITATEA DE CERCETARE 

a departamentului Contabilitate, Finanțe și Bănci


 

Articole în reviste Categoria B+

 1. FUIOR E., SANDUȚA T., Problems and prospects of development of leasing in the Republic of Moldova. Economy Transdisciplinarity Cognition,. Vol. 21, Issue 2/2018, Universitatea George Bacovia, Bacău, 2018, p. 51-62 (1,20 c.a.), ISSN 2067-5046- print edition; 2068 - 7389 - online edition. http://etc.ugb.ro/current-issue
 2. ZUGRAV I. Increasing SME competitiveness by implementing the evaluation mechanism of the financial performance. The Sixth International Conference - Economy Transdisciplinarity Cognition A century of Romanian capital in Europe and its metamorphoses in the informational era, Bacău May 10 – 11, 2018, p. 99 – 104. ISSN 2067-5046
 3. GROSU, O.; FUIOR, E.; MAXIM, I. Ajutor de stat – modalitate de stimulare a dezvoltării turismului rural. The Sixth International Conference - Economy Transdisciplinarity Cognition A century of Romanian capital in Europe and its metamorphoses in the informational era, 10 - 11 mai 2018, Bacău, România, p. 138 – 149. ISSN 2067-5046
 4. CUȘNIR, C. Raising the structure of the credit-investment resources of small and medium enterprises in the Republic of Moldova. The Sixth International Conference - Economy Transdisciplinarity Cognition A century of Romanian capital in Europe and its metamorphoses in the informational era, 10 - 11 mai 2018, Bacău, România, p. 66 – 71. ISSN 2067-5046
 5. CĂPĂŢÎNĂ, S.; BUȘMACHIU, E. Accounting of Reductions in Merchandise Operations. Economy Transdisciplinarity Cognition. 2018, 21(2), 38-43. ISSN 2067 - 5046 - print edition; 2068 - 7389 - online edition. http://etc.ugb.ro/current-issue
 6. SANDUȚA T., FUIOR, E., Features of development of tourism at the present stage. The yearbook of the „Gh Zane” institute of economic researches. Vol.27, Iaşi 2018, p. 27-42

Articole în reviste naţionale, categoria C

 1. FUIOR, E.; BEJENAR, N. Assessing competition in banking sector of Moldova using panzar - rosse approach. În: Journal of Research on Trade, Management and Economic Development. Volume 5, ISSUE 1(9)/2018. p. 106 – 115. 0,82 c.a. ISSN 2345-1424
 2. MAXIM, I.; BEJENAR, N. Demand estimation in the banking sector of Moldova. În: Journal of Research on Trade, Management and Economic Development. Volume 5, ISSUE 1(9)/2018. p. 31 – 40. ISSN 2345-1424
 3. MAXIM I., FUIOR, E.; Methodological principles of assessing competition in trade. În: Journal of Research on Trade, Management and Economic Development. Volume 5, ISSUE 2(10) /2018. p. 77 – 90. 0,94 c.a. ISSN 2345-1424

Articole în culegeri internaţionale

 1. CUŞNIR, C., Fortificarea flexibilităţii financiare a sistemului economic al cooperaţiei de consum în contextul integrării în Uniunea Europeană. Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională "Dezvoltarea inovativă, colaborativă, incluzivă a cooperativelor: teorie, practică, perspective", 13-14 septembrie 2018, Chișinău. UCCM. p. 26-31. ISBN 978-9975-3272-7-5.
 2. TUHARI, T.; METELCHIN, J., Rolul politicilor contabile în organizarea raţională a sistemului contabil. Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională "Dezvoltarea inovativă, colaborativă, incluzivă a cooperativelor: teorie, practică, perspective", 13-14 septembrie 2018, Chișinău. UCCM. p. 14-17. ISBN 978-9975-3272-7-5.
 3. PRODAN, Dj., Probleme actuale privind mijloacele fixe şi ordinea calculării amortizării acestora în scopuri fiscale. Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională "Dezvoltarea inovativă, colaborativă, incluzivă a cooperativelor: teorie, practică, perspective", 13-14 septembrie 2018, Chișinău. UCCM. p. 60-63. ISBN 978-9975-3272-7-5.
 4. GUŢAN, V., Abordări conceptuale privind definirea, componenţa şi clasificarea impozitelor. Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională "Dezvoltarea inovativă, colaborativă, incluzivă a cooperativelor: teorie, practică, perspective", 13-14 septembrie 2018, Chișinău. UCCM. p. 88-95. ISBN 978-9975-3272-7-5.
 5. FULGA, V., Fenomenul calității informației contabile. Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională "Dezvoltarea inovativă, colaborativă, incluzivă a cooperativelor: teorie, practică, perspective", 13-14 septembrie 2018, Chișinău. UCCM. p. 131-139. ISBN 978-9975-3272-7-5.
 6. ZUGRAV, I., Procesul decizional în condiţii de incertitudine cu aplicaţii în activitatea de antreprenoriat. Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională "Dezvoltarea inovativă, colaborativă, incluzivă a cooperativelor: teorie, practică, perspective", 13-14 septembrie 2018, Chișinău. UCCM. p. 140-146. ISBN 978-9975-3272-7-5.
 7. CĂPĂŢÎNĂ, S., Rolul instituţiilor de învăţământ în pregătirea contabililor. Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională "Dezvoltarea inovativă, colaborativă, incluzivă a cooperativelor: teorie, practică, perspective", 13-14 septembrie 2018, Chișinău. UCCM. p. 195-198. ISBN 978-9975-3272-7-5.
 8. FUIOR, E.; MAXIM, I. Clustering as a mechanism of economic development and increasing competitiveness. În: Progrese în teoria deciziilor economice în condiţii de risc şi incertitudine. Conf. șt. intern. Vol. XXIX. Iași: Performantica, 2018. p. 91 – 98. ISBN 978-606-685-609-6.
 9. MAXIM, I., FUIOR, E. Franchising as an effective mechanism of business development in the Republic of Moldova. În: Progrese în teoria deciziilor economice în condiţii de risc şi incertitudine. Conf. șt. intern. Vol. XXIX. Iași: Performantica, 2018. p. 141 – 148. ISBN 978-606-685-609-6.
 10. FUIOR E., SANDUȚA T. Models of creating added value as a mechanism for economy development. Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere. Volumul XXXIII, Teodor Păduraru, Dumitru Tudor Jijie, Marilena Doncean, Georgiana Tacu. (coord.), Iaşi: Performantica, 2018. p. 33 – 44. ISBN: 978-606-685-616-4.
 11. ZUGRAV I. Piața financiară din Republica Moldova – probleme și oportunități de racordare la standardele UE. Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere. Volumul XXXIII, Teodor Păduraru, Dumitru Tudor Jijie, Marilena Doncean, Georgiana Tacu. (coord.), Iaşi: Performantica, 2018. p. 502 – 507. ISBN: 978-606-685-616-4.
 12. SANDUTSA T. P, FUIOR E. V. Outsourcing: problems, performance, efficiency. Материалы международной научно-практической конференции «Наука и современное общество: Новые интересы, векторы движения, приоритеты развития», том 2. Караганда, 18 – 19 октября 2018. p. 363 – 367. ISBN: 978-601-235-344-0.
 13. ГУЦАН В.И. Документальное оформление представительских расходов и их отражение в бухгалтерском и налоговом учете. Материалы международной научно-практической конференции «Наука и современное общество: Новые интересы, векторы движения, приоритеты развития», том 1. Караганда, 2018. Т. 1 – 83-87 с. – ISBN 978-601-235-344-0.
 14. FUIOR E., ZAVATKI T., MAXIM I., Clusting of the tourist and recreational complex as a basis for sustainable development of tourism in the Republic of Moldova. Turismul rural românesc în context internațional. Actualitate şi perspective. Volumul XLV, Iaşi: Performantica, 2019, ISBN: 978-606-685-649-2.
 15. ZUGRAV, I., The theoretical and methodological aspects of application the innovations in choosing the competitiveness strategy in tourism in the Republic of Moldova. Turismul rural românesc în context internațional. Actualitate şi perspective. Volumul XLV, Iaşi: Performantica, 2019, p. 36-47 ISBN: 978-606-685-649-2.
 16. ТУХАРЬ Т. И., ГУЦАН В.И., ПРОДАН Д.В. Вопросы ценообразования в розничной торговле и в общественном питании. В: «Бухгалтерский учет: достижения и научные перспективы XXI века», IVМеждународная научно-практическая конференция от 28 ноября 2018 года. Российский университет кооперации, - 175-183. - УДК 657. ББЛ 65.052 – ISBN 978-5-91730-839-5.

 

 

Activitatea științifică

În cadrul departamentului activează cercul studenţesc de cercetări ştiinţifice 

„Contabilitate, Finanţe şi Bănci”.

 1. Denumirea cercului: Contabilitate, Finanţe şi Bănci
 2. Preşedintele cercului: Lungu Mihai, grupa 3FB-1621
 3. Secretarul cercului: Josan Anastasia, grupa 3FB-1531
 4. Conducătorul cercului ştiinţific: conf. univ.., dr. I. Zugrav.

    

 Planul de activitate a cercului ştiinţific studenţesc

pentru anul de studii 2019 - 2020 

Nr.

d/o

Activităţile

Termenul

1.

Familiarizarea studenţilor cu scopul şi obiectivele cercului ştiinţific studenţesc

Septembrie 2019

2.

Aprobarea noilor membri a cercului ştiinţific studenţesc la departamentul „Contabilitate, Finanţe şi bănci”

Octombrie 2019

3.

Şedinţa organizatorică cu întocmirea planului de lucru pentru a.s. 2019-2020

La prima şedinţă

 4.

Desfăşurarea şedinţelor în formă deschisă şi cu participarea invitaţilor speciali

O dată la 3 luni

5.

Organizarea şi desfăşurarea “Simpozionului ştiinţific studenţesc” cu participarea membrilor cercului şi cu invitaţi din alte instituţii de învăţământ

Martie -Aprilie 2020

6.

Colaborarea ştiinţifică dintre student şi conducător

Pe parcursul anului

7.

Colaborarea membrilor cercului cu studenţii din alte instituţii de învăţământ superior

Pe parcursul anului

8.

Participarea la activităţile, organizate de organizaţiile obşteşti

Pe parcursul anului

9.

Pregătirea pentru publicare a celor mai bune lucrări ştiinţifice a studenţilor

Pe parcursul anului

 

 

TEMATICA ORIENTATIVĂ A PROIECTELOR ECONOMICE PENTRU STUDENŢII SPECIALITĂŢII "CONTABILITATE"

PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2019-2020

 

 1. Politicile contabile ale entităţii
 2. Contabilitatea imobilizărilor necorporale
 3. Contabilitatea mişcării mijloacelor fixe
 4. Contabilitatea operaţiilor aferente reparaţiilor mijloacelor fixe
 5. Contabilitatea şi calculul amortizării mijloacelor fixe conform SNC şi Codului fiscal
 6. Contabilitatea leasingului operaţional şi financiar
 7. Contabilitatea investiţiilor financiare pe termen lung şi pe termen scurt
 8. Contabilitatea materialelor în entităţile de producţie
 9. Contabilitatea materialelor şi obiectelor de mică valoare şi scurtă durată
 10. Contabilitatea mişcării mărfurilor în entităţile de comerţ cu ridicata
 11. Contabilitatea mişcării mărfurilor în entităţile de comerţ cu amănuntul
 12. Contabilitatea vânzării mărfurilor în entităţile de comerţ cu amănuntul
 13. Contabilitatea produselor preparate şi mărfurilor în alimentaţia publică
 14. Contabilitatea produselor agricole în unităţile de achiziţie ale cooperaţiei de consum
 15. Contabilitatea produselor finite şi vânzării acesteia
 16. Contabilitatea operaţiilor privind importul bunurilor
 17. Contabilitatea operaţiilor privind exportul bunurilor
 18. Contabilitatea creanţelor entităţii
 19. Contabilitatea creanţelor comerciale
 20. Contabilitatea creanţelor şi datoriilor comerciale
 21. Contabilitatea creanţelor şi datoriilor privind decontările cu personalul
 22. Contabilitatea numerarului entităţii
 23. Contabilitatea capitalului propriu
 24. Contabilitatea datoriilor entităţii
 25. Contabilitatea datoriilor financiare
 26. Contabilitatea datoriilor comerciale
 27. Contabilitatea decontărilor cu personalul privind retribuirea muncii
 28. Contabilitatea datoriilor privind asigurările sociale şi medicale
 29. Contabilitatea decontărilor cu bugetul
 30. Contabilitatea impozitului pe venitul persoanelor juridice şi fizice
 31. Contabilitatea decontărilor cu bugetul privind TVA şi accize
 32. Contabilitatea cheltuielilor entităţii
 33. Contabilitatea cheltuielilor în alimentaţia publică
 34. Contabilitatea veniturilor entităţii
 35. Contabilitatea cheltuielilor şi veniturilor entităţii
 36. Contabilitatea rezultatelor financiare
 37. Inventarierea: modul de desfăşurare şi contabilitatea rezultatelor acesteia
 38. Bilanţul: modul de întocmire şi prezentare
 39. Situaţia de profit şi pierdere: modul de întocmire şi prezentare
 40. Situaţia fluxurilor de numerar: modul de întocmire şi prezentare
 41. Conţinutul şi modul de întocmire a notei explicative la situaţiile financiare
 42. Particularităţile contabilităţii la întreprinderile micului business
 43. Contabilitatea în organizaţiile necomerciale
 44. Contabilitatea costurilor în producţia industrială
 45. Contabilitatea costurilor în construcţii
 46. Contabilitatea costurilor în panificaţie
 47. Contabilitatea costurilor în entităţile de transport
 48. Contabilitatea costurilor în entităţile agricole

  

TEMATICA ORIENTATIVĂ A PROIECTELOR ECONOMICE PENTRU STUDENŢII SPECIALITĂŢII ”FINANŢE ŞI BĂNCI”

PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2019-2020 

 1. Direcţiile de perfecţionare a sistemului de impunere prin intermediul impozitelor indirecte
 2. Efectele presiunii fiscale în Republica Moldova
 3. Fiscalitatea: efectele ei asupra activităţii economice curente 
 4. Impactul politicii fiscale asupra activităţii agenţilor economici autohtoni
 5. Impozitele indirecte: orientări de modificare a impactului lor asupra rezultatelor activităţii agenţilor economici
 6. Aspecte cantitative, structurale şi calitative ale implementării şi utilizării cardurilor bancare ca instrument modern de plată
 7. Aspecte comparative privind finanţarea prin leasing şi credit bancar
 8. Bonitatea clientului ca factor determinant în stabilirea strategiei de creditare a băncilor comerciale
 9. Căi de desăvârşire a mecanismului de atragere şi utilizare a creditelor bancare de către întreprinderi
 10. Căi de îmbunătăţire a sistemului de indicatori utilizaţi în evaluarea performanţei activităţii băncii comerciale
 11. Cardul de credit - noua tendinţă pe piaţa financiară
 12. Depozite bancare – promotor de activitate stabilă şi continuă a băncilor comerciale din Republica Moldova în condiţiile actuale
 13. Direcţiile de perfecţionare a operaţiunilor de creditare ale băncii comerciale
 14. Diversificarea şi optimizarea operaţiunilor de depozit ca direcţie de asigurarea a performanţelor băncilor comerciale
 15. Evaluarea și prezentarea performanțelor băncilor comerciale în contextul dezvoltării durabile
 16. Evaluarea, determinarea şi acordarea creditelor ipotecare
 17. Evoluţia, oportunitatea şi efectele implementării cardurilor bancare în RM
 18. Gestionarea băncii comerciale prin prisma administrării activelor şi pasivelor
 19. Gestiunea lichidităţii băncii comerciale ca factor propulsor în dezvoltarea durabilă
 20. Gestiunea eficientă a activelor si pasivelor bancare – mecanism de prevenire a insolvabilităţii şi riscurilor de antreprenoriat
 21. Gestiunea lichidităţii băncilor comerciale şi corelarea acesteia cu performanţele financiare
 22. Gestiunea operaţiunilor de creditare a persoanelor fizice de către băncile comerciale din RM
 23. Gestiunea riscurilor asociate activităţilor bancare cu carduri şi bani electronici la Banca Comercială
 24. Impactul managementului operaţiunilor de creditare asupra performanţelor funcţionării băncilor comerciale
 25. Implementarea și utilizarea cardurilor bancare ca instrument modern de plată
 26. Operaţiuni valutare ale băncilor comerciale: tendinţe şi direcţii de eficientizare a acestora
 27. Orientări şi tendinţe în evoluţia operaţiunilor bancare cu carduri şi bani electronici în Republica Moldova
 28. Particularităţile evoluţiei şi perspectivele operaţiunilor valutare executate de băncile comerciale
 29. Particularităţile gestionării creditelor ipotecare în Republica Moldova
 30. Perfecţionarea mecanismului de executare a operaţiunilor de leasing ca direcţie de majorare a veniturilor băncilor comerciale
 31. Posibilităţi de extindere a operaţiunilor active ale băncilor comerciale din Republica Moldova
 32. Problemele elaborării strategiei şi tacticii funcţionării pieţei valutare din Republica Moldova 
 33. Problemele şi particularităţile gestiunii lichidităţii băncii comerciale în Republica Moldova
 34. Problemele şi strategiile gestiunii lichidităţii băncii comerciale în Republica Moldova
 35. Realizările activităţii bancare ca rezultat al implementării cardului bancar
 36. Relevanţa evaluării şi controlului riscului bancar asupra activităţii de creditare
 37. Resurse bancare - mecanism de asigurare a stabilităţii economiei naţionale
 38. Sistemul bancar din Republica Moldova: probleme şi oportunităţi de dezvoltare
 39. Sistemul bancar: practici mondiale şi direcţii de implementare în Republica Moldova
 40. Specificul operaţiunilor cu carduri bancare în condiţiile expansiunii plăţilor electronice
 41. Asigurarea echilibrului financiar la nivel microeconomic
 42. Asigurarea solvabilităţii întreprinderii prin prisma gestiunii activelor curente
 43. Cheltuieli publice: tendinţa în evoluţie şi căi de eficientizare a utilizării lor
 44. Creditarea ipotecară în Republica Moldova – realitate şi probleme
 45. Cuantificarea rezultatelor financiare ale întreprinderii ca factor propulsor în dezvoltarea durabilă
 46. Dezvoltarea leasingului în Republica Moldova şi contribuţia acestuia la dezvoltarea investiţiilor la nivel de întreprindere
 47. Diagnosticul financiar – modalitate de obţinere a performanţelor financiare ale firmei
 48. Diagnosticul financiar al întreprinderii - suport în fundamentarea deciziei de creditare a agenţilor economici
 49. Efectele rotaţiei capitalului asupra rezultatelor financiare a întreprinderii
 50. Evaluarea rezultatelor financiare ca factor important al viabilității întreprinderii
 51. Evaluarea şi prognozarea rezultatelor financiare ale întreprinderii: probleme, dificultăţi şi căi de eficientizare
 52. Gestiunea activelor curente: specificul ei în întreprinderi cu diferit gen de activități
 53. Gestiunea activităţii de planificare financiară şi instrumentele de planificare financiară
 54. Gestiunea eficientă a resurselor financiare ale întreprinderii: actualităţi şi perspective
 55. Gestiunea oportună a activelor curente – premisa asigurării solvabilităţii întreprinderii
 56. Implementarea operaţiunilor de leasing şi arendă finanţată în contextul adecvării întreprinderii la cerinţele competitivităţii strategice
 57. Instrumente de plată utilizate în Republica Moldova şi perspectivele lor
 58. Leasing-ul instrument de investiţii şi finanţare: factor esenţial de asigurare a viabilităţii întreprinderii
 59. Lichiditatea financiară: conţinut, aprecieri, capacitatea de plată, blocajul financiar
 60. Mecanismul financiar şi căile de perfecţionare – baza activităţii financiare la întreprindere
 61. Metode şi tehnici de perfecţionare a mecanismului de formare şi utilizare a activelor curente la nivel de întreprindere
 62. Micul business - bază a utilizării eficiente a potenţialului agenţilor economici în economia RM
 63. Oportunităţi privind evaluarea şi prognozarea rezultatelor financiare în scopul asigurării performanţelor întreprinderii
 64. Oportunităţi, probleme şi eficienţa folosirii diferitor instrumente şi modalităţi de plată în procesul de decontări
 65. Particularitățile și căile de perfecționare a leasing-ului – ca formă specifică de credit în perioada contemporană
 66. Perfecţionarea gestiunii eficiente a activelor curente în vederea asigurării stabilităţii financiare a întreprinderii
 67. Perfecţionarea mecanismului de estimare a necesarului de finanţare în scopul obţinerii rezultatelor performante ale întreprinderii
 68. Perfecţionarea mecanismului de evaluare a activității întreprinderii în vederea obţinerii rezultatelor performante
 69. Perfecţionarea procesului de formare şi utilizare a activelor curente la nivel de întreprindere
 70. Perfecţionarea sistemului de gestionare a activelor corporale a agenţilor economici
 71. Planificarea şi căile de sporire a performanţelor agenţilor economici în perioada actuală
 72. Rezultatele financiare şi corelaţia lor cu politica şi strategia întreprinderii
 73. Sistemul de evaluare și promovare a rezultatelor financiare ale întreprinderii ca direcție de obținere a unui avantaj competitive
 74. Strategii privind gestiunea eficientă a activelor şi pasivelor circulante ca premiză de asigurare a succesului funcţionării întreprinderii
 75. Structura financiară a întreprinderii: probleme, dificultăţi şi perspective de optimizare
 76. Studiu de perspective ale opţiunilor întreprinderii pentru evaluarea lichidităţii şi solvabilităţii 
 77. Sursele de finanţare a activelor curente şi modalităţi de asigurare a echilibrului financiar 
 78. Viabilitatea întreprinderii prin prisma constituirii şi gestionării rezultatelor financiare
 79. Piața asigurărilor în Republica Moldova: probleme, oportunități și soluții
 80. Piaţa serviciilor de asigurare în RM – probleme şi oportunităţi

 Notă:

 La o temă poate pretinde numai un singur student din grupă.

 

În coordonare cu conducătorul ştiinţific şi şeful Departamentului ”Contabilitate, Finanțe și Bănci” poate fi aprobată şi o temă care nu este inclusă în lista prezentă.

TEMATICA ORIENTATIVĂ A TEZELOR DE LICENȚĂ PENTRU STUDENȚII SPECIALITĂȚII 361.1"CONTABILITATE"

PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2019-2020 

 1. Politicile contabile ale entităţii: selectarea, aplicarea şi modificările ulterioare ale acesteia
 2. Contabilitatea imobilizărilor necorporale
 3. Contabilitatea mijloacelor fixe şi analiza gestiunii lor
 4. Contabilitatea amortizării şi deprecierii mijloacelor fixe
 5. Contabilitatea reparaţiei mijloacelor fixe
 6. Contabilitatea leasingului activelor
 7. Contabilitatea investiţiilor financiare
 8. Contabilitatea investiţiilor imobiliare
 9. Contabilitatea terenurilor
 10. Contabilitatea resurselor minerale
 11. Contabilitatea stocurilor de mărfuri în comerţul angro
 12. Contabilitatea mărfurilor şi analiza circulaţiei acestora în comerţul angro
 13. Contabilitatea sintetică şi analitică a mărfurilor în comerţul cu amănuntul
 14. Contabilitatea mărfurilor şi analiza circulaţiei acestora în comerţul cu amănuntul
 15. Contabilitatea produselor preparate şi mărfurilor în alimentaţia publică
 16. Contabilitatea stocurilor de produse în entităţile de producţie
 17. Contabilitatea activelor biologice, produselor agricole şi analiza gestiunii acesteia
 18. Contabilitatea operaţiilor de import-export
 19. Contabilitatea operaţiilor aferente importului
 20. Contabilitatea operaţiilor aferente exportului
 21. Contabilitatea materialelor, obiectelor de mică valoare şi scurtă durată şi analiza utilizării lor
 22. Contabilitatea şi analiza numerarului
 23. Contabilitatea şi analiza creanţelor entităţii
 24. Contabilitatea şi analiza creanţelor comerciale
 25. Contabilitatea şi analiza datoriilor entităţii
 26. Contabilitatea şi analiza datoriilor financiare
 27. Contabilitatea şi analiza datoriilor comerciale
 28. Contabilitatea creanţelor entităţii
 29. Contabilitatea datoriilor entităţii
 30. Contabilitatea şi analiza creanţelor şi datoriilor comerciale
 31. Contabilitatea creanţelor şi datoriilor privind decontările cu personalul
 32. Contabilitatea retribuirii muncii şi analiza gestiunii resurselor umane
 33. Contabilitatea şi analiza datoriilor privind asigurările
 34. Contabilitatea decontărilor cu bugetul
 35. Contabilitatea impozitului pe venitul/profitul persoanelor juridice
 36. Contabilitatea decontărilor cu bugetul privind taxa pe valoarea adăugată
 37. Contabilitatea decontărilor cu bugetul privind taxa pe valoarea adăugată şi accize
 38. Contabilitatea impozitelor şi taxelor locale
 39. Contabilitatea şi analiza capitalului propriu al entităţii
 40. Contabilitatea şi analiza veniturilor entităţii
 41. Contabilitatea şi analiza cheltuielilor entităţii
 42. Contabilitatea veniturilor şi cheltuielilor entităţii
 43. Contabilitatea şi calculaţia costurilor în entităţile de producţie
 44. Contabilitatea şi calculaţia costurilor în entităţile agricole
 45. Contabilitatea şi calculaţia costurilor în entităţile de panificaţie
 46. Contabilitatea şi analiza costurilor de exploatare a transportului auto
 47. Contabilitatea şi calculaţia costurilor în construcţii
 48. Contabilitatea şi analiza rezultatelor financiare
 49. Modul de întocmire, prezentare şi analiză a Bilanţului
 50. Întocmirea, prezentarea şi analiza Situaţiei de profit şi pierdere
 51. Organizarea contabilităţii la entităţile micului business
 52. Particularităţile contabilităţii persoanelor fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător
 53. Auditul situaţiilor financiare
 54. Metode şi tehnici utilizate în auditul financiar-contabil
 55. Metode şi procedee utilizate la obţinerea dovezilor de audit
 56. Organizarea şi planificarea lucrului contabil în entităţi
 57. Automatizarea contabilităţii în entităţile economice

 

TEMATICA ORIENTATIVĂ A TEZELOR DE LICENŢĂ PENTRU STUDENŢII SPECIALITĂŢII ”FINANŢE ŞI BĂNCI”

PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2019-2020

 1. Administrarea taxelor vamale în vederea creşterii activităţii agenţilor economici
 2. Evaziunea fiscală: cauzele apariției şi metode de combatere
 3. Incidenta fiscalității: efectele ei asupra activităţii economice curente 
 4. Impactul accizelor asupra activităţii de producere şi comerţ
 5. Impactul presiunii fiscale asupra rentabilității întreprinderii
 6. Impozitele şi taxele locale - surse principale de venituri ale bugetelor locale
 7. Influenţa impozitelor indirecte asupra activităţii agenţilor economici
 8. Racordarea sistemului fiscal autohton la practicile UE
 9. Activitatea băncilor comerciale în desfăşurarea relaţiilor de credit cu agenţii economici: actualităţi şi perspective
 10. Activitatea de depozitare şi interconexiunea acesteia cu operaţiunile de creditare în cadrul băncilor comerciale
 11. Administrarea activelor şi pasivelor bancare şi posibilităţi de optimizare
 12. Bonitatea clientului ca condiţie principală a rambursabilităţii creditului
 13. Căi de desăvârşire a indicatorilor de evaluare a performanţei funcţionării băncii comerciale
 14. Competitivitatea Băncii Comerciale şi metodele aprecierii ei
 15. Controlul de gestiune a dinamicii constituirii resurselor proprii şi celor atrase în cadrul băncilor comerciale din Republica Moldova
 16. Cuantificarea şi monitorizarea performanţelor gestionării portofoliului investiţional al băncilor comerciale
 17. Criteriile de evaluare şi problemele menţinerii stabilităţii BC
 18. Depozite bancare: problemele formării şi politica de atragere şi plasare
 19. Dezvoltarea, protecţia şi perspectivele asigurării lichidităţii bancare
 20. Diversificarea portofoliului de credite - mecanism de asigurare a stabilităţii activității băncilor comerciale
 21. Garantarea depozitelor bancare: posibilităţi de utilizare a practicii mondiale în Republica Moldova
 22. Gestionarea riscului de creditare – premisa unei activităţi bancare eficiente
 23. Gestiunea depozitelor bancare și modalități de asigurare și realizare a acestora de banca comercială
 24. Gestiunea eficientă a activelor şi pasivelor bancare – mecanism de prevenire a insolvabilităţii şi riscurilor de antreprenoriat
 25. Gestiunea instrumentelor şi modalităţilor de plată
 26. Gestiunea structurii portofoliului băncii comerciale prin prisma lichidităţii şi profitabilităţii
 27. Noi tendinţe în analiza riscurilor aferente activităţii de creditare a băncilor comerciale
 28. Noi valenţe cognitive privind evaluarea şi prezentarea performanţelor băncilor comerciale în contextul Acordului de Asociere RM-UE
 29. Paradigme moderne de eficientizare a managementului operaţiunilor bancare sub aspectul racordării la normele şi standardele europene
 30. Problemele creditării bancare a activităţii de antreprenoriat în Republica Moldova
 31. Produse și servicii bancare: realităţi şi perspective
 32. Rolul, necesitatea şi particularităţile organizării decontărilor în băncile comerciale prin conturi bancare
 33. Sisteme bancare moderne: adaptarea sistemului bancar din RM la cerinţele actuale
 34. Sisteme de creditare ipotecară: dificultăţi, oportunităţi, performanţe şi perspective de dezvoltare
 35. Sistemul rezervelor minime obligatorii şi gestionarea lor de către banca comercială
 36. Stabilizarea şi sporirea siguranţei funcţionării sistemului bancar al RM în contextul integrării în Uniunea Europeană
 37. Studiu comparativ privind finanțarea prin leasing şi credit bancar
 38. Administrarea eficientă a finanţelor întreprinderii în concordanţă cu obiectivele afacerii
 39. Estimarea efectelor economico-financiare ale modificării vitezei de rotație a activelor
 40. Asigurarea echilibrului financiar a funcţionării agenţilor economici în vederea susţinerii performanţelor acestora
 41. Business – planul ca premisă de prosperare a agenţilor economici în condiţiile economiei de piaţă
 42. Cheltuielile publice - instrument de intervenţie a statului în activitatea economică şi socială
 43. Conducerea modernă a întreprinderii prin intermediul planificării financiare
 44. Constituirea și utilizarea resurselor financiare ale întreprinderii: probleme şi căi de raţionalizare
 45. Decizia de investiții a agenților economici și corelarea cu surse de finanțare
 46. Diagnosticarea situaţiei financiare în cadrul întreprinderii din RM şi căi de remediere a acesteia
 47. Diagnosticarea viabilităţii funcţionării structurilor antreprenoriale
 48. Diagnosticul financiar al întreprinderii în vederea creditării bancare
 49. Diagnosticul şi estimarea potenţialului economic al întreprinderii în condiţiile dezvoltării durabile
 50. Evaluarea şi reevaluarea activităţii financiare ca instrument al dezvoltării durabile a întreprinderii
 51. Evoluţia activităţii societăţilor comerciale în RM în condiţiile blocajului financiar.
 52. Finanţarea întreprinderii prin leasing si franchising şi influenţa asupra rezultatelor financiare
 53. Finanţele publice locale – promotor de activitate a autonomiilor locale
 54. Flexibilitatea politicii şi strategiei financiare ca element esenţial în succesul unei întreprinderi
 55. Gestiunea activelor corporale: tendinţe de perfecţionare şi căi de eficientizare a utilizării lor
 56. Gestiunea eficientă a activelor curente în vederea asigurării stabilităţii financiare a întreprinderii
 57. Gestiunea financiară pe termen scurt – ca factor de asigurare a stabilității financiare a întreprinderii
 58. Gestiunea şi previziunea încasărilor şi plăţilor la întreprindere
 59. Impactul deciziilor financiare asupra valorii economice a întreprinderii.
 60. Impactul investiţiilor străine asupra competitivităţii şi creşterii economice a întreprinderii
 61. Insolvabilitatea întreprinderii: particularităţi şi probleme de gestionare
 62. Mecanismul financiar şi impactul lui asupra dezvoltării întreprinderii 
 63. Modificarea raporturilor dintre bugetul de stat şi bugetele unităţilor administrativ-teritoriale în contextul dezvoltării regionale
 64. Noi tendinţe în analiza echilibrului financiar la nivelul entităţilor autohtone
 65. Optimizarea sistemului de finanţare a ciclului operaţional sub aspectul corelaţiei acestuia cu activele curente şi resursele de trezorerie
 66. Particularităţile procesului bugetar în Republica Moldova in contextul reformei bugetare actuale
 67. Politica de autofinanțare şi problemele asigurării echilibrului financiar la întreprindere
 68. Rolul creditelor de trezorerie în asigurarea surselor de finanţare a activităţii curente a entităţii
 69. Rolul şi necesitatea asigurării capacităţii de autofinanţare
 70. Aspecte economice şi sociale ale asigurărilor de răspundere civilă
 71. Aspecte privind gestiunea financiară a activităţii de asigurări
 72. Aspectele actuale ale dezvoltării serviciilor de asigurare şi perspectivele lor în R.M.
 73. Dezvoltarea serviciilor de asigurare la etapa actuală şi perspectivele ei
 74. Piața asigurărilor în Republica Moldova: probleme, oportunități și soluții
 75. Reasigurările – forma complementară a asigurărilor

Notă:

La o temă poate pretinde numai un singur student din grupă.

În coordonare cu conducătorul ştiinţific şi şeful Departamentului ”Contabilitate, Finanțe și Bănci” poate fi aprobată şi o temă care nu este inclusă în lista prezentă.

 

 

 

TEMATICA ORIENTATIVĂ A TEZELOR DE MASTER LA SPECIALIZAREA

“ADMINISTRAREA FINANCIAR-BANCARĂ” 

 1. Diagnosticul global al firmei (analiza SWOT) - instrument în evaluarea performanţelor
 2. Aspecte strategice ale diagnosticului financiar: strategii şi politici financiare ale întreprinderii
 3. Activitatea de producţie/servicii - analiză, diagnostic şi strategii competiţionale
 4. Competitivitatea firmei – analiza, diagnostic şi strategii de creştere
 5. Mediul de afaceri al firmei – analiza, diagnosticare, strategii manageriale
 6. Analiza mediului extern al structurii antreprenoriale
 7. Mediul intern al firmei – analiză şi diagnostic
 8. Calitatea activităţii – coordonată a managementului financiar performant: diagnostic şi strategii 
 9. Autofinanţarea – analiză, diagnostic, strategii de finanţare internă
 10. Evaluarea gestiunii resurselor materiale (imobilizate şi circulante) – abordare strategică
 11. Valoarea adăugată: metodologie de diagnosticare şi perspective strategice
 12. Risc şi rentabilitate în afaceri: analiză şi diagnostic
 13. Modalităţi de diagnosticare şi evaluare a factorilor de risc ai întreprinderii
 14. Echilibrul financiar în sistemul de performanţe al întreprinderii
 15. Efectele evaziunii fiscale asupra economiei Republicii Moldova
 16. Impactul economic al prelevărilor fiscale asupra performanţelor agentului economic 
 17. Optimizarea politicii fiscale şi evaluarea influenţei diferitor factori asupra ei
 18. Planificarea fiscală - metoda de gestiune eficientă a resurselor financiare ale agentului economic
 19. Presiunea fiscală versus evaziunea fiscală în Republica Moldova
 20. Aspectul concurenţial al băncii: esenţă, evaluare, probleme şi căi de soluţionare
 21. Căi de gestiune eficientă şi prevenire a riscurilor în procesul creditării
 22. Administrarea fiabilităţii băncii comerciale în sistemul managerial
 23. Aspectul stabilizării şi sporirii siguranţei funcţionării sistemului bancar autohton în contextul integrării economice în UE
 24. Banca virtuală în cadrul dezvoltării concurenţiale a sistemului bancar
 25. Carduri și bani electronici în Republica Moldova: evoluție, orientări, tendințe
 26. Diversificarea serviciilor moderne acordate de băncile comerciale persoanelor juridice
 27. Examinarea comparativă a acordării şi gestionării creditelor ipotecare faţă de cele imobiliare
 28. Fundamentarea şi promovarea serviciilor bancare noi: posibilităţi de utilizare a practicii mondiale în RM
 29. Identificarea şi prevenirea riscurilor în activitatea băncilor comerciale în contextul evoluţiilor contemporane
 30. Mecanismul de asigurare a performanţelor bancare şi posibilităţile de îmbunătăţire a acestora
 31. Operaţiunile de leasing a băncilor comerciale: particularităţi, dificultăţi şi direcţii de perfecţionare
 32. Operațiunile executate de casieria băncii comerciale și perspectivele de dezvoltare acestora
 33. Operaţiunile valutare ca factor al formării şi realizării efective a strategiilor băncii comerciale
 34. Optimizarea procedurilor bancare de acordare şi garantare a creditului ipotecar
 35. Previzionarea şi gestionarea crizelor - componenta importantă ale managementului bancar
 36. Serviciile de banking electronic în sistemul bancar autohton
 37. Aspecte privind restructurarea activităţii agenţilor economici
 38. Efectele analizei-diagnostic a activităţii agentului economic asupra rezultatelor performante
 39. Eficienţa investiţiilor străine directe în contextul dezvoltării durabile a economiei RM
 40. Desăvârşirea mecanismului de finanțare a micului business în condiţiile actuale ale RM
 41. Studiu de fezabilitate privind investiţiile: obiective, realizări şi perspective de dezvoltare
 42. Studiu de perspective ale situaţiilor financiare folosite pentru determinarea fluxurilor de trezorerie 
 43. Raţionalizarea structurii financiare a structurilor antreprenoriale – fundament al afacerii
 44. Planul financiar pe termenul mediu şi lung – instrument de aplicare a strategiei de dezvoltare
 45. Importanta asigurării riscurilor financiare în activitatea economică a societăților comerciale
 46. Probleme de gestiune financiară a crizei în întreprinderile din RM
 47. Aspectele gestiunii riscurilor în asigurări în cadrul economiei naţionale
 48. Direcţii de perfecţionare a asigurărilor de accidente în Republica Moldova
 49. Garantarea stabilităţii financiare a asigurărilor prin prisma reasigurărilor
 50. Gestiunea riscurilor în activitatea de asigurare

  Notă:

  La o temă poate pretinde numai un singur student din grupă.

  În coordonare cu conducătorul ştiinţific şi şeful Departamentului ”Contabilitate, Finanțe și Bănci” poate fi aprobată şi o temă care nu este inclusă în lista prezentă.