jtemplate.ru - free extensions for joomla

Departamentul Economie, administrare și turism


                                 

 LIVIȚCHI Oxana – şef departament, conferenţiar universitar, doctor

tel. (+373 022) 815-641, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

biroul 408/2

Departamentul „Economie, administrare şi turism” se regăsește în organigrama UCCM şi este parte componentă a facultăţii „Business, administrare şi drept”.

Odată cu reformarea învăţământului universitar în trei cicluri: ciclul I - Licenţă, ciclul II - Masterat, ciclul III - Doctorat, departamentul „Economie, administrare și turism” a adaptat suportul metodic şi didactic în vederea instruirii studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor prin intermediul noilor programe de studii ce satisfac necesităţile pieţii muncii şi a prevederilor legale. Cu scopul de a oferi servicii de cea mai înaltă calitate, profesorii departamentului beneficiază de instruiri, trening-uri, stagii de practică în cadrul instituţiilor naţionale şi internaţionale.

Personalul didactico-ştiinţific al departamentului este constituit din 8 persoane, dintre care: 6 profesori dețin grad ştiinţific de doctor în economie fiind titulari ai cursurilor: Teoria economică, Economia întreprinderii, Integrare economică europeană, Management, Management comercial, Mediul european de afaceri, Managementul Resurselor Umane, Managementul comparat, Teoria economică, Economia regională, Economia turismului, Organizarea şi tehnologia serviciilor hoteliere, Turismul rural şi ecoturismul, etc.

Departamentul „Economie, administrare şi turism” este angajat în pregătirea specialiştilor de înaltă calificare la următoarele specialităţi şi niveluri de calificare:

   la ciclul I (licenţă) – specialitățile:

 • Business şi administrare
 • Servicii hoteliere, turism şi agreement

    • la cilul II (masterat) – specializările:

 • Administrarea businessului
 • Management comercial
 • Managementul relațiilor economice internaționale
 • Management şi marketing în turism, industrie hotelieră şi restauraţie

  • la cilul III (doctorat) – specialitatea:

 • Economie şi management în domeniu de activitate

  Obiectivele departamentului „Economie, administrare şi turism”:

 • proiectarea procesului didactic pe profilul departamentului pentru ciclul I, Licenţă; ciclul II, Masterat şi ciclul III, Doctorat;
 • organizarea şi realizarea procesului didactic pe profilul departamentului;
 • monitorizarea evaluării calităţii procesului didactic pe profilul departamentului;
 • asigurarea metodică a procesului didactic;
 • ghidarea activității studenților și orientarea în proiectarea carierei
 • pregătirea cadrelor ştiinţifice şi didactice prin doctorat;
 • asigurarea realizării lucrului educativ cu studenţii.

 


Corpul didactic al departamentului

Nr. d/o Numele, prenumele Titlul, gradul şi funcţia ocupată Titular de curs
1.


Zavațki Tatiana  

Conferențiar universitar, doctor Bazele antreprenoriatului, Sisteme de planificare în afaceri, Managementul riscurilor în afaceri, Bazele activității turistice, Geografia turismului 
2. Șavga Larisa  Profesor universitar, doctor habilitat  Bazele managementului, Managementul resurselor umane, Managementul proiectelor, Metodologia cercetărilor economice 
3. Perciun Rodica  Profesor universitar, doctor habilitat  Management, Comunicarea în afaceri, Teoria businessului, Etica profesională 
4. Livițchi Oxana  

Şef departament,

conferențiar universitar, doctor

Teoria economică I, II, Economia întreprinderii, Managementul calităţii, Diagnostic economic, Management comercial 
5. Moraru Semion   Conferențiar universitar, doctor Economia regională, Integrare economică europeană, Geoeconomie, Mediul european de afaceri, Management comparat 
6. Sârbu Olga   Conferențiar universitar, doctor Statistica economică, Bazele antreprenoriatului, 
7. Baran Tatiana   Asistent universitar Istoria și teoria cooperației de consum, Bazele managementului, Managementul resurselor umane, Management, Comunicarea în afaceri, Economia întreprinderii, Management comercial, Diagnostic economic 
8. Hacina Ludmila    Asistent universitar Sisteme de planificare în afaceri, Managementul riscurilor în afaceri, Teoria businessului, Economia regională, Integrare economică europeană, Geoeconomie, Mediul european de afaceri, Management comparat

ACTIVITATEA DE CERCETARE

Articole științifice în reviste

Articole în reviste internaţionale, categoria B+

 1. ȘAVGA, L.; BARANT. The Implementation of the Smart Specialization Concept in the Republic of Moldova: the Importance, the Undertaken Steps and the First Results. Economy Transdisciplinarity Cognition, Vol. 22, Issue 2/2019, Universitatea George Bacovia, Bacău, 2019, p. 1522, ISSN 2067-5046- print edition; 2068 - 7389 - online edition
 2. MORARU, S.; RAEVSKAIA I.; MORARU, V. Insurance of a Global Food Security in a New Context and Fulfilment the Millennium Development Goal 1 (MDG1)Economy Transdisciplinarity Cognition, Vol. 22, Issue 2/2019, Universitatea George Bacovia, Bacău, 2019, p. 8697, ISSN 2067-5046- print edition; 2068 - 7389 - online edition
 3. LIVIŢCHI, O. The Social Dimension of Trade - Factor Defining the Quality of Life in the Process of Globalization. Economy Transdisciplinarity Cognition, Vol. 22, Issue 2/2019, Universitatea George Bacovia, Bacău, 2019, p. 98 – 103, ISSN 2067-5046- print edition; 2068 - 7389 - online edition
 4. FUIOR, E.; ZAVAȚKI, T. Tax Load and Methods of Its Evaluation and Optimization in Modern Conditions. Economy Transdisciplinarity Cognition. Vol. 22, Issue 2/2019, Universitatea George Bacovia, Bacău, 2019, p. 51 – 64, ISSN 2067-5046- print edition; 2068 - 7389 - online edition.


Categoria B

 1. PERCIUN, R.; OLEINIUC M. Visions regarding the strategy of ensuring food security in the Republic of Moldova. În: Journal of Research on Trade, Management and Economic Development. Volume 6, ISSUE 1(11)/2019. p. 721. 1,1 c.a. ISSN 2345-1424
 2. ULINICI, A.; ȘAVGA, L.Analysis of the sunflower production dynamics in the Republic of Moldova based on econometric models.În: Journal of Research on Trade, Management and Economic Development. Volume 6, ISSUE 1(11)/2019. p. 5769. 0,76 c.a. ISSN 2345-1424
 3. SAVGA, L. Implementing the Smart Specialization Concept in the Republic of Moldova: Challenges and Initiatives. În: Journal of Research on Trade, Management and Economic Development. Volume 6, ISSUE 2/2019. p. 618. ISSN 2345-1424
 4. LAPUȘIN, R.; ISRAELI, M. Evaluation of innovative activities of higher educational institutions of Israel. In: Journal of Research on Trade, Management and Economic Development. Chisinau: UCCM, 2020, nr.1-2, p.35-42. (0,7 c.a.) ISSN 2345-1424
 5. MORARU, S.; RAEVSKAIA, I.; MORARU, V.Comparative Analysis of the cooperative system of the Republic of Moldova with EU countries. În: Journal of Research on Trade, Management and Economic Development VOLUME 5, ISSUE 2(10)/2018. p. 119 – 136. ISSN 2345-1424
 6. MORARU, S.; RAEVSKAIA, I.; MORARU, V.Economic freedom, reforms in the transitional period and opportunities for export for the Republic of Moldova. În: Journal of Research on Trade, Management and Economic Development VOLUME 5, ISSUE 1(9)/2018. p. 52 – 70. ISSN 2345-1424
 7. LAPUȘIN, R. Факторы и модели процесса принятия управленческих решений. În: EcoSoEn, Științe Economice, Sociale și inginerești. Revista științifică. Anul 1, nr. 4 / 2018. p. 101 -105. ISSN: 2587-344X


Articole în culegeri internaţionale

 1. SAVGA, L. Implementing Smart Specialization in the Republic of Moldova: Progress and Next ActionsÎn: Contemporary issues in economy & technology – CIET.Conf. şt. intern. din 29 May 2020. Croaţia: Split 2020, p. 65-74. ISBN 978-953-7220-52-5.
 2. ШАВГА, Л.; ШАВГА, Г. Современные направления развития мотивации персонала. Менеджмент XXI столiття: глобалiзацiйнi виклики, 14-15 квiтня 2020. Матерiали IV Мiжнародної науково-практичної конференцiї: зб. наук. пр. Полтавська державна аграрнаакадемiя, Полтава: ПП «Астрая», Украина, с. 73-76. ISBN 978-617-7669-78-3.
 3. LAPUSHIN, R.; BLAGORAZUNMNAYA O.; DREIHER D. Needs and opportunities the quality system at enterprises of the republic of Moldova. În: Contemporary issues in economy & technology – CIET.Conf. şt. intern. din 29 May 2020. Croaţia: Split 2020, p. 109-117. ISBN 978-953-7220-52-5.
 4. LIVIŢCHI, O.; CIBUC, L. Integrating Active and Participative Methods in Teaching and Learning Process in Modern Higher Education. În: Contemporary issues in economy & technology – CIET.Conf. şt. intern. din 29 May 2020. Croaţia: Split 2020, p. 164-175. ISBN 978-953-7220-52-5.
 5. CIBUC, L.; LIVIŢCHI, O. International Trade as a Foundation of The European ’s Identity in the Globalization Context. În: Contemporary issues in economy & technology – CIET.Conf. şt. intern. din 29 May 2020. Croaţia: Split 2020, p. 438-444. ISBN 978-953-7220-52-5.
 6. ШАВГА, Л.; БАРАН, Т. Внедрение концепции умной специализации – катализатор экономического развития Республики Молдова. Вестник Белгородского университета кооперации, экономики и права. Россия, 2020, 3 (82), с. 49-59. ISSN 2223-5639-print edition. 
 7. ZAVAȚKI, T.; FUIOR, E. Methodological reviews of the assessment of leasing efficiency under competition.Conferința științifică internațională Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere. Ediţia a XV-a. Volumul XXXV, Teodor Păduraru, Dumitru Tudor Jijie, Marilena Doncean, Georgiana Tacu. (coord.),  Iaşi: Performantica, 25.10.2019. p. 411423. ISBN: 978-606-685-687-4.
 8. BLAGORAZUMNAYA, O.N.; LAPUSHIN, R.A. Еhe implementation of the quality system at enterprises of the Republic of Moldova.Межд. научно-практ. конф. Стандартизация – инструмент повышения конкурентоспособности и интеграции казахстанской продукции, в мировую экономику. Нур-Султан, 2019. p.178182. ISBN 978-601-257-193-6
 9. ЛАПУШИН, Р.А.; БЛАГОРАЗУМНАЯ, О.Н. Организационно-управленческий аспект формирования команд в торговле. В: Материалы международной научно-практической конференции Наука и инновации в системе развитияинформационного общества. Чебоксары: Чебоксарскийкооперативный институт (филиал) Российского университета кооперации, 2019, с. 7-15.
 10. ЛАПУШИН, Р.А., САНДУЦА, Т.П. Повышение социальной ответственности организаций потребительской кооперации. Материалы международной научно-практической конференции «Наука и современное общество: Новые интересы, векторы движения, приоритеты развития», т. 1. Караганда, 18 – 19 октября 2018. p. 240 – 245. ISBN: 978-601-235-344-0.


Articole în culegeri naţionale

 1. ЛАПУШИН, Р. Обоснование необходимости управление качеством напредприятиях Молдовы.  În: Conferinţa ştiinţifică internaţională Perspectivele şi problemele integrării în spaţiul European al Cercetării şi educaţiei, Volumul VI, Partea 1.Universitatea de Stat „B.P.Haşdeu” din Cahul, 2019, p. 321-325. ISSN 2587-3563, E-ISSSN 2587-3571.
 2. LIVIŢCHI, O. Sporirea competitivităţii întreprinderilor cooperatiste din Republica Moldova prin integrarea în clustere. În: Culegere de lucrări ştiinţifice ale Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale Competitivitate şi Inovare în economia cunoaşterii, Ediţia a XXI-a, 27-28 septembrie 2019, Chişinău, e-ISBN 978-9975-75-968-7, Chişinău: ASEM, 2020, p. 214-220. e-ISBN 978-9975-75-968-7
 3. ЛАПУШИН, Р.; БАРАН Т. Рациональный подбор методов используемых в управлении. În: Conferinţa ştiinţifică internaţională Aspecte ale dezvoltăriipotențialului economico-managerial în contextul asigurării securității naționale, Bălţi:US„Alecu Russo”, 2019, p.100-106.ISBN 978-606-13-4996-8.
 4. BARAN, T. Modalităţi de analiză a eficienţei forţei de muncă în cadrul întreprinderii. În: Conferinţa ştiinţifică internaţională Aspecte ale dezvoltăriipotențialului economico-managerial în contextul asigurării securității naționale, Bălţi:US„Alecu Russo”, 2019, p.264-268.ISBN 978-606-13-4996-8.
 5. MORARU, S., BARAN, T. Euro managementul – noua dimensiune pentru managementul din Republica Moldova, Conferinţa ştiinţifică internaţională jubiliară „Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale”, Chişinău, 2-3 noiembrie 2018, CEP USM, p. 465- 475, ISBN 978-9975-142-57-1


Participare în proiecte de cercetare

Membrii departamentului s-au integrat activ în realizarea planului investigaţiilor ştiinţifice al UCCM, în cadrul temei complexe Fundamente teoretice şi metodologice ale modernizării optimizării şi eficientizării cooperaţiei de consum din Republica Moldova.

Concomitent profesorii Departamentului au efectuat cercetări în cadrul profilului Economia şi managementul dezvoltării cooperaţiei de consum: Direcția Dezvoltarea comerţului interior şi a cooperaţiei de consum în contextul integrării economice a Republicii Moldova în spaţiul comunitar European”, (codul proiectului 15.817.06.28a).

Profesorii departamentului participă la Proiectul “Către modelul universitar european de învățare continua în Moldova – COMPASS”.

NOUTĂŢI


    Colaborare internațională între UCCM și Universitatea Rovira I Virgili, Tarragona, Spania

Unul dintre obiectivele prioritare în activitatea Universității Cooperatist-Comerciale din Moldova (UCCM) constituie promovarea imaginii pe plan național și internaţional, precum şi fortificarea parteneriatului cu instituţiile şi organizaţiile similare din străinătate.
În acest context prin programul ERASMUS+ profesorii Laura Fabregat Aibar și Maria Teresa Sortis Forradellas din Universitatea ROVIRA I VIRGILI UNIVERSITY (URV), Tarragona, în cadrul stagiului de mobilitate în UCCM s-au întâlnit la masă rotundă cu conducerea universității și personalul științifico-didactic al UCCM.
În cadrul întâlnirii au avut loc discuții vizând posibilitățile de colaborare în domeniul educațional și de cercetare, dezvoltarea programelor de studii comune; mobilități academice; participarea la conferințe științifice internaționale organizate în parteneriat; publicarea articolelor în reviste științifice; inițierea unor proiecte comune de cercetare, etc.


Promovarea procesului de internaţionalizare a studiilor

UCCM promovează procesul de internaţionalizare a studiilor, care contribuie la îmbunătăţirea calităţii educaţiei în vederea formării specialiştilor de înaltă calificare, pentru a putea să aplice la diferite funcţii profesionale nu numai în ţară, dar şi peste hotare.
Profilul de formare al absolventului unei instituții superioare, competitiv pe piața muncii și capabil de a se adapta și integra într-o societate aflată în continuă schimbare, depinde de profesionalismul cadrelor didactice. Iată de ce este foarte important ca profesorii permanent să-și dezvolte acest potențial prin schimbul de experiență cu cadrele didactice din străinătate.
În acest scop la 05 iunie 2019 la UCCM, prin programul de mobilitate Erasmus + au fost implicaţi în procesul didactic profesorii Laura Fabregat Aibar și Maria Teresa Sortis Forradellas de la Universitatea Rovira i Virgili din Tarragona, Spania.
Pentru studenții specializărilor: Administrarea financiar-bancară, Contabilitate în comerţ, ciclului II studii superioare de master s-a predat seminar cu tematica Determinants which define the survival capacity of Spanish mutual funds using the Cox model (Determinanți care definesc capacitatea de supraviețuire a fondurilor mutuale spaniole utilizând modelul Cox).
Materialul expus a scos în evidență efectele benefice ale activității de marketing asupra domeniilor implicate, ca un factor stimulator al progresului și dezvoltării țării. Totodată, discuțiile s-au axat pe relevarea aspectelor comune și diferențele sistemului de învățământ din Republica Moldova și Spania.


Manifestările cu ocazia săptămânii Departamentului „Economie, administrare și turism” au fost desfășurate conform unui program divers, special conceput pentru studenți și profesori. 

În ziua deschiderii, 12.03.2018, a fost organizată Ziua de informare, însoțită de o expoziție vastă de carte cu genericul „Descoperă și învaţă – fii un antreprenor informat”. Pentru cei prezenți au fost vernisate și prezentate publicațiile cele ma recente din colecțiile Bibliotecii Ștințifice a UCCM, cît și lucrările ce evidențiază potențialul științific al profesorilor Departamentului „Economie, administrare și turism”.

Pentru a interesa publicul de domeniile studiate au fost evidențiate aspecte particulare specifice de informare, delimitând patru compartimente: Business și administrare, Servicii hoteliere și turism, Managementul Relațiilor Economice Internaționale și Management comercial.

Prin prisma obiectelor de studiu din domeniile sus numite au fost prezentate toate publicațiile, evidențiindu-se conținutul lor, ce prezintă informații prețioase pentru studenți, precum: teoria economică, economia întreprinderii, management, integrarea economică europeană, tranzacții comerciale contemporane, turismul ca ramură al economiei etc. 

Aducem mulțumiri colaboratorilor Bibliotecii Științifice a UCCM pentru cooperare fructuoasă, profesionalism și informația utilă diseminată.

Programul de studii Business și administrare a UCCM a participat activ la cea de-a doua ediție a evenimentului Chișinău Startup Week 2017, ce și-a desfășurat lucrările în perioada 6-10 noiembrie 2017, eveniment organizat de către Asociația Națională a Companiilor din Domeniul TIC, cu suportul Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltarea Internațională și Guvernului Suediei, în cadrul Proiectului ”Dezvoltarea Centului de Excelență în domeniul TIC” Tekwill, în parteneriat cu IHUB, Game Factory, Dreamups și alți parteneri. Studenții au prezentat un interes deosebit față de activitățile atelierelor de lucru, axate pe oportunitățile valorificării noilor tehnologii în diverse domenii, având genericul TechEconomy.

La 6 octombrie 2017, studenții Programului de studiu Business și administrare ai universității, cu viu interes au participat la Conferința Internațională a Întreprinderilor Mici și Mijlocii, organizată și desfășurată de către Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM), având genericul „Specializarea inteligentă, motorul creșterii economice al regiunilor din Republica Moldova”. Evenimentul s-a desfășurat în cadrul activităților de promovare a antreprenoriatului organizate la nivel național „MOLDOVA BUSINESS WEEK 2017”.

Această acțiune a avut obiectivul de a cointeresa și atrage în discuție diverse opinii, viziuni privitor la certele oportunități/perspective de dezvoltare a mediului economic al Republicii Moldova, acestea fiind promovate prin prisma specializării inteligente și utilizarea potențialului economic regional.

Catedra Economie și Administrare  la 27 februarie 2017 a organizat şi desfăşurat ora publică (în teren) în incinta SA „Aroma” pentru studenții Specialității  Business și administrareActivitatea de instruire în forma dată a fost efectuată în sprijinul realizării activităţii de ghidare în carieră la disciplina „Managementul producției”, responsabil de activitate fiind Irina Cosnicean doctor, lect. univ. Directorul comercial al S.A. ”Aroma” - Vasile Bîlici a oferit studenților, prezenți la oră, informații de preț privitor la specificul şi particularităţile  procesului de producţie. Managerul-practician a reușit să capteze interesul studenților și să realizeze o discuție interactivă la capitolul Organizarea procesului de producere, aceasta justifică poziția catedrei Economie şi administrare că studenții percep mult mai profund sistemul de organizare a procesului de producere, prin participare.

În cadrul Proiectului ”LMPH ”Licence Masters professionnels en management des activités hôtelières pour le développement de l’industrie touristique en George, Azerbaïdjan et Moldavie N 544191 Tempus 1-2013-1-PT JPCR” la 16 noiembrie 2016 catedra „Economie și administrare”  a UCCM a organizat lecţii de co-animare desfășurată de către dna Anne Delaballe JEEP FIPAG, Franța și dna Elena Graur conferențiar universitar, doctor, șef catedră Economie și administrare, UCCM.  Lecţia de co-animare cu genericul ”Introduction au management interculturel” a avut loc în Centrul de Resurse şi Informare în Turism şi Servicii Hoteliere, dotat cu suportul Proiectului LMPN №544191 Tempus 1-2013-1-PT JPCR. Participanţi la lecţiile publice au fost studenţii specialităţilor „Business și administrare” și ”Turism”, şi cadrele didactice ale UCCM. Reperele lecției au fost: tratarea problemelor de disonanță managerială pe principiul diferențierii valorilor și tipurilor de cultură ce sunt specifice fiecărui popor, dar prezente inevitabil in întreprinderile transnaționale. Studenţii s-au implicat activ în discuții,  venind cu prezentări originale și impresionante  în contextul tematicii abordate. Asemenea lecții sunt primite de către studenți cu mult entuziasm și mare interes.

Catedra Economie și Administrare  la 9 noiembrie 2016 a dat start orelor publice. Studenții specialităților Business și administrare, Marketing şi logistică și Tehnologie și management în  alimentație publică au participat la o oră publică realizată în conformitate cu programul instruire în cadrul disciplinei Comunicarea în afaceri, responsabile fiind Elena Graur  conferențiar universitar și Irina Raevskaia –  asistent universitar. Studenții prezenți la ora publică au fost încântați de informația de preț, obținută din practica  realizată de către managerul pe vânzări Guțu Cristin, angajat în stafful managerial al SRL ”Steclar-Eco”, compania ”Acvila”. Managerul-practician a reușit să capteze interesul studenților și să realizeze o discuție interactivă la capitolul Tehnici și metode moderne de negocieri pe piața de desfaceri, astfel încât am ajuns la concluzia de a porni negocieri de predare a disciplinei Comunicarea in afaceri doar în cooperare cu managerii din mediul practic pentru semestrele următoare.

La 22 septembrie 2016 în cadrul catedrei Economie și Administrare a fost organizată masa rotundă cu genericul”Integration of Neighbouring EasterN Regions through Cooperation in Higher Education”, oportunitate dată UCCM-ului prin proiectele EMINENCE (pentru perioada 2012-2016) şi EMINENCE II (2013-2017).

Discuția la masă rotundă a fost inițiată drept rezultat al revenirii recente din mobilitate academică la Universitatea Montpellier 2 din Franța a profesoarei catedrei, dr. Oxana Livițchi și dr. Claudia Melinte, ex-șef catedră Economie și Administrare, iar în prezent – coordonator al Oficiului Național Erasmusplus Moldova. Impresiile lor au fost suplinite de către cele ale doamnei dr. Victoria Trofimov, coordonator proiecte EMINENCE la UCCM și dumneaei având experiența de mobilitate academică în cadrul acestor proiecte.

Distinsele doamne au raportat rezultatele stagiilor de mobilitate și au apreciat înalt experiența de colaborare cu colegii de la universitățile din Uniunea Europeană, dar și modul de gestiune al proiectelor din partea coordonatorului din Polonia și a universităților gazdă.

Concluzia care s-a profilat a fost că vizitele reciproce, interacțiunea mediului universitar național și internațional aduc beneficii notorii pentru toți actorii implicați – de la relații personale și profesionale, la colaborare interdepartamentală și interuniversitară.

Membrii catedrei Economie și Administrare au manifestat un viu interes față de experiențele relatate de colegele lor despre mobilitate și au animat discuția cu multiple întrebări și comentarii.

Doamna dr. Elena Graur, actualul șef catedră Economie și Administrare, a salutat organizarea unor astfel de discuții deschise și constructive în mediul academic al catedrei și a exprimat speranța că și pe viitor vor exista multiple ocazii interesante pentru ele, inclusiv ca urmare a mobilității academice.


Graficul orelor de lucru individual și ghidarea în carieră
al cadrului profesoral-didactic,
departamentul „Economie, Administrare şi Turism”,
a. u. 2020/2021 (semestrul I)

Nr. ord. Numele, prenumele Luni Marți  Miercuri Joi Vineri
1.

Zavațki Tatiana, conf.univ., dr.  

13.00 – 14.00      14.00 – 16.00  
2. Moraru Simion, conf.univ., dr.   12.00 - 14.00       12.00 - 14.00
3. Livițchi Oxana, conf.univ., dr.     15.00 – 16.00      12.00 – 13.00
4. Perciun Rodica, prof. univ., dr. hab.     13.00 – 14.00      
5. Hacina Ludmila, asist. univ. 14.00 – 15.00 13.00 – 14.00      
6. Baran Tatiana, asist. univ.  14.00 – 15.00      13.10 – 15.00