jtemplate.ru - free extensions for joomla

Departamentul Business, Marketing şi Turism


pituscan

PITUŞCAN  FEODOSIE - doctor în economie, conf. univ., 

Şef Departament

biroul 408/2 

tel: (+373 22) 815-641

e-mail:

  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Feodosie Pituşcan, doctor în ştiinţe economice din anul 2002, conferenţiar universitar, decan al Facultăţii Marketing şi merceologie în anii 2001-2010, şef al Catedrei Marketing, comerţ şi turism în anii 2010-2017, şef al Departamentului Marketing, merceologie şi tehnologii alimentare în anii 2017-2021, din anul 2021 şef al Departamentului Business, Marketing şi Turism.

Specialist în marketing, publicitate comercială, economie şi tehnologia comerţului. A efectuat stagii de perfecţionare în cadrul Universităţii de Stat din Moldova (2016), UTM (2015), ASEM (2020) şi în universităţi din afara ţării: Universitatea G. Bacovia din Bacău, România (2018), la întreprinderile comerciale ale cooperaţiei de consum din Străşeni (2020) şi întreprinderea Vega-L SRL (2021).

A publicat 53 de lucrări şi articole ştiinţifice în ţară şi peste hotare cu un volum de peste 85 c.a. Este conducător al tezelor de licenţă, de master şi de doctor la specialitatea ştiinţifică 521.04 Marketing şi logistică, membru al Seminarului Ştiinţific de profil pe lângă UCCM la specialitatea Marketing şi logistică.

Departamentul Business, Marketing şi Turism este fondat prin ordinul rectorului UCCM nr. 28-b din 23.08.2021 în baza a două departamente: Marketing, merceologie şi tehnologii alimentare şi departamentul Economie, administrare şi turism.

Departamentul Business, Marketing şi Turism este o componentă importantă a Facultăţii Ştiinţe Economice a UCCM.

Departamentul asigură pregătirea specialiștilor de înaltă calificare la toate cele trei cicluri de învăţământ universitar: ciclul I - Licenţă, ciclul II –Masterat și ciclul III – Doctorat. Astfel, Departamentul Business Marketing și Turism a adaptat suportul metodic şi didactic în vederea instruirii studenţilor,  masteranzilor şi doctoranzilor prin intermediul noilor programe de studii ce satisfac necesităţile pieţii muncii. Pentru a oferi servicii de cea mai înaltă calitate, profesorii departamentului beneficiază de instruiri, trening-uri, stagii de formare continuă în cadrul instituţiilor naţionale şi internaţionale.

Personalul didactico-ştiinţific al departamentului este constituit din 8 persoane, dintre care: 6 profesori dețin grad ştiinţific de doctor în economie fiind titulari ai cursurilor: Teoria economică, Marketing, Logistică, inclusiv Marketing și Logistică în ramuri de activitate, Merceologia mărfurilor alimentare și non alimentare, Economia întreprinderii, Integrare economică europeană, Management, Management comercial, Mediul european de afaceri, Managementul Resurselor Umane, Managementul comparat, Organizarea și tehnologia comerțului, Economia turismului, Organizarea şi tehnologia serviciilor hoteliere, Turismul rural şi ecoturismul, etc.

Departamentul Business, Marketing și Turism este responsabil de pregătirea specialiştilor de înaltă calificare la următoarele specialităţi şi specializări:

     La ciclul I, de licenţă, specialităţile:

    1. 0414.1 Marketing şi logistică

    2. 0419.1 Merceologie şi comerţ

    3. 0413.1 Business şi administrare

    La ciclul II, masterat, pregătirea specialiştilor la următoarele specializări:

     1. 0414.1 Marketing strategic şi internaţional

      2. 0419.1 Merceologie, expertizarea și siguranța produselor

      3. 0413.1 Administrarea businessului

      4. 0413.1 Management și marketing în turism, industria hotelieră și restaurație

   La ciclul III, doctorat, la specialităţile ştiinţifice:

      1. 521.04 Marketing şi logistică

      2. 521.01 Economie și management în domeniu de activitate

Departamentul se implică activ în formarea continuă a lucrătorilor din întreprinderile cooperaţiei de consum.

 Obiectivele departamentului Business, Marketing și Turism:

Proiectarea și adaptarea procesului didactic pe profilul departamentului pentru ciclul I, Licenţă; ciclul II, Masterat şi ciclul III, Doctorat la cerințele normative;

 • Organizarea şi realizarea procesului didactic pe profilul departamentului;
 • Monitorizarea evaluării calităţii procesului didactic pe profilul departamentului;
 • Asigurarea metodică a procesului didactic;
 • Organizarea și realizarea cercetărilor științifice ale cadrelor didactice și ale studenților;
 • Ghidarea activității studenților și orientarea în proiectarea carierei;
 • Pregătirea cadrelor ştiinţifice şi didactice prin doctorat;
 • Asigurarea realizării lucrului educativ cu studenţii.

Componenţa departamentului

 

 

 

Nr. d/o

Nume, prenume profesor

Gradul ştiinţific şi didactic

Disciplinele predate

1

Pituşcan Feodosie

Conferenţiar universitar, doctor

Șef departament

Organizarea şi tehnologia comerţului, Baza-material tehnică, Introducere în specialitate, Cercetări de marketing, Marketing, Marketing I,II, Etica profesională, Tehnici de promovare în turism, Expoziţii şi iarmaroace, Comunicarea integrată de marketing, Comportamentul consumatorului.

2

Şavga Larisa

 Profesor universitar, doctor habilitat, Rector UCCM

Bazele e-comerţului, Cybemarketing, E-marketing, Managementul proiectelor, Bazele managementului, Management, Managementul resurselor umane, Metodologia cercetărilor economice.

3

Moraru Simion

Conferenţiar universitar, doctor

Mediul european de afaceri, Geoeconomie, Integrare economică europeană, Economia regională, Managementul comparat.

4

Livițchi Oxana

Conferenţiar universitar, doctor Teoria economică I, II, Economia întreprinderii, Bazele antreprenoriatului, Sisteme de planificare în afaceri, Managementul calităţii, Diagnostic economic, Plan de afaceri și studii de fezabilitate.

5

Perciun Rodica

Profesor universitar, doctor habilitat

Teoria businessului, Comunicare în afaceri, Managementul producției, Etica profesională, Management comercial.

6

Zavaţki Tatiana

Conferenţiar universitar, doctor

Teoria și dezvoltarea cooperaţiei de consum, Managementul riscurilor în afaceri, Bazele antreprenoriatului.

7

Hacina Ludmila

Asistent universitar

Teoria economica I, II, Teoria businessului, Statistica economică, Integrare economică europeană, Economia regională, Mediul european de afaceri, Managementul riscurilor în afaceri, Etica profesională, Managementul producției, Managementul comparat.

8

Baran Tatiana

Asistent universitar

Teoria și dezvoltarea cooperaţiei de consum, Comunicare în afaceri, Bazele managementului, Management, Managementul resurselor umane, Management comercial, Bazele antreprenoriatului.

 

ACTIVITATEA DE CERCETARE INOVARE
a departamentului Business, Marketing şi Turism

Monografii/Note de curs:

1. Pituşcan F., Scutaru A. Baza material-tehnică a întreprinderilor comerciale. Note de curs. Ed.3-a, Chişinău, UCCM, 2021, 234 p. ISBN 978-9975-56-879-1

           Lucrări metodice, compendiumuri

1. Şavga, L., Liviţchi O. Ghid privind elaborarea tezei de licenţă. Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova. – Chişinău: UCCM, 2021. – 44 p. ISBN 978-9975-81-057-9

2. Cooperaţia de consum din Republica Moldova: cu oameni pentru oameni (Coord. Şavga, Larisa), MOLDCOOP – Chişinău: Moldcoop, 2020. 170 p. ISBN 978-9975-81-053-1

 Articole științifice în reviste în reviste internaţionale cotate ISI şi SCOPUS

 

1. PERCIUN R., AMARFII-RAILEAN N. Industry 4.0 versus Agriculture. Development perspectives of agriculture in the Republic of Moldova by assimilating digital technologies. Revista „Cogito (Bucureşti. English ed. Online)” Vol. XII, no. 4/December, 2020, p.178-200, ISSN 2247-9384 ISSN-L 2068-6706, http://cogito.ucdc.ro/COGITO23decembrie2020.pdf

 Articole în reviste naţionale, cat. B

1. Mîrza Sergiu, Feodosie Pituşcan, Substantiation of marketing activity in the production of sea buckthorn for agricultural enterprises in the Republic of Moldova. În Journal of Research on Trade, Management and Economic Development. UCCM. 2020. nr.2, pag. 43-53, ISSN2345-142, 0,5 c.a.

2. Şavga, L. Co-operatives for innovative development. Journal of Research on Trade, Management and Economic Development. 2020, 7(2). - p.6-16. ISSN 2345-1424.

3. Pituscan, Feodosie. Mirza, Sergiu. Highlights of the Marketing Mix Strategy on the Market ofSea Buckthorn Products. În Journal of Research on Trade, Management and Economic Development. UCCM. 2021. nr.1, pag. 59-69.

4. MORARU S., RAEVSKAIA I., MORARU V. Implementation of the 2030 sustainable development objectives in the first stage. Journal of Research on Trade, Management and Economic Development, VOLUME 7, ISSUE 2(14)/2020. – p. 26-42. ISSN 2345-1424.

5. ŞAVGA, L. Co-operatives for innovative development. Journal of Research on Trade, Management and Economic Development. 2020, 7(2). – p.6-16. ISSN 2345-1424.

Articole la Conferinţa UCCM http://conference2021.uccm.md/index.php/ro/

1. Larisa Șavga, Oxana Livițchi, Strategic guidelines for innovative development of the consumer  co-operatives in the Republic of Moldova

2. Sergiu Mîrza. Analiza pieței produselor din cătină albă în Republica Moldova

3. Larisa Șavga.  Universitățile din Republica Moldova – pro învățare pe tot parcursul vieții

Articole în culegeri internaţionale

1. ШАВГА Л.А., ЗАВАЦКИ Т.П. Перспективы развития потребительской кооперации Молдовы в совп\ременных условиях. Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Менеджмент ХХІ століття: глобалізаційні виклики» 19 травня 2021. стр. 127 – 130.   ISBN 978-617-7915-21-7

Articole în culegeri naţionale

 1. ȘAVGA G., ȘAVGA L. Managementul costurilor proiectului prin prisma PMBOK. În: Conferinţa ştiinţifică internaţională "Competitivitate şi inovare în economia cunoaşterii" [Resursă electronică], Ediţia a 22-a : Culegere de articole ştiinţifice, 25-26 sept., 2020. Chişinău: ASEM, 2020. 804 p. e-ISBN 978-9975-75-985-4.  P. 140-145 https://irek.ase.md/xmlui/handle/1234567890/1054
 2. ȘAVGA L.Reziliența la provocările socio- economice ale pandemiei COVID-19. În: „", teze ale conferinţei ştiinţifice internaţionale, 2020; Chişinău/ comitetul științific: Stratan Alexandru (preşedinte) [et al.]. – Chişinău : INCE, 2020, pp. 13 – 15. ISBN 978-9975-3463-3-7. Implicațiile economice și sociale ale pandemiei COVID-19: analize, prognoze și strategii de atenuare a consecințelor
 3. LIVIȚCHI O. Modelul de consum al gospodăriilor din Republica Moldova ca reper de îmbunătățire a fluxurilor economice. În: „", teze ale conferinţei ştiinţifice internaţionale, 2020; Chişinău/ comitetul științific: Stratan Alexandru (preşedinte) [et al.]. – Chişinău : INCE, 2020, pp. 240-242. ISBN 978-9975-3463-3-7. Implicațiile economice și sociale ale pandemiei COVID-19: analize, prognoze și strategii de atenuare a consecințelor
 4. ȘAVGA L., LIVIȚCHI O. Direcții strategice de dezvoltare inovativă a cooperației de consum din Republica Moldova Materialele Conferinţei ştiinţifico-practice internaţionale  „Dezvoltare economică și cercetare”, 18-19 martie 2021, p. 14 – 22. ISBN 978-9975-81-058-6
 5. ȘAVGA L. Universitățile din Republica Moldova – pro învățare pe tot parcursul vieții”, Materialele Conferinţei ştiinţifico-practice internaţionale  „Dezvoltare economică și cercetare”, 18-19 martie 2021, p. 266 – 276. ISBN 978-9975-81-058-6

Participări la congrese, conferinţe, simpozioane (naţionale/internaţionale)

 1. PERCIUN R.Indicatorii economiei circulare – ce se va schimba după criza pandemică?Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „”, INCE, 23 Octombrie 2020. Implicațiile economice și sociale ale pandemiei Covid-19: analize, prognoze și strategii de atenuare a consecințelor
 2. MORARU S., HACINA L., RAEVSKAIA I. Instituirea pieței unice si probleme de dezvoltare a concurenței loiale în Republica Moldova. Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională on-line UCCM ,,”, 18-19 martie 2021Dezvoltare economică şi cercetare
 3. PERCIUN R., GANEA V. Indicatorii cheie de măsurare a economiei circulare. Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională on-line UCCM ,,”, 18-19 martie 2021 Dezvoltare economică şi cercetare
 4. BARAN T. Procesul de descoperire antreprenorială în Republica Moldova în noile condiții impuse de pandemie. Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională on-line UCCM ,,Dezvoltare economică şi cercetare”, 18-19 martie 2021
 5. LIVIȚCHI O. Provocări şi asteptări în formarea profesională pe domeniul antreprenoriatului social. Conferinţa ştiinţifică europeană „Enterprising for tomorrow – social entrepreneurship & youth engagement”, 13 mai 2021, Fundatia ADV Romania, finanțat de către Uniunea Europeană

Participare în proiecte de cercetare (obţinute prin concurs, de transfer tehnologic, la iniţiativă ş.a.).

1. Proiecte instituţionale de cercetare:

- Proiectul de cercetare Compass de implementare a studiilor pe tot parcursul vieţii cu titlul „Compass - Towards European University Life Long Learning in Moldova”: L.Şavga, F.Pituşcan

2. Participarea în Comisia de elaborare a Strategiei de dezvoltare a comerţului în mun. Chişinău „Comerţ 2030” L.Şavga, F.Pituşcan

 Aprecierea naţională şi internaţională a activităţii ştiinţifice

      1. Şavga L.

            Membru al colegiului de redacţie al unei reviste:

1. Revista Research on Trade Management and Economic Development, redactor-șef, UCCM, Chișinău, Republica Moldova http://jrtmed.uccm.md/index.php/ro/consiliul-editorial

2. Revista Economy Transdisciplinarity Cognition, Bacău, România, membru Colegiul de redacție,  http://etc.ugb.ro/editorial-board

3. Revista Management Comparat Internaţional (Review of International Comparative Management), Bucureşti, România,  membru Colegiul de redacție, http://www.rmci.ase.ro/

4. Журнал Фундаментальные и прикладные исследования кооперативного сектора экономики, membru Colegiul de redacție, or. Mâtişci http://www.ruc.su/science/publications/nauchno_teoreticheskiy_zhurnal/

5. Revista Economie și Sociologie, Institutul Național de Cercetări Ecoomice, membru al Colegiului de redacție  https://ince.md/uploads/files/1497860514_economie-si-sociologie-nr-4-2016.pdf

6. Международный научно-теоретический журнал Вестник Белгородского университета кооперации, экономики и права, membru Colegiul de redacție http://vestnik.bukep.ru/

7. Вісник Львівського торговельно-економічного університету (Ucraina) http://www.lute.lviv.ua/education/nauk-vydan/visnyk-ekon/

            2. Pituşcan F.

                           Membru al colegiului organizatoric  conferinţa UCCM 2021.

                                               

Asistenţă şi consultanţă ştiinţifică oferite agenţilor economici

1. Şavga L., Membru al Biroului Executiv Moldcoop.

2. Şavga L., Pituşcan F.: Elaborarea Proiectelor de modernizare a magazinelor conform standardelor CoopPrus şi CoopPrim la comanda cooperativelor de consum.

3. Şavga L. Expert invitat: Joint Research Center of EU/ Centrul de Cercetări comune a Comisiei Europene, Seville, Spania

4. Şavga L., Pituşcan F.: Membri ai Comisiei pentru elaborarea Strategiei de dezvoltare a comerţului în mun. Chişinău „Comerţ 2030”

            În calitate de consultanţă ştiinţifică din partea profesorilor departamentului au beneficiat un şir de întreprinderi, inclusiv: Vega-L SRL, Consumcoop Căzăneşti, r-nul Teleneşti, Primăria municipiului Chişinău etc.

  

Participarea în activitatea Consiliilor ştiinţifice specializate, seminarele ştiinţifice în calitate de referent ştiinţific

1. Şavga L.: Membru al comisiei de experţi CNAA.

2. Pituşcan F.: Membru al Consiliului Ştiinţific la specialitatea Marketing şi logistică.

3. Perciun R.: Membru al comisiei la susţinerea tezelor de doctor.

Specialitatea 0413.1 „Business şi administrare”

Specialitatea 1013.1 „Servicii hoteliere, turism şi agrement”

Specialitatea 0414.1 „Marketing şi logistică”