jtemplate.ru - free extensions for joomla

 Politica şi obiectivele UCCM în domeniul calităţii 

pentru anul universitar 2019-2020

Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova este o instituţie de învăţământ superior şi cercetare ştiinţifică acreditată, optează pentru performanţă şi excelenţă în prestaţiile sale, realizează Declaraţia de la Bologna şi alte convenţii internaţionale în domeniul învăţământului superior, este membra a Asociaţiei Internaţionale a Universităţilor, a Memorandumului Instituţiilor cooperatiste de învăţământ superior din ţările CSI şi semnatară a Magna Carta Universitatum la Bologna.

UCCM îşi propune să se integreze în aria europeană a învăţământului superior prin transformarea sa într-o universitate antreprenorială, cu un centru managerial puternic, caracterizată prin creşterea calităţii procesului didactic şi a cercetării ştiinţifice, a dinamismului inovării şi a competitivităţii.

Universitatea este acreditată academic şi ştiinţific. In cadrul universităţii sunt acreditate 8 programe de formare profesională la nivel de licenţă, universitatea a obţinut abilitarea în organizarea a 25 programe de masterat şi 7 de doctorat.

Actualmente UCCM implementează şi dezvoltă Sistemul de Management al Calităţii în baza standardului SR EN  ISO 9001:2015 .Politica şi obiectivele calităţii pentru anul universitar 2019-2020 au la bază obiectivele strategice înscrise în Planul  de dezvoltare strategică  a UCCM pentru perioada 2016-2020, precum şi prevederile privind menţinerea şi dezvoltarea Sistemului de Management al Calităţii în cadrul UCCM.

Viziunea UCCM constă în promovarea educației (formării profesionale inițiale și continue), bazate pe cercetare științifică și inovare, subordonate necesităților societății și orientate spre dezvoltarea comunității.

Activitatea UCCM se bazează pe promovarea la nivel intern, național și internațional a culturii de cunoaștere, cercetare inovativă, de învățare permanentă, a atitudinii pro-active, participative și democratice, a responsabilității civice, a nondiscriminării, precum și a interculturalității.

Misiunea Universităţii Cooperatist - Comerciale din Moldova, aprobată prin hotărârea Senatului UCCM din 19 mai 2015,  este de a crea, valorifica şi disemina cunoştinţe prin dezvoltarea unui mediu performant de formare profesională iniţială şi continuă, cercetare şi învăţământ pentru membrii comunităţii universitare în măsură să-şi consolideze poziţia de lider naţional în învăţământul economic-comercial, prin formarea unei puternice comunităţi academice cu o cultură organizaţională bazată pe excelenţă, în care primează atragerea, dezvoltarea şi promovarea valorilor didactice şi ştiinţifice.

Cadrul politicii Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova

Politica UCCM în domeniul calităţii este principalul document al SMC, derivat din obiectivele conţinute în Planul de dezvoltare strategică al UCCM pentru perioada 2016-2020. Toate structurile de formare profesională şi cercetare ştiinţifică implementează SMC care contribuie la realizarea activităţilor specifice de învăţământ şi de cercetare.

UCCM îşi propune să creeze beneficiarilor săi o competenţă culturală în continuă îmbunătăţire printr-un sistem de procese care tind către excelenţă.

În cadrul proceselor de prestare a serviciilor educaţionale, de cercetare şi altor servicii Universitatea promovează următoarele principii de bază ale Sistemului de Management al Calităţii în corespundere cu cerinţele şi tendinţele actuale la nivel naţional şi european:

 • UCCM priveşte problema calităţii formării profesionale a studenţilor drept o sarcină primordială şi asigură transpunerea ei la toate nivelurile manageriale prin stabilirea obiectivelor concrete şi regulilor de conduita şi comportament în toate activităţile procesului de formare profesională;
 • Focalizarea către client şi celelalte părţi interesate: universitatea identifică cerinţele prezente şi viitoare ale clienţilor săi şi ale celorlalte părţi interesate de serviciile pe care le oferă, asigurând satisfacerea lor integrală;
 • Îmbunătăţirea continuă a calităţii serviciilor educaţionale şi de cercetare ştiinţifică prin sporirea  continuă a calităţii tuturor proceselor;  prin monitorizarea  periodică a criteriilor de evaluare stabilite; prin  promovarea activităţilor bazate pe prevenire;
 • UCCM consideră activitatea de formare profesională drept un parteneriat dintre universitate (cu toate resursele asociate) şi student în scopul formării şi dezvoltării competenţelor profesionale şi valorilor umane în corespundere cu standardele educaţionale şi cerințele  pieţei muncii;
 • Calitatea serviciilor educaţionale a universităţii se compune din calitatea prestaţiilor fiecărui angajat al universităţii. Astfel, se impune o responsabilitate sporită pentru calitate al fiecărui membru al universităţii, inclusiv şi al studenţilor;
 • Stabilirea unei viziuni clare privind viitorul universităţii: atitudine proactivă şi exemplu personal; înţelegerea schimbărilor intervenite în mediul extern şi răspuns la aceste schimbări; asigurarea unui climat de încredere între membrii comunităţii academice  UCCM; încurajarea şi recunoaşterea contribuţiei fiecărei persoane; promovarea unei comunicări deschise şi oneste;
 • Abordarea procesuală a tuturor activităţilor prin identificarea şi evaluarea datelor de intrare şi de ieşire ale tuturor proceselor; identificarea interfeţelor activităţilor cu structurile funcţionale; evaluarea riscurilor posibile și asigurarea tratării lor, a consecinţelor şi impactul activităţilor asupra clienţilor şi celorlalte părţi interesate cu privire la activităţile respective; stabilirea clară a responsabilităţilor şi autorităţii privind managementul proceselor;
 • Abordarea sistemică la nivelul conducerii: evaluarea şi analiza rezultatelor este efectuată de către conducerea de vârf şi de către conducerea structurilor funcţionale ale UCCM, în scopul identificării posibilităţilor şi efectuării corecţiilor de îmbunătăţire a calităţii serviciilor educaţionale oferite;
 • Universitatea tinde spre menţinerea unui contact intens cu absolvenţii pentru relevarea atitudinilor lor faţă de corespunderea competenţelor lor profesionale formate în timpul studiilor, cerinţelor pieţei muncii şi antrenându-i în activităţi de formare şi perfecţionare continuă a pregătirii profesionale;
 • Angajamentul managementului superior şi de la celelalte niveluri şi funcţii relevante se realizează consecvent prin implementarea, menţinerea şi îmbunătăţirea continuă a SMC în baza standardului SR EN ISO 9001:2015 complementată cu principiile Total Quality Management (TQM).

UCCM efectuează periodic autoevaluări  interne a  programelor de formare profesională și evaluări ale proceselor și procedurilor Sistemului de Management al Calităţii, prin care se asigură monitorizarea întregii activităţi desfăşurate, respectându-se cerinţele SMC. În acest sens, întreaga activitate este orientată spre realizarea următoarelor obiective de bază:

 • Modernizarea învăţământului superior din perspectiva integrării în Aria Europeană Comună a Învăţământului Superior şi Cercetării Ştiinţifice, implementarea Cerinţelor Procesului Bologna  și Sistemului Naţional de Credite de Studiu;
 • Realizarea unor programe academice de calitate în scopul dezvoltării personale multilaterale a studenților (profesionale și general-umane), inserției absolvenților în piața muncii și a satisfacerii necesităților mediului socio-economic;
 • Reorganizarea procesului didactic într-o nouă paradigmă a învăţării ce ar spori calitatea formării competenţelor profesionale ale viitorilor specialiști;
 • Dezvoltarea cercetării științifice ca element de bază al performanțelor universității; promovarea activităților de inovare și transfer tehnologic prin cercetări individuale și colective, precum și valorificarea și diseminarea rezultatelor acestora;
 • Realizarea unei conexiuni directe și eficiente între învățământ și cercetare;
 • Constituirea și dezvoltarea parteneriatului eficient cu mediul academic, științific și cel de afaceri, precum și cu învățământul preuniversitar în interesul dezvoltării durabile a instituției;
 • Promovarea unui sistem de management informaţional integrat şi dezvoltarea unei culturi organizaţionale de excelenţă;
 • Modernizarea infrastructurii universitare prin creşterea gradului de informatizare a procesului de instruire şi cercetări ştiinţifice, implementarea în procesul didactic a tehnologiilor avansate ale informaţiei şi comunicării;
 • Consolidarea financiară prin diversificarea surselor de finanțare și eficientizarea utilizării resurselor;
 • Diseminarea creației științifice și tehnologice pentru sprijinirea unităților economice cooperatiste, de învățământ și sociale naționale, printr-o implicare puternică în mediul socio-economic;
 • Promovarea dimensiunii internaţionale în învăţământul superior prin schimbul de cunoştinţe între universităţi, asigurarea mobilităţii studenţilor şi a cadrelor didactico-științifice, prin proiecte didactice şi de cercetare interuniversitară.

 Obiectivele UCCM în domeniul calităţii pentru a.u. 2019-2020

 • Implementarea și dezvoltarea  SMC în baza noului standard ISO 9001:2015;
 • Revizuirea documentaţiei privind organizarea, monitorizarea performanţelor Sistemului de Management al Calităţii în vederea creşterii eficienţei şi eficacităţii acestuia;
 • Elaborarea şi actualizarea, monitorizarea permanentă a  programelor de studii la toate specialităţile şi specializările de formare profesională, aplanându-le la cerinţele noului Cod al Educației, Cadrului Naţional al Calificărilor și noului Nomenclator al domeniilor de formare profesională și al specialităților în învățământul superior;
 • Pregătirea raportului de autoevaluare şi a materialelor necesare pentru acreditarea specializărilor de formare profesională (ciclul II de studii universitare);
 • Asigurarea procesului didactic cu suport metodic elaborat în format electronic conform curricula disciplinare;
 • Promovarea învăţământului electronic, învățământului la distanță, ca alternativă a învățământului fără frecvență, având ca reper eventualele cerinţe europene şi utilizarea platformei electronice de instruire”Moodle” în procesele de predare, învăţare, evaluare, cercetare;
 • Revizuirea şi adaptarea conţinutului programelor de studii și materialelor didactice conform cerinţelor actuale ale pieţei forţei de muncă şi extinderea colaborării cu mediul de afaceri pentru actualizarea solicitărilor şi realizarea parteneriatelor eficiente;
 • Actualizarea şi extinderea sistemului centralizat de materiale didactice şi metodice; dezvoltarea Bibliotecii Digitale;
 • Realizarea activităţii ştiinţifice calitative şi consolidarea echipelor de cercetare (cadre didactico-științifice, colaboratori, doctoranzi, masteranzi) pentru realizarea în comun a temelor de cercetare şi extinderea contractării activităţii de cercetare cu mediul de afaceri;
 • Finalizarea cercetărilor în cadrul proiectului ştiinţific aplicativ 15.817.06.28A „Dezvoltarea comerţului interior şi a cooperaţiei de consum în contextul integrării economice a Republicii Moldova în spaţiul comunitar european”, întocmirea raportului final, determinarea tematicii de cercetare pentru perioada imediat următoare;
 • Asigurarea eficienței funcționării Consorțiului școlii doctorale ca formă avansată de cercetare ştiinţifică şi de realizare a activităţii doctoranzilor;
 • Implementarea proiectului Compass  „Către modelul universitar european de învățare continuă în Moldova” (nr. 597889-EPP-1-2018-1-1MD-EPPKA2-CBHE-SF);
 • Extinderea modalităţilor de formare continuă şi diversificarea formelor de perfecţionare şi activităţi metodice ale cadrelor didactico-științifice prin crearea seminarelor metodologice, atelierelor de creație, treningurilor în fiecare departament, organizarea cursurilor de perfecționare a specialiștilor din diferite domenii ale cooperației de consum și economiei naționale, modernizarea și diversificarea programelor de formare continuă pentru diferite categorii de beneficiari;
 • Crearea și optimizarea structurilor comune în cadrul Consorțiului Educațional Științific al UCCM, CCM, CEAA și asigurarea funcționalității efective a lor;
 • Implicarea studenţilor/ masteranzilor în desfăşurarea activităţilor ştiinţifice, cultural–artistice, sportive şi altor activităţi extracurriculare, inclusiv în dezvoltarea continuă a guvernării studenţeşti;
 • Perfecţionarea managementului informaţional al UCCM prin dezvoltarea şi extinderea modulelor electronice „admiterea”, „student”, „cadre”,„document” şi modulelor de desfășurare  on-line a sondajelor satisfacției beneficiarilor și sintezei electronice a datelor acestor  sondaje;
 • Dezvoltarea Bibliotecii Digitale prin elaborarea cursurilor electronice în baza platformei de instruire ”Moodle” și depozitarea lor  în această bibliotecă;
 • Extinderea şi consolidarea relaţiilor de colaborare reciproc avantajoase cu instituţii de învăţământ superior, centre de cercetări ştiinţifice din ţară şi din străinătate, reprezentanţii mediului de afaceri naţional;
 • Implementarea Planului de acțiuni privind realizarea Strategiei de internaționalizare a UCCM pentru anii 2018-2019;
 • Promovarea internaţionalizării activităţilor de învăţământ, mobilităţii studenţilor şi a cadrelor didactico-științifice, formării profesionale a persoanelor streine, transferului de informaţii ştiinţifice şi didactice;
 • Promovarea unor acţiuni eficiente privind Admiterea '2020, la studii în învățământul profesional tehnic nonterțiar, de licenţă, master şi doctorat, realizând integral planurile de înmatriculare;
 • Actualizarea şi extinderea paginii WEB (inclusiv în limba engleză) prin promovarea unei vizibilităţi naţionale şi internaţionale a Universităţii;
 • Optimizarea serviciilor și structurilor în cadrul Consorțiului Educațional Științific  al cooperației de consum;
 • Modernizarea bazei tehnico – materiale necesare pentru eficientizarea proceslui de învăţământ şi al managementului informaţional la nivelul UCCM, inclusiv a sălilor pentru desfăşurarea proceselor didactice de calitate şi dotarea acestora cu echipamente IT şi multimedia;
 • Asigurarea diversificării surselor de finanțare a UCCM - oferirea serviciilor agenţilor economici, cercetări ştiinţifice la comandă, cursuri de pregătire în meserii, cursuri de perfecţionare, servicii de consulting, precum și economisirii resurselor financiare și materiale;
 • Îmbunătăţirea infrastructurii, condiţiilor de trai în cămin, activităţii cantinei UCCM,Complexului sportiv ținând cont de cerinţele clienţilor şi în concordanţă cu prevederile şi posibilităţile economico-financiare ale UCCM.

 

Coordonator al implementării SMC în cadrul UCCM: dr., conf. univ., S. Musteaţă    

 

xnxx xvideos porno gratis youporn porno tube rokettube porno porn porno izle