jtemplate.ru - free extensions for joomla

Politica şi obiectivele UCCM în domeniul calităţii 

pentru anul universitar 2016-2017

   Politica şi obiectivele calităţii pentru anul universitar 2016-2017 au la bază obiectivele strategice înscrise în Planul  de dezvoltare strategică  a UCCM pentru perioada 2016-2020,  precum şi prevederile privind menţinerea şi dezvoltarea Sistemului de Management al Calităţii în cadrul UCCM.

  Toate structurile de formare profesională şi cercetare ştiinţifică implementează SMC care contribuie la realizarea activităţilor specifice de învăţământ şi de cercetare.

  UCCM îşi propune să creeze clienţilor săi o competenţă culturală în continuă îmbunătăţire printr-un sistem de procese care tind către excelenţă. 

  Principiile politicii

  În cadrul proceselor de prestare a serviciilor educaţionale, de cercetare şi altor servicii Universitatea promovează următoarele principii de bază ale Sistemului de Management al Calităţii în corespundere cu cerinţele şi tendinţele actuale la nivel naţional şi european:

 • UCCM priveşte problema calităţii formării profesionale a studenţilor drept o sarcină primordială de conducere şi asigură transpunerea ei la toate nivelurile manageriale prin stabilirea obiectivelor concrete şi regulilor de conduita şi comportament în toate activităţile procesului de formare profesională;
 • Focalizarea către client şi celelalte părţi interesate: universitatea identifică cerinţele prezente şi viitoare ale clienţilor săi şi ale celorlalte părţi interesate de serviciile pe care le oferă, asigurând satisfacerea lor integrală;
 • Îmbunătăţirea continuă a calităţii serviciilor educaţionale şi de cercetare ştiinţifică prin: sporirea continuă a calităţii tuturor proceselor; monitorizarea periodică a criteriilor de evaluare stabilite, promovarea activităţilor bazate pe prevenire;
 • UCCM consideră activitatea didactică drept un parteneriat dintre universitate (cu toate resursele asociate) şi student în scopul formării şi dezvoltării competenţelor profesionale şi valorilor umane în corespundere cu standardele educaţionale şi cerințele pieţei muncii;
 • Calitatea serviciilor educaţionale a universităţii se compune din calitatea prestaţiilor fiecărui angajat al universităţii. Astfel se impune o responsabilitate sporită pentru calitate al fiecărui membru al universităţii, inclusiv şi al studenţilor;
 • Stabilirea unei viziuni clare privind viitorul universităţii: atitudine proactivă şi exemplu personal; înţelegerea schimbărilor intervenite în mediul extern şi răspuns la aceste schimbări; asigurarea unui climat de încredere între membrii comunităţii UCCM; încurajarea şi recunoaşterea contribuţiei fiecărei persoane; promovarea unei comunicări deschise şi oneste;
 • Abordarea procesuală a tuturor activităţilor prin: identificarea şi evaluarea datelor de intrare şi de ieşire ale tuturor proceselor; identificarea interfeţelor activităţilor cu structurile funcţionale; evaluarea riscurilor posibile, a consecinţelor şi impactul activităţilor asupra clienţilor şi celorlalte părţi interesate cu privire la activităţile respective; stabilirea clară a responsabilităţilor şi autorităţii privind managementul proceselor;
 • Abordarea sistemică la nivelul conducerii: evaluarea şi analiza rezultatelor este efectuată de către conducerea de vârf şi de către conducerea structurilor funcţionale ale UCCM, în scopul identificării posibilităţilor şi efectuării corecţiilor de îmbunătăţire a calităţii serviciilor educaţionale oferite;
 • Universitatea tinde spre menţinerea unui contact intens cu absolvenţii pentru relevarea atitudinilor lor faţă de corespunderea competenţelor lor profesionale, formate în timpul studiilor, cerinţelor pieţei muncii şi antrenându-i în activităţi de formare şi perfecţionare continua a pregătirii profesionale;
 • Angajamentul conducerii de vârf şi de la celelalte niveluri şi funcţii relevante se realizează consecvent prin implementarea, menţinerea şi îmbunătăţirea continua a SMC în baza noului standard SR EN ISO 9001:2015 complementată cu principiile Total Quality Management (TQM). 

    UCCM efectuează periodic autoevaluări ale Sistemului de Management al Calităţii, prin care se asigură monitorizarea întregii activităţi desfăşurate, respectându-se cerinţele SMC. În acest sens, întreaga activitate este orientată spre realizarea următoarelor obiective de bază:

 • Modernizarea învăţământului superior din perspectiva integrării în Aria Europeană Comună a Învăţământului Superior şi Cercetării Ştiinţifice, implementarea Cerinţelor Procesului Bologna  și Sistemului Naţional de Credite de Studiu;
 • Realizarea unor programe academice de calitate în scopul dezvoltării personale multilaterale a studenților (profesionale și general-umane), inserției absolvenților în piața muncii și a satisfacerii necesităților mediului socioeconomic;
 • Reorganizarea procesului didactic într-o nouă paradigmă a învăţării ce ar spori calitatea formării competenţelor profesionale ale viitorilor specialiști;
 • Dezvoltarea cercetării științifice ca element de bază al performanțelor universității; promovarea activităților de inovare și transfer tehnologic, prin cercetări individuale și colective, precum și valorificarea și diseminarea rezultatelor acestora;
 • Realizarea unei conexiuni directe și eficiente între învățământ și cercetare;
 • Constituirea și dezvoltarea parteneriatului eficient cu mediul academic, științific, de afaceri și cu învățământul preuniversitar, în interesul dezvoltării durabile a instituției;
 • Promovarea unui sistem de management informaţional integrat şi dezvoltarea unei culturi organizaţionale de excelenţă;
 • Modernizarea infrastructurii universitare prin creşterea gradului de informatizare a procesului de instruire şi cercetări ştiinţifice, implementarea în procesul didactic a tehnologiilor avansate ale informaţiei şi comunicării;
 • Consolidarea financiară prin diversificarea surselor de finanțare și eficientizarea utilizării resurselor;
 • Diseminarea creației științifice și tehnologice pentru sprijinirea unităților economice, cooperatiste, de învățământ și sociale naționale, printr-o implicare puternică în mediul socioeconomic;
 • Promovarea dimensiunii internaţionale a calităţii în învăţământul superior prin schimbul de cunoştinţe între universităţi, asigurarea mobilităţii studenţilor şi a corpului profesional, proiecte didactice şi de cercetare interuniversitară. 

Obiectivele UCCM în domeniul asigurării calităţii pentru a.u. 2016-2017:

 • Pregătirea premizelor şi implementarea  SMC în baza noului standard ISO 9001:2015;
 • Revizuirea documentaţiei privind organizarea, monitorizarea performanţelor Sistemului de Management al Calităţii în vederea creşterii eficienţei şi eficacităţii acestuia;
 • Elaborarea şi actualizarea planurilor de învăţămînt la toate specialităţile şi specializările de formare profesională, aplanîndu-le la cerinţele noului Cod al Educației și Cadrului Naţional al Calificărilor;
 • Asigurarea procesului didactic cu suport metodic elaborat în format electronic conform curriculelor disciplinare;
 • Promovarea învăţământului electronic, având ca reper eventualele cerinţe europene şi utilizarea platformei ”Moodle” în procesele de predare, învăţare, evaluare, cercetare;
 • Revizuirea şi adaptarea conţinutului programelor de studii și materialelor didactice conform cerinţelor actuale ale pieţei forţei de muncă şi extinderea colaborării cu mediul de afaceri pentru actualizarea solicitărilor şi realizarea parteneriatelor eficiente;
 • Actualizarea şi extinderea sistemului centralizat de materiale didactice şi metodice; dezvoltarea în continuare a Bibliotecii Digitale;
 • Pregătirea raportului de autoevaluare şi a materialelor necesare pentru acreditarea tuturor specialităţilor şi specializărilor de formare profesională;
 • Realizarea activităţii ştiinţifice calitative şi consolidarea echipelor de cercetare (cadre didactice, colaboratori, doctoranzi, masteranzi) pentru realizarea în comun a temelor de cercetare şi extinderea contractării activităţii de cercetare cu mediul de afaceri;
 • Efectuarea calitativă a cercetărilor ştiinţifice în cadrul proiectului ştiinţific aplicativ 15.817.06.28A „Dezvoltarea comerţului interior şi a cooperaţiei de consum în contextul integrării economice a Republicii Moldova în spaţiul comunitar european” şi asigurarea performanţei în cercetare.
 • Asigurarea funcționării Școlii doctorale ca o formă eficientă de cercetare ştiinţifică şi de realizare a activităţii doctoranzilor;
 • Implicarea studenţilor/ masteranzilor în desfăşurarea activităţilor ştiinţifice, cultural–artistice, sportive şi altor activităţi extracurriculare, inclusiv la dezvoltarea continuă a guvernării studenţeşti;
 • Perfecţionarea managementului informaţional al UCCM prin dezvoltarea şi extinderea modulelor electronice „admiterea”, „student” şi a submodulelor aferente;
 • Promovarea proiectului 544191 Tempus I-2013-I-PTIPCR „Licence Masters professionnels en management de activites hoteliers pour le developpement de l´ industrie touristigue en Georgie, Azeirbaidjan et Moldavie”;
 • Dezvoltarea proiectului 516597-TEMPUS-1-2011-1-FR „Création réseau universités thématiques en sciences appliqués et sciences économiques en Moldavie” prin crearea cursurilor electronice în baza platformei ”Moodle” ;
 • Extinderea şi consolidarea relaţiilor de colaborare reciproc avantajoase cu instituţii de învăţământ superior, centre de cercetări ştiinţifice din ţară şi din străinătate, reprezentanţii mediului de afaceri naţional;
 • Promovarea internaţionalizării activităţilor de învăţământ, mobilităţii studenţilor şi a corpului profesional, transferului de informaţii ştiinţifice şi didactice;
 • Promovarea unor acţiuni mai eficiente privind Admiterea '2017, la studii de licenţă, master şi doctorat, realizînd integral planul de înmatriculare;
 • Actualizarea şi extinderea paginii WEB (inclusiv în limba engleză) prin promovarea unei vizibilităţi naţionale şi internaţionale a Universităţii;
 • Modernizarea bazei tehnico – materiale necesare pentru eficientizarea proceslui de învăţământ şi a managementului informaţional la nivelul UCCM, inclusiv a sălilor pentru desfăşurarea proceselor didactice de calitate şi dotarea acestora cu echipamente IT şi multimedia;
 • Asigurarea diversificării surselor de finanțare a UCCM - oferirea serviciilor agenţilor economici, cercetări ştiinţifice la comandă, cursuri de pregătire în meserii, cursuri de perfecţionare, servicii de consulting, precum și economisirii resurselor financiare și materiale;
 • Îmbunătăţirea infrastructurii, condiţiilor de trai în cămin, activităţii Cantinei UCCM ținând cont de cerinţele clienţilor şi în concordanţă cu prevederile şi posibilităţile economico-financiare ale UCCM.