jtemplate.ru - free extensions for joomla

Structura Sistemului de Management al Calităţii

În scopul intensificării activităţilor de implementare, menţinere şi dezvoltare a Sistemului de Management al Calităţii (SMC) în cadrul UCCM, coordonării şi luării deciziilor  în domeniul proiectării, implementării şi menţinerii sistemului de management al calităţii, s-au stabilit următoarele structuri şi responsabilii de promovare şi implementare a SMC.

La nivelul universităţii este constituit: 

•  Consiliul Calităţii al UCCM, condus de rectorul universităţii, dna L. Şavga, prof. univ., dr. hab.;

•  Centrul de Asigurare a Calității, activitatea căruia este coordonată de dl S.Musteață conf. univ., dr., Consilier al rectorului - Coordonator al Centrului de Asigurare a Calității.

Consiliul Calității al UCCMorgan consultativ pe lângă Senatul UCCM, având funcții de supervizare a politicii referitoare la asigurarea calității, de coordonare și luare de decizii în domeniul proiectării, implementării, menținerii și dezvoltării sistemului de management al calității în cadrul instituției.

Centrul de Asigurare a Calității - structură universitară consultativă specializată în coordonarea și aplicarea procedurilor, standardelor, criteriilor și indicatorilor de evaluare a calității, corespunzătoare strategiei pentru calitate adoptată de Senat.

În calitate de Reprezentant al rectoratului – Coordonator al implementării SMC în cadrul UCCM este numit dl S. Musteaţă, conf. univ., dr., Consilier al rectorului-Coordonator al Centrului de Asigurare a Calități.

În cadrul Centrului de Asigurare a Calități este formată Echipa responsabilă de proiectarea şi implementarea Sistemului de Management al Calităţii compusă din responsabili de calitate de la catedre şi subdiviziunile universităţii – condusă de dl S. Musteaţă,  conf. univ., dr., coordonator al implementării SMC. 

Pentru fiecare an universitar Senatul UCCM aprobă Politica şi obiectivele UCCM în domeniul calităţii, Planul de acţiuni privind menţinerea şi dezvoltarea Sistemului de Management al Calităţii, Programul de audituri interne.

La nivel de facultate este instituită Comisia Calității, condusă de decan. 

La nivel de departament este instituită Echipa de îmbunătăţire a calităţii (Echipa de calitate) condusă de către şeful de departament. 

La nivelul structurilor funcţionale sunt constituite Echipe de îmbunătăţire a calităţii (Echipe de calitate) condusă de către şeful structurii respective.

 

1. S. Musteaţă - coordonator al implementării Sistemului de Management al Calităţii în cadrul UCCM, conf. univ.,dr., Consilier al rectorului-Coordonator al Centrului de Asigurare a Calității;

2. L. Hacina – Facultatea Business, administrare și drept, Departamentul Economie, administrare și turism;

3. D. Prodan – Facultatea Comerț, finanțe și contabilitate; Departamentul Contabilitate, finanțe și bănci;

4. S. Muștuc – Departamentul Marketing,merceologie și tehnologii alimentare;

5. L. Catrinici – Departamentul Drept;

6. S. Căpățînă – Laboratorul Cercetări științifice în comerț și domeniile activității cooperației de consum,doctorat,formare continuă;

7. A. Nacu – Secţia Studii;

8. R. Cristalov - Secţia Contabilitate;

9. V. Borș - Secţia Economico-financiară;

10. C.Tutunaru – Centrul Tehnologii informaţionale şi comunicare;

11. V. Pâslaru - Secţia Resurse umane şi cancelarie;

12. Gr. Slobodeniuc – Secţia Administrativ-gospodărească;

13. R. Şveţ – Biblioteca Ştiinţifică;

14. E.Iachim – Tipografia;

15. A. Slabenco – Cantina;

16. V. Blanaru – Căminele.

1. L. Şavga rectorul UCCM, prof. univ.,dr. hab, preşedinte;

2. L. Dandara – prorector pentru activitatea didactică și tehnologii educaționale, vicepreședinte;

3. S. Musteaţă –Coordonator al implementării Sistemului de Management al Calităţii în cadrul UCCM, conf. univ., Consilier al rectorului -Coordonator al Centrului de Asigurare a Calității, vicepreşedinte;

4. D. Prodan – lector superior la departamentul Contabilitate, finanțe și bănci, secretar;

5.  L. Cibuc - decan al facultăţii Business, administrare şi drept, conf. univ.;

6. C. Cuşnir – decan al facultăţii Comerț, finanțe și contabilitate,conf. univ.;

7.  E. Graur – şef al departamentului Economie, administrare și turism, conf. univ.;

8. F. Pituşcan – şef al departamentului Marketing, merceologie și tehnologii alimentare, conf. univ.

9. E. Fuior - şef al departamentului Contabilitate, finanţe şi bănci, prof.,dr.

10. S. Catînsus şef secţie Studii;

11. C. Tutunaru – şef Centrul tehnologii informaţionale şi comunicaţii;

12. V. Brailă – şef secţie Economico-financiară;

13. A. M. Cîrstea-Scorpan – studentă, președintele Senatului Studențesc.

1. L. Şavga, prof. univ., dr. hab.;

2. L.Dandara, conf. univ., dr. ;

3. S. Musteaţă, conf. univ., dr. ;

4. T. Maleca, conf. univ., dr. ;

5. F. Pituşcan, conf. univ., dr. ;

6. E. Fuior, prof., dr. ;

7. S. Muştuc, conf. univ., dr. ;.

8. S.Oprea, conf. univ., dr. ;

9. S.Căpățină, conf. univ., dr. ;

10. I.Maleca, conf. univ., dr. ;

11. O. Levițchi, conf. univ., dr.;

12. S. Catînsus, şef Secţie Studii;

13. V. Pâslaru, şef Secţie Resurse umane şi cancelarie;

14. A. Cazacu, lector superior;

15. R.Cristalov, contabil-șef

 

 

  Centrul de Asigurare a Calităţii (CAC) este o structură universitară consultativă specializată în coordonarea şi aplicarea procedurilor, criteriilor, standardelor şi indicatorilor de evaluare a calităţii, corespunzătoare strategiei pentru calitate adoptată de Senat şi a sistemului de asigurare şi evaluare a calităţii întocmit de Consiliul calității al UCCM.
 

   Misiunea Centrului de Asigurare a Calității - coordonarea, monitorizarea şi evaluarea strategiei pentru calitate adoptată de Senatul Universităţii, asigurarea funcţionalităţii structurilor de management al calităţii şi punerea consecventă în aplicare a mecanismelor şi procedurilor de evaluare internă şi asigurare a calităţii.

     CAC asigură realizarea următoarelor obiective:
     a) elaborarea şi implementarea Politicii și obiectivelor universitare în domeniul asigurării calităţii;
     b) planificarea şi coordonarea activităţilor în cadrul sistemului instituţional de management al calităţii;
     c) elaborarea şi aplicarea procedurilor și proceselor de asigurare a calităţii;
     d) elaborarea unor proceduri aplicative privind evaluarea internă/externă a noilor specialităţi/specializări;
     e) dezvoltarea strategiilor privind sistemul de management al calităţii adecvat specificului Universităţii şi asigurarea continuităţii procesului de evaluare şi asigurare a calităţii;
     f) proiectarea sistemului de evaluare internă a calităţii la nivel de instituţie;
     g) stabilirea criteriilor şi tehnicilor de evaluare a calităţii procesului didactic și asigurării metodice;
  h) îmbunătăţirea continuă a proceselor educaţionale şi de cercetare prin optimizarea organizării muncii, asigurarea surselor de informare actuale, perfecţionarea continuă a cadrelor didactice etc.;
    i) monitorizarea procesului de aplicare a noilor Norme – cadru pentru calcularea volumului activităţilor metodice, de predare, evaluare, cercetare şi transfer tehnologic;
    j) evaluarea asigurării calităţii la nivelul tuturor subdiviziunilor universităţii în baza standardelor şi indicatorilor de performanţă;
    k) evaluarea documentelor normativ-reglatorii ale procesului de învățământ din cadrul universităţii;
    l) promovarea imaginii şi intereselor Universităţii în mediul academic, economic şi social;
   m) formarea şi dezvoltarea culturii organizaţionale a calităţii la nivelul tuturor structurilor instituţionale şi în toate mediile din Universitate, cu implicarea întregii comunităţi academice (cadre științifico-didactice și didactice, cercetători, studenţi);

   DIRECŢII DE ACTIVITATE
   La nivel instituţional CAC îşi axează activitatea pe următoarele:

  • planificarea calităţii;
  • asigurarea calității;
  • optimizarea calităţii;
  • evaluarea calităţii.

   Planificarea calităţii vizează stabilirea politicii, obiectivelor şi condiţiilor de realizare privind asigurarea calităţii.
  Asigurarea calităţii prevede implementarea acţiunilor şi activităţilor proiectate la nivelul managementului calităţii.
 Optimizarea calităţii denotă realizarea unor acţiuni preventive corective întreprinse de CAC în vederea creşterii eficienţei asigurării calităţii la nivel instituţional.
  Evaluarea calităţii presupune utilizarea strategiilor operaţionale privind eficienţa asigurării calităţii.

  Activitatea desfăşurată în cadrul CAC este în concordanţă cu politicile şi strategiile calităţii instituţionale, aflându-se în relaţii de colaborare cu Consiliul calității al UCCM, şi Corpul auditorilor interni.
  CAC îndeplinește următoarele funcții:
  a) asigură monitorizarea şi evaluarea operativă a modului de aplicare a sistemului de management al calităţii şi strategiei instituţionale la nivelul structurilor universitare;
  b) urmăreşte punerea în practică a reglementărilor, procedurilor şi instrumentelor de evaluare şi asigurare a calităţii şi strategiei instituţionale;
  c) formulează recomandări cu privire la gradul de realizare a standardelor de calitate propuse în Raportul anual de activitate al CAC;
  d) întreţine baza de date a managementului calităţii la nivel instituţional.

 

xnxx xvideos porno gratis youporn porno tube rokettube porno porn porno izle