jtemplate.ru - free extensions for joomla

Specializarea  Administrarea financiar – bancară

Programul de master Administrarea financiar-bancară are obiectivul de a forma specialiști ce vor activa în cadrul instituțiilor financiar-bancare și nebancare din țară și din străinătate, instituțiilor publice, inclusiv în cadrul serviciului fiscal și vamal, departamentelor financiare ale companiilor, organizațiilor non-guvernamentale, ce își desfășoară activitatea pe plan național și internațional, companiilor multinaționale și locale.

Programul de masterat Administrarea financiar-bancară are la bază utilizarea conceptelor şi aplicaţiilor moderne în domeniul financiar-bancar. Programul implică valorificarea unui set de unităţi de curs care dezvoltă abilităţi fundamentale în domeniile financiar şi bancar, precum şi, utilizarea adecvată a activităţilor de predare – învăţare – cercetare – evaluare.

La finalizarea studiilor masterandul va obţine următoarele competenţe:
■   Gestiunea eficientă a resurselor și plasamentelor în condiţii de optimizare a compromisului risc-rentabilitate; să aplice regularităţile și legile de bază în analiza fenomenului financiar monetar internaţional; să analizeze, gestioneze masa monetară și componentele ei.
■   Să raţionalizeze structura resurselor materiale, financiare și umane în scopul optimizării rezultatelor financiare la întreprindere; să gestioneze resursele financiare în domeniul asigurărilor prin aplicarea actelor normative din domeniu.
■   Să elaboreze devize de venituri și cheltuieli ale instituţiilor publice; să elaboreze scheme de optimizare fiscală la nivel macro și micro economic.
■   Să elaboreze planuri de asigurare cu resurse investiţionale în scopul derulării proiectelor investiţionale și gestionării eficiente a acestora; să posede abilităţi de formare și gestionare a portofoliului de investiţii.
■   Să formuleze strategii de gestiune a performanţelor și riscurilor bancare, să evalueze impactul factorilor financiari și non-financiari asupra activităţii bancare; să aplice tehnici și metode de analiză a sistemelor financiar-bancare comparate; să utilizeze cursul valutar în evaluare, să aplice metodele de gestiune a cursului valutar; să formuleze strategii de politică monetară.
■   Să aleagă și să utilizeze metode de analiză și evaluare financiară; să stabilească politici și strategii de gestionare a activităţii economico-financiare, să aplice și să analizeze indicatorii de apreciere a eficienţei activităţii de asigurare; să formuleze strategii de gestiune a veniturilor și cheltuielilor în cadrul societăţii de asigurare; să aplice tehnici și metode de optimizare a acestora.

La finalizarea studiilor absolvenții pot activa în calitate de: dealeri și brokeri de pe piaţa de capital; experţi în evaluarea bunurilor materiale și financiare; personal mediu de conducere și administraţie; funcţionari în serviciile de evidenţă contabilă și financiară; ofiţeri de credit; gestionari ai portofoliului de titluri de valoare; administratori de cont; specialiști în operaţiuni valutare; manageri financiari; experţi financiari și fiscali; conducători în serviciile economico-financiare; analiști financiari; consultanţi financiari; auditori–revizori; conducători ai administraţiei publice locale; conducători de unităţi economico-financiare mari și ai compartimentelor structurale; specialiști în consulting și asistenţa investiţională.
Programul se finalizează cu susţinerea publică a tezei de masterat, care reprezintă o sinteză a cunoştinţelor asimilate pe parcursul anilor de studii. După realizarea obiectivelor propuse de programul „Administrarea financiar-bancar㔺i susţinerea tezei de masterat, absolvenţilor se conferă titlul de Master în ştiinţe economice şi se eliberează Diploma de studii superioare de masterat, însoţită de Suplimentul la Diplomă.