jtemplate.ru - free extensions for joomla

Consiliul ştiinţific

Consiliul Știinţific al UCCM coordonează activitatea de cercetare, inovare și transfer tehnologic, oferind sprijin instituţional, administrativ şi logistic subdiviziunilor de cercetare (Şcolii doctorale, Laboratorului de cercetări ştiinţifice în comerţ şi domeniile activităţii cooperaţiei de consum, Bibliotecii ştiinţifice) subordonate.

Consiliul Ştiinţific este constituit din reprezentanţii managementului universitar şi ai doctoranzilor, cercetători cu renume din ţară şi străinătate. Componenţa Consiliul Ştiinţific include 9 membri, dintre care un doctorand.

Consiliul Știinţific se conduce în activitatea sa de legislaţia în vigoare a Republicii Moldova, hotărârile organelor de conducere ale Moldcoop şi Statutul Universităţii. Consiliul Știinţific este condus de preşedinte, vicepreşedinte şi secretar – persoane care organizează şi dirijează activitatea lui.

 

Componenţa nominală a Consiliului Ştiinţific al UCCM 

 

  1. Larisa Șavga, profesor universitar, doctor habilitat, rectorul UCCM - președinte;

  2. Sofia Căpățînă, prorector pentru cercetare și formare continuă, doctor, vicepreşedinte;

  3. Liliana Dandara, conferenţiar universitar, doctor, şefa departamentului Drept, șef Centru Cercetare, Inovare și dezvoltare;

  4. Svetlana Muştuc, conferenţiar universitar, doctor, decanul facultăţii Marketing şi merceologie, UCCM - secretar;

  5. Boris Găină, profesor universitar, doctor habilitat, academician, coordonator Secţia Ştiinţe Agricole a AŞM;

  6. Ion Toma, vice-preşedinte Biroul Executiv Moldcoop;

  7. Angela Timuş, conferenţiar universitar, doctor, secretar ştiinţific INCE;

  8. Elena Fuior, profesor universitar, doctor, şef catedră Finanţe şi bănci, UCCM;

  9. Andrei Octavian Paraschivescu, conferenţiar universitar, doctor, Universitatea „G.Bacovia” (România);

  10. Natalia Bejenari, doctorandă.

 Regulamentul Consiliului Științific al UCCM

  


Preşedintele Consiliului ştiinţific al UCCM – Larisa ŞAVGA, prof.univ., dr. hab., rectorul UCCM
Date de contact: tel. 022 81-56-00, bir. 202/1,
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Secretarul  Consiliului ştiinţific al UCCM – MUŞTUC Svetlana, conf.univ., dr,
Date de contact: tel.022 81-56-32, bir.301/1,
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.