jtemplate.ru - free extensions for joomla

AVIZ

ÎN ATENŢIA

PERSONALULUI ȘTIINȚIFICO-DIDACTIC

În conformitate cu decizia Senatului UCCM din 24.10.2022 Comisia de concurs anunţă inițierea concursului pentru ocuparea posturilor vacante la departamentele:

 Departamentul Drept:

Profesor universitar, doctor habilitat în domeniu -1    

Conferențiar universitar, doctor în domeniu - 3

 Departamentul Economie și administrarea afacerilor:

Profesor universitar, doctor habilitat în domeniu -1

Conferențiar universitar, doctor în domeniu – 3

 Cerințe pentru a participa la concursul nominalizat: 

  • titlul științific și titlul științifico –didactic;
  • vechime în munca științifico-didactică nu mai puțin de 5 ani;
  • dovada realizării modulului psihopedagogic cu un număr de 60 de credite de studiu transferabile sau a programului echivalent de formare psihopedagogică.

Candidații la funcția de profesor universitar, conferențiar universitar conform Regulamentului de organizare, de desfăşurare a concursului şi de ocupare a funcţiilor didactice şi ştiinţifico-didactice în UCCM vor depune în termen de 30 de zile de la afișarea avizului (01 noiembrie 2022), la serviciul  Resurse umane și cancelarie al UCCM, dosarul pentru participare la concurs cu următoarele acte:

 a) cerere de participare la concurs;

 b) curriculum vitae (format Europass);

 c) copia actelor de studii, diplomelor referitoare la titlurile științific și științifico-didactic;

d) lista lucrărilor științifice și științifico-didactice publicate, cu un compartiment separat, dedicat rezultatelor înregistrate în ultimii 5 ani;

 e) copii ale certificatelor de formare continuă, confirmări de participare la proiecte de cercetare, proiecte internaționale și alte proiecte;

 f) alte acte care demonstrează satisfacerea cerințelor pentru ocuparea funcției respective.

 01 noiembrie 2022

Comisia de concursM O L D C O O P

UNIVERSITATEA COOPERATIST-COMERCIALĂ DIN MOLDOVA (UCCM)

                   anunţă inițierea concursului pentru ocuparea posturilor vacante de:

- Decan al facultății Științe economice și juridice,  conferențiar   universitar,  doctor

- Șef departament Drept, conferențiar, doctor în domeniu

- Șef departament Economie și administrarea afacerilor, conferențiar universitar, doctor în domeniu

 Solicitanţii vor depune actele (conform cerințelor regulamentelor respective ale UCCM) la Serviciul Resurse umane şi cancelarie a UCCM în termen de 30 zile din momentul publicării avizului, pe adresa: mun. Chişinău,  bd. Gagarin, 8,  tel. 022815607.

06 septembrie 2022

Comisia de concurs

 

 M O L D C O O P

UNIVERSITATEA COOPERATIST-COMERCIALĂ DIN MOLDOVA (UCCM)

anunţă concurs pentru suplinirea posturilor vacante la departamentele:

Contabilitate, finanțe și bănci:

- conferenţiar universitar -1 (doctor în științe economice)

Drept:

- șef departament, conferențiar universitar (doctor în drept)

Solicitanţii vor depune actele (conform regulamentului în vigoare) la Serviciul Resurse umane şi cancelarie a UCCM în termen de 30 zile din momentul publicării avizului, până la 17 decembrie 2021, pe adresa: mun. Chişinău,  bd. Gagarin, 8, tel. 022815607.

     17 noiembrie 2021

Comisia de concurs


M O L D C O O P

UNIVERSITATEA COOPERATIST-COMERCIALĂ DIN MOLDOVA (UCCM)

                     anunţă concurs pentru suplinirea postului vacant de:

 - Decan al facultății Business, administrare și drept, conferențiar universitar, doctor

Solicitanţii vor depune actele la Serviciul Resurse umane şi cancelarie a UCCM în termen de 30 zile din momentul publicării avizului, pe adresa: mun. Chişinău,  bd. Gagarin, 8,  tel. 022815607.

          06 septembrie 2017

Comisia de concurs