jtemplate.ru - free extensions for joomla

Specializarea DREPTUL CONTRACTELOR DE MUNCĂ ŞI MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE

Programul de studii DREPTUL CONTRACTELOR DE MUNCĂ ŞI MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE oferă masteranzilor posibilitatea de dezvoltare personală şi profesională continuă în concordanţă cu necesităţile actuale ale pieţii muncii.
Specificul programului constă în dezvoltarea competenţelor şi acumularea cunoștințelor necesare pentru a percepe transformările impuse raporturilor de muncă şi industriale în Republica Moldova, prin prisma aspectelor cu caracter juridic, social şi economic.
Absolventul acestui program de master va fi capabil să analizeze problemele specifice raporturilor juridice de muncă și să formuleze propuneri de soluționare acestora în concordanță cu actele normative în vigoare, formulând propuneri de îmbunătățire și racordare a legislației la standardele europene.
În corespundere cu prevederile Cadrului Național al Calificărilor în domeniul de formare profesională 38 Drept, deținerea unei calificări în domeniu de cel puțin nivelul 7 ISCED – studii superioare de master, permite absolventului să activeze în calitate de jurist, jurisconsult, avocat, notar, avocat parlamentar, registrator, executor judecătoresc, inspector resurse umane, specialist în resurse umane, etc. Formarea masteranzilor la acest program de master a fost autorizată prin ordinul Ministerului Educației al Republicii Moldova.

Finalităţile formării
Programul de master își propune să contribuie la aprofundarea cunoștințelor acumulate la ciclul I; studii superioare de licență, în domeniul științelor juridice și economice, fiind direcționate spre studierea specificului relațiilor de muncă și a managementul resurselor umane.

COMPETENŢE PROFESIONALE
-Operarea cu noţiunile, conceptele, principiile și teoriile specifice domeniul dreptului muncii și managementului resurselor umane, în scopul aplicării eficiente a acestora în activitatea profesională;
-Utilizarea cunoștințelor teoretice, a metodelor și procedeelor moderne, specifice domeniului dreptului muncii și managementului resurselor umane, în activitatea practică și de cercetare
-Identificarea, analizarea şi soluționarea problemelor din domeniul raporturilor juridice de muncă, în conformitate cu prevederile legale, în mod cooperant, flexibil şi eficient;
-Determinarea lacunelor legislative în domeniul legislației muncii în vederea conturării propunerilor de lege ferenda;
-Valorificarea aptitudinilor de analiză comparativă a doctrinei, legislației și practicii judiciare în domeniul dreptului muncii, la nivel național și internațional, în vederea elaborării proiectelor de studiu.

COMPETENŢE TRANSVERSALE:
Executarea unor sarcini profesionale complexe, în condiții de autonomie, și de independență profesională
-Executarea riguroasă, eficientă, responsabilă şi în termen, a sarcinilor profesionale, în spirit de iniţiativă şi în concordanţă cu principiile etice şi deontologia profesională;
-Aplicarea tehnicilor de relaţionare în grup, deprinderea şi exercitarea rolurilor specifice în munca de echipă, prin dezvoltarea abilităţilor de comunicare interpersonală şi prin asumarea responsabilităţii pentru luarea deciziilor.

Asumarea de roluri / funcții de conducere a activității grupurilor profesionale sau a unor instituții
-Aplicarea tehnicilor de relaţionare în grup, deprinderea şi exercitarea rolurilor specifice în munca de echipă, prin dezvoltarea abilităţilor de comunicare interpersonală şi prin asumarea responsabilităţii pentru luarea deciziilor.

Autocontrolul procesului de învățare, diagnoza nevoilor de formare, analiza reflexivă a propriei activități profesionale
-Autoevaluarea nevoii de formare profesională şi identificarea resurselor şi modalităţilor de dezvoltare personală şi profesională, în scopul inserţiei şi adaptării la cerințele pieței muncii.

CUNOŞTINŢE

1.Cunoaşterea aprofundată a ariei de specializare în materia dreptului muncii și a managementului de personal, iar în cadrul acesteia, a dezvoltărilor teoretice, metodologice şi practice specifice programului; utilizarea adecvată a limbajului profesional specific
-Cunoaşterea, înţelegerea şi utilizarea corectă a noţiunilor, conceptelor, principiilor și teoriilor din domeniul juridc;
-Delimitarea situațiilor de aplicare în contexte profesionale a cunoștințelor fundamentale și avansate, a metodelor moderne din domeniul dreptului muncii;
-Identificarea, înţelegerea şi utilizarea eficientă a metodelor aplicabile în domeniiul științelor juridice, în scopul încadrării legale a stărilor de fapt;
-Cunoașterea și înțelegerea principalelor metode de interpretare a normelor juridice;
-Distingerea strategiilor fundamentale de planificare a activităţilor profesionale şi de personal curente în domeniul relațiilor de muncă;
-Înțelegerea conceptelor, teoriilor, metodelor şi principiilor fundamentale în vederea elaborării unui studiu comparat în materia dreptului muncii.

2.Utilizarea cunoştinţelor de specialitate pentru explicarea şi interpretarea unor situaţii noi, în diferite contexte asociate domeniului
-Utilizarea cunoştinţelor achiziţionate în cadrul disciplinelor fundamentale și de specialitate pentru explicarea şi interpretarea conceptelor şi proceselor din domeniul raporturilor juridice de muncă;
-Utilizarea unor combinații personalizate de cunoștințe, metode și teorii juridice pentru explicarea unor situații profesionale non-standard de nivel mediu de complexitate;
-Analizarea şi încadrarea legală corectă a situaţiilor şi proceselor modelate din sfera dreptului muncii;
-Utilizarea metodologiei în interpretarea normelor de dreptul muncii;
-Cunoaşterea strategiilor fundamentale de planificare a activităţilor profesionale şi de personal pe termen mediu;
-Utilizarea cunoştinţelor acumulate pentru explicarea şi interpretarea problemelor care apar în implementarea legislației muncii.

ABILITĂȚI

Utilizarea integrată a aparatului conceptual şi metodologic pentru rezolvarea unor probleme complexe, teoretice şi practice
-Aplicarea metodelor specifice domeniul științelor juridice pentru soluţionarea situaţiilorde fapt complexe înprocesul formării profesionale;
-Aplicarea conceptelor și teoriilor din domeniu pentru formularea de explicații privind derularea situațiilor didactice în procesul educațional la matematică;
-Aplicarea normelor legale în scopul identificării soluţiilor pentru situaţiile de fapt modelate din domeniul dreptului muncii;
-Aplicarea principiilor şi metodelor aplicabile în materia dreptului muncii, în scopul identificării lacunelor legislative;
-Rezolvarea unor probleme complexe teoretico-practice în conformitate cu strategiile de planificare a activităţilor profesionale şi de personal;
-Aplicarea principiilor şi metodelor specifice științelor juridice pentru argumentarea viziunilor expuse în proiectele de studii.

Utilizarea nuanțată şi pertinentă a unor criterii şi metode de evaluare pentru a formula judecăți de valoare şi a fundamenta decizii
-Utilizarea adecvată de criterii şi metode standard de evaluare, aplicate în cadrul disciplinelor fundamentale, pentru recunoaşterea şi estimarea problemelor din domeniul raporturilor juridice de muncă;
-Analiza comparativă a conceptelor și teoriilor din domeniu pentru a aprecia calitatea, avantajele, limitele unor procese, programe, proiecte, metode, teorii educaționale și cognitive.;
-Utilizarea criteriilor şi metodelor standard de evaluare, în scopul aprecierii situaţiile de fapt complexe și formulării de raționamente juridice argumentate;
-Utilizarea criteriilor şi metodelor standard de evaluare, pentru a aprecia calitatea reglementărilor în domeniul dreptului muncii și conturării propunerilor de modificare a legislației;
-Utilizarea diverselor criterii şi metode standard de evaluare, pentru estimarea necesităţii planificării activităţilor profesionale şi de personal;
-Utilizarea diverselor criterii şi metode standard de evaluare, pentru estimarea necesităţii planificării activităţilor profesionale şi de personal.

Elaborarea de proiecte profesionale şi / sau de cercetare, utilizând inovativ un spectru variat de metode cantitative şi calitative
-Elaborarea de proiecte în domeniul dreptului muncii cu întrebuinţarea principiilor şi metodelor consacrate de disciplinele fundamentale și de specialitate;
-Elaborarea de proiecte profesionale cu utilizarea unor combinații personalizate de cunoștințe, metode și teorii matematice și didactice;
-Aplicarea eficientă a metodelor științifico-jurdice în elaborarea proiectelor de cercetare în materia dreptului muncii și a managementului de personal;
-Aplicarea eficientă a metodelor științifico-jurdice în elaborarea proiectelor de cercetare în materia dreptului muncii și a managementului de personal;
-Formularea propunerilor de lege ferenda în domeniul dreptului muncii și argumentarea necesității adoptării acestora;
-Utilizarea unui spectru vast de metode calitative și cantitative în elaborarea unui plan managerial instituţional;
-Elaborarea proiectelor de studiu în baza analizei comparative a legislației, practicii judiciare și doctrinei naționale și internaționale în materia dreptului

Posibilităţi de angajare:
Absolvenții acestui program de master vor putea activa în calitate de: specialişti în resurse umane; inspectori de muncă; administratori sau manageri; lideri ai organizaţiilor sindicale sau patronale; lucrători din cadrul sistemelor de asigurări sociale şi de asistenţă socială; avocaţi; judecători; specialiști în cadrul direcţiilor şi secţiilor juridice ale organelor administraţiei publice centrale şi locale, ale instituţiilor, organizaţiilor, întreprinderilor publice şi private; Centrului pentru drepturile omului; instituţiilor de expertiză judiciară; organizaţiilor non-guvemamentale specializate în apărarea drepturilor omului; reprezentanţelor Republicii Moldova peste hotare; etc.

Posibilitatea de continuare a studiilor:
Absolvenţii cu diploma de master la specializarea Dreptul contractelor de muncă şi managementul resurselor umane pot să-şi continue studiile la ciclul III (doctorat).

xnxx xvideos porno gratis youporn porno tube rokettube porno porn porno izle