jtemplate.ru - free extensions for joomla

Specializarea DREPT FINANCIAR-FISCAL, CONTROL ŞI AUDIT

Programul de studii la masteratul de profesionalizare Drept financiar-fiscal, control şi audit ca ofertă de studii este unic și inedit pe piața educațională națională și oferă masteranzilor posibilitatea de dezvoltare personală şi profesională continuă în concordanţă cu necesităţile actuale ale pieţii muncii. Specificul programului constă în dezvoltarea competenţelor şi acumularea cunoștințelor necesare pentru a percepe transformările impuse raporturilor financiar și fiscale în Republica Moldova, prin prisma aspectelor cu caracter juridic, social şi economic.
Absolventul acestui program de master va fi capabil să analizeze problemele specifice raporturilor juridice financiar-fiscale și să formuleze propuneri de soluționare acestora în concordanță cu actele normative în vigoare, formulând propuneri de îmbunătățire și racordare a legislației la standardele europene.
În corespundere cu prevederile Cadrului Național al Calificărilor în domeniul de formare profesională 042 Drept, deținerea unei calificări în domeniu de cel puțin nivelul 7 ISCED – studii superioare de master, permite absolventului să activeze în calitate de jurist, jurisconsult, avocat, notar, avocat parlamentar, registrator, executor judecătoresc, funcționar în organele de control financiar și fiscal, manageri financiari, analişti financiari, consultanţi financiari, evaluatori al titlurilor financiare, experţi în evaluarea bunurilor materiale şi financiare, auditori; revizori, consultant probleme economice, contabil-expert, inspector-revizor, director economic etc. Formarea masteranzilor la acest program de master a fost autorizată prin ordinul Ministerului Educației al Republicii Moldova.
Absolvenții acestui program de master cu licență în alte domenii de formare profesională decât domeniul 042 Drept vor avea posibilitatea să activeze în calitate de manageri financiari, analişti financiari, consultanţi financiari, evaluatori al titlurilor financiare, experţi în evaluarea bunurilor materiale şi financiare, auditori, revizori, consultant probleme economice, contabil-expert, inspector-revizor, director economic, specialist în controlul și auditul financiar-fiscal, etc.


COMPETENŢE PROFESIONALE
-Operarea cu noţiunile, conceptele, principiile și teoriile specifice domeniul dreptului financiar și fiscal, în scopul aplicării eficiente a acestora în activitatea profesională;
-Utilizarea cunoștințelor teoretice, a metodelor și procedeelor moderne, specifice domeniului dreptului financiar și fiscal, în activitatea practică și de cercetare;
-Identificarea, analizarea şi soluționarea problemelor din domeniul raporturilor juridice financiare și fiscale, gestiunii activității financiare, controlului financiar și auditului, în conformitate cu prevederile legale, în mod cooperant, flexibil şi eficient;
-Determinarea lacunelor legislative în domeniul legislației financiare și fiscale în vederea conturării propunerilor de lege ferenda;
-Valorificarea aptitudinilor de analiză comparativă a doctrinei, legislației și practicii judiciare în domeniul dreptului financiar și fiscal, la nivel național și internațional, în vederea elaborării proiectelor de studiu.


COMPETENŢE TRANSVERSALE:
Executarea unor sarcini profesionale complexe, în condiții de autonomie, și de independență profesională
-Executarea riguroasă, eficientă, responsabilă şi în termen, a sarcinilor profesionale, în spirit de iniţiativă şi în concordanţă cu principiile etice şi deontologia profesională;
-Aplicarea tehnicilor de relaţionare în grup, deprinderea şi exercitarea rolurilor specifice în munca de echipă, prin dezvoltarea abilităţilor de comunicare interpersonală şi prin asumarea responsabilităţii pentru luarea deciziilor.

Asumarea de roluri / funcții de conducere a activității grupurilor profesionale sau a unor instituții
-Aplicarea tehnicilor de relaţionare în grup, deprinderea şi exercitarea rolurilor specifice în munca de echipă, prin dezvoltarea abilităţilor de comunicare interpersonală şi prin asumarea responsabilităţii pentru luarea deciziilor.

Autocontrolul procesului de învățare, diagnoza nevoilor de formare, analiza reflexivă a propriei activități profesionale
-Autoevaluarea nevoii de formare profesională şi identificarea resurselor şi modalităţilor de dezvoltare personală şi profesională, în scopul inserţiei şi adaptării la cerințele pieței muncii.


CUNOŞTINŢE
1.Cunoaşterea aprofundată a ariei de specializare în materia dreptului financiar și fiscal, iar în cadrul acesteia, a dezvoltărilor teoretice, metodologice şi practice specifice programului; utilizarea adecvată a limbajului profesional specific
-Cunoaşterea, înţelegerea şi utilizarea corectă a noţiunilor, conceptelor, principiilor și teoriilor din domeniul juridic, financiar, controlului financiat, auditului;
-Delimitarea situațiilor de aplicare în contexte profesionale a cunoștințelor fundamentale și avansate, a metodelor moderne din domeniul dreptului financiar și fiscal, funcționării sistemului financiar, controlului financiat, auditului;
-Identificarea, înţelegerea şi utilizarea eficientă a metodelor aplicabile în domeniiul științelor juridice, în scopul încadrării legale a stărilor de fapt;
-Cunoașterea și înțelegerea principalelor metode de interpretare a normelor juridice, financiare, fiscale, audit;
-Distingerea strategiilor fundamentale de planificare și organizare a activităţilor financiare, controlului financiat, auditului;
-Înțelegerea conceptelor, teoriilor, metodelor şi principiilor fundamentale în vederea elaborării unui studiu comparat în materia dreptului financiar și fiscal.

2.Utilizarea cunoştinţelor de specialitate pentru explicarea şi interpretarea unor situaţii noi, în diferite contexte asociate domeniului
-Utilizarea cunoştinţelor achiziţionate în cadrul disciplinelor fundamentale și de specialitate pentru explicarea şi interpretarea conceptelor şi proceselor din domeniul raporturilor juridice financiar-fiscale, administrării financiare, control, audit;
-Utilizarea unor combinații personalizate de cunoștințe, metode și teorii juridice pentru explicarea unor situații profesionale non-standard de nivel mediu de complexitate;
-Analizarea şi încadrarea legală corectă a situaţiilor şi proceselor modelate din sfera dreptului financiar și fiscal;
-Utilizarea metodologiei în interpretarea normelor de drept financiar și fiscal;
-Cunoaşterea strategiilor fundamentale de planificare și organizare a activităţilor financiar-fiscale;
-Utilizarea cunoştinţelor acumulate pentru explicarea şi interpretarea problemelor care apar în implementarea legislației financiare și fiscale.

ABILITĂȚI:
1.Utilizarea integrată a aparatului conceptual şi metodologic pentru rezolvarea unor probleme complexe, teoretice şi practice
-Aplicarea metodelor specifice domeniul științelor juridice pentru soluţionarea situaţiilor de fapt complexe înprocesul formării profesionale;
-Aplicarea conceptelor și teoriilor din domeniu pentru formularea de explicații privind derularea situațiilor didactice în procesul educațional;
-Aplicarea normelor legale în scopul identificării soluţiilor pentru situaţiile de fapt modelate din domeniul dreptului financiar și fiscal, administrării financiare, controlului și auditului;
-Aplicarea principiilor şi metodelor aplicabile în materia dreptului financiar-fiscal, în scopul identificării lacunelor legislative;
-Rezolvarea unor probleme complexe teoretico-practice în conformitate cu strategiile de planificare a activităţilor financiar-fiscale;
-Aplicarea principiilor şi metodelor specifice științelor juridice pentru argumentarea viziunilor expuse în proiectele de studii.

2.Utilizarea nuanțată şi pertinentă a unor criterii şi metode de evaluare pentru a formula judecăți de valoare şi a fundamenta decizii
-Utilizarea adecvată de criterii şi metode standard de evaluare, aplicate în cadrul disciplinelor fundamentale, pentru recunoaşterea şi estimarea problemelor din domeniul raporturilor juridice financiar-fiscale;
-Analiza comparativă a conceptelor și teoriilor din domeniu pentru a aprecia calitatea, avantajele, limitele unor procese, programe, proiecte, metode și teorii;
-Utilizarea criteriilor şi metodelor standard de evaluare, în scopul aprecierii situaţiile de fapt complexe și formulării de raționamente juridice argumentate;
-Utilizarea criteriilor şi metodelor standard de evaluare, pentru a aprecia calitatea reglementărilor în domeniul dreptului financiar și fiscal și conturării propunerilor de modificare a legislației;
-Utilizarea diverselor criterii şi metode standard de evaluare, pentru estimarea necesităţii planificării activităţilor financiar-fiscale;

3.Elaborarea de proiecte profesionale şi / sau de cercetare, utilizând inovativ un spectru variat de metode cantitative şi calitative
-Elaborarea de proiecte în domeniul dreptului financiar și fiscal cu întrebuinţarea principiilor şi metodelor consacrate de disciplinele fundamentale și de specialitate;
-Elaborarea de proiecte profesionale cu utilizarea unor combinații personalizate de cunoștințe, metode și teorii matematice și didactice;
-Aplicarea eficientă a metodelor științifico-juridice în elaborarea proiectelor de cercetare în materia dreptului financiar și fiscal;
-Formularea propunerilor de lege ferenda în domeniul dreptului financiar și fiscal și argumentarea necesității adoptării acestora;
-Utilizarea unui spectru vast de metode calitative și cantitative în elaborarea unui plan strategic organizațional al activităților financiar-fiscale;
-Elaborarea proiectelor de studiu în baza analizei comparative a legislației, practicii judiciare și doctrinei naționale și internaționale în materia dreptului financiar și fiscal.

Posibilităţi de angajare:
Absolvenții acestui program de master vor putea activa în calitate de: funcționari în cadrul autorităților financiare centrale, funcționari în cadrul Curții de Conturi, funcționari în cadrul Inspecţiei financiare; funcționari fiscal; perceptori fiscali; funcționari în cadrul Casei Naţionale de Asigurări Sociale; auditori; specialiști în cadrul Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină, administratori sau manageri; avocaţi; judecători; specialiști în cadrul direcţiilor şi secţiilor juridice și financiare ale organelor administraţiei publice centrale şi locale, ale instituţiilor, organizaţiilor, întreprinderilor publice şi private; instituţiilor de expertiză judiciară; organizaţiilor non-guvernamentale specializate în domeniul financiar-fiscal; reprezentanţelor Republicii Moldova peste hotare; manageri financiari; analişti financiari,consultanţi financiari; evaluatori al titlurilor financiare; experţi în evaluarea bunurilor materiale şi financiare; auditori; revizori; consultant probleme economice; contabil-expert; inspector-revizor, director economic etc.


Posibilitatea de continuare a studiilor.
Absolvenţii cu diploma de master la specializarea Drept financiar-fiscal, control și audit pot să-şi continue studiile la ciclul III (doctorat) la specialităţile ştiinţifice.

 

 

xnxx xvideos porno gratis youporn porno tube rokettube porno porn porno izle