jtemplate.ru - free extensions for joomla
 •                        

Catedra Drept 

Şef catedră – Liliana Dandara, 

doctor în drept, conferenţiar universitar

Date de contact: tel.81-56-40, bir.411/1

tel.81-56-06, bir.210/1

e-mail:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  


Scurt istoric

Catedra “Drept” a fost constituită la 31 august 1995 conform ordinului rectorului nr. 26-P din 21 aprilie 1995 şi se subordonează facultăţii “Management şi Drept”. 

La 6 martie 2006 catedra „Drept” a fost comasată cu Catedra „Ştiinţe socio-umane” ;

La 20 martie 2009 catedra a fost divizată şi a primit denumirea Catedra „Drept şi Activitate vamală”.

În prezent, conform ordinului nr. 58-P din 29.08.2013 catedra activează sub denumirea Catedra „Drept”.

Catedra “Drept ” propune formarea profesională în domeniul jurisprudenţei la următoarele niveluri de calificare şi specialităţi: 

Drept public

Drept economic

Drept și activitate vamală

Este responsabilă pentru pregătirea specialiştilor cu studii superioare universitare la ciclul I;

Este responsabilă pentru pregătirea masteranzilor la specializările ciclului II, organizează şi asigură realizarea calitativă a sarcinii didactice conform planurilor de studii pentru toate specialităţile în cadrul universităţii la ciclul I universitar şi ciclul II;
Asigură cu materiale metodice procesul instructiv-didactic la toate specialităţile la care se predau disciplinele de profil juridic (programe, indicaţii metodice, texte de prelegeri, manuale etc.); efectuează cercetări ştiinţifice în domeniul jurisprudenţei;

Editează materialele ştiinţifice respective în cadrul simpozioanelor ştiinţifice naţionale şi internaţionale;

Realizează activităţi educative cu studenţii care îşi fac studiile în cadrul UCCM. 

 

 Componenţa catedrei „Drept ”

pentru anul de studii 2015-2016 

Nr

d/o

Numele,

Prenumele

Funcţia, titlul

1.

Dandara Liliana

Şef catedră, conf. univ., dr.

 

2.

Osoianu Tudor

conf. univ., dr.

 

3.

Cibuc Liliana

conf. univ., dr.

 

4.

Catrinici Luminiţa

lect. univ.

5.

Cunicica Eduard

lect. univ.

 

6.

Cecan

Lilia

lect. univ.

 

7.

Mocanu

Elena

lect.univ., dr.

 

8.

Plamadeala Andrian

asist. univ.

9.

Cenuşa Doiniţa

Şef de cabinet

 

 

Activitatea de cercetare a catedrei

Catedra Drept realizează cercetări ştiinţifice în cadrul temei complexe a UCCM Eficienţa activităţii cooperaţiei de consum din Moldova în condiţiile economiei concurenţiale.

A fost aprobată subtemă de cercetare catedrală „Problemele actuale ale ştiinţelor juridice şi reflectarea lor în activitatea cooperaţiei de consum: aspecte teoretice şi practice”cu următoarele secţiunile:

 • Aspecte legale şi practice vizând dezvoltarea comerţului şi cooperaţiei de consum - componente ale economiei naţionale;

 • Arbitrajului comercial: rolul şi importanţa în activitatea cooperaţiei de consum;

 • Perspectivele perfecţionării cadrului legal în domeniul importului şi exportului prin optica impactului asupra evoluţiei comerţului şi cooperaţiei de consum;

 • Particularităţile procedurii speciale de atragere la răspunderea penală a persoanelor juridice.

Cadrele didactice ale catedrei Drept: L.Dandara , conf.univ., dr., Cibuc L., conf.univ., dr.; E.Cunicica, lect. univ. master în drept, realizează cercetări ştiinţifice în cadrul proiectului ştiinţific instituţional „Dezvoltarea comerţului interior şi a cooperaţiei de consum în contextul integrării economice a Republicii Moldova în spaţiul comunitar European”, (codul proiectului 15.817.06.28A), coordonator Larisa ŞAVGA dr. hab. prof. univ., la compartimentele ”Perfecţionarea și dezvoltarea cadrului normativ de reglementare a activităţii de comerţ şi a cooperaţiei de consum în baza legislaţiei comunitare şi a experienţei europene; continuarea dezvoltării infrastructurii instituţionale de cercetare”, ”Asigurarea continuităţii procesului de dezvoltare a comerţului şi cooperaţiei de consum; asistenţă în implementarea documentelor de politici, a cadrului de reglementare a activităţii de comerţ, a cooperaţiei de consum şi protecţiei consumatorilor; cercetarea oportună a problemelor (aspectelor) specifice generate de procesul de implementare, utilizarea elementelor de infrastructură instituţională de cercetare în acest scop”.

Perioada de implementare a proiectului 2015-2018.

 Graficul consultaţiilor la catedra „Drept ” a.u. 2015-2016

Nr

d/o

Numele,

Prenumele

Funcţia, titlul

Ziua

Ora

1.

Dandara Liliana

conf. univ., dr.

MARȚI

MIERCURI

13:00-15:00

14:00-16:00

 

2.

Osoianu  Tudor

conf. univ., dr.

LUNI

JOI

14:00-16:00

13:00-15:00

 

3.

Cibuc Lilia

conf. univ., dr.

MARȚI

MIERCURI

13:30-15:30

14:00-16:00

4.

Catrinici Luminiţa

lect. univ.

MARȚI

JOI

14:00-16:00

13:00-15:00

 

5.

Cunicica Eduard

lect. univ.

LUNI

JOI

13:00-15:00

14:00-16:00

 

6.

Cecan Lilia

lect. univ.

LUNI

MARȚI

13:30-15:30

14:00-16:00

7.

Mocanu Elena

lect. univ., dr.

MIERCURI

VINERI (Notar Public „Elena Mocanu”)

13:00-15:00

14:00-16:00

8.

 

Plamadeala Andrian

asist. univ.

JOI

VINERI

14:00-16:00

13:00-15:00

 

 

Centrul de Consultanță Juridică  

Programul consultațiilor juridice acordate de către colaboratorii catedrei DREPT 

în a. u. 2015 – 2016 

Nr.

d/o

Numele,

Prenumele

Funcţia, titlul

Ziua

Ora

 1.

Dandara Liliana

conf. univ., dr.

MARȚI

MIERCURI

14:00-16:00

13:00-15:00

 2.

Osoianu Tudor

conf. univ., dr.

LUNI

JOI

13:00-15:00

14:00-16:00

 3.

CibucLilia

conf. univ., dr.

MARȚI

MIERCURI

14:00-16:00

13:30-15:30

 4.

Catrinici Luminiţa

lect. univ.

MARȚI

JOI

13:00-15:00

14:00-16:00

 5.

Cunicica Eduard

lect. univ.

LUNI

JOI

14:00-16:00

13:00-15:00

 6.

CecanLilia

lect. univ.

LUNI

MARȚI

14:00-16:00

13:30-15:30

7.

Mocanu Elena

lect. univ., dr.

MIERCURI

VINERI

14:00-16:00

13:00-15:00

 8.

Plamadeala Andrian

asist. univ.

JOI

VINERI

13:00-15:00

14:00-16:00

TEMATICA

Tezelor de licenţă pentru specialitatea 381.1 Drept

a. u 2015-2016


 Drept administrativ

1. Se pararea puterilor în stat ca principiu al statului de drept

2. Problemele privind aplicarea principiului de separaţie a puterilor

3. Administraţia publică şi trăsăturile caracteristice ale acesteia

4. Conceptul şi caracteristica izvoarelor dreptului administrativ.

5. Ierarhia izvoarelor dreptului administrativ potrivit Constituţiei RM

6. Atribuţiile şi sarcinile Preşedintelui Republicii Moldova în raport cu Parlamentul

7. Garanţiile activităţii şi răspunderea politico – juridică a Preşedintelui Republicii Moldova

8. Guvernul - autoritate executivă a statului

9. Locul şi rolul ministerelor şi ale celorlalte autorităţi centrale de specialitate ale administraţiei publice

10. Serviciul public şi statul funcţionarului public

11. Modalităţile de investire legală a funcţionarului public

12. Condiţiile de legalitate şi valabilitate ale actului administrativ

13. Contractul administrative: studiu comparat

14. Controlul activităţii organelor administrative publice

15. Instituţia contenciosului administrativ în Republica Moldova: aspecte teoretice şi practice

16. Răspunderea administrativă – formă a răspunderii juridice

17. Organizărea administrativ-teritorială a Republicii Moldova

18. Principiile activităţii administraţiei publice locale

19. Sistemul administraţiei publice locale în Republica Moldova

 

Drept civil

1. Reglementarea capacităţii juridice civile în aspectul cadrului legal naţional

2. Analiza cadrului legal naţional vizând persoana fizică ca subiect de drept

3. Analiza reglementărilor naţionale vizând ocrotirea numelui persoanei fizice în circuitul civil

4. Protecţia dreptului la viaţa privată, la imagine, la onoare, demnitatea şi reputaţie profesională în legislaţia Republicii Moldova şi cea europeană

5. Analiza specificului cadrului legal naţional vizând persoanele juridice

6. Identificarea persoanelor juridice în raporturile juridice civile

7. Încetarea activităţii persoanei juridice în dreptul comparat

8. Probleme actuale ale reorganizării persoanelor juridice cu scop lucrativ

9. Particularităţile şi rolul actului juridic în circuitul civil

10. Analiza temeiurilor declarării nulităţii actului civil

11. Consimţământul – condiţie de validitate a actului juridic civil

12. Valenţe privind reglementarea prescripţiei extinctive în legislaţia naţională

13. Reprezentarea ca instituţie fundamentală a dreptului privat

14. Patrimoniul – element important al subiectului de drept civil

15. Regimul juridic al posesiunii: aspecte comparative

16. Aspecte comparative privind modurile de dobândire a dreptului de proprietate

17. Uzucapiunea ca mijloc de dobândire a dreptului de proprietate

18. Particularităţile reglementării accesiunii ca modalitate de dobândire a dreptului de proprietate

19. Exproprierea pentru cauză de utilitate publică în aspectul cadrului legal naţional

20. Particularităţile reglementării regimului juridic al dreptului de proprietate în Republica Moldova

21. Regimul proprietăţii private în Republica Moldova

22. Regimul juridic al bunurilor din domeniului public

23. Aspecte teoretico-legale vizând regimul juridic al bunurilor imobile

24. Regimul juridic al proprietăţii comune în Republica Moldova

25. Dreptul de proprietate comună în devălmăşie – modalitate a dreptului de proprietate

26. Dreptul de proprietate comună pe cote-părţi – modalitate a dreptului de proprietate

27. Analiza regimului juridic al proprietăţii cooperaţiei de consum în Republica Moldova şi căile de perfecţionare a acestuia

28. Dreptul de vecinătate – novaţie a legislaţiei civile

29. Apărarea dreptului de proprietate: aspecte comparative

30. Apărarea dreptului de proprietate prin intermediul acţiunii în revendicare

31. Regimul juridic şi rolul reglementării altor drepturi reale în Republica Moldova la etapa actuală

32. Regimul juridic al uzufructului ca dezmembrământ al dreptului de proprietate

33. Natura juridică şi reglementarea legală a dreptului de superficie conform legislaţiei Republicii Moldova

34. Dreptul de servitute şi regimul lui juridic în legislaţia autohtonă

35. Aspecte teoreticeo-legale privind contractele civile

36. Particularităţile cadrului legal privind încheierea contractelor civile

37. Particularităţile reglementărilor naţionale vizând clauzele contractului civil

38. Modalităţile modificării contractelor civile: studiu comparativ

39. Analiza regimului juridic aplicat modalităţilor încetării contractelor civile în aspectul legislaţiei autohtone

40. Aspecte teoretice şi practice cu privire la contract ca izvor de obligaţii

41. Condiţii de valabilitate ale contractului civil – aspecte comparative

42. Principiul forţei obligatorii al contractului

43. Realizarea principiului libertăţii contractuale

44. Executarea obligaţiilor civile în aspectul reglementărilor naţionale

45. Specificul cadrului legal naţional în materia modalităţilor de stingere a obligaţiilor

civile
46. Analiza reglementărilor legale privind modalităţile de transmitere a drepturilor şi obligaţiilor

47. Valenţe novatorii în legislaţia naţională vizând modalităţilor de apărare a drepturilor creditorului

48. Reglementarea juridică a obligaţiilor complexe

49. Analiza particularităţile răspunderii civile contractuale

50. Studiu teoretico-legal privind temeiurile aplicării răspunderii civile delictuale

51. Analiza caracterelor juridice ale răspunderii civile delictuale

52. Analiza caracterelor şi formelor răspunderii civile delictuale obiective

53. Analiza caracterelor şi formelor răspunderii civile delictuale subiective

54. Particularităţile obligaţiilor izvorâte din fapte juridice unilaterale

55. Particularităţile reglementărilor autohtone în domeniul răspunderii pentru prejudiciul cauzat prin vătămarea sănătăţii sau decesului persoanei

56. Răspunderea civilă pentru prejudiciul cauzat de un izvor de pericol sporit

57. Răspunderea civilă pentru prejudiciul cauzat de produse defectuoase

58. Particularităţile răspunderii pentru prejudiciul moral în dreptul civil

59. Perspectivele noilor reglementări în materia garantării obligaţiilor în sistemul de drept naţional

60. Particularităţile mijloacelor de garantare personală a obligaţiilor

61. Analiza particularităţilor mijloacelor de garantare reală a obligaţiilor

62. Contractele translative de proprietate – aspecte comparative

63. Contractul de vânzare-cumpărare ca instrument fundamental al circuitului mărfurilor

64. Analiza particularităţilor contractului de vânzare-cumpărare a întreprinderii ca complex patrimonial unic

65. Protecţia drepturilor consumatorilor în contractul de vânzare-cumpărare cu amănuntul: studiu legal şi practic

66. Analiza particularităţilor reglementărilor legale autohtone vizând contractul de vânzare-cumpărare a mărfurilor de probă sau la vedere

67. Valenţe teoretico-legale privind novaţiunile naţionale cu privire la contractul de vânzare-cumpărare electronic

68. Contractul de vânzare-cumpărare la licitaţie: aspecte teoretice, legale şi practice

69. Particularităţile relaţiilor contractuale cu privire la modul de cumpărare a mărfurilor pentru satisfacerea necesităţilor statului

70. Analiza cadrului legal privind contractul de înstrăinare a bunurilor cu condiţia întreţinerii pe viaţă

71. Particularităţile reglementărilor legale privind contractul de donaţie ca act de libertate

72. Studiu comparativ vizând contractul de rentă

73. Analiza particularităţilor naţionale vizând leasingul

74. Valenţe teoretico-legale privind contractul de mandat

75. Analiza contractului de comodat ca novaţiune importantă a legislaţiei naţionale

76. Condiţiile de fond şi de formă ale contractului de transport: aspecte comparative

77. Particularităţile contractul de transport maritim de mărfuri

78. Particularităţile reglementărilor naţionale în domeniul contractului de magazinaj

79. Contractul de intermediere: aspecte teoretico-legale conform legislaţiei naţionale

80. Valenţe teoretico-legale şi tendinţele actuale ale asigurărilor în Republica Moldova

81. Contractul de antrepriză – instrument fundamental al relaţiilor civile şi comerciale

82. Analiza particularităţilor şi rolului contractului de servicii turistice

83. Valenţe vizând ajustarea reglementărilor autohtone din domeniul dreptului de autor şi celor conexe la standardele comunitare: realizări şi perspective

84. Conţinutul şi natura juridică a dreptului subiectiv de autor

85. Specificul reglementării instituţiei succesiunii în aspectul Codului civil al Republicii Moldova

86. Analiza regimului juridic al succesiunii testamentare

87. Valenţe teoretico-legale şi practice ale dreptul la opţiune succesorală

88. Analiza reglementărilor autohtone în materia devoluţiunii moştenirii prin act juridic

89. Particularităţile reglementărilor succesiunii legale în Republica Moldova

90. Aspecte teoretico-legale vizând legatul conform cadrului legal naţional

 

Dreptul muncii

1. Tripartitismul – instrument al dialogului social.

2. Parteneriatul social în diferite ţări ale lumii.

3. Personalitatea juridică a sindicatelor.

4. Rolul statului pe piaţa muncii şi în relaţiile de muncă.

5. Contractul colectiv de muncă – instituţie de dreptul muncii.

6. Noţiunea şi elementele esenţiale ale contractului individual de muncă.

7. Aspecte legale şi practice privind încheierea contractului individual de muncă.

8. Reglementări juridice privind conţinutul şi forma contractului individual de muncă.

9. Probleme privind suspendarea, nulitatea şi modificarea contractului individual de muncă. Studiu comparat.

10. Încetarea contractului individual de muncă. Aspecte legale, practice şi doctrinare.

11. Instituţia juridică a timpului de muncă şi de odihnă.

12. Sisteme de salarizare în Republica Moldova şi alte state ale lumii. Studiu comparat.

13. Rolul statului în domeniul protecţiei muncii.

14. Procedura aplicării şi executării sancţiunilor disciplinare.

15. Răspunderea materială în dreptul muncii.

16. Procedura de soluţionare a litigiilor individuale de muncă.

17. Etapele de conciliere a conflictului colectiv de muncă.

18. Instituţia grevei – aspecte practico - legale.

19. Supravegherea şi controlul asupra respectării legislaţiei muncii.

20. Reglementarea juridică a categoriilor de îndemnizaţii.

21. Vechimea în muncă. Reglementări şi categorii.

22. Instituţia şomajului în viziunea reglementărilor naţionale şi a altor state. Studiu comparat.

 

Dreptul familiei

1. Contractul matrimonial – instituţie de Drept familial

2. Aspecte generale, privind relaţiile juridice dintre părinţi şi copii

3. Factorii ce determină schimbările în structura şi funcţiile familiei în Republica Moldova

4. Căsătoria şi reglementarea ei juridică: aspecte comparative

5. Încetarea căsătoriei în aspectul cadrului legal naţional

6. Împărţirea bunurilor comune în timpul şi la desfacerea căsătoriei

7. Analiza şi efectele căsătoriei

8. Raporturile patrimoniale dintre soţi şi foştii soţi

9. Relaţiile juridice dintre părinţi şi copii

10. Obligaţia legală de întreţinere dintre membrii familiei

11. Protecţia şi promovarea drepturilor copilului în

12. Republica Moldova

 

Drept comercial

1. Protecţieidrepturilor şi intereselor consumatorilor ca prerogativă a cadrului legal naţional

2. Reglementarea juridică a evidenţei contabile la întreprindere în aspectul armonizării cadrului legal naţional la reglementările comunitare

3. Particularităţile cadrului legal naţional privind societăţile comerciale

4. Regimul juridic al societăţilor de persoane în Republica Moldova

5. Regimul juridic al societăţilor de capitaluri: aspecte comparative

6. Regimul juridic al patrimoniului societăţilor comerciale

7. Particularităţile reglementării Societăţii cu Răspundere Limitată în aspectul cadrului legal naţional

8. Particularităţile cadrului naţional în material sopciert[‘ilor pe acţiuni

9. Cooperativa de producţie ca subiect al activităţii antreprenoriale

10. Cooperativa de întreprinzător ca subiect al activităţii antreprenoriale

11. Întreprinderile – subiecte ale activităţii de antreprenoriat

12. Analiza particularităţilor cadrului legal naţional în problema încetării activităţii de antreprenoriat

13. Căile de reorganizare ale unei societăţi de acţiuni, modalităţi de derulare şi modificare a capitalului social

14. Sistemul unitar de administrare a societăţii pe acţiuni

15. Cadrul legislativ şi climatul investiţional în Republica Moldova

16. Uniunile de întreprinderi conform legislaţiei Republicii Moldova

17. Activitatea de întreprinzător în Republica Moldova

18. Aspecte privind gestionarea serviciilor publice

19. Contractul de vânzare-cumpărare comercial: aspecte comparative

20. Natura juridică şi rolul convenţiei de arbitraj

21. Titlurile de valoare şi reglementarea lor în Republica Moldova

22. Acţiunile şi obligaţiunile emise de societatea pe acţiuni

23. Cambia ca instrument de plată

24. Analiza particularităţilor aplicării răspunderii juridice în domeniul activităţii economice

25. Reglementarea juridică a burselor şi operaţiilor bursiere în Republica Moldova

26. Reglementarea juridică a operaţiunilor comerciale de asigurare în Republica Moldova

27. Reglementarea juridică a instrumentelor de plată în raporturile economice în Republica Moldova

28. Analiza particularităţilor cadrului naţional vizând fondurile de investiţii

 

Drept procesual civil

1. Evoluţia competenţei judiciare conform legislaţiei Republicii Moldova: aspect teoretic, practic şi legislativ

2. Analiza principiilor procesului civil: studiu teoretic, legal şi practic

3. Accesul la justiţie ca principiu fundamental al sistemului de drept

4. Principiile dreptului procesual civil şi jurisprudenţa

5. Independenţa Justiţiei în aspectul cadrului legal naţional

6. Independenţa personală şi statutul judecătorului

7. Rolului judecătorului în procesul civil al Republicii Moldova

8. Părţile în procesul civil

9. Participarea procurorului în procesul civil prin prisma noilor reglementări legislative

10. Drepturile şi obligaţiile apărătorului în procesul civil: realităţi şi perspective

11. Intentarea pricinii civile în instanţa de judecată: aspecte teoretico-legale şi practice

12. Medierea în procesul civil în aspectul cadrului legal naţional

13. Organizarea sistemului judiciar în statele membre ale Uniunii Europene

14. Actele procedurale şi termenele procedurale

15. Condiţiile de exercitare a acţiunii civile

16. Analiza specificului aplicării în practică a procedurii în ordonanţă şi perspectivele acesteia

17. Procedura de declarare a însolvabilităţii în aspectul cadrului legal naţional: realizări şi perspective

18. Sistemul căilor de atac în legislaţia procesual-civilă a Republicii Moldova: studiu teoretico-practic

19. Particularităţile procedurii de soluţionare a litigiilor economice în Republica Moldova

20. Particularităţile privind soluţionarea litigiilor de muncă

21. Apelul ca cale de atac – analiză teoretică-practică în aspectul legislaţiei naţionale

22. Recursul ca acle de atac conform reglementărilor autohtone: realizări şi perspective

23. Analiza particularităţilor reglementării şi aplicării în practică a cererii de revizuire a hotărârii judiciare

24. Analiza novaţiunilor legale privind reglementarea juridică a executării hotărârilor judiciare

25. Analiza particularităţilor recunoaşterii şi executării hotărârilor judiciare străine în Republica Moldova

26. Procedura în pricinile cu element de extranietate

 

Drept penal şi procedură penală

1. Caracteristica juridico - penală a infracţiunilor legate de creditare.

2. Caracteristica juridico - penală a pseudoactivităţii de întreprinzător.

3. Caracteristica juridico - penală a practicii ilegale a activităţii de întreprinzător.

4. Caracteristica juridico - penală a evaziunii fiscale a întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor şi a persoanelor fizice.

5. Caracteristica juridico - penală a insolvabilităţii fictive şi intenţionate.

6. Caracteristica juridico - penală a înşelării clienţilor.

7. Caracteristica juridico - penală a primirii unei remuneraţii ilicite pentru îndeplinirea lucrărilor legate de deservirea populaţiei.

8. Caracteristica juridico - penală a transportării, păstrării sau comercializării mărfurilor supuse accizelor fără marcarea lor cu timbre de control sau timbre de acciz de modelul stabilit.

9. Caracteristica juridico - penală a însuşirii, înstrăinării, substituirii sau tăinuirii bunurilor, sechestrate sau confiscate.

10. Caracteristica juridico - penală a infracţiunilor informatice şi infracţiuni în domeniul telecomunicaţiilor.

11. Principiilor fundamentale ale procesului penal.

12. Statutul juridic al procurorului în procesul penal.

13. Particularităţile procedurii speciale de atragere la răspundere penală a persoanelor juridice.

14. Particularităţile procedurii speciale în cauzele penale cu minori.

15. Garantarea şi realizarea dreptului la apărare în procesul penal.

16. Judecarea în primă instanţă a cauzelor penale.

17. Controlul judiciar asupra urmăririi penale.

18. Documentele în calitate de mijloace materiale de probă.

19. Sentinţa – act al justiţiei penale.

20. Statutul procesual penal al martorului în cauzele penale.

21. Statutul procesual al victimei şi al părţii vătămate în procesele penale.

22. Acţiunea civilă în procesul penal.

23. Apelul – cale ordinară de atac în procesul penal.

24. Respectarea dreptului la un proces echitabil în procesul penal.

25. Mijloacele de probă şi procedeele probatorii în procesul penal.

26. Interceptarea şi înregistrarea convorbirilor în procesul penal.

27. Respectarea principiului libertăţii şi siguranţei persoanei în procesul penal.

28. Aspecte procesuale şi tactice ale experimentului, reconstituirii faptei şi verificării la locul faptei.

29. Asistenţa juridică internaţională în materie penală.

 

Drept financiar şi fiscal

1. Teoria bugetară şi procedura bugetului de stat în Republica Moldova.

2. Bugetul asigurărilor sociale de stat în Republica Moldova.

3. Bugetele unităţilor administrativ-teritoriale în Republica Moldova.

4. Datoria şi garanţia de stat în Republica Moldova.

5. Controlul financiar-fiscal în Republica Moldova.

6. Administrarea fiscală în Republica Moldova.

7. Aspecte teoretice şi practice ale executării obligaţiei fiscale în Republica Moldova.

8. Procedura executării silite a obligaţiei fiscale.

9. Reglementarea juridică a impozitului pe venit a persoanelor ce practică activitatea de antreprenoriat

10. Particularităţile impozitării veniturilor persoanelor fizice ce nu practică activitatea de antreprenoriat.

11. Reglementarea juridică a impozitelor indirecte.

12. Reglementarea juridică a impozitului pe bunurile imobiliare.

13. Reglementarea juridică a taxelor percepute în fondul rutier.

14. Regimul juridic al taxelor locale.

15. Regimul juridic al taxelor pentru resursele naturale.

16. Răspunderea juridică pentru încălcarea legislaţiei fiscale în Republica Moldova.

17. Regimul juridic al zonelor economice libere.

18. Zonele off -shore – element al evaziunii fiscale legale


 Drept bancar

1. Reglementarea juridică a operaţiunilor valutare în practica bancară internaţională.

2. Particularităţile juridice a organizării şi administrării BNM.

3. Particularităţile regimului juridic al activităţii băncilor comerciale în Republica Moldova.

4. Aspecte teoretico-practice a reglementării juridice a conturilor bancare.

5. Aspecte teoretico-practice a reglementării juridice a depozitului bancar.

6. Reglementarea juridică a operaţiunilor valutare în Republica Moldova.

7. Reglementarea juridică a operaţiunilor de decontare în Republica Moldova.

8. Aspecte teoretico - practice a reglementării juridice a garanţiei bancare.

 

Drept vamal

1. Regimul vamal aplicabil persoanelor fizice

2. Principiile generale de trecere a mărfurilor şi mijloacelor de transport peste frontiera vamală a Republicii Moldova

3. Reglementarea tarifara în Republica Moldova

4. Rolul şi importanţa taxei vamale ca instrument conex al politicii fiscalcomerciale

5. Reglementarea măsurilor netarifare în Republica Moldova.

6. Noţiunea, esenţa şi particularităţile vămuirii mărfurilor de import-export

7. Activitatea operativă de investigaţii şi de urmărire penală a organelor vamale

8. Noţiunea, esenţa şi tipurile regimurilor vamale aplicate în Republica Moldova

9. Particularităţile generale de realizare a serviciului în organele vamale

10. Datoria vamală: formare, garantare şi stingere

11. Analiza reglementării juridice a stabilirii originii mărfii

12. Protecţia dreptului de proprietate intelectuală şi a drepturilor conexe, măsuri relative la mărfurile contrafăcute sau pirat în cadrul operaţiunilor de vămuire

13. Facilităţi privind operaţiunile de import-export

14. Calea administrativă şi judiciară de atac în domeniul vamal

 

Drept internaţional public, drept internaţional privat, comerţ internaţional

1. Analiza conţinutului juridic ale principiilor fundamentale în Dreptului Internaţional Public

2. Analiza şi particularităţile regimului juridic ale fluviilor internaţionale

3. Problemele modificărilor teritoriale în Dreptul Internaţional Public

4. Personalitatea juridică internaţională a entităţilor cu caracter statal contestat – Vaticanul

5. Studiu teoretic privind modalităţile de dobândire a cetăţeniei în Dreptul Internaţional Public

6. Studiu teoretico-practic privind problema soluţionării diferendelor pe cale paşnică în dreptul internaţional

7. Reglementarea juridică a drepturilor omului la nivel universal

8. Reglementarea juridică a drepturilor omului la nivel regional

9. Organizaţiile internaţionale –subiecte ale dreptului internaţional

10. Tratatele in dreptul internaţional public

11. Normele conflictuale privind starea civilă, numele şi domiciliul persoanei fizice

12. Normele conflictuale în domeniul raporturilor de familie. Specific şi particularităţi

13. Normele conflictuale în materia succesiunii.Studiu teoretico-legal

14. Statutul juridic al persoanei fizice în Dreptul internaţional privat

15. Reglementarea juridică a contractului de leasing internaţional

16. Subiecţii dreptului internaţional public contemporan

17. Particularităţile specifice ale contractului de transport internaţional cu aplicarea uzanţelor INCOTERMS

18. Condiţiile de validitate ale contractelor de comerţ internaţional

19. Neexecutarea şi efectele neexecutării a contractului de comerţ internaţional

20. Particularităţile încheierii contractelor de comerţ internaţional prin mijloace electronice

21. Specificul şi particularităţile contractelor de comerţ internaţional cu aplicarea principiilor UNIDROIT

Tematica Tezelor de master 2015-2016

DREPT PUBLIC

1. Dreptul la un proces echitabil

2. Participarea procurorului la examinarea în fond a cauzei penale

3. Interceptarea şi inregistrarea comunicărilor în procesul penal

4. Mijloacele de probă şi procedeele probatorii în procesul penal

5. Termenul rezonabil al arestării preventive în jurisprudenţa CEDO şi jurisprudenţa din Republica Moldova

7. Aspecte normative şi ştiinţifico-practice ale reţinerii în procesul penal

8. Condiţiile detenţiei şi drepturile omului

9. Dreptul la tăcere şi privilegiul împotriva propriei incriminări

10. Probleme actuale privind respectarea contradictorialităţii în procesul penal al RM

11. Punerea pe rol al cauzei penale

12. Probleme actuale ale procedurii de examinare a cauzei penale în apel

13. Răspunderea penală a persoanei juridice

14. Egalitatea de arme procedural în jurisprudenţa Curţii Europene ale Drepturilor Omului

15. Respectarea dreptului la inviolabilitatea domiciliului, a propreităţii şi a persoanei în cadrul percheziţiei

16. Consacrarea normativă şi doctrinară a torturii şi tratamentului inuman şi degradant

17. Desfăşurarea activităţii de asigurare şi reasigurare în cadrul uniunii europene

18. Aspecte juridice privind parteneriatul social în sfera muncii: studiu comparat

19. Procedura adopţiei internaţionale

20. Persoana fizică în dreptul internaţional privat

21. Aspecte teoretico-practice ale sentinţei a act al justiţiei penale

 

DREPT ECONOMIC

1. Reglementarea juridică a instrumentelor de plată în raporturile economice în

2. Republica Moldova

3. Bugetul de stat şi procedura bugetară în aspectul cadrului legal naţional

4. Persoana fizică ca subiect al dreptului de întreprinzator

5. Analiza particularităţilor contractului de vânzare-cumpărare a întreprinderii cacomplex patrimonial unic

6. Valenţe vizând ajustarea reglementărilor autohtone din domeniul dreptului de autorşi celor conexe la standardele  comunitare: realizări şi perspective

7. Aspecte teoretico-legale a contractelor de concesiune în aspectul cadrului legalnaţional

8. Contractul de concesiune.

 

DREPT ŞI ACTIVITATE VAMALĂ 

1. Politica vamală in Republica Moldova. Măsuri şi instrumente

2. Facilităţi privind operaţiuni de import şi export

3. Reglementarea tarifara a operaţiunilor de import şi export

4. Regimul vamal aplicabil persoanelor fizice in R.Mpldova

5. Taxa vamală - instrument conex al politicii fiscal-comerciale

6. Reglementarea netarifară a activităţii de import-export

7. Procedura de vămuire a mărfurilor de import-export in Republica Moldova

8. Formele de activitate a organelor vamale in Republica Moldova

9. Noţiunea, esenţa şi tipurile destinaţiilor vamale aplicate in Republica Moldova

10. Regimurile vamale definitive

11. Regimurile vamale suspensive

12. Particularităţile generale de realizare a serviciului in organele vamale

13. Datoria vamală: formare, garantare şi stingere

14. Reglementarea juridică a activităţii zonelor economice libere in Republica Moldova

15. Analiza reglementării juridice de stabilire a originii mărfii

16. Protecţia dreptului de proprietate intelectuală şi a drepturilor conexe, măsuri relative la mărfurile contrafăcute sau pirat in cadrul operaţiunilor de vămuire

17. Calea administrativă şi judiciară de atac in domeniul vamal 

 

Precizări preliminare

   Un aspect indispensabil al procesului didactic în cadrul Facultăţii Management şi Drept este activitatea ştiinţifică a cadrelor didactice şi studenţilor, desfășurată în cadrul cercului ştiinţific „Femida”, creat de catedra Drept, odată cu fondarea catedrei la 31 august 1995. Cercul științific este o activitate extracuriculară informală, dar care respectă o serie de coordonate prestabilite la începutul fiecărui an universitar. În cadrul întîlnirilor sunt dezbătute diverse teme de actualitate, concepte teoretice, aspecte practice și abordări ale proiectelor și prognozelor în domeniu.

   Actorii acestor dezbateri științifice sunt studenții specialității Drept, sub atenta îndrumare a cadrelor didactice avînd totodată ca invitați o serie de practicieni renumiți în domeniul jurisprudenții. Cercul științific a plecat din dorința noastră de a perpetua un model de a învăța și gîndi Dreptul. În cadrul întîlnirilor s-a reușit să se contureze interesul față de tainile științei dreptului și s-a reușit să se contureze valori și comportamente etice.

   Activitatea este văzută ca un pilon care vine să întregească componente de învățare formală din perioada celor patru ani de facultate. Alături de informațiile și teoria care nu pot lipsi, dorim să transpunem o stare de a fi, o atitudine, o îmbinare de trăsături individuale care să nu traseze limite formale, ca să ofere deshidere fiecărui participant în a-și construi discursul pe propriile curiozități și propriile stări legate de drept. Cercul ştiinţific studenţesc activează conform unui proect de program care conţine şi activităţile prevăzute. Investigaţiile ştiinţifice sunt dedicate celor mai actuale probleme ale jurisprudenței, ale dezvoltării şi revigorării sistemului de drept, şi anume perfecţionarea cadrului normativ,analiza practicii judiciare etc.

   Anual se organizează conferinţele ştiinţifice studenţeşti şi cu participarea corpului profesoral-didactic. Materialele simpozioanelor se publică în Analele UCCM. Membrii cercului participă la congrese, conferinţe, simpozioane ştiinţifice republicane şi internaţionale, obţinînd diferite menţiuni şi diplome Organizarea și funcționarea cercului studențesc pentru a.s 2015-2016 a fost aprobată la ședința catedrei: Din 02.09.2015

Conţinutul:

A. Obiectivele cercului

B. Gestionarea cercului

C. Cadre didactice îndrumătoare

D. Participanții cercului ( studenții care frecventează cercul)

E. Teme propuse pentru investigarea și cercetarea individuală

F. Proiect de program

G. Organizare și resurse

A. Obiectivele Cercului 

 • Formarea și dezvoltarea unui set de competențe specifice, derivate de competențele generale ale cadrului didactic , menite să-i ajute pe studenți să cerceteze și investigheze individual.
 • Valorificarea rezultatelor cercetărilor în activitățile procesului de instruire
 • Conceptualizarea, aprecierea, receptarea și organizarea unui sistem de valori și convingeri
 • Cultivarea responsabilității pentru activitățile desfășurate
 • Emiterea unor judecăți de valoare pe baza informațiilor cercetate 

 

B. Gestionarea cercului 

Activitatea cercului este dirijată de către: 

 1. Coordonator cadru didactic- L. Catrinici
 2. Coordonator student – Bulavinov Anastasia
 3. Biroul cercului științific studențesc: (Mîndrilă Viorica st.an.III,Odainic Mihaela st.an.II, Bucur Orest, st.an III.) 

C. Catedre didactice îndrumătoare 

 1. Dandara L., conf,univ.dr.
 2. Cibuc L., conf,univ., dr.
 3. Osoianu T., conf.uni.,dr.
 4. L. Cecan, ., lector univ., mag., în drept
 5. Cunicica E., lector univ., mag., în drept
 6. Catrinici L., lector univ.mag.în drept
 7. Plamadeala A., asistent univ., mag. în drept 

D. Participanţii. Studenţii care frecventează cercul știinţific 

 1. Bulavinov Anastasia
 2. Iurciuc Aliona
 3. Corneiciuc Alexandru
 4. Crudu Marin
 5. Maico Dumitru
 6. Bucur Orest
 7. Barbăroș Ion
 8. Mîndrilă Viorica
 9. Coțofană Alisa
 10. Laba Ion
 11. Melnic Daniela
 12. Odainic Mihaela
 13. Savin Veronica
 14. Caliga Maria
 15. Corolețchi Liliana
 16. Ceban Elena
 17. Conunov Igor
 18. Catînsus Dinu
 19. Creangă Doina
 20. Trofim Olesea
 21. Grosu Ana
 22. Grama Valeria

E. Teme propuse pentru investigarea și cercetarea individuală 

1. Subiectele raporturilor de drept constituțional 

2. Esența constituționalismului 

3. Premisele istorice ale constituționalismului modern 

4. Națiunea ca element constitutiv al statului 

5. Fenomenul parlamentarismului în lume 

6. Tipurile de guverne contemporane 

7. Normativitatea juridică 

8. Factorii de configurare a dreptului 

9. Finalitățile dreptului 

10. Constantele dreptului 

11. Dreptul în contextul culturii și civilizației universale 

12. Drept, dreptate, justiție 

13. Justiția valoare originară a dreptului 

14. Probleme privind aplicarea principiului separării puterilor în stat în Republica Moldova. 

15. Tripartitismul- instrument al dialogului social 

16. Parteneriatul social în diferite țări ale lumii

17. Instituția grevei aspecte practico-legale 

18. Instituâia șomajului în viziunea reglementărilor naționale și a altor state 

19. Rolul ONU în protecția mediului 

20. Probleme internaționale ale protecției mediului ambiant 

21. Protecția cetățenilor R. Moldova în străinătate 

22. Inadmisibilitatea extrădării sau expulzării cetățenilor R. Moldova 

23. Probleme privind eficiența înfăptuirii justiției 

24. Rolul Avocatului Parlamentar în consolidarea și protecția drepturilor omului 

25. Rolul societății civile în promovarea și protecția drepturilor omului 

26. Consiliul Europei- garant al respectării drepturilor și libertăților fundamentale 

27. Drepturile și libertățile fundamentale garantate la CEDO 

28. Sgentul Guvernamental-reprezentant la CEDO 

29. Instituțiile internaționale de protecție a drepturilor omului

30. Integrarea dreptului internațional în sistemul legal național

 

 F. Organizarea și resurse 

Periodicitatea 

Desfășurarea activităților cercului studențesc se va face lunar ( în ultima zi de joi din fiecare lună, între orele 15-17, în sala 410,bl. I) 

Resurse 

Se vor utiliza calculatorul, proiectorul fondul de carte existent în biblioteca universitară și alte biblioteci, alte surse de informare.

Graficul de lucru al şefului de catedră “Drept” L. Dandara

Ziua

Orele audienţă

 

LUNI

 

14:00 – 16:00

 

Miercuri

 

13:40 – 15:40

 

Vineri

 

15:00 – 16:40

Sâmbătă

zile de odihnă

Duminică