Departamentul Drept 

Şef departament – Liliana Dandara, 

doctor în drept, conferenţiar universitar

Date de contact: tel.81-56-40, bir.411/1

tel.81-56-02, bir.204/1

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  


Scurt istoric

Prin ordinul rectorului UCCM, nr. 26-P din 21 aprilie 1995 la 31 august 1995 a fost constituită Catedra “Drept”

La 6 martie 2006 catedra „Drept” a fost comasată cu Catedra „Ştiinţe socio-umane” ;

La 20 martie 2009 catedra a fost divizată şi a primit denumirea Catedra „Drept şi Activitate vamală”.

Conform ordinului nr. 58-P din 29.08.2013 catedra activa sub denumirea Catedra „Drept”.

Iar, conform ordinului nr. 36-P din 05.07.2017 catedra „Drept” se redenumește în Departamentul “Drept”.

Departamentul “Drept ” propune formarea profesională în domeniul jurisprudenţei la următoarele niveluri de calificare şi specialităţi: 

Drept public

Drept economic

- Drept financiar-fiscal, control și audit

- Dreptul contractelor de muncă și managementul resurselor umane

- este responsabil pentru pregătirea specialiştilor cu studii superioare universitare la ciclul I;

- este responsabil pentru pregătirea masteranzilor la specializările ciclului II,

- organizează şi asigură realizarea calitativă a sarcinii didactice conform planurilor de studii pentru toate specialităţile în cadrul universităţii la ciclul I universitar şi ciclul II;
- asigură cu materiale metodice procesul instructiv-didactic la toate specialităţile la care se predau disciplinele de profil juridic (programe, indicaţii metodice, texte de prelegeri, manuale etc.); 

- efectuează cercetări ştiinţifice în domeniul jurisprudenţei;

- editează materialele ştiinţifice respective în cadrul simpozioanelor ştiinţifice naţionale şi internaţionale;

- realizează activităţi educative cu studenţii care îşi fac studiile în cadrul UCCM. 

 

 Componenţa departamentului „Drept ”

pentru anul de studii 2021-2022

Nr

d/o

Numele,

Prenumele

Funcţia, titlul

1.

Dandara Liliana

Şef departament, conf. univ., dr., avocat

2.

Romandaș Nicolae

prof. univ., dr.

 3.

Florea Eugen

conf. univ., dr.

4.

Cibuc Liliana

conf. univ., dr.

5.

Cojocari Eugenia

prof. univ., dr. hab.

6.

Mocanu Elena

lect. univ., dr., notar

7.

Zaharia Virginia

conf. univ., dr.

8.

Luca Ala

lect. univ., dr.

9.

Pasat Octavian

conf. univ., dr.

  10.            Pogoneţ Galina                                      conf. univ., dr.

11.

Cecan Lilia

asist. univ.

 12.

Plamadeala Andrian

asist. univ., executor judiciar

13.

Cernei Valeria

Şef de cabinet

 

 

Activitatea de cercetare a departamentului

Departamentul Drept realizează cercetări ştiinţifice în cadrul temei complexe a UCCM Eficienţa activităţii cooperaţiei de consum din Moldova în condiţiile economiei concurenţiale.

A fost aprobată subtemă de cercetare catedrală „Problemele actuale ale ştiinţelor juridice şi reflectarea lor în activitatea cooperaţiei de consum: aspecte teoretice şi practice”cu următoarele secţiunile:

 • Aspecte legale şi practice vizând dezvoltarea comerţului şi cooperaţiei de consum - componente ale economiei naţionale;

 • Arbitrajului comercial: rolul şi importanţa în activitatea cooperaţiei de consum;

 • Perspectivele perfecţionării cadrului legal în domeniul importului şi exportului prin optica impactului asupra evoluţiei comerţului şi cooperaţiei de consum;

 • Particularităţile procedurii speciale de atragere la răspunderea penală a persoanelor juridice.

Cadrele didactice ale departamentului Drept: L. Dandara, conf. univ., dr., L. Cibuc, conf. univ., dr.,  V. Zaharia, conf. univ., dr., realizează cercetări ştiinţifice în cadrul proiectului ştiinţific instituţional „Dezvoltarea comerţului interior şi a cooperaţiei de consum în contextul integrării economice a Republicii Moldova în spaţiul comunitar European”, (codul proiectului 15.817.06.28A), coordonator Larisa ŞAVGA dr. hab., prof. univ., la compartimentele:

- "Perfecţionarea și dezvoltarea cadrului normativ de reglementare a activităţii de comerţ şi a cooperaţiei de consum în baza legislaţiei comunitare şi a experienţei europene; continuarea dezvoltării infrastructurii instituţionale de cercetare".

- "Asigurarea continuităţii procesului de dezvoltare a comerţului şi cooperaţiei de consum; asistenţă în implementarea documentelor de politici, a cadrului de reglementare a activităţii de comerţ, a cooperaţiei de consum şi protecţiei consumatorilor".

- "Cercetarea oportună a problemelor (aspectelor) specifice generate de procesul de implementare, utilizarea elementelor de infrastructură instituţională de cercetare în acest scop".

 Graficul consultaţiilor şi ghidarea în carieră al cadrului profesional-didactic

Nr

d/o

Numele,

Prenumele

Funcţia, titlul

Ziua

Ora

1.

Dandara Liliana

conf. univ., dr.

LUNI

JOI

10:00-12:00

 2. 

Romandaș Nicolae

prof. univ., dr.

MARŢI

JOI

09:30-11:00

11:30-13:00

 3.

Florea Eugen

conf. univ., dr.

LUNI

JOI

13:00-14:00

 4.

Cibuc Lilia

conf. univ., dr.

LUNI

MIERCURI

10:00-12:00

 5.

Zaharia Virginia

conf. univ., dr.

JOI

11:30-10:30

 6.

Luca Ala

conf. univ., dr.

MIERCURI

08:00-09:50

 7.

Mocanu Elena

lect. univ., dr.

JOI

(Notar public 

"Elena Mocanu")

16:00-17:20

8.

Cojocari Eugenia

prof. univ., dr. hab.

LUNI

VINERI

11:30-13:00

09:30-10:30

 9.

Plamadeala Adrian

asist. univ.

JOI

VINERI

15:00-16:20

16:00-17.20

 10.

Cecan Lilia

asist. univ.

LUNI

15:00-16:20

 11.

Pasat Octavian

conf. univ., dr.

MARŢI

10.00:12.00

 12.  Pogoneţ Galina conf. univ., dr. MARŢI 10:00-13:00

TEMATICA

Tezelor de licenţă pentru specialitatea 0421.1 Drept

 

TEORIA GENERALĂ A STATULUI ŞI DREPTULUI 

 1. Conceptul statului şi atributele lui.
 2. Esența dreptului.
 3. Statul de drept
 4. Acţiunea legii în timp, spaţiu şi asupra persoanelor.
 5. Concepții și viziuni ale răspunderii juridice.
 6. Concepţii privind originea statului.
 7. Corelația dreptului public și dreptului privat.
 8. Dimensiunile sociale ale dreptului.
 9. Probleme teoretice şi practice ale interpretării dreptului.
 10. Izvoarele dreptului.
 11. Probleme teoretice ale lacunelor în drept.
 12. Legea, ca act juridic a organului legislativ.
 13. Legităţile apariţiei istorice a statului şi dreptului.
 14. Locul şi rolul justiţiei într-un regim democratic.
 15. Normele juridice în sistemul normelor sociale.
 16. Precedentul judiciar – izvor de drept.
 17. Principiile dreptului: importanţa teoretică şi practică.
 18. Puterea juridică a actului normativ-juridic.
 19. Probleme actuale ale răspunderii juridice.
 20. Regimul politic al Republicii Moldova şi alte regimuri contemporane.
 21. Sistemul de drept, legislativ şi juridic.
 22. Statul, dreptul, religia.
 23. Tehnica juridică şi tehnica legislativă.
 24. Supremaţia Constituţiei - exigenţă a statului de drept.
 25. Separarea şi colaborarea puterilor în statele contemporane.
 26. Probleme teoretice şi practice ale raportului juridic.
 27. Baza metodologică a teoriei generale a dreptului.
 28. Actualitatea principiilor generale ale dreptului.
 29. Actul normativ, actul interpretativ, actul aplicativ.
 30. Factorii de configurare a dreptului.
 31. Forma statului Republica Moldova: probleme teoretice şi practice.
 32. Problemele organizării şi funcţionării aparatului de stat în Republica Moldova.
 33. Problemele teoretice şi practice ale realizării dreptului.
 34. Finalităţile dreptului.
 35. Modalitatea de exprimare a elementelor normelor juridice în articolele actului normativ.
 36. Puterea juridică a actelor normative emise de organul legislativ.
 37. Doctrina (ştiinţa juridică) ca izvor de drept.
 38. Contractul normativ ca izvor al dreptului contemporan.
 39. Legiferarea şi etapele ei.
 40. Sistemul de drept, sistemul legislativ şi sistemul juridic.
 41. Probleme teoretice şi practice ale realizării dreptului.
 42. Lacunele în drept şi înlăturarea lor. Analogia legii şi analogia dreptului.
 43. Interacţiunea conştiinţei juridice şi dreptului.
 44. Caracteristica teoretico-practică a răspunderii şi responsabilităţii juridice.
 45. Cauzalitatea faptei ilicite şi a rezultatului dăunător.
 46. Democraţia – aspecte teoretice şi practice.
 47. Rolul puterii judecătoreşti în realizarea drepturilor omului în Republica Moldova.
 48. Societatea civilă şi statul de drept.
 49. Statul de drept în dezbaterile contemporane.
 50. Statul şi naţiunea.
 51. Umanismul – trăsătura indispensabilă a dreptului contemporan.
 52. Valorile sociale ale dreptului.
 53. Dreptul proprietăţii intelectuale
 54. Principiile dreptului proprietăţii intelectuale
 55. Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală: structură, atribuţii, obiective
 56. Conţinutul dreptului de autor
 57. Colaborarea internaţională a R. Moldova în domeniul protecţiei proprietăţii intelectuale
 58. Protecţia juridică a desenelor şi modelelor industriale 
 59. Dreptul familiei
 60. Condiţiile de fond şi de formă la căsătorie în legislaţia familială a Republicii Moldova
 61. Efectele căsătoriei
 62. Contractul matrimonial
 63. Procedura divorţului
 64. Filiaţia faţă de mamă şi faţă de tată. Situaţia legală a copilului
 65. Drept administrativ
 66. Administrația publică – modalitate de exercitare a puterii executive
 67. Transparența procesului decizional în administraţia publică
 68. Guvernul – organ central al administrației publice
 69. Raportul juridic administrativ: trăsăturile, elementele şi clasificarea
 70. Dreptul administrativ ca ramură de drept şi ca ştiinţă
 71. Drept contravențional
 72. Răspunderea contravențională: noțiune și principii
 73. Principiile şi izvoarele dreptului contravenţional
 74. Delimitarea răspunderii contravenționale de alte forme de răspundere juridică
 75. Noțiuni generale privind procesul contravențional
 76. Caracteristica generală şi analiza juridică a contravenţiilor

  

DREPT CIVIL 

 1. Condiţiile de validitate a actelor juridice civile.
 2. Eroarea şi dolul ca vicii de consimţământ ale actului juridic civil.
 3. Nulitatea actelor juridice civile.
 4. Prescripţia extinctivă. Noţiune, natură juridică şi efecte.
 5. Identificarea persoanelor fizice prin elemente specifice. Evidenţa populaţiei, modificarea şi schimbarea elementelor de identificare (nume, prenume, domiciliu, stare civilă).
 6. Rolul administraţiei publice în ocrotirea drepturilor nepatrimoniale ale persoanelor fizice.
 7. Mijloace juridice civile privind protecţia persoanelor aflate în dificultate.
 8. Capacitatea de exerciţiu a persoanei fizice.
 9. Capacitatea de folosinţă a persoanei fizice.
 10. Reorganizarea persoanelor juridice.
 11. Regimul juridic a bunurilor.
 12. Onoarea, demnitatea și reputația profesională ca instituții juridice ale dreptului civil.
 13. Exercitarea și apărarea drepturilor civile.
 14. Proprietatea comună pe cote părţi şi proprietatea comună în devălmăşie – studiu comparativ teoretic şi practic.
 15. Acţiunea în revendicare imobiliară – aspecte teoretice şi practice.
 16. Acţiunea în revendicare mobiliară – aspecte teoretice şi practice
 17. Uzucapiunea – mod originar de dobândire a proprietăţii.
 18. Dreptul de uzufruct şi dreptul de uz - dezmembrăminte ale dreptului de proprietate. Studiu comparativ.
 19. Servitutea, ca dezmembrământ al dreptului de proprietate – studiu teoretic şi practic.
 20. Regimul juridic al înscrierii drepturilor reale în Cartea Funciară.
 21. Dreptul de superficie - dezmembrământ al dreptului de proprietate  Instituția patrimoniului în lumina prevederilor Codului civil.
 22. Drepturile patrimoniale în proprietatea intelectuală.
 23. Posesia și efectele sale juridice.
 24. Contractul de agenție.
 25. Contractul de intermediere.
 26. Evecțiunea în contractele civile.
 27. Contractul de vânzare - cumpărare.
 28. Regimul juridic a contractului de administrare fiduciară.
 29. Contractul de schimb.
 30. Contractul de donație. Aspecte teoretice și practice.
 31. Contractul de înstrăinare a unui bun cu condiția întreținerii pe viață.
 32. Contractul de rentă.
 33.  Contractul de comodat.
 34. Contractul de împrumut.
 35. Contractul de locaţiune.
 36. Aspecte teoretice și practice privind contractul de antrepriză.
 37. Actualitatea contractului de leasing prin prisma legislației din Republica Moldova.
 38. Reglementarea juridică a contractului de prestări servicii.
 39. Aspecte teoretice și practice privind contractul de mandat.
 40. Contractul de comision.
 41. Contractul de expediție.
 42.  Contractul de depozit.
 43.  Contractul de franchising.
 44. Reglementarea contractului de concesiune.
 45. Contractul de asigurare benevolă.
 46. Contractul de asigurare obligatorie.
 47. Contractul de credit bancar.
 48. Contractul de tranzacție în legislația moldovenească.
 49. Contractul de societate civilă.

  

DREPT PROCESUAL CIVIL 

1. Aspecte analitice asupra principiilor fundamentale ale dreptului procesual civil
2. Principiul securității raporturilor juridice
3. Principiul satisfacției echitabile prin prisma practicii CEDO și a practicii judiciare naționale
4. Economia mijloacelor procesuale – tendință a procesului civil contemporan
5. Esența realizării actelor de dispoziție a părților în procesul civil
6. Administrarea şi forţa probantă a expertizei judiciare în procesul civil
7. Caracteristica generală a procedurii speciale (noţiunea şi esenţa)
8. Competenţa instanţelor judecătoreşti ale Republicii Moldova în pricinile cu element de
extraneitate
9. Competenţa jurisdicţională a instanţelor judecătoreşti de drept comun şi felurile ei.
10. Competenţa instanțelor arbitrale în soluţionarea pricinilor civile.
11. Procedura de contestare a în judecată a actelor normative
12. Contestarea în judecată a deciziilor, acţiunilor (inacţiunilor) autorităţilor publice
13. Contestarea în judecată actelor (inacţiunilor) ale organelor notariale
14. Coparticiparea procesuală civilă.
15. Efectele juridice ale hotărârilor definitive şi irevocabile în procesul civil
16. Esenţa şi particularităţile examinării pricinilor în procedura contenciosului administrativ
17. Expertiza judiciară ca mijloc de probă în procesul civil.
18. Esenţa şi particularităţile procedurii în ordonanţă
19. Incidenţele procesuale privind compunerea completului de judecată (incompatibilitatea,
abţinerea şi recuzarea).
20. Intervenienţii în procesul civil
21. Împuternicirile instanţei de apel.
22. Împuternicirile instanţei de recurs.
24. Individualizarea izvoarelor dreptului procesual civil şi felurile izvoarelor
25. Particularitățile procedurii în pricinile ce decurg din raporturile juridico-publice.
26. Noţiunea de competenţa generală, felurile şi regulile determinării ei.
27. Noțiunea și felurile coparticipării procesuale
28. Noţiunea şi clasificarea succesiunii procesuale.
29. Participarea în procesul civil a autorităţilor publice pentru apărarea drepturilor altor
persoane
30. Particularităţile examinării pricinilor cu privire la constarea faptelor ce au valoare juridică
31. Principiul contradictorialităţii şi egalităţii părţilor în procesul civil
32. Principiul disponibilităţii în procesul civil
33. Principiul imunităţii judiciare a statelor străine şi organizaţiilor internaţionale
34. Principiul independenţei judecătorilor şi supunere lor numai legii
35. Rolul Curții Supreme de Justiție în unificarea practicii judiciare
36. Procedura de recunoaştere şi încuviinţare a executării hotărârilor judecătoreşti.
37. Procedura în pricinile de contestare a hotărârilor arbitrale
38. Esența procedurii admisibilității recursului împotriva actelor de dispoziție instanței de apel
39. Temeiurile casării actelor instanței de apel în ordine de recurs.
40. Temeiurile degrevării de probaţiune în procesul civil
41. Realizarea incidentelor procesuale (încetarea, suspendarea, scoaterea cererii de chemare în judecată de pe rol) în cadrul procesului civil.

 

DREPTUL MUNCII

1. Caracteristica izvoarelor dreptului muncii şi rolul lor în reglementarea relaţiilor de muncă.
2. Conflictele colective de muncă şi procedura de soluţionare a lor.
3. Sindicatele – rolul acestora în soluţionarea conflictelor de muncă.
4. Salariaţii – categorie distinctă a subiecţilor dreptului muncii.
5. Contractul individual de muncă. Particularităţi şi modalităţi de încheiere.
6. Contractul individual de muncă pe durată determinată.
7. Formele raporturilor juridice de muncă.
8. Reglementări privind temeiurile încetării contractului individual de muncă în cazuri ce nu
depind de voinţa părţilor şi din iniţiativa salariatului.
9. Aspecte legale şi practice privind formele specifice de organizare a timpului de odihnă
10. Aspecte legale şi practice privind formele specifice de organizare a timpului de muncă.
11. Protecţia tinerilor încadraţi în muncă.
12. Protecţia femeii în dreptul muncii.
13. Caracteristica normelor de drept privind salarizarea pentru condiţii speciale de muncă
14. Reglementarea juridică privind supravegherea și controlul asupra respectării legislației
muncii
15. Mijloacele juridice de asigurare a disciplinei muncii.
16. Garanţiile și compensații stabilite de legislația muncii
17. Reglementări juridice privind răspunderea materială a salariatului pentru prejudiciul cauzat salariatului.
18. Procedura aplicării şi executării sancţiunilor disciplinare.
19. Reglementarea raporturilor juridice de muncă a salariaţilor – cetăţeni străini la angajatorii din Republica Moldova.
20. Organizaţii şi norme juridice în Dreptul European al Muncii.
21. Norme comunitare de drept al muncii şi dreptul muncii al Republicii Moldova.

 

DREPT COMERCIAL 

 1. Reglementarea juridică a activităţii de întreprinzător în Republica Moldova.
 2. Dreptul comercial în cadrul sistemului de drept din Republica Moldova.
 3. Calitatea de întreprinzător în circuitul economic al Republicii Moldova.
 4. Natura juridică şi caracteristicile societăţii comerciale.
 5. Aspecte juridice privind constituirea societăţii comerciale.
 6. Contractul de societate comercială. Aspecte teoretice şi practice.
 7. Modalităţi de funcţionare şi control a societăţilor comerciale în Republica Moldova.
 8. Managerii şi administratorii societăţii comerciale.
 9. Regimul juridic ale  societăţilor de persoane de persoane. Aspecte comparative.
 10. Particularităţile legale ale societăţilor de capitaluri . Aspecte comparative .
 11. Statutul juridic al asociatului  sau acţionarului în cadrul societăţilor  comerciale.
 12. Aspecte teoretice şi practice privind reorganizarea  persoanei juridice cu scop  lucrativ.
 13. Regimul juridic al valorile mobiliare în Republica Moldova.
 14. Regimul juridic al pieţii de capital în legislaţia din Republica Moldova.
 15. Obligaţiile comerciale în raport cu teoria generala obligaţiilor.
 16. Garanţiile de executate ale obligaţiilor comerciale.
 17. Protecţia consumatorilor în contractele comerciale.
 18. Licenţierea în activitatea antreprenorială în Republica Moldova.
 19. Particularităţile intermedierii comerciale pe plan intern şi internaţional.
 20. Conţinutul, desfăşurarea şi participanţii la procedura insolvabilităţii.
 21. Consecinţele deschiderii procedurii de insolvabilitate.
 22. Regimul juridic privind grupurile de interes economic.
 23. Reglementarea  juridică  a activităţii de întreprinzător în Republica Moldova.
 24. Activitatea  de antreprenoriat a persoanei fizice.
 25. Regimul juridic al patrimoniului persoanelor juridice.
 26. Franciza în relaţiile comerciale interne.
 27. Contractul de mandat comercial.
 28. Contractul de factoring.
 29. Contractul de comision în activitatea de antreprenoriat.
 30. Contractul de agent comercial.
 31. Structurile şi uniunile de persoane juridice cu scop lucrativ în Republica Moldova.

 

DREPT PENAL ŞI PROCEDURĂ PENALĂ 

1. Caracteristica juridico-penală a infracţiunilor legate de creditare
2. Caracteristica juridico-penală a şantajului
3. Caracteristica juridico-penală a samovolniciei
4. Analiza juridico-penală a practicării ilegale a activităţii de întreprinzător
5. Analiza juridico-penală a spălării de bani
6. Analiza juridico-penală a evaziunii fiscale
7. Analiza juridico-penală a insolvabilității intenționate și fictive
8. Analiza juridico-penală a manipulărilor pe piața valorilor mobiliare
9. Analiza juridico penală a excrocheriei
10. Participanții procesului penal
11. Analiza juridico-penală a infracțiunii de corupere pasivă
12. Principiile procesului penal
13. Mijloacele materiale de probă în procesul penal
14. Realizarea principiului contradictorialităţii în procesul penal
15. Controlul judiciar asupra urmăririi penale
16. Arestul preventiv și arestul la domiciliu
17. Reţinerea persoanei bănite de comiterea infracțiunii
18. Respectarea drepturilor, libertăţilor şi demnităţii umane în procesul penal
19. Ordinea procesuală de începere a urmăririi penale
20. Dispunerea şi efectuarea expertizei în procesul penal
21. Statutul procesual al martorului în cauzele penale
22. Statutul procesual al victimii şi al părţii vătămate în procesele penale
23. Repararea prejudiciului cauzat prin infracțiune în procesul penal
24. Apelul-cale ordinară de atac în procesul penal
25. Interceptarea şi înregistararea convorbirilor în procesul penal
26. Sentința penală
27. Respectarea principiului libertăţii şi siguranţei persoanei în procesul penal
28. Aspecte procesuale şi tactice ale experimentului, reconstituirii faptei şi verificării declaraţiilor la locul faptei
29. Procedura audierii bănuitului, învinuitului și inculpatului în procesul penal

 

DREPT FINANCIAR ŞI FISCAL

1. Teoria bugetară şi procedura bugetului de stat în Republica Moldova.
2. Bugetul asigurărilor sociale de stat în Republica Moldova.
3. Bugetele unităţilor administrativ-teritoriale în Republica Moldova.
4. Datoria şi garanţia de stat în Republica Moldova.
5. Controlul financiar-fiscal în Republica Moldova.
6. Administrarea fiscală în Republica Moldova.
7. Aspecte teoretice şi practice ale executării obligaţiei fiscale în Republica Moldova.
8. Executării silită a obligaţiei fiscale.
9. Reglementarea juridică a impozitului pe venit a persoanelor ce practică activitatea de antreprenoriat
10. Particularităţile impozitării veniturilor persoanelor fizice ce nu practică activitatea de antreprenoriat.
11. Reglementarea juridică a impozitelor indirecte.
12. Reglementarea juridică a impozitului pe bunurile imobiliare.
13. Reglementarea juridică a taxelor percepute în fondul rutier.
14. Regimul juridic al taxelor locale.
15. Regimul juridic al taxelor pentru resursele naturale.
16. Răspunderea juridică pentru încălcarea legislaţiei fiscale în Republica Moldova.
17. Regimul juridic al zonelor economice libere.
18. Zonele off - shore – element al evaziunii fiscale legale

 

DREPT BANCAR 

1. Reglementarea juridică a operaţiunilor valutare în practica bancară internaţională.
2. Particularităţile juridice a organizării şi administrării BNM.
3. Particularităţile regimului juridic al activităţii băncilor comerciale în Republica Moldova.
4. Aspecte teoretico-practice a reglementării juridice a conturilor bancare.
5. Aspecte teoretico-practice a reglementării juridice a depozitului bancar.
6. Reglementarea juridică a operaţiunilor valutare în Republica Moldova.
7. Reglementarea juridică a operaţiunilor de decontare în Republica Moldova.
8. Aspecte teoretico - practice a reglementării juridice a garanţiei bancare.

 

DREPT VAMAL

1. Regimul vamal aplicabil persoanelor fizice
2. Principiile generale de trecere a mărfurilor şi mijloacelor de transport peste frontiera vamală a Republicii Moldova
3. Reglementarea tarifara în Republica Moldova
4. Rolul şi importanţa taxei vamale ca instrument conex al politicii fiscal - comerciale
5. Reglementarea măsurilor netarifare în Republica Moldova.
6. Noţiunea, esenţa şi particularităţile vămuirii mărfurilor de import-export
7. Activitatea operativă de investigaţii şi de urmărire penală a organelor vamale
8. Noţiunea, esenţa şi tipurile regimurilor vamale aplicate în Republica Moldova
9. Particularităţile generale de realizare a serviciului în organele vamale
10. Datoria vamală: formare, garantare şi stingere
11. Analiza reglementării juridice a stabilirii originii mărfii
12. Protecţia dreptului de proprietate intelectuală şi a drepturilor conexe, măsuri relative la mărfurile contrafăcute sau pirat în cadrul operaţiunilor de vămuire
13. Facilităţi privind operaţiunile de import-export
14. Calea administrativă şi judiciară de atac în domeniul vamal


 COOPERARE INTERNAȚIONALĂ ȘI INTEGRARE EUROPEANĂ 

 1. Organizația Națiunilor Unite (ONU);
 2. Organizația Mondială a Comerțului (OMC);
 3. Organizații regionale europene;
 4. Organizații regionale neeuropene;
 5. Organizaţie pentru Securitate şi Cooperare în Europa (OSCE).
 6. Evoluția drepturilor fundamentale  în  UE
 7. Rolul Acului Unic European (AUE) în recunoațterea drepturilor fundamentale de către Comunitățile Europene și UE
 8. Proceduri de adresare a unei petiţii Parlamentului European
 9. Rolul Mediatorului al Parlamentului European pentru răpirile internaţionale de copii de către unul dintre părinţi 
 10. Rolul (trecut, prezent și viitor) al CJUE în afirmarea drepturilor fundamentale la nivelul UE
 11. Jurisprudența CJUE în materia drepturilor fundamentale
 12. Rolul Agenției pentru drepturile omului în UE în protecția drepturilor omului
 13. Dimensiunea drepturilor omului privind   protecție a mediului în  relațiile externe a UE  după Lisabona
 14. Consecințele  recunoașterii  și  garantării  pe  cale  jurisprudențială  a  dreptului  la  un  mediu  sănătos
 15. Formele de cooperare ale UE cu alte organisme internaționale în materia drepturilor omului
 16. Consecințele violării drepturilor fundamentale dă către statele membre UE
 17. Relațiile RM-UE din perspectiva respecării drepturilor fundamentale

 

DREPT INTERNAŢIONAL PUBLIC, DREPT INTERNAŢIONAL PRIVAT, COMERŢ INTERNAŢIONAL 

1. Analiza conţinutului juridic ale principiilor fundamentale în Dreptului Internaţional Public
2. Analiza şi particularităţile regimului juridic ale fluviilor internaţionale
3. Problemele modificărilor teritoriale în Dreptul Internaţional Public
4. Personalitatea juridică internaţională a entităţilor cu caracter statal contestat – Vaticanul
5. Studiu teoretic privind modalităţile de dobândire a cetăţeniei în Dreptul Internaţional Public
6. Studiu teoretico-practic privind problema soluţionării diferendelor pe cale paşnică în dreptul internaţional
7. Reglementarea juridică a drepturilor omului la nivel universal
8. Reglementarea juridică a drepturilor omului la nivel regional
9. Organizaţiile internaţionale –subiecte ale dreptului internaţional
10. Tratatele in dreptul internaţional public
11. Normele conflictuale privind starea civilă, numele şi domiciliul persoanei fizice
12. Normele conflictuale în domeniul raporturilor de familie. Specific şi particularităţi
13. Normele conflictuale în materia succesiunii. Studiu teoretico-legal
14. Statutul juridic al persoanei fizice în Dreptul internaţional privat
15. Reglementarea juridică a contractului de leasing internaţional
16. Subiecţii dreptului internaţional public contemporan
17. Particularităţile specifice ale contractului de transport internaţional cu aplicarea uzanţelor INCOTERMS
18. Condiţiile de validitate ale contractelor de comerţ internaţional
19. Neexecutarea şi efectele neexecutării a contractului de comerţ internaţional
20. Particularităţile încheierii contractelor de comerţ internaţional prin mijloace electronice
21. Specificul şi particularităţile contractelor de comerţ internaţional cu aplicarea principiilor UNIDROIT

 


Specialitatea: 042.1 „Drept”

 I. Disciplina “Drept civil” 

 1. Aspecte conceptuale privind dreptul civil
 2. Izvoarele  dreptului civil
 3. Raportul juridic civil
 4. Persoana juridică - subiect de drept civil
 5. Particularităţile constituirii şi funcţionării  societăţilor comerciale
 6. Reorganizarea persoanelor juridice şi formele ei.
 7. Noţiunea şi clasificarea actelor juridice civile.
 8. Condiţiile de valabilitate ale actului juridic civil.
 9. Nulitatea actului juridic civil.
 10. Reprezentarea civilă şi formele ei.
 11. Procura: forma, termenul de acţiune şi temeiurile stingerii ei.
 12. Conceptul şi particularităţile posesiunii.
 13. Patrimoniul: concept, conţinutul şi funcţiile acestuia.
 14. Dreptul de proprietate.
 15. Modurile de dobândire şi de pierdere a dreptului de proprietate.
 16. Noţiunea şi caracterele juridice ale dreptului de proprietate comună. Formele proprietăţii comune.
 17. Noţiunea, elementele şi sistemul raporturilor juridice obligaţionale. Clasificarea obligaţiilor.
 18. Contractul ca principal izvor al obligaţiilor. Clasificarea contractelor civile.
 19. Încheierea contractului: momentul şi locul încheierii contractului.
 20. Conceptul, elementele  şi caracterele juridice ale contractului de vânzare-cumpărare.
 21. Contractul de înstrăinare a bunului cu condiţia întreţinerii pe viaţă.
 22. Contractul de împrumut.
 23. Contractul de locaţiune.
 24. Contractul de leasing.
 25. Contractul de agenție comercială.

 REFERINŢE BIBLIOGRAFICE

 Acte normative: 

 1. Constituţia Republicii Moldova din 29  iulie1994. Publicat : 29.03.2016 în Monitorul Oficial Nr. 78     art Nr : 140     Data intrarii in vigoare : 27.08.1994. http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=363979
 2. Codul civil al Republicii Moldova din 06 iunie 2002.  Publicat : 01.03.2019 în Monitorul Oficial Nr. 66-75     art Nr : 132     Data intrarii in vigoare : 01.03.2019. http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=379344
 3. Codul  familiei al Republicii Moldova /Legea Republicii Moldova nr.1316-XIV din 26.10.2000  (M.O. al RM nr.47-48 din 26.04.2001)/. http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=286119
 4. Codul de procedură civilă al Republicii Moldova /Legea Republicii Moldova  nr. 225-XV din 30 mai  2003.  Publicat : 21.06.2013 în Monitorul Oficial Nr. 130-134     art Nr : 415.  http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=348338
 5. Legea RM Nr.133 din 15.11.2018 privind modernizarea Codului civil și modificarea unor acte legislative. Publicat : 14.12.2018 în Monitorul Oficial Nr. 467-479.  Data intrarii in vigoare : 01.03.2019. http://lex.justice.md/md/378416/
 6. Cu privire la preţul normativ şi modul de vânzare-cumpărare a pământului /Legea Republicii Moldova nr.1308-XIII din 25 iulie 1997. Publicat : 06.12.2001 în Monitorul Oficial Nr. 147-149     art Nr : 1161.  Republicată în temeiul Hotărîrii Parlamentului Republicii Moldova nr. 1546-XIII din 25.02.98 - Monitorul Oficial, 1998, nr. 26-27,  art. 176.  http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=313289
 7. Cu privire la avocatură /Legea Republicii Moldova nr.1260-XV din 19.07.2002. Publicat : 04.09.2010 în Monitorul Oficial Nr. 159     art Nr : 582.  Republicată în temeiul alin. (7) art. V al Legii nr. 102 din 28 mai 2010 – Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 135-137, art. 476. http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=335889
 8. Privind monitoringul bunurilor imobile. /Legea Republicii Moldova Nr. 267 din  29.11.2012. Publicat : 04.01.2013 în Monitorul Oficial Nr. 1-5     art Nr : 6. http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=346221
 9. Cu privire la actele de stare civilă /Legea Republicii Moldova nr.100-XV din 26 aprilie 2001. Publicat : 17.08.2001 în Monitorul Oficial Nr. 97-99     art Nr : 765. http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=312727
 10. Cooperaţiei de consum /Legea Republicii Moldova  nr.1252-XIV din  28 septembrie 2000.  Publicat : 14.12.2000 în Monitorul Oficial Nr. 154-156     art Nr : 1156     Data intrarii in vigoare : 01.01.2006. http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=311563
 11. Cu privire la înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi întreprinzătorilor individuali /Legea Republicii Moldova nr. 220 din 19.20.2007. Publicat: 30.11.2007 în Monitorul Oficial Nr. 184-187     art Nr : 711     Data intrarii in vigoare: 30.05.2008.  http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=326009
 12. Cu privire la taxa de stat /Legea Republicii Moldova nr.1216 din 03.12.1992. Publicat : 02.04.2004 în Monitorul Oficial Nr. 53-55     art Nr : 302. Republicată în MO53-55/02.04.04 art.30. http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=313274
 13. Insolvabilităţii /Legea Republicii Moldova nr.149 din 29.06.2012.Publicat: 14.09.2012 în Monitorul Oficial Nr. 193-197     art Nr : 663     Data intrarii in vigoare : 13.03.2013. http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=344788
 14. Cu privire la notariat / Legea Republicii Moldova nr.453-XV din 08.11.2002/. Publicat: 21.11.2002 în Monitorul Oficial Nr. 154-157     art Nr : 1209     Data intrarii in vigoare : 21.02.2003. http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=311593

   Monografii şi manuale: 

 1. Baieş S., Roşca N. Drept civil. Partea generală. Persoana fizică. Persoana juridică. – Chişinău, 2004, 2005, 2007, 2014, 2017
 2. Baieş S., Roşca N. Drept civil. Drepturile reale principale.  Chişinău, 2005.
 3. Baieş S., Băieşiu A., Cebotari V., Creţu I., Volcinschi V. Drept civil. Drepturile reale. Teoria generală a obligaţiilor. - Chişinău 2005.
 4. Bârsan C. Drept civil. Drepturile reale principale, Bucureşti, Editura „ALL BECK”, 2001. - 372 p.
 5. Bârsan, Corneliu. Regimul juridic al bunurilor imobile. Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1983. – 245 p.
 6. Bloşenco A., Drept civil. Partea specială. Prelegeri. Unele categorii de obligaţii, editura a 2-1, rev. Şi comp., Centrul Editorial al USM, Chişinău, 2002.
 7. Chibac Gh., Băieşu A., Rotari Al., Efrim O. Drept civil. Contracte şi succesiune, ediţia a III-a, revăzută şi completată, vol.III. Chişinău: Cartier Juridic, 2010.
 8. Chibac Gh., Malanciuc I. Dreptul de locaţiune: arenda. Material didactic pentru studenţii facultăţii de drept. Chişinău: CEP USM. Ediţia a II-a, modificată şi completată, 2010
 9. Chibac Gh., Robu O., Bruma S., Chibac N Drept civil. Contracte şi succesiuni, Ediţia a III-a. Chişinău, 2019.
 10. Cojocari E. Cuşnir M., Ciobanu C., Cojocari V. Drept civil. Drepturile reale (Note de curs). Chişinău, 2003. - 150 p.
 11. Cojocari E.,  Dandara L. Drept civil. Dezmembrămintele dreptului de proprietate. – Chişinău: BonOfices,  2005
 12. Comentariul Codului civil al Republicii Moldova, Vol.I, Vol.II, Chişinău, Tipografia Centrală, 2006
 13. Dandara L. Drept  civil (alte drepturi reale). Chişinău: UCCM, 2011
 14. Dandara L. Culegere de teste la Dreptul civil.  Chişinău: UCCM, 2011
 15. Hamangiu, C. Rosetti-Bălănescu, I. Băicoianu, Al. Tratat de drept civil român.  Vol. II, Bucureşti, Editura „All Beck”, 2002. - 771 p.
 16. Pop L. Dreptul de proprietate şi dezmembrămintele sale. Bucureşti, Editura „Lumina Lex”, 2001. – 320 p.
 17. Stoica V. Drept civil. Drepturile reale principale. Vol.I. Bucureşti,  Editura „Humanitas”, 2004. – 470 p.
 18. Voicu M. Dreptul de proprietate. Doctrină şi jurisprudenţă a Curţii Europene a Drepturilor Omului. Bucureşti,  Editura „Lumina Lex”, 2003. – 548.

  II. Disciplina „Drept procesual civil”  

 1. Aspecte conceptuale privind procedura în ordonanţă  (simplificată).
 2. Acţiunea legii procedurale civile în timp.
 3. Sarcinile procedurii civile.
 4. Procedura de soluţionare a cererii de recuzare.
 5. Temeiurile de recuzare a judecătorului.
 6. Participanţii procesului civil. Drepturile şi obligaţiile procesuale ale participanţilor la procesul civil.
 7. Părţile  procesului civil. Drepturile şi obligaţiile procesuale ale părţilor.
 8. Temeiurile şi formele participării procurorului în procesul civil.
 9. Esenţa termenelor procesual civile.
 10. Probele în cauze civile și obligaţia probaţiunii în judecată.
 11. Explicaţiile ca mijloacele de probaţiune în procesul civil.
 12. Depoziţiile martorilor ca mijloacele de probaţiune în procesul civil.
 13. Înscrisurile ca mijloc de probaţiune în procesul civil.
 14. Probele materiale ca mijloace de probaţiune în procesul civil.
 15. Înregistrările audio-video  ca mijloacele de probaţiune în procesul civil.
 16. Expertiza judiciară ca mijloc de probaţiune în procesul civil.
 17. Forma şi cuprinsul cererii de chemare în judecată.
 18. Temeiurile de încetare a procesului civil.
 19. Ordinea citării şi înştiinţării legale a participanţilor la procesul civil  ca condiţie necesară pentru desfăşurarea şedinţei de judecată.
 20. Procesul-verbal al şedinţei de judecată.
 21. Procedura specială și particularităţile  de examinare a pricinilor în procedura specială.
 22. Examinarea cauzelor de violență în familie.
 23. Medierea judiciară.
 24. Reconstituirea procedurii judiciare în cauzele civile (procedura de reconstituire).
 25. Noţiunea şi condiţiile ordonanţei judecătoreşti şi a procedurii în ordonanţă.

  REFERINŢE  BIBLIOGRAFICE:

 Acte normative: 

 1. Convenţia pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale, încheiată la Roma la 4.XI.1950 şi semnată de către RM la 13.07.1995//Tratate internaţionale, Chişinău, 1998
 2. Constituţia Republicii Moldova din 29  iulie1994. Publicat : 29.03.2016 în Monitorul Oficial Nr. 78     art Nr : 140     Data intrarii in vigoare : 27.08.1994. http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=363979
 3. Codul de procedură civilă al Republicii Moldova /Legea Republicii Moldova  nr. 225-XV din 30 mai  2003.  Publicat : 21.06.2013 în Monitorul Oficial Nr. 130-134     art Nr: 415.  http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=348338
 4. Codul civil al Republicii Moldova din 06 iunie 2002.  Publicat : 01.03.2019 în Monitorul Oficial Nr. 66-75     art Nr : 132     Data intrarii in vigoare : 01.03.2019. http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=379344
 5. Codul  familiei al Republicii Moldova /Legea Republicii Moldova nr.1316-XIV din 26.10.2000  (M.O. al RM nr.47-48 din 26.04.2001)/. http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=286119
 6. Codul electoral al Republicii Moldova  /Legea Republicii Moldova nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997/. Publicat : 08.12.1997 în Monitorul Oficial Nr. 81     art Nr : 667     Data intrarii in vigoare : 08.12.1997.  http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=312765
 7. Cu privire la taxa de stat /Legea Republicii Moldova din 03.12.1992/.
 8. Cu privire la organizarea judecătorească /Legea Republicii Moldova nr. 514-XIII din 06.07.1995. Republicată  în temeiul art.VIII alin.(9) al Legii nr.153 din 5 iulie 2012 – Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.185 http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=346403
 9. Cu privire la statutul judecătorului /Legea Republicii Moldova nr. 514-XIII din  20.07.1995.  Publicat : 22.01.2013 în Monitorul Oficial Nr. 15-17     art Nr : 63. Republicată  în temeiul art.VIII, alin.(9) al Legii nr.153 din 5 iulie 2012 – Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.185, art.620. http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=346404
 10. Cu privire la avocatură /Legea Republicii Moldova nr.1260-XV din 19.07.2002. Publicat : 04.09.2010 în Monitorul Oficial Nr. 159     art Nr : 582.  Republicată în temeiul alin. (7) art. V al Legii nr. 102 din 28 mai 2010 – Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 135-137, art. 476. http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=335889
 11. Insolvabilităţii /Legea Republicii Moldova nr.149 din 29.06.2012.  Publicat: 14.09.2012 în Monitorul Oficial Nr. 193-197     art Nr : 663     Data intrarii in vigoare : 13.03.2013. http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=344788
 12. Cu privire la notariat / Legea Republicii Moldova nr.453-XV din 08.11.2002/. Publicat: 21.11.2002 în Monitorul Oficial Nr. 154-157     art Nr : 1209     Data intrarii in vigoare : 21.02.2003. http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=311593

  Monografii şi manuale: 

 1. Belei E.ș.a.  Drept procesual civil, partea specială. Curs universitar, redactor responsabil Al. Cojuhari  //  Chişinău, 2009. - 438 p.
 2. Belei E. ș.a. Manualul judecătorulor pentru cauze civile. Ediţia II, coord. ed.: Mihai Poalelungi, Elena Belei, Diana Sârcu Î.S.F.E.-P. "Tipografia Centrală", Chişinău, 2013. - 1197 p.
 3. Boroi, I.; Rădescu, D. Codul de procedură civilă comentat şi adnotat, Editura ALL, Bucureşti, 1995.
 4. Ciobanu, V.M. Tratat teoretic şi  practice de procedură civilă (în două volume). Bucureşti, 1996.
 5. Ciobanu,V.M. Tratat teoretic şi practic de procedură civilă, Vol.I, II, Editura Naţional. Bucureşti, 1997.
 6. Chiochină-Barbu I. Drept procesual civil – expertiza judiciară. Iaşi, 2001.
 7. Crişu, C. Tratat de acţiuni civile în justiţie. Teorie şi practică judiciară, Editura Academiei R.Ş.R. Bucureşti, 1987.
 8. Сiutacu F. Drept procesual civil. (Culegere de speţe). - Ploieşti, Editura L.V.S., Crupuscul, 2001.
 9. Dandara L. Sinteze la Dreptul procesual civil : (îndrumar didactic pentru examenele de licenţă). – Chişinău: UCCM, 2011.
 10. Deleanu, I. Tratat de procedură civilă, vol.I, Editura Europa Nova, Bucureşti, 1995.
 11. Dorfman I. Drept procesual civil. Partea generală.  Chişinău, 2003.
 12. Dorfman I. Drept procesual civil. Partea specială. – Chişinău, Editura UCM, 2006.
 13. Drept procesual civil: Partea specială: (curs univ.) / Elena Belei, Felicia Chifa, Alexandru Cojuhari [et al.]; red. şt. Alexandru Cojuhari; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Drept, Catedra Drept Procesual Civil. - Ch. : S. n., 2009
 14. Ghidul cetăţeanului în contenciosul administrativ. - Chişinău, 2003.
 15. Leş I. Drept procesual civil. Curs universitar. - Bucureşti, Editura Lumina Lex, 2002.
 16. Leş I. Tratat de drept procesual civil. Ed. All Beck, Bucureşti, 2005.
 17. Pisarenco O. Drept procesual civil. Chişinău: Tehnica-Info, 2012.
 18. Prisac Al. Drept procesual civil. Partea generală, Editura Cartier, Chişinău, 2012.
 19. Roman, D.; Vîzdoagă, I. Organele de ocrotire a normelor de drept, Editura Cartier, Chişinău, 2001.
 20. Şterbeţ V., Poalelungi M., Macinscaia V. etc. Manualul judecătorului la examinarea pricinilor civile. Chişinău: Cartier, 2006
 21. Гражданский процесс: Учебник.  3-е изд. / Под ред. В.В.Яркова. Москва, 2000.
 22. Гражданский процесс : Учебник. 3-е изд. / Под ред  М.К. Треушниковa.  Москва, 2001.
 23.  Васильев С. Доказывания и доказательство по делам о возмещение вреда, причиненного личности .  Харьков, Изд-во Факт,2000.
 24. Звягицев Л., Плюхина М., Решетникова И. Доказывания в судебной практики по гражданским делам. Москва,1999.
 25. Коломыцев В. Письменные доказательство  по гражданским делам.  Москва,1987.
 26. Мурадьян Э.М., Образцы гражданско-правовых документов, Москва, 1998.
 27. Молчанов В. Собирание доказательств в гражданском процессе. Москва,1991.
 28. Решетникова И. Доказательственное право Англии и США. Москва,1999.
 29. Сахнова Т. Экспертиза в суде по гражданским делам.  Москва,1997.
 30. Треушников М. К. Судебные доказательства.  Москва,1999.
 31. Треушников, М. К. Гражданский процесс. Москва, 2000.
 32. Шакирян М. Гражданский процесс. Москва, 1993.
 33. Шакирян М. Гражданское процессуальное право России. Москва, 1998.
 34. Ярков, В.В. Гражданский процесс, Москва, 2000.

 

Tematica Tezelor de master

DREPT PUBLIC

 1. Dreptul parlamentar: definire, principii și izvoare.
 2. Suveranitatea naţională şi formele de realizare a ei în Republica Moldova.
 3. Evoluția parlamentarismului în Republica Moldova.
 4. Noţiunea, condiţiile, structura şi organizarea corpului electoral.
 5. Natura juridică, trăsăturile caracteristice şi conținutul „mandatului parlamentar”.
 6. Organizarea şi desfăşurarea alegerilor în Parlamentul Republicii Moldova.
 7. Atribuţiile Parlamentului – clasificări şi practici.
 8. Fracţiunile parlamentare în Parlamentul European.
 9. Fracţiunile parlamentare în România.
 10. Fracţiunile parlamentare în Ucraina.
 11. Fracţiunile parlamentare în Federaţia Rusă.
 12. Statutul opoziţiei parlamentare din Republica Moldova şi statutul opoziţiei parlamentare din alte state
 13. Structura politico-juridică a Parlamentului.
 14. Fracţiunile parlamentare şi rolul opoziţiei în Parlament.
 15. Structura juridico-statală a Parlamentului.
 16. Organele directorii ale Parlamentului Republicii Moldova.
 17. Comisiile parlamentare ale Parlamentului Republicii Moldova.
 18. Funcţionarea Parlamentului Republicii Moldova.
 19. Funcţiile Parlamentului.
 20. Procedurile de control în Parlamentul Republicii Moldova.
 21. Modalităţile, instrumentele şi mecanismele controlului parlamentar asupra activităţii Guvernului şi/sau administraţiei publice.
 22. Controlul parlamentar asupra procesului de integrare europeană a Republicii Moldova.
 23. Procedura legislativă a Parlamentului Republicii Moldova.
 24. Parlamentele statelor Uniunii Europene. Analiza comparativă.
 25. Actele Parlamentului.
 26. Curtea Constituţională garant al separaţiei puterilor în stat.
 27. Statutul judecătorilor Curţii Constituţionale a Republicii Moldova.
 28. Atribuţiile Curţii Constituţionale a Republicii Moldova.
 29. Analiza comparativa a sistemelor jurisdicționale existente în statele Uniunii Europene.
 30. Controlul constituţionalităţii legilor una din garanţiile supremaţiei constituţiei.
 31. Autorităţile competente să realizeze controlul constituţionalităţii legilor.
 32. Dreptul de acces la un tribunal independent şi imparţial
 33. Publicitatea procesului
 34. Temeinicia acuzației în materie penală
 35. Termenul rezonabil
 36. Principiul contradictorialităţii
 37. Egalitatea armelor
 38. Motivarea hotărârilor şi dreptul la tăcere al acuzatului
 39. Prezumţia de nevinovăţie
 40. Dreptul de a fi informat cu privire la natura acuzaţiei şi acordarea timpului şi facilităţilor necesare pregătirii apărării
 41. Dreptul la apărare
 42. Dreptul acuzatului de a interoga martorii din proces şi dreptul la asistenţă gratuită a unui interpret .
 43. Nici o pedeapsă fără lege (art.7 CEDO)
 44. Asistența judiciară gratuită
 45. Respectarea standardelor drepturilor omului la reținerea persoanei bănuite de săvârșirea unei infracțiuni
 46. Măsurile speciale de investigație în procesul penal
 47. Obligațiile pozitive ale statelor membre CEDO în legătură cu respectarea drepturilor prevăzute de art. art. 2,3 CEDO
 48. Obligațiile de investigare a lipsirii ilegale de libertate în jurisprudența CEDO
 49. Obligațiile de investigare a lipsirii ilegale de proprietate în jurisprudența CEDO
 50. Repararea prejudiciului cauzat prin infracțiune în procesul penal
 51. Dreptul la două grade de jurisdicţie în materie penală
 52. Dreptul la despăgubiri în caz de eroare judiciară
 53. Dreptul de a nu fi judecat sau pedepsit de două ori
 54. Analiza juridico-penală a infracțiunii de neexecutarea a hotărârii instanţei de judecată (art.320 CP)
 55. Analiza juridico-penală a infracțiunii de reţinerea sau arestare ilegală (art.308 CP)
 56. Respectarea dreptului la libertate și siguranță a persoanei în procesul penal
 57. Respectarea drepturilor persoanei reținute, care este bănuită de săvârșirea unei contravenții
 58. Motivarea hotărârilor judecătorești în materie penală
 59. Obligațiile pozitive privind respectarea vieții private
 60. Analiza juridico-penală a infracțiunii de încălcare intenționată a legislației privind accesul la informație (art.180 CP)
 61. Împiedicarea intenţionată a activităţii mass-media sau a jurnalistului, precum şi intimidarea mass-media sau a jurnalistului pentru critic (art.1801 CP)
 62. Administrația ca putere politică
 63. Sistemul de partide și administrația publică
 64. Gestiunea serviciilor publice
 65. Puterea executivă și administrația publică
 66. Probleme teoretico-practice privind structura administrației publice

 

DREPT ECONOMIC

1. Particularităţile cadrului legal naţional privind societăţile comerciale
2. Regimul juridic al societăţilor de persoane în Republica Moldova
3. Regimul juridic al societăţilor de capitaluri: aspecte comparative
4. Regimul juridic al patrimoniului societăţilor comerciale
5. Particularităţile reglementării Societăţii cu Răspundere Limitată în aspectul cadrului legal naţional
6. Particularităţile cadrului naţional în materia societăților pe acţiuni
7. Cooperativa de producţie ca subiect al activităţii antreprenoriale
8. Cooperativa de întreprinzător ca subiect al activităţii antreprenoriale
9. Întreprinderile – subiecte ale activităţii de antreprenoriat
10. Analiza particularităţilor cadrului legal naţional în problema încetării activităţii de antreprenoriat
11. Căile de reorganizare ale unei societăţi de acţiuni, modalităţi de derulare şi modificare a capitalului social
12. Sistemul unitar de administrare a societăţii pe acţiuni
13. Cadrul legislativ şi climatul investiţional în Republica Moldova
14. Uniunile de întreprinderi conform legislaţiei Republicii Moldova
15. Activitatea de întreprinzător în Republica Moldova
16. Aspecte privind gestionarea serviciilor publice
17. Contractul de vânzare-cumpărare comercial: aspecte comparative
18. Titlurile de valoare şi reglementarea lor în Republica Moldova
19. Acţiunile şi obligaţiunile emise de societatea pe acţiuni
20. Analiza particularităţilor aplicării răspunderii juridice în domeniul activităţii economice
21. Reglementarea juridică a burselor şi operaţiilor bursiere în Republica Moldova
22. Reglementarea juridică a operaţiunilor comerciale de asigurare în Republica Moldova
23. Analiza particularităţilor cadrului naţional vizând fondurile de investiţii
24. Conturarea naturii juridice a contractului de furnizare a energiei electrice consumatorilor casnici
25. Conturarea naturii juridice a contractului de furnizare a gazelor naturale consumatorilor casnici
26. Experienţa României şi Republicii Moldova în domeniul protecţiei consumatorului
27. Organizarea consumatorilor – formă proprie de protecţie a drepturilor acestora. Aspecte de drept comparat
28. Protecţia consumatorului în SUA şi Republica Moldova. Aspecte de drept comparat
29. Experienţa Germaniei în domeniul protecţiei consumatorului
30. Consumatorii şi practicile tarifare. Propuneri de reformă
31. Contractele încheiate cu consumatorii – clauze standard
32. Clauzele contractuale abuzive în legislaţia României şi Republicii Moldova
33. Căile de atac şi accesul la justiţie a consumatorilor
34. Aspecte instituţionale privind protecţia consumatorilor
35. Abuzul de poziţie dominantă. Aspecte de drept comparat
36. Acţiunile sau inacţiunile autorităţilor şi instituţiilor administraţiei publice centrale sau locale de restrângere, împiedicare sau denaturare a concurenţei
37. Determinarea şi individualizarea sancţiunilor pentru încălcarea legislaţiei concurenţiale
38. Ajutorul de stat. Aspecte de drept comparat
39. Instituţii de supraveghere şi disciplinare a concurenţei comerciale
40. Felurile concurenţei comerciale
41. Concurenţa neloială în relaţiile de comerţ exterior
42. Promovarea concurenţei în domeniul energetic
43. Sistemul naţional de transport în Republica Moldova
44. Contractul de transportul feroviar intern
45. Contractul de transport de călători şi bagaje
46. Răspunderea părţilor în transportul feroviar
47. Contractul rutier intern şi internaţional (auto)
48. Soluţionarea litigiilor în contractul de transport auto
49. Transporturile aeriene internaţionale de mărfuri
50. Transporturile aeriene internaţionale de călători şi bagaje
51. Contractul de transport aerian – reglementare juridică şi particularităţi
52. Contractul de transport fluvial – reglementare juridică şi particularităţi
53. Contractul de transport maritim - reglementare juridică şi particularităţi
54. Contractul multimodal de transport
55. Răspunderea părţilor în contractul de transport maritim
56. Contractul de expediţie – noţiune, caractere juridice şi particularităţi
57. Asigurările în transport
58. Contractul de asigurare – noţiune, caractere juridice şi particularităţi
59. Contractele de asigurare CARGO şi CASCO în comerţul internaţional
60. Piaţa asigurărilor în Republica Moldova

 

DREPT FINANCIAR-FISCAL, CONTROL ȘI AUDIT

 1. Aspecte juridice în gestionarea fiscală a entităților economice în Republica Moldova.
 2. Reglementarea juridică a evidenței contabile și impozitului pe venit,  raportării activității financiare a SC DOLCE COM SRL.
 3. Controlul financiar-fiscal în Republica Moldova.
 4. Reglementarea juridică a datoriei sectorului public a Republicii Moldova.
 5. Reformarea sectorului financiar-bancar ca deziderat al acordul de asociere Republica Moldova - uniunea europeană.
 6. Reglementarea juridică al impunerii veniturilor persoanelor ce desfășoară activitatea de antreprenorial.
 7. Aspecte teoretico-practice privind sistemul fiscal internațional.
 8. Aspecte juridice privind combaterea evaziunii fiscale în Republica Moldova.
 9. Reglementarea juridică a impozitului pe bunuri imobiliare în Republica Moldova.
 10. Controlul și auditul intern.
 11. Particularitățile auditului public intern în Republica Moldova.
 12. Sistemul de management și control în cadrul Programelor de cooperare transfrontalieră.
 13. Studiu privind reglementarea juridică a plăților vamale și încasarea taxelor în RM.
 14. Răspunderea penală pentru încălcarea legislației fiscale.
 15. Analiza teoretico – practică a evaziunii fiscale în lumina reglementărilor actuale ale RM.
 16. Mecanisme de gestionare și control a finanțelor publice locale.
 17. Studiu teoretico-legal comparativ privind procedura executării silite a obligației fiscale.
 18. Auditul intern ale unor întreprinderi publice-relevanţă în identificarea erorilor, fraudelor, situaţiilor de corupţie şi spălării de bani publici.
 19. Modernizarea procedurii de declarare vamală în contextul simplificării și armonizării procedurilor vamale.

 

DREPTUL MUNCII ȘI MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE

 1. Rolul sindicatelor în efectuarea controlului asupra respectării legislaţiei muncii de către angajator şi garanţiile activităţii lor.
 2. Noţiunea, încheierea, conţinutul şi executarea CIM
 3.  Dreptul la garanţii şi compensaţii stabilite prin prisma legislaţiei muncii
 4. Statutul juridic al Regulamentului intern al unităţii.
 5. Securitatea muncii – instituţie complexă a ramurii dreptului muncii
 6. Disciplina muncii – condiţie a desfăşurării normelor a activităţii în cadrul unităţii
 7. Răspunderea disciplinară – formă a răspunderii juridice
 8. Răspunderea materială – formă a răspunderii juridice
 9. Carnetul de muncă – act oficial de confirmare a vechimii în muncă (stajului de cotizare).
 10. Reglementări privind contractul colectiv de muncă (convenţia colectivă)
 11. Conţinutul dreptului internaţional al muncii şi legislaţia R.Moldova
 12. Termenul de probă – mijloc de verificare a deprinderilor profesionale ale salariaţilor
 13. Contractul de ucenicie şi contractul de formare profesională continuă.
 14. Caracteristica temeiurilor privind răspunderea materială deplină a salariaţilor (art.337,338 CMal  R. Moldova).
 15. Particularităţile reglementării muncii conducătorilor de unităţi şi a membrilor organelor colegiale.
 16. Reglementări privind munca salariaţilor angajaţi la lucrări sezoniere.
 17. Rolul izvoarelor locale ale dreptului muncii la etapa actuală.
 18. Reglementări privind statutul juridic al şomerului
 19. Reglementări privind conţinutul raporturilor juridice de muncă.
 20. Noţiunea şi semnificaţia juridică a contractului individual de muncă.
 21. Participarea salariaţilor la administrarea unităţii.
 22. Conflictele colective de muncă: noţiunea şi procedura de soluţionare a acestora.
 23. Problematica privind ocuparea forţei de muncă la etapa actuală
 24. Organizarea securităţii muncii şi asigurarea dreptului slariaţilor la securitatea muncii.
 25. Statutul juridic al conducătorului unităţii
 26. Încetarea contractului de muncă în lipsa acţiunilor culpabile din partea salariatului
 27. Reglementarea juridică privind regimul de muncă temporar
 28. Greva – mijloc de soluţionare a conflictului colectiv de muncă

 

 

Precizări preliminare

Un aspect indispensabil al procesului didactic în cadrul Facultăţii Management şi Drept este activitatea ştiinţifică a cadrelor didactice şi studenţilor, desfășurată în cadrul cercului ştiinţific „Femida”, creat de catedra Drept, odată cu fondarea catedrei la 31 august 1995.

Cercul științific este o activitate extracuriculară informală, dar care respectă o serie de coordonate prestabilite la începutul fiecărui an universitar. În cadrul întîlnirilor sunt dezbătute diverse teme de actualitate, concepte teoretice, aspecte practice și abordări ale proiectelor și prognozelor în domeniu.

Actorii acestor dezbateri științifice sunt studenții specialității Drept, sub atenta îndrumare a cadrelor didactice avînd totodată ca invitați o serie de practicieni renumiți în domeniul jurisprudenții.

Cercul științific a plecat din dorința noastră de a perpetua un model de a învăța și gîndi Dreptul. În cadrul întîlnirilor s-a reușit să se contureze interesul față de tainile științei dreptului și s-a reușit să se contureze valori și comportamente etice.

Activitatea este văzută ca un pilon care vine să întregească componente de învățare formală din perioada celor patru ani de facultate.

Alături de informațiile și teoria care nu pot lipsi, dorim să transpunem o stare de a fi, o atitudine, o îmbinare de trăsături individuale care să nu traseze limite formale, ca să ofere deshidere fiecărui participant în a-și construi discursul pe propriile curiozități și propriile stări legate de drept.

Cercul ştiinţific studenţesc activează conform unui proect de program care conţine şi activităţile prevăzute.

Investigaţiile ştiinţifice sunt dedicate celor mai actuale probleme ale jurisprudenței, ale dezvoltării şi revigorării sistemului de drept, şi anume perfecţionarea cadrului normativ,analiza practicii judiciare etc.

Anual se organizează conferinţele ştiinţifice studenţeşti şi cu participarea corpului profesoral-didactic. Materialele simpozioanelor se publică în Analele UCCM. Membrii cercului participă la congrese, conferinţe, simpozioane ştiinţifice republicane şi internaţionale, obţinînd diferite menţiuni şi diplome. Organizarea și funcționarea cercului studențesc a fost aprobată la ședința Departamentului "Drept".

Conţinutul:

A. Obiectivele cercului

B. Gestionarea cercului

C. Cadre didactice îndrumătoare

D. Participanții cercului ( studenții care frecventează cercul)

E. Teme propuse pentru investigarea și cercetarea individuală

F. Proiect de program

G. Organizare și resurse

A. Obiectivele Cercului 

 • Formarea și dezvoltarea unui set de competențe specifice, derivate de competențele generale ale cadrului didactic , menite să-i ajute pe studenți să cerceteze și investigheze individual.
 • Valorificarea rezultatelor cercetărilor în activitățile procesului de instruire.
 • Conceptualizarea, aprecierea, receptarea și organizarea unui sistem de valori și convingeri.
 • Cultivarea responsabilității pentru activitățile desfășurate.
 • Emiterea unor judecăți de valoare pe baza informațiilor cercetate.

 

B. Gestionarea cercului 

Activitatea cercului este dirijată de către: 

 1. Coordonator cadru didactic- dr., conf. univ. Liliana Cibuc
 2. Coordonator student – Ciurel Carolina
 3. Biroul cercului științific studențesc: (Oloi Tatiana, Ganea Cătrin Valeria, Stratan Sebastian) 

C. Cadre didactice îndrumătoare 

 1. Dandara L., conf. univ., dr.
 2. Romandaș N., prof. univ., dr.
 3. Cibuc L., conf. univ., dr.
 4. Luca A., conf. univ., dr.
 5. Zaharia V., conf. univ., dr.
 6. Cojocari E., prof. univ., dr. hab.
 7. Cecan L., ., lector univ., mag., în drept.
 8. Florea E., conf. univ., dr.
 9. Pogoneţ G., conf. univ., dr.
 10. Plamadeala A., asist. univ., mag. în drept 

D. Teme propuse pentru investigarea și cercetarea individuală 

1. Subiectele raporturilor de drept constituțional 

2. Esența constituționalismului 

3. Premisele istorice ale constituționalismului modern 

4. Națiunea ca element constitutiv al statului 

5. Fenomenul parlamentarismului în lume 

6. Tipurile de guverne contemporane 

7. Normativitatea juridică 

8. Factorii de configurare a dreptului 

9. Finalitățile dreptului 

10. Constantele dreptului 

11. Dreptul în contextul culturii și civilizației universale 

12. Drept, dreptate, justiție 

13. Justiția valoare originară a dreptului 

14. Probleme privind aplicarea principiului separării puterilor în stat în Republica Moldova. 

15. Tripartitismul- instrument al dialogului social 

16. Parteneriatul social în diferite țări ale lumii

17. Instituția grevei aspecte practico-legale 

18. Instituâia șomajului în viziunea reglementărilor naționale și a altor state 

19. Rolul ONU în protecția mediului 

20. Probleme internaționale ale protecției mediului ambiant 

21. Protecția cetățenilor R. Moldova în străinătate 

22. Inadmisibilitatea extrădării sau expulzării cetățenilor R. Moldova 

23. Probleme privind eficiența înfăptuirii justiției 

24. Rolul Avocatului Parlamentar în consolidarea și protecția drepturilor omului 

25. Rolul societății civile în promovarea și protecția drepturilor omului 

26. Consiliul Europei- garant al respectării drepturilor și libertăților fundamentale 

27. Drepturile și libertățile fundamentale garantate la CEDO 

28. Sgentul Guvernamental-reprezentant la CEDO 

29. Instituțiile internaționale de protecție a drepturilor omului

30. Integrarea dreptului internațional în sistemul legal național

 

 E. Organizarea și resurse 

Periodicitatea 

Desfășurarea activităților cercului studențesc se va face lunar (în ultima zi de joi din fiecare lună, între orele 15:00-17:00, în sala 410, bl. I şi online).

Resurse 

Se vor utiliza calculatorul, proiectorul, fondul de carte existent în biblioteca universitară și alte biblioteci, alte surse de informare.

 

Programul consultațiilor juridice acordate de către colaboratorii departamentului DREPT

 

Graficul de lucru al şefului departamentului “Drept” L. Dandara

Ziua

Orele de audienţă

 

LUNI

 

14:00 – 16:00

 

Miercuri

 

13:40 – 15:40

 

Vineri

 

15:00 – 16:40

Sâmbătă

zile de odihnă

Duminică