jtemplate.ru - free extensions for joomla
 •                        

Catedra Economie şi administrare

 GRAUR Elena – conferenţiar universitar, doctor, şef catedră

tel. (+373 022) 815-641, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

bir 408/2


Catedra organizeazăşi realizeazăprocesele de predare-învăţare la ciclul I și II a disciplinelor din domeniul economie, management şi REI a studenților cu frecvență şi frecvență redusă tuturor, precum şi activităţile de cercetare în domeniul economie şi management cu studiul axat pe integrarea în sistemul de învățământ european.

Personalul didactico-ştiinţifical catedrei este constituit din 10 persoane, dintre care 7 profesori dețin grad ştiinţific de doctor în economie și duc cursuri teoretice la disciplinele: Teoria economică, Economia întreprinderii, Integrare economică europeană, Management, Management comercial, Mediul european de afaceri, Managementul Resurselor Umane, Managementul comparat, Managementul strategic, Economia regională, Managementul Relaţiilor Economice Internaţionale, Metodologia Cercetării în Economie etc.

Catedra mențineşi dezvoltă activ relaţii de colaborare interuniversitare şi internaţionale, inclusiv prin participarea la diverse programe și proiecte:

- TEMPUS JEP-26091-2005 „Implementarea Sistemului Instituţional de Asigurare Internă a Calităţii în Instituţiile de Învăţământ Superior din Republica Moldova”;


- 1444544 TEMPUS 1–2008-1-FR–JPHES „Dezvoltarea de parteneriate cu întreprinderile din Republica Moldova”.


- TEMPUS 516597 - TEMPUS - JPCR - 1 - 2011 - 1FR «Crearea reţelei universitare tematice în ştiinţe aplicate şi ştiinţe economice în Moldova» (Création réseau universités thématiques en sciences appliquées et sciences économiques en Moldavie)


- Proiectul de cercetare ştiinţifică aplicativă „Dezvoltarea comerţului interior şi a cooperaţiei de consum în contextul integrării economice a Republicii Moldova în spaţiul comunitar european


- Proiectul instituțional EMINENCE project and Erasmus Mundus programme 

ACTIVITATEA DE CERCETARE

Participare la conferințe științifice 

 • Conferința Științifică Internațională ICA-2015 Research International Conference, Paris, Franța, organizate sub egida Alianței Cooperatiste Internaționale, cu genericul ”Future of the Cooperative model: creativity, innovation and research”. 26-31 mai 2015 (L. Șavga, CL. Melinte, CL. Tcaciuc)
 • Conferinţa internaţională a profesorilor şi elevilor "Rolul progresului tehnico-ştiinţific în devenirea tînărului specialist" Colegiul de transporturi din Chişinău, 6 aprilie 2015 (L. Hacina, T. Baran)
 • International scientific conference ”Europe 2020. Premises, projects, programs which will be held” 14 – 15 mai 2015 în Bacău, România. (C. Melinte, E. Graur, S. Moraru, O. Livițchi, L. Hacina, M. Smolevscaia, T. Baran)
 • Научно-производственный журнал, материалы VI международной научно-практической конференции, Казахстан 2014 (Благоразумная О., Лапушин Р.)
 • Conferința internațională științifico-practică "Information technologies in supporting the university management and the quality assurance", în UCCM, (C. Melinte, V. Trofimov), 22-25 octombrie 2014
 • Conferința științifică CRUNT – 2014 „Bunele practici de instruire online”, UTM, 24-27 septembrie 2014
 • Conferința internațională științifico-practică, Contemporary Issues In Economy & Technology, CIET, Universitatea din Split, Croația, 19 -22 iunie, 2014, (C. Melinte, V. Trofimov)
 • Conferinţa Internaţională Știinţifico - Metodică „Качество высшего образования: факторы формирования конкурентоспособности выпускников”, Poltava, 23-24 ianuarie 2014 (V. Trofimov)
 • Conferinţa Internaţională „În căutarea (re)definirii autonomiei universitare”, UTM (O. Liviţchi), 21-22 noiembrie 2013, Chişinău
 • Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „Învățământul postmodern: eficienţă şi funcţionalitate”, USM (S. Musteață și O. Liviţchi), 15 noiembrie 2013, Chişinău
 • Conferinţa Internaţională Știinţifico - Practică „Modern problems of social-economic of development and informatization: view challenges and perspectives”, Universitatea din Kutaisi, Georgia, 26-27 octombrie 2013 (V. Trofimov)
 • Conferinţa Internaţională Știinţifico - Practică „Economic growth in conditions of internalization” (Creșterea economică în condițiile globalizării), ediția VIII-a, INCE al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (O. Liviţchi), 17-18 octombrie 2013, Chişinău
 • Conferinţa Știinţifică Internaţională „Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii”, INCE al Academiei Române şi ASEM (O. Liviţchi), 27-28 septembrie 2013, Chişinău
 • Cooperatives – indispensable synergic element for sustainable and participative economy –Conferinţa ştiinţifică internaţională „Cooperatives in the focus of a New Economic Policy”, Viena, Austria (C. Melinte), 18-20 September 2012,
 • The 4rd ETC International Conference „Corporate Social Responsibility in a permanent changing world”, Bacău, 17-18 mai 2012 (Trofimov V., Liviţchi O., Smolevscaia M.)
 • Key issues of sustainable policies in promoting the cooperative movement in the Republic of Moldova - Conferinţa ştiinţifică internaţională „Cooperative Responses si Global Challenges”, organizată de Institute for Cooperative Studies, Berlin, Germania (C. Melinte, V. Trofimov), 21-23 martie 2012
 • Conferinţa Internaţională ştiinţifico-practică „Economic growth in conditions of internalization, international scientific and practical conference, fifth edition, (Cercetarea economică în condiţiile internaţionalozării)” Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică, Chişinău, 21-22 octombrie, 2011 (O.Liviţchi, V.Trofimov, S. Moraru)
Publicaţii:
 • L. Șavga, CL. Melinte, CL. Tcaciuc, Management of sustainability oriented companies in Republic of Moldova in the context of European vector of economic development, Conferința Științifică Internațională ICA-2015 Research International Conference, Paris, Franța, organizate sub egida Alianței Cooperatiste Internaționale, cu genericul ”Future of the Cooperative model: creativity, innovation and research”, 26-31 mai 2015
 • L. Șavga, CL. Melinte, S. Moraru, M. Smolevscaia, I. Raevskaia, Comparative Analysis of Cooperative System of the Republic of Moldova with the EU countries, International scientific conference Europe 2020. Premises, projects, programs which will be held on, Bacău, România, 14 – 15 mai 2015
 • E. Graur, The dimensions of the management changes in ensuring the stability and durability of the firm development, International scientific conference Europe 2020. Premises, projects, programs which will be held on 14th – 15th of May 2015 in Bacau, Romania.
 • O. Livițchi, L. Hacina, T. Baran, Professional training - effective element of management in achieving of the personnel policy, International scientific conference Europe 2020. Premises, projects, programs which will be held on 14th – 15th of May 2015 in Bacau, Romania.
 • C. Melinte, E. Graur, I. Cosnicean, S. Moraru, M. Smolevscaia, Aspects of the development of procurement and processing activity in consumer cooperation of the Republic of Moldova, Journal of Research on Trade, Management and Economic Development, Chișinău, 2015
 • V. Trofimov, S. Moraru, O. Livițchi, Global aspects of international food security and problems of their regulation, Conferința internațională Проблемы преодоления последствий геноцида. Секция «Глобальные проблемы современности» Ереван, Aprilie, 2015.
 • V. Trofimov, K. Kirichenko, Роль информационных технологий в менеджменте международной деятельности университета как средства продвижения ценностей Болонского процесса, Conferința internațională Mенеджмент и маркетинг в XXI веке, Poltava, Mai, 2015. – Полтава: ПУЭТ, 2015.
 • V. Trofimov, Issues on education and research interrelation in doctorial training, Journal of Research on Trade, Management and Economic Development, Chișinău, 2015.
 • И. Раевская, Национальная экономическая безопасность Республики Молдова и проблемы ее обеспечения в условиях глобализации мировой экономики, Conferința internațională: STABILITY, GROWTH AND PROSPERITY – IN THE EUROPEAN SPACE. in Chisinau Moldavian, European university of Moldova and Kazan Cooperative Institute. March 26-27, 2015,
 • C. Melinte, „Implementation of distace learning courrses – challenges for academic education”, Conferința internațională științifico-practică "Information technologies in supporting the university management and the quality assurance", UCCM, 22-25 octombrie 2014
 • V. Trofimov, „Information technologies and international projects as factor of development of the university cooperation”, Conferința internațională științifico-practică "Information technologies in supporting the university management and the quality assurance", UCCM, 22-25 octombrie 2014
 • Cl. Melinte „Oportunități și impedimente ale creării rețelei universitare virtuale în domeniul științelor economice” UTM, 24-27 septembrie 2014.
 • C. Melinte, C. Tcaciuc, „Evaluation of Social Networks in the Development of…”, Conferința internațională științifico-practică, Contemporary Issues In Economy & Technology, CIET, Universitatea din Split, Croația, 19 -22 iunie, 2014
 • Trofimov V. Şoimu O., Gomez Urquijo Laura, European Neighborhood Policy: some conclusions in a country-specific framing, Review of Comparative Management, 2012
 • V. Trofimov, N.Şonţu, Poverty reduction in the Republic of Moldova: experiences and appreciations, «Economica ». - Chişinău: Ed.ASEM, nr.2 (76), p.61-70. ISSN1810-9136. Revistă recenzată B., 2011
 • Melinte Cl., Redefining the Mission and the Image of the Co-Operative Model of the Company, The 3rd ETC International Conference „Corporate Social Responsibility in a permanent changing world”, Bacău, 13-14 mai, 2011
 • Trofimov V. , Liviţchi O., The dimensions of social policy as an element of Corporate Social Responsibility management, The 3rd ETC International Conference „Corporate Social Responsibility in a permanent changing world”, Bacău, 13-14 mai, 2011
 • Moraru S., The basic tendency in the activity of consumer cooperatives in some European countries towards social responsibility, The 3rd ETC International Conference „Corporate Social Responsibility in a permanent changing world”, Bacău, 13-14 mai, 2011
 • Liviţchi, O., Eradicarea sărăciei: concepte şi strategii. Ch.: Complexul Editorial al IEFS, 2011. 196 p.

NOUTĂŢI

Catedra Economie și Administrare  la 27 februarie 2017 a organizat şi desfăşurat ora publică (în teren) în incinta SA „Aroma” pentru studenții Specialității  Business și administrareActivitatea de instruire în forma dată a fost efectuată în sprijinul realizării activităţii de ghidare în carieră la disciplina „Managementul producției”, responsabil de activitate fiind Irina Cosnicean doctor, lect. univ. Directorul comercial al S.A. ”Aroma” - Vasile Bîlici a oferit studenților, prezenți la oră, informații de preț privitor la specificul şi particularităţile  procesului de producţie. Managerul-practician a reușit să capteze interesul studenților și să realizeze o discuție interactivă la capitolul Organizarea procesului de producere, aceasta justifică poziția catedrei Economie şi administrare că studenții percep mult mai profund sistemul de organizare a procesului de producere, prin participare.

În cadrul Proiectului ”LMPH ”Licence Masters professionnels en management des activités hôtelières pour le développement de l’industrie touristique en George, Azerbaïdjan et Moldavie N 544191 Tempus 1-2013-1-PT JPCR” la 16 noiembrie 2016 catedra „Economie și administrare”  a UCCM a organizat lecţii de co-animare desfășurată de către dna Anne Delaballe JEEP FIPAG, Franța și dna Elena Graur conferențiar universitar, doctor, șef catedră Economie și administrare, UCCM.  Lecţia de co-animare cu genericul ”Introduction au management interculturel” a avut loc în Centrul de Resurse şi Informare în Turism şi Servicii Hoteliere, dotat cu suportul Proiectului LMPN №544191 Tempus 1-2013-1-PT JPCR. Participanţi la lecţiile publice au fost studenţii specialităţilor „Business și administrare” și ”Turism”, şi cadrele didactice ale UCCM. Reperele lecției au fost: tratarea problemelor de disonanță managerială pe principiul diferențierii valorilor și tipurilor de cultură ce sunt specifice fiecărui popor, dar prezente inevitabil in întreprinderile transnaționale. Studenţii s-au implicat activ în discuții,  venind cu prezentări originale și impresionante  în contextul tematicii abordate. Asemenea lecții sunt primite de către studenți cu mult entuziasm și mare interes.

Catedra Economie și Administrare  la 9 noiembrie 2016 a dat start orelor publice. Studenții specialităților Business și administrare, Marketing şi logistică și Tehnologie și management în  alimentație publică au participat la o oră publică realizată în conformitate cu programul instruire în cadrul disciplinei Comunicarea în afaceri, responsabile fiind Elena Graur  conferențiar universitar și Irina Raevskaia –  asistent universitar. Studenții prezenți la ora publică au fost încântați de informația de preț, obținută din practica  realizată de către managerul pe vânzări Guțu Cristin, angajat în stafful managerial al SRL ”Steclar-Eco”, compania ”Acvila”. Managerul-practician a reușit să capteze interesul studenților și să realizeze o discuție interactivă la capitolul Tehnici și metode moderne de negocieri pe piața de desfaceri, astfel încât am ajuns la concluzia de a porni negocieri de predare a disciplinei Comunicarea in afaceri doar în cooperare cu managerii din mediul practic pentru semestrele următoare.

La 22 septembrie 2016 în cadrul catedrei Economie și Administrare a fost organizată masa rotundă cu genericul”Integration of Neighbouring EasterN Regions through Cooperation in Higher Education”, oportunitate dată UCCM-ului prin proiectele EMINENCE (pentru perioada 2012-2016) şi EMINENCE II (2013-2017).

Discuția la masă rotundă a fost inițiată drept rezultat al revenirii recente din mobilitate academică la Universitatea Montpellier 2 din Franța a profesoarei catedrei, dr. Oxana Livițchi și dr. Claudia Melinte, ex-șef catedră Economie și Administrare, iar în prezent – coordonator al Oficiului Național Erasmusplus Moldova. Impresiile lor au fost suplinite de către cele ale doamnei dr. Victoria Trofimov, coordonator proiecte EMINENCE la UCCM și dumneaei având experiența de mobilitate academică în cadrul acestor proiecte.

Distinsele doamne au raportat rezultatele stagiilor de mobilitate și au apreciat înalt experiența de colaborare cu colegii de la universitățile din Uniunea Europeană, dar și modul de gestiune al proiectelor din partea coordonatorului din Polonia și a universităților gazdă.

Concluzia care s-a profilat a fost că vizitele reciproce, interacțiunea mediului universitar național și internațional aduc beneficii notorii pentru toți actorii implicați – de la relații personale și profesionale, la colaborare interdepartamentală și interuniversitară.

Membrii catedrei Economie și Administrare au manifestat un viu interes față de experiențele relatate de colegele lor despre mobilitate și au animat discuția cu multiple întrebări și comentarii.

Doamna dr. Elena Graur, actualul șef catedră Economie și Administrare, a salutat organizarea unor astfel de discuții deschise și constructive în mediul academic al catedrei și a exprimat speranța că și pe viitor vor exista multiple ocazii interesante pentru ele, inclusiv ca urmare a mobilității academice.

CERCUL STUDENŢESC DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE 

„Clubul administratorilor eficienţi”

Catedra ”Economie și administrare”

1. Denumirea cercului: „Clubul administratorilor eficienţi”

2. Preşedintele cercului: Ana-Maria Cristea-Scorpan (3BA-1521)

3. Comitetul organizatoric al cercului studenţesc:   Tabacari Olesea (3BA-1521)

                                                                          Manole Ion (3BA-1521)

                                                                             Osipov Alina (3BA-1521)

                                                                             Argatu Doina (3BA-1521)

4. Conducătorul cercului ştiinţific: Ludmila Hacina, lector universitar

                           Tatiana Baran, asistent universitar


Activitatea cercului ştiinţific studenţesc 

Nr. şi data şedinţei

Tema şedinţelor cercului ştiinţific

Referent

Viza de executare cu indicarea datei

1

2

3

4

20.10.2016 

Dezvoltarea economiei Republicii Moldova prin prisma Acordului de Asociere RM-UE

L. Hacina

T. Baran

 

15.11.2016

Business best challenge

L. Hacina

T. Baran

 

08.02.2017

 

Problematica şi perspectivele de dezvoltare a comerţului exterior al Republicii Moldova

L. Hacina

T. Baran

 

29.03.2017

Evoluţia sistemului cooperatist din Republica Moldova prin aspect social şi economic

L. Hacina

T. Baran