jtemplate.ru - free extensions for joomla

Departamentul Economie, administrare și turism

 SANDUȚA Tatiana – conferenţiar universitar, doctor, şef departament

tel. (+373 022) 815-641, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

bir 408/2


  Departamentul „Economie, administrare şi turism” se regăsește în organigrama UCCM şi este parte componentă a facultăţii „Business, administrare şi drept”.

  Personalul didactico-ştiinţific al departamentului este constituit din 13 persoane, dintre care: 8 profesori dețin grad ştiinţific de doctor în economie fiind titulari ai cursurilor: Teoria economică, Economia întreprinderii, Integrare economică europeană, Management, Management comercial, Mediul european de afaceri, Managementul Resurselor Umane, Managementul comparat, Economia regională, Economia turismului, Organizarea şi tehnologia serviciilor hoteliere, Organizarea deservirii turiştilor în unitățile de restaurație, Turismul rural şi ecoturismul, etc.

  Departamentul „Economie, administrare şi turism” este angajat în pregătirea specialiştilor de înaltă calificare la următoarele specialităţi şi niveluri de calificare:

   la ciclul I (licenţă) – specialitățile:

     - Business şi administrare
     - Servicii hoteliere, turism şi agrement

   • la cilul II (masterat) – specialitățile:
     - Administrarea businessului
     - Management comercial
     - Managementul relațiilor economice internaționale

  • la cilul III (doctorat) – specialitatea:

    - Economie şi management în domeniu de activitate

  Obiectivele departamentului „Economie, administrare şi turism”:

  • proiectarea procesului didactic pe profilul departamentului pentru ciclul I, Licenţă; ciclul II, Masterat şi ciclul III, Doctorat;

  • organizarea şi realizarea procesului didactic pe profilul departamentului;

  • monitorizarea evaluarea calităţii procesului didactic pe profilul departamentului;

  • asigurarea metodică a procesului didactic;

  • pregătirea cadrelor ştiinţifice şi didactice prin doctorat;

  • asigurarea realizării lucrului educativ cu studenţii.


ACTIVITATEA DE CERCETARE

•  MORARU, S.; RAEVSKAIA, I.; MORARU, V. Comparative Analysis of the cooperative system of the Republic of Moldova with EU countries. În: Journal of Research on Trade, Management and Economic Development VOLUME 5, ISSUE 2(10)/2018. p. 119 – 136. ISSN 2345-1424

MORARU, S.; RAEVSKAIA, I.; MORARU, V. Economic freedom, reforms in the transitional period and opportunities for export for the Republic of Moldova. În: Journal of Research on Trade, Management and Economic Development VOLUME 5, ISSUE 1(9)/2018. p. 52 – 70. ISSN 2345-1424

LAPUȘIN, R. Факторы и модели процесса принятия управленческих решений. În: EcoSoEn, Științe Economice, Sociale și inginerești. Revista științifică. Anul 1, nr. 4 / 2018. p. 101 -105. ISSN: 2587-344X

COSNICEAN, I.; HÎRZOB, M.; RAEVSKAIA, I. Ensuring the Quality Management System in Small and Medium Enterprises - a Way to Increase National Economic Security. În: Contemporary issues in economy & technology – CIET. Conf. şt. intern. din 1-2 iune 2018. Split Croatia: 2018, p. 421-430, ISBN 978-953-7220-29-7.

MORARU, S.; GRAUR, E.; COSNICEAN, I.; BARAN, T. The evolution of European Management as a Support in the Development of the Moldovan Governing System. În: Contemporary issues in economy & technology – CIET. Conf. şt. intern. din 1-2 iune 2018. Split Croatia: 2018, p. 95-106, ISBN 978-953-7220-29-7.

ЛАПУШИН, Р.А., САНДУЦА, Т. П. Повышение социальной ответственности организаций потребительской кооперации. Материалы международной научно-практической конференции «Наука и современное общество: Новые интересы, векторы движения, приоритеты развития», том 1. Караганда, 18 – 19 октября 2018. p. 240 – 245. ISBN: 978-601-235-344-0.

 •  MORARU, S., BARAN, T. Euro managementul – noua dimensiune pentru managementul din Republica Moldova, Conferinţa ştiinţifică internaţională jubiliară „Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale”, Chişinău, 2-3 noiembrie 2018, CEP USM, p. 465- 475, ISBN 978-9975-142-57-1

  • MORARU S., RAEVSKAIA I., MORARU V. Analysis of the regulatory framework regarding competition in the context of association agreement between Republic of Moldova and the European , Journal of Research on Trade, Management and Economic Development. 2017, 1 (7), 7-28 ISSN 2345-1424, 2017

  • GRAUR E., COSNICEAN I., BARAN T., Harnessing the Human Potential Teams in Co-operative Organizations in the light of European management, Journal of Research on Trade, Management and Economic Development., ISSN 2017, 1 (7), p.72-78, ISSN 2345-1424, 2017

 • LIVIŢCHI, O., Некоторые аспекты управления качеством на предприятии/ Some aspects of quality management within the enterprise. Научный вестник Полтавского университета экономики и торговли. Серия «Экономические науки». ISSN 2409-6873, 2017

 • POSTICA M., GRAUR E., Rolul liderului în crearea climatului organizațional, Conferința Creșterea competitivității economice în contextul formării societății bazate pe cunoaștere, CEP USM 2016, pag. 705-712 CZU 33(082)=135.1=111=161.1 C84 ISSN 978-9975-71-838-7 (0,6) c.a.

 • MORARU, S., TROFIMOV, V., LIVIŢCHI, O., International aspects of food security and its management issues, Journal of Research on Trade, Management and Economic Development. 2016, 1 (3), 78-86. ISSN 2345-1424, 2016

 • COSNICEAN I., BARAN  T., HACINA L., Создание сети виртуального образования - конкурентное преимущество в подготовки будущего специалиста. Международная научно-практическая дистанционная конференция ”Устойчивое развитие инновационной экономики в Таджикистане и Польше ”, Душанбе, Таджикистан, 23-24 декабря, 2016. c. 324-329, ББК - 63.3. (тољик)+67.99 (2 Тољик)+65.9, К-60, К (3801000000-60/ М501 (12)) -2016

 • GRAUR E., Considerații privind managementul  activităților organizațiilor cooperatiste de consum în contextul integrării în managementul european. Materialele Conferinței Internațională Dezvoltarea economico-sociala durabila a euroregiunilor si a zonelor transfrontaliere, Iași, 25 noiembrie 2016, Corp T24, Etaj 1,  CP 2002, OP 10 Iaș,   Copyright 2016, pag. 152-156 ISSN 978-606-685-476-4 (0,6c.a.), volumul XXVIII

 • ȘAVGA L., MELINTE C., TCACIUC C., Management of sustainability oriented companies in Republic of Moldova in the context of European vector of economic development, Conferința Științifică Internațională ICA-2015 Research International Conference, Paris, Franța, organizate sub egida Alianței Cooperatiste Internaționale, cu genericul ”Future of the Cooperative model: creativity, innovation and research”, 26-31 mai 2015

 • ȘAVGA L., MELINTE C., MORARU S., SMOLEVSCAIA M., RAEVSKAIA I., Comparative Analysis of Cooperative System of the Republic of Moldova with the EU countries, International scientific conference Europe 2020. Premises, projects, programs which will be held on, Bacău, România, 14 – 15 mai 2015

 • GRAUR E., The dimensions of the management changes in ensuring the stability and durability of the firm development, International scientific conference Europe 2020. Premises, projects, programs which will be held on 14th – 15th of May 2015 in Bacau, Romania.

 • LIVIȚCHI O., HACINA L., BARAN T., Professional training - effective element of management in achieving of the personnel policy, International scientific conference Europe 2020. Premises, projects, programs which will be held on 14th – 15th of May 2015 in Bacau, Romania.

 • MELINTE C., GRAUR E., COSNICEAN I., MORARU S., SMOLEVSCAIA M., Aspects of the development of procurement and processing activity in consumer cooperation of the Republic of Moldova, Journal of Research on Trade, Management and Economic Development, Chișinău, 2015

 • TROFIMOV V., MORARU S., LIVIȚCHI O., Global aspects of international food security and problems of their regulation, Conferința internațională Проблемы преодоления последствий геноцида. Секция «Глобальные проблемы современности» Ереван, Aprilie, 2015.

 • TROFIMOV V., KIRICHENKO K., Роль  информационных технологий в менеджменте международной деятельности университета как средства продвижения ценностей Болонского процесса, Conferința internațională Mенеджмент и маркетинг в XXI веке, Poltava, Mai, 2015. – Полтава: ПУЭТ, 2015.

 • TROFIMOV V., Issues on education and research interrelation in doctorial training, Journal of Research on Trade, Management and Economic Development, Chișinău, 2015.

 • РАЕВСКАЯ И., Национальная экономическая безопасность Республики Молдова и проблемы ее обеспечения в условиях глобализации мировой экономики, Conferința internațională: STABILITY, GROWTH AND PROSPERITY – IN THE EUROPEAN SPACE. in Chisinau Moldavian, European university of Moldova and Kazan Cooperative Institute. March 26-27, 2015.


NOUTĂŢI

Manifestările cu ocazia săptămânii Departamentului „Economie, administrare și turism” au fost desfășurate conform unui program divers, special conceput pentru studenți și profesori. 

În ziua deschiderii, 12.03.2018, a fost organizată Ziua de informare, însoțită de o expoziție vastă de carte cu genericul „Descoperă și învaţă – fii un antreprenor informat”. Pentru cei prezenți au fost vernisate și prezentate publicațiile cele ma recente din colecțiile Bibliotecii Ștințifice a UCCM, cît și lucrările ce evidențiază potențialul științific al profesorilor Departamentului „Economie, administrare și turism”.

Pentru a interesa publicul de domeniile studiate au fost evidențiate aspecte particulare specifice de informare, delimitând patru compartimente: Business și administrare, Servicii hoteliere și turism, Managementul Relațiilor Economice Internaționale și Management comercial.

Prin prisma obiectelor de studiu din domeniile sus numite au fost prezentate toate publicațiile, evidențiindu-se conținutul lor, ce prezintă informații prețioase pentru studenți, precum: teoria economică, economia întreprinderii, management, integrarea economică europeană, tranzacții comerciale contemporane, turismul ca ramură al economiei etc. 

Aducem mulțumiri colaboratorilor Bibliotecii Științifice a UCCM pentru cooperare fructuoasă, profesionalism și informația utilă diseminată.

Programul de studii Business și administrare a UCCM a participat activ la cea de-a doua ediție a evenimentului Chișinău Startup Week 2017, ce și-a desfășurat lucrările în perioada 6-10 noiembrie 2017, eveniment organizat de către Asociația Națională a Companiilor din Domeniul TIC, cu suportul Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltarea Internațională și Guvernului Suediei, în cadrul Proiectului ”Dezvoltarea Centului de Excelență în domeniul TIC” Tekwill, în parteneriat cu IHUB, Game Factory, Dreamups și alți parteneri. Studenții au prezentat un interes deosebit față de activitățile atelierelor de lucru, axate pe oportunitățile valorificării noilor tehnologii în diverse domenii, având genericul TechEconomy.

La 6 octombrie 2017, studenții Programului de studiu Business și administrare ai universității, cu viu interes au participat la Conferința Internațională a Întreprinderilor Mici și Mijlocii, organizată și desfășurată de către Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM), având genericul „Specializarea inteligentă, motorul creșterii economice al regiunilor din Republica Moldova”. Evenimentul s-a desfășurat în cadrul activităților de promovare a antreprenoriatului organizate la nivel național „MOLDOVA BUSINESS WEEK 2017”.

Această acțiune a avut obiectivul de a cointeresa și atrage în discuție diverse opinii, viziuni privitor la certele oportunități/perspective de dezvoltare a mediului economic al Republicii Moldova, acestea fiind promovate prin prisma specializării inteligente și utilizarea potențialului economic regional.

Catedra Economie și Administrare  la 27 februarie 2017 a organizat şi desfăşurat ora publică (în teren) în incinta SA „Aroma” pentru studenții Specialității  Business și administrareActivitatea de instruire în forma dată a fost efectuată în sprijinul realizării activităţii de ghidare în carieră la disciplina „Managementul producției”, responsabil de activitate fiind Irina Cosnicean doctor, lect. univ. Directorul comercial al S.A. ”Aroma” - Vasile Bîlici a oferit studenților, prezenți la oră, informații de preț privitor la specificul şi particularităţile  procesului de producţie. Managerul-practician a reușit să capteze interesul studenților și să realizeze o discuție interactivă la capitolul Organizarea procesului de producere, aceasta justifică poziția catedrei Economie şi administrare că studenții percep mult mai profund sistemul de organizare a procesului de producere, prin participare.

În cadrul Proiectului ”LMPH ”Licence Masters professionnels en management des activités hôtelières pour le développement de l’industrie touristique en George, Azerbaïdjan et Moldavie N 544191 Tempus 1-2013-1-PT JPCR” la 16 noiembrie 2016 catedra „Economie și administrare”  a UCCM a organizat lecţii de co-animare desfășurată de către dna Anne Delaballe JEEP FIPAG, Franța și dna Elena Graur conferențiar universitar, doctor, șef catedră Economie și administrare, UCCM.  Lecţia de co-animare cu genericul ”Introduction au management interculturel” a avut loc în Centrul de Resurse şi Informare în Turism şi Servicii Hoteliere, dotat cu suportul Proiectului LMPN №544191 Tempus 1-2013-1-PT JPCR. Participanţi la lecţiile publice au fost studenţii specialităţilor „Business și administrare” și ”Turism”, şi cadrele didactice ale UCCM. Reperele lecției au fost: tratarea problemelor de disonanță managerială pe principiul diferențierii valorilor și tipurilor de cultură ce sunt specifice fiecărui popor, dar prezente inevitabil in întreprinderile transnaționale. Studenţii s-au implicat activ în discuții,  venind cu prezentări originale și impresionante  în contextul tematicii abordate. Asemenea lecții sunt primite de către studenți cu mult entuziasm și mare interes.

Catedra Economie și Administrare  la 9 noiembrie 2016 a dat start orelor publice. Studenții specialităților Business și administrare, Marketing şi logistică și Tehnologie și management în  alimentație publică au participat la o oră publică realizată în conformitate cu programul instruire în cadrul disciplinei Comunicarea în afaceri, responsabile fiind Elena Graur  conferențiar universitar și Irina Raevskaia –  asistent universitar. Studenții prezenți la ora publică au fost încântați de informația de preț, obținută din practica  realizată de către managerul pe vânzări Guțu Cristin, angajat în stafful managerial al SRL ”Steclar-Eco”, compania ”Acvila”. Managerul-practician a reușit să capteze interesul studenților și să realizeze o discuție interactivă la capitolul Tehnici și metode moderne de negocieri pe piața de desfaceri, astfel încât am ajuns la concluzia de a porni negocieri de predare a disciplinei Comunicarea in afaceri doar în cooperare cu managerii din mediul practic pentru semestrele următoare.

La 22 septembrie 2016 în cadrul catedrei Economie și Administrare a fost organizată masa rotundă cu genericul”Integration of Neighbouring EasterN Regions through Cooperation in Higher Education”, oportunitate dată UCCM-ului prin proiectele EMINENCE (pentru perioada 2012-2016) şi EMINENCE II (2013-2017).

Discuția la masă rotundă a fost inițiată drept rezultat al revenirii recente din mobilitate academică la Universitatea Montpellier 2 din Franța a profesoarei catedrei, dr. Oxana Livițchi și dr. Claudia Melinte, ex-șef catedră Economie și Administrare, iar în prezent – coordonator al Oficiului Național Erasmusplus Moldova. Impresiile lor au fost suplinite de către cele ale doamnei dr. Victoria Trofimov, coordonator proiecte EMINENCE la UCCM și dumneaei având experiența de mobilitate academică în cadrul acestor proiecte.

Distinsele doamne au raportat rezultatele stagiilor de mobilitate și au apreciat înalt experiența de colaborare cu colegii de la universitățile din Uniunea Europeană, dar și modul de gestiune al proiectelor din partea coordonatorului din Polonia și a universităților gazdă.

Concluzia care s-a profilat a fost că vizitele reciproce, interacțiunea mediului universitar național și internațional aduc beneficii notorii pentru toți actorii implicați – de la relații personale și profesionale, la colaborare interdepartamentală și interuniversitară.

Membrii catedrei Economie și Administrare au manifestat un viu interes față de experiențele relatate de colegele lor despre mobilitate și au animat discuția cu multiple întrebări și comentarii.

Doamna dr. Elena Graur, actualul șef catedră Economie și Administrare, a salutat organizarea unor astfel de discuții deschise și constructive în mediul academic al catedrei și a exprimat speranța că și pe viitor vor exista multiple ocazii interesante pentru ele, inclusiv ca urmare a mobilității academice.

CERCUL STUDENŢESC DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE 

„Clubul administratorilor eficienţi”

 

 
xnxx xvideos porno gratis youporn porno tube rokettube porno porn porno izle