jtemplate.ru - free extensions for joomla

Specializarea  Economia comerţului internaţional 


Competenţe:

La nivel de cunoaştere şi înţelegere:

 • să cunoască noţiunile ce definesc economia comerţului internaţional;
 • să expună principalele teorii privind comerţul exterior;
 • să reproducă legităţile şi principiile funcţionării economiei contemporane deschise;
 • să identifice mecanismul adoptării şi realizării deciziilor la nivel micro, macro şi mondoeconomic;
 • să evidenţieze structurile şi tendinţele de evoluţie a economiei naţionale şi mondiale;
 • să explice dinamica indicatorilor de bază micro şi macroeconomici;
 • să definească conceptele, procesele, legităţile pe care se bazează activitatea unităţilor economice;
 • să descrie/enumere metodele şi tehnicile de cercetare ştiinţifică în domeniul economiei;
 • să identifice metodele comune analizei micro şi macro economice şi principiile utilizate;
 • să descrie procesul decizional privind gestiunea activităţii comerciale;
 • să expună criteriile metodologice pentru fundamentarea noţiunilor ce descriu procesele şi fenomenele mondoeconomice de bază. 

La nivel de aplicare:

 • să selecteze, sistematizeze şi prelucreze informaţia economică;
 • să aplice metodele de analiză a proceselor micro, macro şi mondoeconomice;
 • să utilizeze metodologia de calcul pentru rezolvarea diverselor probleme economice;
 • să aplice principiile gândirii economice la evaluarea corectă a oportunităţilor şi riscurilor în acţiunile întreprinderilor;
 • să caracterizeze comparativ teorii economice contemporane, inclusiv cele de creştere economică;
 • să depisteze problemele cheie in asigurarea dezvoltării durabile a activităţilor la nivel de ramura;
 • să determine strategia de dezvoltare şi direcţiile de dezvoltare prioritară a ramurilor principale ale economiei naţionale;
 • să explice importanţa practică a modelor macroeconomice pentru evaluările cantitative şi calitative necesare în economie;
 • să evalueze mecanismele şi instrumentele politicilor macroeconomice promovate în statele dezvoltate din punct de vedere economic;
 • să aprecieze situaţia economică prin prisma indicatorilor cantitativi şi calitativi;
 • să aprecieze priorităţile unităţilor economice în circuitul internaţional de mărfuri;
 • să adopte decizii la nivel managerial ce ar duce la minimizarea cheltuielilor de producţie şi maximizarea profitului;
 • să utilizeze diferite metode de evaluare a activităţii economice a întreprinderii;
 • să aplice metodele şi tehnicile de cercetare ştiinţifică la diferite niveluri ale economiei.

La nivel de integrare:

 • să realizeze diagnosticul mediului intern şi cultural al organizaţiei:
 • să elaboreze strategii de colaborare cu unităţile economice externe;
 • să lucreze independent sau în echipă, să susţină şi să coopereze cu membrii de grup;
 • să comunice şi să promoveze opiniile proprii, inclusiv într-o limba străină;
 • să elaboreze concluzii independente şi noi idei în rezolvarea situaţiilor de caz;
 • să desprindă învăţăminte din experienţă şi activitatea practică;
 • să elaboreze un plan de organizare şi gestiune a timpul propriu;
 • să aprecieze avantajele comerţului internaţional pentru dezvoltarea economiei naţionale;
 • să elaboreze strategii de dezvolare eficientă şi creştere a activităţii întreprinderii;
 • să autoaprecieze nivelul cunoştinţelor şi îndeplinirii responsabilităţilor funcţionale.

La nivel de cercetare/ proiectare:

 • să integreze cunoştinţe din domenii noi sau interdisciplinare pentru a realiza analiza diagnostic a problemelor întâlnite pe bază de cercetare;
 • să propună soluţii, stabilite prin cercetare, la diverse probleme din mediul profesional;
 • să proiecteze realizarea diagnosticului managerial şi economic în cadrul întreprinderii;
 • să elaboreze un plan de afaceri în funcţie de priorităţile prestabilite;
 • să proiecteze măsuri strategice de a anticipare a situaţiilor de criză.

Specialistul în domeniul „Economie comerţului internaţional" va fi pregătit pentru:

 • activitatea profesională şi de cercetare în cadrul întreprinderilor, instituţiilor financiare, precum şi orice structuri comerciale;
 • activitatea în organele de stat de nivel republican şi municipal la posturile care necesită specialişti cu studii de învăţămînt superior (masterat);
 • activitatea în business-ul de consulting în diverse domenii ale economiei;
 • activitatea analitică şi de conducere în domeniului business-ului;
 • activitatea de cercetare ştiinţifică şi continuare a studiilor la următoarea treaptă de instruire - doctorat.

Posibilităţi de angajare

Masterandul specialităţii „Economia comerţului internaţional" poate activa în cadrul următoarelor unităţi:

 • instituţii de învăţământ superior;
 • instituţii de cercetare ştiinţifică în economie;
 • întreprinderi şi unităţi comerciale;
 • instituţii financiar – bancare;
 • ministere şi departamente de profil economic;
 • instituţii de administrare publică centrale şi locale;
 • organizaţii non-guvernamentale, asociaţii.

Posibilităţi de continuare a studiilor

Absolvenţii cu diplomă de master la specialitatea „Economia comerţului internaţional" pot continua studiile la doctoratul de profil.