jtemplate.ru - free extensions for joomla

Specialitatea 0413.1 Business şi administrare

Necesităţile societăţii în formarea specialistului în domeniul de formare profesională Business şi Administrare rezultă din priorităţile managementului Republicii Moldova în perioada actuală: restructurarea economiei, descentralizarea activităţilor economice, sporirea autonomiei decizionale, formarea unei viziuni manageriale reformatoare, orientată spre performanţă și profit. În același timp, în momentul de faţă, esenţial pentru reușită este ca procesul de schimbare să pornească de la nivelul întreprinderii. În acest context, managerul sau antreprenorul trebuie să apară și să acţioneze ca promotor al schimbării. Îndeplinirea acestor cerinţe sociale și profesionale în diverse tipuri de întreprinderi și organizaţii publice/ private constituie arealul de angajare al absolvenţilor specialității Business şi Administrare care, pentru a fi competitivi pe piaţa muncii, trebuie să posede un set de competenţe sociale și profesionale.

Descrierea generală a domeniului de formare profesională Business şi Administrare
Domeniul pe formare profesională Business şi Administrare are ca scop de a pregăti specialiști pentru activităţi de administrare a afacerilor, precum și conducerea diferitor subdiviziuni ale organizaţiilor. La nivel de întreprindere specialistul din domeniul Business şi Administrare este cel care trebuie să asigure buna desfășurare a tuturor activităţilor: achiziţionarea resurselor economice, producerea / prestarea serviciilor; vânzările; formarea și perfecţionarea structurii organizatorice a firmei, planificarea activităţii economice; dezvoltarea sistemului informaţional; gestionarea resurselor umane. Business şi Administrare este un domeniu profesional cu tradiţii, puternic dezvoltat în SUA, Japonia și Europa. Instruirea specialiștilor în acest domeniu se face de mai multe decenii în multiple centre universitare ale Comunităţii Europene, iar absolvenţii sunt solicitaţi pe piaţa forţei de muncă, fiind antrenaţi în activităţi practice de succes, sunt promotori ai progresului.

Ocupaţii tipice pentru absolvenţii specialității Business şi Administrare
Oportunităţi de angajare în câmpul muncii, compatibile cu profesia de economist - administrator în toate tipurile de firme şi instituţii din ţară:

  • administrator/economist în departamentele economice ale firmelor – specialist în organizarea şi gestionarea activităţii în cadrul întreprinderilor cu diverse forme de proprietate (de stat, privată sau mixtă), precum şi în cadrul administraţiilor de nivel local şi naţional;
  • consultant / economist în cadrul ministerelor, departamentelor şi asociaţiilor;
  • consultant pe probleme economice în administraţiile private şi organizaţii ne-guvernamentale;
  • asistent de cercetare în domeniul Business-ului comercial. 

DOSAR INFORMAŢIONAL (Ghid pentru studenţi şi profesori) specialitatea 363.1 Business şi administrare

Descarcă planul de studii pentru specialitatea "Business şi Administrare"

Curriculum la disciplinele programului de studiu 363.1 Business şi administrare