jtemplate.ru - free extensions for joomla

Specializarea  Drept şi activitate vamală

Competenţe generale: 

 • cunoaşterea, înţelegerea şi utilizarea avansată a conceptelor, teoriilor, principiilor şi metodelor fundamentale de cercetare şi mecanismului de normare specific dreptului;
 • cunoaşterea, înţelegerea şi utilizarea avansată în comunicarea profesională scrisă şi verbală din cadrul organizaţiei şi între organizaţii, inclusive în cadru internaţional, a limbajului juridic de specialitate;
 • aptitudinea de a înţelege, analiza, interpreta și aplica calificat legislaţia, jurisprudenţa şi doctrina juridică;
 • aptitudinea de a comunica, de a porni de la situaţii premisă de a susţine şi a demonstra rezultatele propriei activităţi;
 • aplicarea tehnologiilor informaţionale modern în activitatea profesională;
 • selectarea celor mai eficiente metode în luarea unei decizii profesionale;
 • capacitatea de a utilize instrumente în instituţiile de profil specific dreptului, în fundamentarea de proiecte şi programe, precum şi în derularea şi managementul acestora;
 • analiza şi selecţia riguroasă a elementelor care să ducă la stabilirea corectă a situaţiilor de fapt şi încadrarea lor în drept, în vederea adoptării unei soluţii;
 • capacitatea de a identifica problemele de cercetare în domeniul jurisprudenţei, în scopul îmbunătăţirii calităţii normelor de drept.

Competenţe speciale:

 • să cunoască, analizeze şi să explice problemele teoretice şi practice de drept vamal şi activitate avamală;
 • identificarea misiunii, scopului şi mijloacelor sistemului organelor vamale întru realizare activității vamale în Republica Moldova;
 • cunoaşterea şi analiza principiilor generale de cooperare a Serviciului Vamal al Republicii Moldova cu alte state ale Uniunii europene, CSI);
 • identificarea izvoarelor de dept naţional şi internaţional în domeniul dreptului şi activităţii vamale, precum şi particularităţile de aplicare;
 • cunoaşterea, analiza şi comparea regimurilor vamale în Republica Moldova şi în alte state (U.E., C.S.I. etc.);
 • explicarea şi interpretarea ideilor, proceselor, fenomenelor, stărilor şi tendinţelor specific activităţii în domeniul juridic, în evoluţia istorică şi în contextul specific societăţii actuale;
 • asumarea de responsabilităţi pentru a rezolva problem şi situaţii concrete, relative la cunoaşterea şi aplicarea legislaţiei.

 La nivel de înţelegere:

 • explicarea şi interpretarea ideilor, proceselor, fenomenelor, stărilor şi tendinţelor specific activităţii în domeniul juridic, în evoluţia istorică şi în contextul specific societăţii actuale;
 • asumarea de responsabilităţi pentru a rezolva problem şi situaţii concrete, relative la cunoaşterea şi aplicarea legislaţiei;
 • cunoaşterea şi analiza actelor legislative şi normative în baza cărora se efectuează evaluarea vamală a mărfrilor şi mijloacelor de transport, precum şi expertizele în domeniul vamal;
 • cunoşterea şi analiza sistemul securității activității vamale;
 • cunoaşterea esenţei activităţii operative de investigaţii, sarcinile, principiile, cadrul normative privind organizarea şi desfăşurarea activităţii operative de investigaţii, drepturile şi obligaţiile organelor investigative – operative, nomenclatorul măsurilor operative de investigaţie.

La nivel de aplicare:

 • identificarea şi aplicarea procedurii ce ţine de vămuirea mărfurilor şi mijloacelor de transport, în conformitate cu prevederile Convenţiilor internaţionale;
 • cunoaşterea şi aplicarea TARIM-ul în activitatea practică de import-export;
 • aplicarea normelor tehnice de completare a documentelor vamale şi a altor documente prezentate în scopuri vamale;
 • aplicarea mecanismul de vămuire a mărfurilor, cunoscut în cadrul statelor comunităţii europene;
 • aplicarea principiilor generale de cooperare a Organelor Vamale a Republicii Moldova cu alte state europene;
 • întocmirea documentelor necesare în scopuri vamale.
 • elaborarea formularelor tipizate necesare în scopuri vamale;

 La nivel de integrare: 

 • cunoaşterea şi aplicarea sistemul Informațional ASYCUDA în activitatea practică;
 • organizarea şi realizezarea măsurilor şi activităţilor operative de investigaţii, perfectarea actelor operative de serviciu conform cerinţelor normative în vigoare;
 • adaptarea experienţei de peste hotare în domeniu la condiţiile mediului intern de funcţionare a sistemului organelor vamale.

La nivel de cercetare-proiectare:

 • modelarea unor procese reale, formularea ipotezelor, determinarea traseului de rezolvare şi formularea concluziilor referitoare la problemele de drept şi activitate vamală;
 • elaborarea proiectelor de cercetare ştiinţifică în domeniul dreptului și activității vamale reieşind din perspectivele evoluţiei jurisprudenţei în domeniu.

Specialistul cu studii superioare de master în Drept şi activitate vamală va fi pregătit pentru:

 • activitatea profesională în cadrul organelor sistemului vamal, instituţiilor de drept, organelor administrării publice centrale şi locale, barourilor vamale, de avocaţi şi executori judiciari;
 • activitatea de instruire din domeniul jurisprudenţei;
 • activitatea de cercetare ştiinţifică şi continuare a studiilor la doctorat.

Posibilităţi de angajare:

Specialistul cu studii de masterat la specializarea Drept şi activitate vamală poate activa în următoarele posturi: inspector vamal, broker vamal, funcţionar public, jurist, jurist-consult, judecător, avocat. 

Posibilitatea de continuare a studiilor:

 • absolvenţii cu diploma de master la specializarea Drept şi activitate vamală şi activitate vamală pot să-şi continue studiile la ciclul III (doctorat) la specialităţile ştiinţifice 12.00.02 Drept public, 12.00.10 Drept internaţional public.
xnxx xvideos porno gratis youporn porno tube rokettube porno porn porno izle