jtemplate.ru - free extensions for joomla
 •                        

Catedra  Merceologie, tehnologie şi expertiza mărfurilor


ARTIOMOV Laurenţia - Şef catedră, conf. univ., doctor în biologie, 

tel: (+373-022) 815-645

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Domenii de cercetare ştiinţifică: confirmarea experimentală a principiului evoluţionist al imobilizării rezervelor deponente la fructe la nivel microscopic şi submicroscopic pe exemplul familiei Cucurbitaceae, cercetarea calusului non-morfogen indus din seminţele fructului de măr, aspectele structurale şi biochimice ale interacţiunii fungilor toxigeni cu fructele în procesul păstrării în contextul asigurării inocuităţii produselor alimentare. Activitatea ştiinţifică - participări la congresele republicane şi ale de Microscopie electronică, la congresul naţional de Biologie „E. Racoviţă”, Iaşi, România, 1992, participare prin publicaţii la Congresul de Microscopie electronică din Granada, Spania, la întrunirea internaţională consacrată cercetărilor seminţelor din Angers, Franţa, conferinţa Naţională cu participare internaţională de la universitatea Alma Mater, Sibiu, România, 2011, 67 publicaţii, inclusiv coautor la 2 monografii. Premiul Prezidiului Academiei de Ştiinţe a RSS Moldoveneşti în cadrul unul colectiv de coautori pentru ciclul de lucrări „Principiile transformărilor structurale la plante” (1989).

  Domenii de cercetare ştiinţifică: confirmarea experimentală a principiului evoluţionist al imobilizării rezervelor deponente la fructe la nivel microscopic şi submicroscopic pe exemplul familiei Cucurbitaceae, cercetarea calusului non-morfogen indus din seminţele fructului de măr, aspectele structurale şi biochimice ale interacţiunii fungilor toxigeni cu fructele în procesul păstrării în contextul asigurării inocuităţii produselor alimentare. Activitatea ştiinţifică - participări la congresele republicane şi ale de Microscopie electronică, la congresul naţional de Biologie „E. Racoviţă”, Iaşi, România, 1992, participare prin publicaţii la Congresul de Microscopie electronică din Granada, Spania, la întrunirea internaţională consacrată cercetărilor seminţelor din Angers, Franţa, conferinţa Naţională cu participare internaţională de la universitatea Alma Mater, Sibiu, România, 2011, 67 publicaţii, inclusiv coautor la 2 monografii. Premiul Prezidiului Academiei de Ştiinţe a RSS Moldoveneşti în cadrul unul colectiv de coautori pentru ciclul de lucrări „Principiile transformărilor structurale la plante” (1989).

Cuvânt de salut

Bine aţi venit pe site-ul Catedrei „Merceologie, tehnologie şi expertiza mărfurilor”!

Bun venit pentru a ne cunoaşte, a colabora, a Vă instrui în domeniile merceologiei, tehnologiei şi managementului alimentaţiei publice, a expertizei mărfurilor şi în alte domenii conexe administrate de catedră. Profesorii catedrei vă vor transmite cu profesionalism cunoştinţe, Vă vor consulta în studiul individual şi Vă vor dezvălui taina cercetării. Site-ul catedrei noastre este o sinceră ofertă de colaborare, aici Veţi găsi toate informaţiile necesare. Cei care vor decide să adere la comunitatea Catedrei „Merceologie, tehnologie şi expertiză a mărfurilor” vor obţine specialităţi nobile, de o importanţă majoră. Absolvenţii noştri se vor angaja uşor pe piaţa forţei de muncă, deoarece merceologia are un rol important în economia modernă, iar satisfacerea necesităţilor alimentare este o cerinţă indispensabilă vieţii, deci domeniile merceologiei, tehnologiei, managementului alimentaţiei publice şi a expertizei mărfurilor se vor dezvolta în permanenţă.

Catedra „Merceologie, tehnologie şi expertiza mărfurilor” a fost fondată la data de 2 septembrie 2013 prin ordinul rectorului Nr. 54p din 29.08.2013 în rezultatul reorganizării catedrelor Merceologie, expertiză şi marketing al mărfurilor şi Tehnologie şi chimie a mărfurilor.

Catedra „Merceologie, expertiză şi marketing al mărfurilor” iniţial a fost înfiinţată în decembrie 1991 în cadrul Colegiului Cooperatist din Moldova (CCM) în componenţa Facultăţii Marketing şi Merceologie, apoi în iunie 1993 a fost inclusăîn structura academică a UCCM iniţial cu denumirea „Merceologie şi marketingul mărfurilor şi serviciilor”, apoi din a. 1996 cu denumirea „Merceologie şi marketing al mărfurilor”, iar din 1 noiembrie 2002 cu denumirea „Merceologie, expertiză şi marketing al mărfurilor”.

Dl. Tudor Maleca, rector de onoare (din 2011)

rector al Universităţii Cooperatist-Comerciale

din Moldova (UCCM) - (1993 - 2011)

şef catedră Merceologie, Expertiză şi Marketing

al Mărfurilor a UCCM (1994-2013)

Catedra Tehnologie şi chimie a mărfurilor a fost înfiinţată în cadrul UCCM la 1 februarie 2003 şi subordonată Facultăţii „Marketing şi Merceologie”.

Catedra Merceologie, tehnologie şi expertiza mărfurilor este responsabilă de pregătirea specialiştilor de calificare superioară la următoarele specialităţi:

369.1 Merceologie şi Comerţ la ciclul I (licenţă) şi ciclul II(masterat). Absolvenţii obţin titlul de licenţiat în ştiinţe economice şi master în merceologie şi comerţ. Domeniul de formare profesională 369 Merceologie şi Comerţ are scopul de a pregăti specialişti cunoscători multilaterali ai mărfurilor pentru activităţi în sfera producerii (achiziţie, aprovizionare, controlul, verificarea şi expertiza calităţii, desfacere, livrare) şi sfera circulaţiei (achiziţie, recepţie, depozitare, păstrare, logistică, verificarea calităţii şi expertiza mărfurilor, deservirea comercială etc.).

La finele studiilor, tânărul specialist trebuie să posede un volum amplu de cunoştinţe vizând calitatea şi sortimentul mărfurilor pentru a activa în sfera producerii şi circulaţiei lor.

Absolvenţii licenţiaţi ai acestei specialităţi se pot angaja în următoarele domenii de activitate:

 • Întreprinderile şi organizaţiile de comerţ de stat, ale cooperaţiei de consum;
 • Întreprinderile de producere şi aprovizionare, achiziţie de stat, ale cooperaţiei de consum şi private;
 • Activitate de întreprinzător.

541.1 Tehnologia şi managementul alimentaţiei publice şi 541.2 Tehnologia produselor alimentare la ciclul I (licenţă) şi ciclul II(masterat). La finele studiilor, absolvenţii obţin titlul de inginer licenţiat şi master în tehnologii de fabricare şi prelucrare. Absolvenţii licenţiaţi ai acestor specialităţi au următoarele posibilităţi de angajare: întreprinderile alimentaţiei publice (restaurante, cafenele, baruri, cantine, culinării) în calitate de director, manager organizator, şef de producere, inginer-tehnolog, bucătar la întreprinderi de alimentaţie publică private sau de stat, întreprinderi de panificaţie.

Absolvenţii ciclului II (masterat) pot ocupa posturile de: manager în unităţile alimentaţiei publice; şef de producere; şef complex comercial; şef aprovizionare tehnico-materială; şef secţie (în comerţ); cadru didactic în învăţământul universitar; şef secţie (informare şi publicitate).

La lucrările de laborator la disciplina „Microbiologia produselor alimentare”.

 

 E dificil şi captivant procesul de creaţie la lucrările de laborator, disciplina „Tehnologia produselor alimentare”!

 

 Concursul „Cel mai bun în profesie”

Degustarea şi analiza bucatelor de către membrii juriului

 

 Componenţa

catedrei „Merceologie, tehnologie şi expertiza mărfurilor”

a. u. 2016 – 2017

Nr. d/o

Numele, prenumele

Funcţia, titlul şi gradul ştiinţific

1.

Artiomov Laurenţia

Şef catedră, conferenţiar universitar, doctor

2.

Maleca Tudor

Conferenţiar universitar, doctor

3.

Purici Ion

Conferenţiar universitar, doctor

4.

Cobirman Galina

Lector universitar

5.

Cotic Antonina

Lector universitar

6.

Streţco Tatiana

Lector universitar

Laboratoarele catedrei

Spaţiul pentru activitatea ştiinţifică a catedrei include 6 laboratoare, o încăpere pentru prepararea reagenţilor, coloranţilor şi mediilor nutritive, încăpere depozit pentru păstrarea reagenţilor agresivi şi concentraţi. 

 • Laboratorul de chimie şi metode chimice de cercetare a mărfurilor
 • Depozitul pentru reagenţi chimici
 • Laboratorul de microbiologie
 • Boxa cu incintă sterilă
 • Laboratoarele de tehnologie a alimentaţiei publice
 • Încăperi tehnologice auxiliare
 • Laboratorul de cercetare a produselor vegetale
 • Laboratorul de cercetare a produselor de origine animalieră
 • Laboratorul de cercetare a mărfurilor

Laboratoarele sunt conectate la apeduct, canalizare, dotate cu mobilier adecvat. Încăperile pentru preparare reagenţilor şi mediilor de cultura, pentru depozitarea lor sunt dotate cu dulapuri. 

Cercetătorii dispun de o bază tehnico-materială la nivelul cerinţelor standardelor de calitate a produselor alimentare – spectrofotometru, fotocolorimetru, refractometru, pH-metru, autoclavă, termostat, polarimetru, boxă aseptică, etuve, cuptoare, microscoape, truse de reactivi pentru determinări titrimetrice, cromatografice şi microbiologice.

 Activitatea de cercetare a catedrei

Colaboratorii catedrei Merceologie, tehnologie şi expertiză a mărfurilor desfăşoară activitatea de investigaţie ştiinţifică în următoarele direcţii:

     1. Activitatea de cercetare ştiinţifică în cadrul:

 • Temei complexe a universităţii „Fundamentele teoretice şi metodologice ale revitalizării cooperaţiei  de consum din Moldova.
 • Proiectului ştiinţific instituţional, cod 11.817.08 „Fundamentarea modernizării comerţului şi cooperaţiei de consum din perspectiva implicaţiilor acestora asupra dezvoltării socio-economice durabile şi protecţiei consumatorului

     2. Activitatea de cercetare ştiinţifică a studenţilor coordonată de  lectorii catedrei în cadrul cercului ştiinţific studenţesc al catedrei;

     3. Participarea lectorilor şi studenţilor  la conferinţele şi simpozioanelor ştiinţifice organizate în UCCM şi în alte centre universitare şi ştiinţifice din Moldova şi de peste hotare.

   În cadrul temei complexe  a universităţii colaboratorii catedrei efectuează cercetări ştiinţifice la 5 subteme:

 • Studierea acțiunii substanţelor  antimicrobiene naturale asupra agenților bolilor criptogamice ale fructelor în perioada post recoltă (executor: L. Artiomov dr., conf. univ.);
 • Elaborarea caracteristicilor merceologice a unor specii de fructe și legume autohtone (executor: T. Maleca, conf. univ. dr.);
 • Surse chimice de poluare a alimentelor de origine vegetală (executori: I. Purici, conf. univ, dr.);
 • Studierea şi analiza proprietăţilor consumiste ale cremelor cosmetice și evaluarea indicilor calității lor ( executori: G. Cobirman, lect. univ.);
 • Studierea influenței diferitor procedee de tratare termică a fructelor și legumelor asupra conținutului de vitamina "C"  ( executori: T. Strețco,  lect. univ.);

     Catedra a publicat în sem. I. a.u. 2016-2017  în total 2 lucrări. 

Materiale/Teze ale comunicărilor la congrese, conferinţe (nationale/internaţionale)

1. Artiomov L. Studiul proprietăţilor antimicrobiene ale mierii de albine:Culegere de articole ale conferinţei ştiinţifice internaţionale consacrate aniversării XXY de la fondarea ASEM : 25 de ani de reformă economică în republica Moldova: prin inovare şi competitivitate. 23-24 septembrie 2016. tipogr. ASEM. Vol.1. ISBN.978-9975-837-6, pp.303-306.

2. I. Purici „Determinarea unor substanțe biologic active în diferite categorii de ceai comercializate în R. Moldova”, Culegere de articole selective ale Conferinței Internațională consacrată aniversării 25 a ASEM/. Tipografia ASEM, Chișinău, Vol. I, 2016, pp.306-308. ISBN 978-9975-75-837-6

Colaborare şi cooperare didactică şi ştiinţifică

    Colaborarea colectivului catedrei cu catedrele de profil ale altor instituţii de învăţământ superior şi de cercetări ştiinţifice  din ţară şi de peste hotare se desfăşoară în următoarele direcţii:

 1. Colaborarea didactică şi metodică – prin avizarea şi recenzarea reciprocă a programelor de instruire, a manualelor, notelor de curs, textelor de lecţii, îndrumarelor şi indicaţiilor metodice la disciplinele catedrei;
 2. Colaborarea ştiinţifică – prin participarea lectorilor şi studenţilor la diverse simpozioane şi conferinţe ştiinţifice naţionale şi internaţionale;
 3. Mobilitatea reciprocă a studenţilor şi lectorilor, stagierea şi alte forme de perfecţionare a  lectorilor la catedrele respective.

    O colaborare deosebită o constituie schimbul de experienţă în domeniul metodelor moderne de cercetare, predare şi evaluare a cunoştinţelor studenţilor, precum şi în schimbul de materiale metodice.

     Catedra „Merceologie, tehnologie şi expertiză a mărfurilor” până în prezent a stabilit relaţii şi a încheiat contracte de colaborare cu catedrele de profil similar ale instituţiilor de învăţământ superior din Moldova, ţările CSI, România şi anume cu:

 • Departamentul Ştiinţa Alimentelor, Ingineria Alimentelor şi Biotehnologii Aplicate a Facultăţii „Ştiinţă şi Inginerie a Alimentelor a Universităţii „Dunărea de Jos”, or. Galaţi, România
 • Laboratorul de Fiziologie Maturării Fructelor al Institutului de Genetică şi Fiziologia Plantelor al Academiei de Ştiinţe din Moldova
 • Catedra „Tehnologia şi Organizarea Alimentaţiei Publice" a Universităţii Tehnice din Moldova
 • Catedra „Merceologie, comerţ şi alimentaţie publică” a Academiei de Studii Economice din Moldova
 • Laboratorul de Metode fizico-chimice de cercetare şi analiză al Institutul de Chimie al AŞM
 • Catedra „Merceologie a mărfurilor nealimentare” a Universităţii Naţionale Comercial – Economice din Kiev
 • Catedra „Merceologie şi expertiză a produselor alimentare” a Universităţii Naţionale Comercial-Economice din Kiev
 • Catedra „Merceologie şi managementul calităţii” a ASE Bucureşti
 • Catedra „Merceologie a mărfurilor nealimentare” a Universităţii de Economie şi Comerţ din Poltava a cooperaţiei de consum din Ucraina
 • Catedra „Merceologie a mărfurilor nealimentare” a Universităţii Comercial - Economice a cooperaţiei de consum din Republica Populară Belarus (or. Gomel)
 • Catedra „Merceologie, consulting marfar şi audit” a Universităţii Cooperaţiei din Rusia (or. Mîtişce, mun. Moscova)
 • Catedra „Marketing” a Universităţii „George Bacovia” (or. Bacău, România)
 • Catedra „Merceologie şi expertiză a mărfurilor” a Universităţii de Stat Comercial - Economice din Rusia (or. Moscova)
 • Catedra „Merceologie şi expertiză mărfurilor” a Universităţii de Economie „G.V. Plehanov” din Rusia (or. Moscova).
 • Întreprinderea Cooperatistă PRODCOOP Chişinău

 Participarea la foruri ştiinţifice 

   Participări la foruri ştiinţifice organizate de instituţii de învăţământ universitar din ţară şi de peste hotare  este o direcţie de bază a colaborării catedrei cu alte catedre de profil, de propagare a realizărilor ştiinţifice ale colaboratorilor. În a.u. 2016-2017, membrii catedrei au participat la următoarele conferinţe naţionale şi internaţionale: 

 1. Conferinţa Ştiinţifică Internaţională consacrată aniversării XXY de la fondarea ASEM :  25 de ani de reformă economică în republica Moldova: prin inovare şi competitivitate. 23-24 septembrie 2016: L. Artiomov, I. Purici.
 

Orarul ghidării lucrului individual a studenților

oferit de corpul didactic al catedrei

Merceologie, tehnologie şi expertiză a mărfurilor”,

în semestrul II, a. u. 2016 – 2017 

 

Nr.

N. P. P., postul, titlul ştiinţific

DISCIPLINELE

Ziua

Ora

Sala

 1.

Maleca T. prof. univ., dr.

Merceologia comercială a mărfurilor alimentare, Merceologia produselor cerealiere și de cofetărie.

Marți

Miercuri

15.00-16.30

16.00-17.30

215/I

 2.

Purici I. 

dr. ,conf. univ.

Chimia organică, Chimia neorganică şi analitică, Chimia produselor alimentare, Biochimia generală, Controlul tehno-chimic şi organoleptic al produselor alimentare, Chimia fizică și coloidală

Luni

Joi

15.00-16.30

16.00-17.30

214/1

 3.

Artiomov L.

dr. ,conf. univ.

Microbiologia generală,  Bazele nutriţiei şi alimentaţiei, Protecţia muncii, Microbiologia, igiena şi sanitaria

Luni

Miercuri

15.00-16.30

16.00-17.30

214/1

 4.

Cobirman G.

Lect.  univ.

Tehnica şi tehnologia refrigerării, Standardizarea, metrologia și calimetria mărfurilor,  Merceologia produselor de uz casnic, Merceologia articolelor vestimentare, Merceologia articolelor de menire socio-culturală, Merceologia mărfurilor nealimentare.

 

Miercuri

Joi

 

15.00-16.30

16.00-17.30

214/I

    5.

StreţcoT.

Lect. univ.

Tehnologia produselor alimentare, Utilaj tehnologic, Introducere in specialitate. Bazele teoretice ale tehnologiei produselor alimentaţiei publice.

Luni

Miercuri

15.00-16.30

16.00-17.30

 

     214/1

 

    6.

Cotic A.

Lect. univ.

Tehnologia produselor de cofetărie, Organizarea deservirii în unităţile alimentaţiei publice, Organizarea producerii în unitățile alimentației publice

Miercuri

Joi 

15.00-16.30

16.00-17.30

 

     214/1

 

 

Tematica tezelor de licenţă pentru

specialitatea 541.1 „Tehnologia şi managementul alimentaţiei publice” 

a. u. 2016 – 2017

1. Proiectarea restaurantului unei pensiuni cu 80 locuri în Republica Moldova

2. Proiectul unui restaurant cu 70 de locuri și bar de vinuri cu 24 locuri pe teritoriului unui camping

3. Proiectul unei cafenele pentru copii Scufia Rosie cu 60 locuri

4. Proiectarea unui restaurant specializat în organizarea meselor festive, cu capacitatea sălii de 200 de locuri în orașul Chişinău.

5. Proiectul unui restaurant cu bucătărie moldovenească cu 90 locuri în or.

6. Proiectarea unui restaurant cu 75 de locuri la gara feroviară din municipiul Chişinău.

7. Proiectul unei unități specializate în bucătăria italiană cu 60 locuri, în orașul Chişinău.

8. Proiectul restaurantului hotelului «Casa părintească» cu capacitatea de 50 locuri în mun. Chişinău (sat. Danceni).

9. Proiectarea restaurantului clasic cu 120 de locuri, dotată cu cocktail bar cu 30 locuri în mun. Chişinău.

10. Proiectarea unei cafenele-cofetării pentru copii cu capacitatea de 50 locuri în mun. Chişinău.

11. Proiectarea unei cafenele specializate in produse de patiserie - cofetărie cu 50 locuri în oraşul Chişinău.

12. Proiectarea restaurantului cu specific italian cu 50 locuri și bar de 10 locuri în oraşul Chişinău.

13. Proiectarea unei unități de catering comercial destinate pieței restrictive în Republica Moldova.

14. Proiectul cantinei unei tabere de odihnă pentru 250 copii

15. Proiectul unui restaurant cu bucătărie moldovenească cu 60 de locuri și bar cu 30 locuri

16. Proiectul cantinei unui sanatoriu cu 120 locuri

17. Proiectul cafenelei Bistro cu 80 locuri

18. Proiectarea unui restaurant cu 100 locuri în orașul Chișinău

19. Proiectarea unei cafenele „Prietenia” cu 60 de locuri și bar 20 de locuri în orașul Chișinău.

20. Proiectarea unui restaurant cu bucătărie macedoniană cu 80 de locuri în orașul Chişinău

21. Proiectul unui restaurant specializat în bucate din carne cu 50 locuri în or.

22. Proiectul unei cafenele pentru tineret cu 75 locuri în or.

23. Proiectul unei cafenele pentru copii cu 85 locuri în or.

24. Proiectarea unei cafenele moderne Familia fericită cu capacitatea de 90 locuri în mun. Chişinău

25. Reorganizarea și optimizarea producerii în restaurantul «Sănătatea» din. or. Chișinău

26. Optimizarea producerii și deservirii în restaurantul european «Casa vinului»

27. Proiectarea cantinei în cadrul instituției de învățământ școlar cu capacitatea de 150 locuri în mun. Chişinău

28. Proiectarea restaurantului clasic cu 120 locuri, dotată cu cocktail bar cu 30 locuri în mun. Chişinău

29. Proiectarea restaurantului cu specific pescăresc cu capacitatea de 60 locuri în mun. Chişinău.

30. Proiectul unei cantine cu acces liber Muncitorul cu 100 locuri.

Tematica tezelor de master
specialitatea 541.1 „Tehnologia şi managementul alimentaţiei publice”
a.u. 2016 – 2017
 

1. Studierea calității merelor in timpul păstrării și utilizări noi in gastronomie.

2. Studiul particularităților tehnologiilor de obținere a sosurilor alimentare cu scopul elaborării documentației tehnice.

3. Cercetări privind fabricarea unor produse cu șrot de nuci Juglans regia L.

4. Albirea şrotului de nuci Juglans regia L şi obţinerea biscuiţilor „Macarons”.

5. Organizarea și optimizarea activităţii de producere şi servire în cantinele din cadrul instituțiilor de învățământ preșcolar din or. Chișinău.

6. Organizarea și optimizarea activităţii de producere şi servire în cadrul rețelei de restaurante „Andys Pizza” din mun. Chişinău.

7. Orientări moderne în nutriţie privind utilizarea alimentelor funcţionale.

8. Organizarea și optimizarea activităţii de producere şi servire la cafeneua Foișor din or. Chișinău. 

  Subiectele pentru examenul de licenţă pentru specialitatea 369.1 "Merceologie și comerț" a.s. 2016-2017

Tematica tezelor de licenţă

pentru specialitatea 369.1 Merceologie şi comerţ,

studii cu frecvenţă la zi şi cu frecvenţă redusă, a. u. 2016-2017 

 

1. Estimarea proprietăţilor de consum, elaborarea caracteristicilor merceologice și organizarea comercializării noilor varietăţi de pâine, pe piaţa de consum a oraşului (raionului).

2. Studierea sortimentului, elaborarea caracteristicilor merceologice și organizarea comercializării biscuiţilor de producere autohtonă, pe piaţa de consum a oraşului (raionului).

3. Studierea sortimentului, elaborarea caracteristicilor merceologice și organizarea comercializării soiurilor de morcov de producere autohtonă, pe piaţa de consum a oraşului (raionului Leova).

4. Studierea sortimentului, elaborarea proprietăţilor merceologice și organizarea comercializării soiurilor tardive de pere, pe piaţa de consum a oraşului (raionului).

5. Studierea comparativă, aprecierea calităţii și organizarea comercializării vinurilor albe seci, fabricate de către diferiţi producători autohtoni și comercializate în vrac, pe piaţa de consum a oraşului (raionului).

6. Analiza sortimentului, aprecierea calităţii și organizarea comercializării varietăţilor de margarină, pe piaţa de consum a oraşului (raionului).

7. Analiza sortimentului, estimarea comparativă a calităţii și organizarea comercializării smântânii fermentate, fabricată de către diferiţi producători, pe piaţa de consum a oraşului (raionului).

8. Studierea comparativă a proprietăţilor de consum şi elaborarea caracteristicilor merceologice ale brânzei de oaie şi brânzei de capră autohtone, comercializate pe piaţa de consum a oraşului (raionului).

9. Analiza sortimentului şi estimarea comparativă a proprietăţilor de consum şi calităţii mezelurilor fierte, fabricate de către diferiţi producători autohtoni şi comercializate şi comercializate pe piaţa de consum a oraşului (raionului).

10. Analiza sortimentului şi aprecierea calităţii scrumbiei sărate, comercializate pe piaţa de consum a oraşului (raionului).

11. Analiza merceologică a sortimentului, evaluarea indicilor calităţii și organizarea comercializării televizoarelor, pe piaţa de consum a oraşului (raionului).

12. Analiza merceologică a sortimentului, evaluarea indicilor calității și organizarea comercializării cosmeticii decorative, pe piața orașului (raionului).

13. Analiza merceologică a sortimentului și evaluarea indicilor calității și organizarea comercializării articolelor decorative din sticlă, pe piața orașului (raionului).

14. Analiza merceologică a sortimentului şi evaluarea indicilor calităţii ţesăturilor de lână şi tip lână, comercializate pe piaţa de consum a oraşului (raionului).

15. Analiza merceologică a sortimentului şi evaluarea indicilor calităţii detergenţilor, comercializaţi pe piaţa de consum a oraşului (raionului).

16. Analiza merceologică a sortimentului şi evaluarea indicilor calităţii home-sinema, comercializate pe piaţa de consum a oraşului (raionului).

17. Caracteristica sortimentului, estimarea calității articolelor din mase plastice utilizate în construcții comercializate pe piaţa de consum a oraşului (raionului).

18. Analiza gamei sortimentaleși estimarea calității ambalajelor din sticlă în baza datelor Glass Container Company.

19. Caracteristica sortimentului și estimarea proprietăților consumiste a veselei metalice comercializată pe piaţa de consum a oraşului (raionului). 

Subiectele examenului de licenţă pentru specialitatea 541.1 "Tehnologia produselor alimentație publice. a. s. 2016-2017

Plan de studii la specialitatea 541.1 Tehnologia și managementul alimentației publice 

Plan de studii la specialitatea 369.1 Merceologie și comerț

CURRICULUM unităţilor de curs: Merceologie şi comerţ

Concurs Culinar

--------------------------------------------------------------------------------

Studenţii grupei 3TMAP-1611 la fabrica de producere a mezelurilor Salamer-Com

La 2 martie 2017 Dl Ion Purici, conf. univ., dr., dirigintele grupei 3TMAP-1611a organizat o excursie pentru studenţi la fabrica de producere a mezelurilor şi produselor din carne Salamer.com din satul Mereni, r-nul Anenii Noi. Salamer.com este una din cele mai moderne şi performante fabrici de producere a mezelurilor şi produselor din carne din Moldova. Fabrica are o suprafaţă 3500 m2, este dotata cu echipament performant, conform cerințelor standardelor internaționale. Studenţii au făcut cunoştinţă cu procesul tehnologic, utilajul şi produsele de la fabrică. Managementul companiei duce o strategie bine definită privind controlul trasabilității, calității si termenului de valabilitate a produselor.