jtemplate.ru - free extensions for joomla
 •                        

Catedra Contabilitate şi audit


Căpăţînă Sofia,

 dr., conf. univ. şeful catedrei  

Tel. (+373 022) 815-635,

e-mail:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Biroul 404/2 
Despre noi


Catedra ”Contabilitate şi audit” şi-a început activitatea în anul 1993, odată cu fondarea UCCM. Pe parcursul a 19 ani catedra a fost condusă de prof. univ., dr. hab. T. Tuhari, personalitate notorie în domeniul contabilităţii din Republica Moldova. În luna septembrie 2012 conducerea catedrei a fost preluată de discipolul acestuia conf. univ., dr. I. Maleca.

Actualmente postul de șef de catedră este suplinit de conf. univ., dr. S.Căpățînă.

În cei 20 de ani de existenţă specialitatea „Contabilitate” s-a bucurat de o mare popularitate. Acest succes se datorează, în primul rând, prestigiului profesiei şi rolului contabilului în societate, precum şi pregătirii de performanţă a specialiştilor.

Colectivul catedrei ”Contabilitate şi audit” gestionează cu profesionalism şi exigenţă disciplinele de studiu ce se regăsesc în profesia contabilă, percepută în toată complexitatea ei. În acest context, obiectivul principal pe care tinde să-l atingă catedra constă în transmiterea de cunoştinţe teoretice utile şi formarea deprinderilor practice adecvate, astfel încât viitorii absolvenţi să fie competitivi cerinţelor actuale ale pieţii muncii în domeniul contabilităţii.

 

Universitatea Cooperatist - Comercială din Moldova oferă studii necesare pentru activitatea profesionala în domeniul financiar-contabil, în calitate de contabil, contabil-şef adjunct, şef de secţie sau departament.  

Domeniul de formare profesională 361 Contabilitate are drept scop pregătirea specialiştilor competenţi, capabili să realizeze activităţi contabile, control de gestiune, de audit şi de analiză a activităţii economico-financiare.  

Competenţele obţinute la specialitatea Contabilitate, demonstrează cunoştinţe şi comprehensiune în următoarele domenii: contabilitate – organizarea contabilităţii în entitatea economică; audit intern – desfăşurarea în echipă şi a activităţii de audit intern; finanţe – contabilitatea resurselor financiare; sisteme informaţionale – dezvoltarea, contabilităţii în baza utilizării sistemelor informaţionale modern; tehnologii informaţionale şi de comunicare – cunoaşterea şi utilizarea tehnologiilor informaţionale şi de comunicaţie în domeniul afacerilor şi contabilităţii; politici de contabilitate – elaborarea politicilor de contabilitate în scopul obţinerii unor rezultate mai performante; inovaţii în contabilitate – aplicarea standardelor internaţionale de raportare financiară în unităţile economice.  

Absolvenţii ciclului I (studii superioare de licenţă), îşi pot aprofunda cunoştinţele continuând studiile la ciclul II (studii superioare de masterat), la specializările oferite de universitate. 

Competenţele obţinute le vor oferi posibilităţi de a îndeplini funcţii de conducere: contabil-şef, contabil şef-adjunct în entităţi şi organizaţii de stat şi private, contabil superior, contabil-revizor în orice entitate economică etc. 

Istoria şi teoria cooperaţiei de consum 

Se studiază etapele principale de dezvoltare a cooperaţiei de consum în ţinutul nostru, trăsăturile ei specifice şi evidenţierea formelor de activitate din trecut ce pot fi de real folos actualmente. Cursul ajută absolventul să se adapteze cu uşurinţă la realitatea vieţii, să-şi apere propriile interese socio-economice. Principiile cooperatiste percepute de către tineretul studios vor contribui la implementarea lor în practică, la stabilirea unor relaţii de piaţă cu caracter umanistic, la protecţia mişcării cooperatiste. 

Teoria economică I

(microeconomie) 

Cursul oferă un ansamblu de teorii, concepte, principii, cu ajutorul cărora poate fi înţeleasă şi explicată adecvat realitatea economică. Microeconomia urmăreşte cunoaşterea principiilor de comportament al agenţilor economici (producători şi consumatori), înţelegerea proceselor fundamentale care au loc la nivel microeconomic, precum şi formarea unor abilităţi de aplicare practică a cunoştinţelor acumulate. Domeniile principale sunt: deciziile întreprinzătorilor pentru optimizarea producţiei, alegerile raţionale ale consumatorilor, funcţionarea diferitelor tipuri de pieţe şi formarea preţurilor etc. 

Teoria economică II

(macroeconomie)

Cursul are drept obiectiv general formarea gândirii economice contemporane, studiază mărimile globale dintr-o economie, numite agregate, interdependenţele dintre diferite variabile globale ale economiei şi sistemul economic în totalitatea sa, principiile funcţionării economiei naţionale ca un tot unitar. Cele mai importante categorii studiate sunt: nivelul general al preţurilor, oferta şi cererea agregată, venitul naţional, ocuparea şi şomajul, inflaţia şi masa monetară, deficitul bugetar şi datoria publică, balanţa de plăţi externe, tendinţele dominante în dezvoltarea economiei

Economia cooperaţiei de consum

Scopul cursului este de a forma la studenţi competenţele necesare pentru a evalua, a justifica şi a face concluziile necesare privind realizările economice ale întreprinderilor din diverse ramuri de activitate economică, în special a celor din sferele de activitate în sistemul cooperatist – comerţ, producere, alimentaţie publică, achiziţii etc. Cursul include studiul privind întreprinderea ca element-cheie al dezvoltării economice a societăţii, aprecierea rezultatelor concrete ale activităţii sale economice şi coraportul lor cu resursele antrenate, efectele sociale şi economice obţinute, investiţiile necesare pentru dezvoltare ulterioară. 

Economia întreprinderii

Cursul se axează pe studierea teoriei şi practicii activităţii economice în strânsă legătură cu exigenţele fundamentării şi luării deciziilor în vederea funcţionării eficiente a întreprinderii. El include studiul formelor organizatorice, funcţiilor, problemelor acumulării şi utilizări eficiente a resurselor în scopul desfăşurării activităţii economice a întreprinderii cu un rezultat economic maxim.

Integrare economică europeană

Cursul abordează organizarea şi activitatea economică în cadrul Comunităţii Europene, dezvoltarea şi aprecierea relaţiilor economice şi instituţional economice, analiza instrumentelor de politică economică europeană, crearea imaginii favorabile a Republicii Moldova în procesul integrării europene.

Management

Cursul abordează conceptul de management şi locul acestuia în sistemul ştiinţelor economice, evoluţia practicii şi gândirii manageriale în condiţii concurenţiale, procesul managerial fiind reflectat prin funcţiile sale de bază, metodele şi tehnicile de conducere, principiile de organizare a personalului, formarea echipelor de muncă şi crearea condiţiilor favorabile pentru activitate. Scopul este de a antrena studentul în lumea administrării eficiente a oricărei activităţi şi vieţii personale.

Managementul resurselor umane

Cursul abordează strategii şi politici în domeniul resurselor umane, problematica managementului personalului în condiţiile economiei de piaţă, analiza şi proiectarea posturilor, studiul metodelor de recrutare, selecţie, promovare, orientare şi instruire a personalului, evaluarea performanţelor resurselor umane, managementul carierei şi al recompenselor; comunicarea, actul decizional, stilurile de management, soluţionarea conflictelor în procesul derulării activităţilor de management a resurselor umane.

Matematici aplicate în economie

Spaţiul n-dimensional. Funcţii de mai multe variabile. Limite. Continuitate. Derivate parţiale. Diferenţiale. Extreme locale şi globale. Extreme condiţionate. Integrale multiple. Programare liniară. Metoda simplex. Dualitate. Programe de transport. Noţiune de programare neliniară. Sisteme economice închise şi deschise. Modelul matematic al balanţe-lor. Ecuaţii de echilibru. Coeficienţi tehnici de producţie. Preţuri. Spaţiul bunurilor. Funcţii de utilitate. Relaţii producător-consumator. Coeficienţi de elasticitate.

Teoria probabilităţilor şi statistica matematică

Experimente. Evenimente. Probabilitatea ca măsură a posibilităţii de măsură a posibilităţii de producerea evenimentu-lui. Proprietăţile probabilităţii. Probabilităţi condiţionale. Independenţă. Formu-lele: probabilităţi totale, Bayes, Bernoulli, Moivre-Lapalace. Variabile aleatoare discrete şi continue. Funcţia de repartiţie. Densitatea de repartiţie. Caracteristice numerice: momente, valoarea medie, dispersia. Variabile aleatoare bidimensionale. Moment, coeficient de corelaţie. Populaţie statistică, selecţie. Caracteristicile selecţiei: media, dispersia. Distribuţii teoretice şi experimentale. Ajustare lini-ară. Interval de încredere. Noţiuni din teoria estimării, verificarea ipotezelor statistice.

Statistica

Obiectul de studiu şi metodele statistice. Observarea statistică. Prelucrarea datelor. Serii numerice. Tabele statistice. Forme de reprezentare grafică a informaţiilor. Indicator statistic. Mărimi absolute şi relative. Media aritmetică, geometrică, armonică, pătratică şi cronologică. Mărimi medii de poziţie. Indicatorii simpli şi sintetici ai variaţiei. Selecţia statistică. Serii cronologice. Indicii statistici. Clasificări şi grupări economice. Statistica populaţiei, ocupării şi a şomajului. Statistica avuţiei naţionale. Analiza venitului şi a consumului populaţiei. Statistica rezultatelor macro-economice. Analiza eficienţei social-economice.

Sisteme electronice de calcul economic

Studierea disciplinei este predestinată pentru a face cunoştinţă şi a însuşi bazele generale de funcţionare a sistemelor de calcul economic şi reţelelor informatice, de prezentare şi manipulare a informaţiei ca date în interiorul calculatorului, a sistemelor şi mediilor de operare, redactoarelor de texte, limbajelor de programare moderne şi tabelelor electronice de calcul.

Baze de date şi sisteme expert

Disciplina are drept scop primordial însuşirea cunoştinţelor teoretice şi obţinerea deprinderilor practice de aplicare în soluţionarea problemelor informative economice a sistemelor de gestiune a bazelor de date (S.G.B.D.). De asemenea se studiază aspectele teoretic şi practic ale sistemelor expert (S.E.) şi bazelor de cunoştinţe, aplicarea lor în soluţionarea problemelor informaţionale de gestiune economică. 

Bazele sistemelor informatice economice 

Cursul “Bazele sistemelor informatice economice” (B.S.Ic.E.) - este predestinat pentru a asocia studenţii cu tezele teoretice de bază şi a le cultiva deprinderi practice, care se referă la lucrări ce precedă prelucrarea datelor nemijlocit la calculator. 

Conţinutul şi succesiunea studiilor contribuie la crearea unui concept şi culturi informatice generale privind posibilităţile cunoaşterii şi manipulării libere cu categoriile şi noţiunile principale din domeniul elaborării şi funcţionării S.Ic.E.

Produse SOFT specializate

După conţinut disciplina este divizată în două compartimente, primul din ele referindu-se la bazele sistemelor informatice şi exemple de funcţionare a lor în domeniul viitoarei activităţi profesionale. 

Atenţie deosebită se acordă produselor programate standardizate sub formă de pachete programate aplicative specifice pentru domeniul profesional.

Finanţe

Principalele aspecte propuse pentru studiu permit de a acumula cunoştinţe privind noţiunea de finanţe publice, sec-torul şi economia publică; formele de manifestare a relaţiilor dintre stat şi agenţii economici; planificarea financiară şi esenţa pârghiilor economico-financiare de gestiune la nivelul macroeconomic. Studiul noţiunilor privind funcţionarea sistemului financiar, examinarea metodelor de utilizare a resurse-lor financiare la nivelul macro-şi microeconomic.

Concomitent, o atenţie deosebită se atrage întrebărilor ce ţin de însuşi-rea prevederilor bazei legislative aferente finanţelor publice; clasificării veniturilor şi cheltuielilor sectorului public; formării deprinderilor privind ordinea planificării principalelor categorii de venituri şi cheltuieli ale sec-torului public. Nu sunt trecute cu vederea problemele referitor la împrumutul de stat şi datoria publică. 

Moneda şi credit 

Cursul prevede studiul conceptului de monedă şi bani, funcţiile, rolul, clasificarea, valoarea şi puterea de cumpărare, emisiunea şi punerea în circulaţie a monedei, etalonul, sistemul şi masa monetară, indicatorii şi agregatele monetare, convertibilitatea monedei, piaţa monetară, teorii monetare, inflaţia, politica monetară. Se vor studia creditul şi mecanismul de creditare, procesul de creditare, încheierea contractului, cât şi teoriile aferente dobânzii şi nivelul stabilirii acesteia.

Ştiinţe filozofice şi sociologice

Filozofia contribuie la obţinerea de cunoştinţe despre lumea înconjurătoare şi despre sine însuşi. Studierea sociologiei v-a permite studenţilor să aplice metodele analizei sociologice, să elaboreze structuri de management, de alegere, repartizare a resurselor umane, să elaboreze strategii de concurenţă pentru firme şi orientarea lor pe piaţă, să studieze preferinţele consumatorilor, eficacitatea reclamei. 

Bazele statului şi dreptului

Conţinutul cursului cuprinde: Obiective generale ale disciplinei şi principalele noţiuni despre stat, drept, normă juridică, izvoarele dreptului , sistemul de drept, raportul juridic, răspunderea juridică.

Civilizaţia europeană

Cursul studiază principalele prevederi ale Tratatelor Europene, istoria creării şi structura instituţională a U.E, valori şi simboluri europene. Extinderea U.E.. Integrarea culturii ţărilor central şi est-europene în cultura europeană. Cultura românească vis`a-vis cultura europeană.

Etica profesională

Etica profesională se ocupă de elaborarea normelor de comportament civilizat în diferite sfere de activitate profesională (drept, management, comerţ etc.). Orice activitate profesională dictează necesitatea cunoaşterii principiilor, normelor morale care stau la baza comportamentului uman.

Culturologia

Valorile culturii universale din cele mai vechi timpuri până în epoca contemporană, cultura românească ca parte componentă a culturii universale, dialectica proceselor culturale şi importanţa lor socială, credinţele şi ideile religioase, realizările ştiinţifice, sub aspecte ale prezentului curs.

Elemente de cultură universală şi naţională

Cursul presupune familiarizarea studentului cu valorile culturii naţionale şi universale din cele mai vechi timpuri până în epoca contemporană, cu evoluţia credinţelor religioase, cu realizările filozofice, ştiinţifice, cu dezvoltarea moralei şi culturii artistice, influenţa lor asupra dialecticii proceselor culturale, universale şi naţionale, cu includerea studentului în procesul de creare a valorilor.

Drept economic

Cursul tratează principalele caracteristici şi elemente de fondare a agenţilor economici, efectele juridice ale faptelor şi actelor de comerţ, regimul juridic al obligaţiilor ce izvorăsc din raporturile juridice economice, regimul juridic al investiţiilor în Republica Moldova.

Drept comercial

Cursul tratează noţiunea şi instituţiile juridice de reglementare a procesului de constituire şi lichidare a agenţilor comerciali. Specificul fondării şi activităţii întreprinderilor cu statut special, noţiunea caracterele juridice şi conţinutul contractelor comerciale.

Bazele teoretice ale merceologiei

Obiectul, conţinutul şi obiectivele merceologiei; clasificarea şi noţiunea de sortiment al mărfurilor; compoziţia chimică şi proprietăţile fizice ale mărfurilor. Proprietăţile consumiste şi valoarea consumistă a mărfurilor. Noţiune de calitate, factorii formării şi menţinerii calităţii mărfurilor; indicii, metodele verificării şi aprecierii calităţii, bazele microbiologiei, calimetriei, standardizării, metrologiei şi certificării mărfurilor. Regulile marcării, transportării, metodele de conservare şi bazele păstrării mărfurilor.

Merceologia comercială a produselor alimentare

Semnificaţia şi locul pe piaţa de consum a mărfurilor alimentare. Starea şi perspectivele dezvoltării producerii, consumului şi comercializării mărfurilor alimentare în R.M. Normele raţionale de consum. Producătorii şi furnizorii principali. Clasificarea generală. Caracteristica materiei prime, tehnologia producerii şi obţinerii, clasificarea şi caracteristica sortimentului, proprietăţile consumiste şi factorii ce le determină, ambalarea, marcarea, transportarea şi păstrarea diferitor grupe şi tipuri de mărfuri alimentare. Procesele ce au loc în mărfurile alimentare pe parcursul păstrării, defectele posibile. 

Indicii şi cerinţele faţă de calitate, metodele determinării şi particularităţile evaluării indicilor de calitate, particularităţile comerciale şi ale consumului mărfurilor alimentare.

Merceologia comercială a mărfurilor nealimentare

Semnificaţia şi locul mărfurilor nealimentare pe piaţa de consum şi în viaţa consumatorilor. Starea actuală şi perspectivele dezvoltării producerii, consumului şi comercializării în R.M. Normativele raţionale ale asigurării populaţiei. Producătorii şi furnizorii principali. Clasificarea generală. Caracteristica factorilor formării (materia primă, tehnologia producerii sau confecţionării, ambalajul) calităţii şi sortimentului, factorilor menţinerii (condiţiile şi termenii transportării, păstrării, comercializării) calităţii diferi-tor grupe şi tipuri de mărfuri nealimentare. Modificările în mărfurile nealimentare pe parcursul păstrării şi utilizării, defectele posibile. Clasificarea şi caracteristica sortimentului comercial, proprietăţile consumiste şi factorii ce le determină, modalităţi de ambalare şi marcare a diferitor tipuri de mărfuri nealimentare. 

Indicii şi cerinţele de calitate, metodele determinării şi particularităţile evaluării indicilor de calitate pentru fiecare grupă marfară, particularităţile comercializării, îngrijirii şi ale consumului (utili-zării, exploatării).

Organizarea şi tehnica comerţului

Cursul permite studenţilor de a studia şi cunoaşte cadrul legal-instituţional al comerţului interior, modelele organizaţionale şi structurile funcţionale ale comerţului, organizarea comerţului en-gros şi en-detail, asigurarea transportării şi utilizării ambalajului în procesele tehnologico-comerciale şi de distribuţie, organizarea procesului de comercializare şi de deservire comercială a cumpărătorilor.

Activitatea comercială

În urma studierii cursului studenţii îşi formează: baza teoretică, metodologică în domeniul tehnicilor comercial-economice moderne; aptitudini de a derula efectiv operaţiunile comerciale; de a se adapta rapid la dinamica mediului ambiant şi a fi competitivi; de a surprinde şi a orienta sinergia unităţilor economice spre efectuarea unor activităţi comerciale profitabile de calitate solicitată concomitent de parteneri şi consumatori.

Marketing

Cursul este axat pe cunoaşterea şi definirea conceptelor de bază ale marketingului, identificarea, descrierea şi interpretarea conţinutului mediului de marketing, comportamentului consumatorului, politicilor de produs, preţ, promovare şi plasament. 

Studenţii se vor familiariza cu cercetarea pieţei tehnicii de marketing, previzionarea cererii consumatorilor prin metode de previziune pe termen lung, mediu şi scurt; programarea activităţii de marketing la întreprinderi şi estimarea eficienţei variantelor mixului de marketing la întreprinderi. 

Marketing în cooperaţia de consum

Obiectivul disciplinei constă în evidenţierea particularităţilor de utilizare a marketingului în cooperaţia de consum: analiza particularităţilor pieţei de consum; analiza particularităţilor utilizării instrumentelor de marketing – politica de produs, politica de preţ, politica de promovare, politica de plasament; a procesului de planificare a activităţilor de marketing în cadrul cooperaţiei de consum.

Psihologia afacerilor

În rezultatul studierii cursului studenţii trebuie să cunoască: conţinutul, scopul şi sarcinile psihologiei afacerilor, procesele psihice şi influenţa acestora asupra desfăşurării unei afaceri, bazele psihologice ale relaţiilor reciproce dintre oamenii de afaceri, relaţiile interpersonale în afaceri. Totodată, studentul îşi formează aptitudinile şi deprinderile psihologice pentru a activa în sfera afacerilor.

Limba engleză de afaceri

Cursul se axează în special pe studierea terminologiei de specialitate şi expresiilor cel mai des întrebuinţate pentru menţinerea unui dialog, pentru desfăşurarea negocierilor cît şi studierea textelor ce ţin strict de specialitate. 

La finele cursului studenţii vor fi capabili să vorbească fluent folosind expresiile şi termenii studiaţi pe parcursul semestrului. Cursul reflectă lexicul de afaceri. 

Textele sunt selectate din diferite surse originale, ceea ce garantează modernitatea şi naturaleţea limbii folosite. 

Limba franceză de afaceri

Cursul vizează formarea şi dezvoltarea competenţelor de comunicare (orală şi scrisă) şi a celor comportamentale în scopuri profesionale (prezentări, dezbateri, negocieri, schimb de informaţie în afaceri). Conţinutul cursului este axat pe acumularea vocabularului de specialitate, pe studierea şi practicarea unor structuri legate de organizarea mesajului în baza subiectelor: economia de piaţă, întreprinderea şi ambientul ei, corespondenţa comercială, contractul, documente în relaţiile de serviciu, tehnici şi instrumente de plată etc. 

Limba germană de afaceri

Cursul propune studenţilor un spectru larg de teme la specialitatea dată. Studenţii vor fi familiarizaţi cu termenii de bază folosiţi în limbajul de afaceri. Obiectivul programei constă în consolidarea şi dezvoltarea competenţei de comunicare în limba germană prin intermediul asimilării temelor.

Este o etapă de însuşire a termenilor economici, în audierea şi perceperea textelor originale cu conţinut economic. 

În procesul de studiu ei se vor face cunoscuţi cu texte, expresii şi noţiuni din domeniul economiei, vor învăţa să alcătuiască contracte în limba germană, utilizând termeni şi expresii corespunzătoare.

Limba engleză II

Cursul respectiv este fundamentat pe câteva obiective referenţiale: de a familiariza studenţii cu termenii de bază din lexicul englez, de a oferi posibilitate studenţilor să-şi consolideze şi să-şi dezvolte competenţele de comunicare în limba engleză prin însuşirea structurilor gramaticale şi a lexicului nou pentru a putea citi, înţelege, traduce corect şi de a forma aptitudini necesare pentru întreţinerea unei conversaţii libere în limba engleză.

Limba franceză II

Cursul prevede iniţierea în cunoaşterea limbii franceze ca limbă străină secundă. În cadrul acestui curs studenţii vor asimila noţiunile de bază ale compartimentelor limbii (fonetică, morfologie, sintaxă, vocabular) şi un volum suficient de unităţi lexicale care, îmbinate eficient cu materialul gramatical, vor duce la însuşirea tehnicii de citire, la înţelegerea celor citite şi la formarea deprinderilor de exprimare scrisă şi orală coerentă.

Limba germană II

Cursul este elaborat pentru studenţii universitari de la toate specialităţile, conţinând reguli de citire, un set vast de exerciţii fonetice şi teme gramaticale fundamentale: verbul, substantivul, adjectivul etc., precum şi lexicul pentru însuşirea activă a vorbirii monologate şi dialogate. 

Studierea acestui curs contribuie la dezvoltarea competenţei şi a performanţei de comunicare, astfel încât studentul să posede abilităţi de exprimare şi reprezentări culturale pertinente care îi vor permite să înţeleagă şi să se facă înţeles în diferite situaţii de comunicare în limba germană.

Bazele comunicării

Cursul are drept obiectiv studierea unor probleme ce ţin de comunicare în general, relevându-se mecanismul şi locul pe care-i ocupă comunicarea în procesul cunoaşterii umane. Fenomenul comunicării va fi abordat din diverse perspective: lingvistic, sociologic, semiotic, psihologic, pragmatic etc., cu scopul de a dezvălui un set de concepte, curente şi teorii fundamentale, care vor facilita înţelegerea comunicării ca fenomen global. 

De asemenea vor fi discutate şi explicitate principalele tipuri, metode, modele şi tehnici de comunicare modernă.

Tehnici de comunicare

Cursul are drept scop relevarea diversităţii relaţiilor de comunicare, care pot fi înţelese ca transfer de informaţii, transfer de semnificaţie, intenţie de influenţare, împărtăşire în comun a unor idei , opinii, reprezentări şi puncte de vedere, tranzacţie între locutori sau “contract” între “instanţa de enunţare” şi “instanţa de receptare” etc. Toate acestea vădesc caracterul pluridimensional, multiparadigmatic şi integrator al comunicării.

Psihologia comunicării

Cursul are menirea să scoată în relief factorii principali, care influenţează psihicul şi comportamentul interlocutorilor, predispunându-i la îndeplinirea voinţei emiţătorului. Cunoaşterea particularităţilor individuale şi a stării de spirit, inerentă celor implicaţi în relaţiile de afaceri, reprezintă cheia succeselor într-o afacere. 

Explicitarea şi însuşirea noului ce ţine de psihologia comunicării va duce neapărat la soluţionarea eficientă a problemelor de afaceri.

Limba română

Studierea disciplinei are drept obiectiv de referinţă atât cultivarea la studenţi a capacităţilor de vorbire şi descriere corectă, coerentă în limba română (prin valorificarea tuturor compartimentelor limbii: lexical, morfologic, sintactic, ortografic, ortoepic), cât şi a unor deprinderi de comunicare eficientă, indispensabile fiecărui om cult, pentru a reda într-un mod corect şi original propriile idei, judecăţi şi opinii.

Corespondenţa de afaceri

Scopul disciplinei Corespondenţa de afaceri este de a le oferi viitorilor profesionişti în domeniul economiei de piaţă un instrument de lucru util în activitatea practică de zi cu zi. Disciplina în cauză are ca obiectiv principal formarea unor competenţe de comunicare scrisă, accentul fiind pus pe asimilarea tehnicii de redactare a documentelor specifice şi comerciale într-un stil simplu, clar şi concis, folosind terminologia proprie activităţii comerciale.

Bazele contabilităţii

Obiectivul disciplinei constă în studierea metodologiei şi principiilor modelului contabil, a proceselor şi funcţiilor acestuia. O atenţie deosebită se acordă studierii faptelor economice, efectuării analizei prin înregistrarea în conturi, gruparea, sistematizarea şi calculul operaţiilor în aceste conturi. Prin intermediul sintezei se pot determina informaţii necesare de eficientizare a gestiunii unităţilor patrimoniale. La această disciplină se examinează modul de perfectare a documentelor primare şi centralizatoare, a registrelor contabile; se studiază funcţiile şi etapele inventarierii, determinarea şi calculaţia costurilor de producţie.

Standardele contabilităţii

Standardele naţionale de contabilitate reprezintă actele normative de bază, care determină regulile de ţinere a contabilităţii şi prezentării rapoartelor financiare. SNC sunt elaborate în baza standardelor internaţionale de contabilitate. La 1 ianuarie 2005 sunt elaborate şi puse în aplicare 28 standarde şi 12 comentarii la standarde. 

Disciplina permite acumularea cunoştinţelor de către studenţi privind cerinţele SNC şi Comentariilor la SNC în baza studierii exemplelor concrete privind aplicarea prevederilor acestora. Cunoaşterea regulilor impuse de cerinţele SNC vor asigura o reflectare corectă a operaţiilor economice în contabilitate de viitori specialişti.

Tehnologii informaţionale

Cursul “Tehnologii informaţionale” prevede studierea particularităţilor de ţinere evidenţei contabile automatizat. 

Scopul predării disciplinei este de a familiariza studenţii cu modul de organizare şi ţinere a evidenţei contabile în baza formei de contabilitate automatizată. Aceasta permite de a ajusta contabilitatea la cerinţele actuale impuse de economia de piaţă, de a însuşi contabilitatea ca o tehnologie informaţională aparte de reflectare şi grupare a operaţiunilor economico-financiare într-o anumită consecutivitate, de prelucrare şi păstrare a datelor şi de schimb de date la distanţă. De a fundamenta şi de a extinde cunoştinţele studenţilor în ţinerea evidenţei contabile la întreprinderi cu utilizarea bazelor de date şi a programelor specializate. De a învăţa studenţii de sinestătător să implementeze programele specializate în funcţie de specificul activităţii întreprinderilor.

Contabilitatea financiară (I)

În cadrul cursului se prezintă conceptul, scopul şi obiectul contabilităţii financiare, se explică convenţiile şi principiile fundamentale ale contabilităţii. În acest context ca obiect de studiu a contabilităţii financiare serveşte înregistrarea existenţei şi modificărilor elementelor rapoartelor financiare. În partea I a contabilităţii financiare se studiază noţiunile de active pe termen lung, inclusiv active nemateriale, materiale şi financiare; se prezintă modul de recunoaştere, evaluare şi contabilizare a mişcării activelor şi a uzurii (amortizării) acestora. Distinct se examinează modul de contabilizare a arendei operaţionale şi finanţate atât la arendator, cât şi la arendaş. În acest compartiment se descriu regulile şi metodele de evaluare a stocurilor, se analizează documentele aferente operaţiunilor de intrări şi ieşiri a stocurilor, se explică modul de contabilizare a operaţiunilor privind stocurile de mărfuri şi materiale şi reflectarea acestora în registrele contabile.

Contabilitatea financiară (II)

În compartimentul menţionat se caracterizează şi se descriu principiile de evaluare şi constatare a creanţelor şi datoriilor, se analizează modul de perfectare documentară a operaţiunilor privind încasarea numerarului, decontările în numerar, se examinează modul de ţinere a contabilităţii creanţelor, datoriilor şi mijloacelor băneşti în conturile curente în valută naţională şi valută străină, precum şi în alte conturi bancare. Un rol deosebit se acordă contabilităţii capitalului propriu: identificarea componentelor acestuia, examinarea modului de înregistrare în contabilitate a formării modificărilor capitalului propriu.

Contabilitatea financiară (III)

Evidenţa consumurilor şi cheltuielilor întreprinderii constituie unul dintre cele mai importante şi dificile sectoare de contabilitate. De aceia în acest compartiment se descriu regulile de evaluare şi constatare a consumurilor şi cheltuielilor, se examinează modul de contabilizare a acestora pe tipuri de activităţi. În aceiaşi ordine de idei, se caracterizează modul de obţinere, constatare şi contabilizare a veniturilor pe tipuri de activităţi. O atenţie deosebită rapoartelor financiare: specificarea locului acestora în sistemul contabil, destinaţia, componenţa şi utilizatorii rapoartelor financiare, examinarea consecutivităţii efectuării lucrărilor premergătoare pentru întocmirea şi prezentarea rapoartelor financiare.

Contabilitatea în comerţ

Obiectivul disciplinei constă în studierea particularităţilor de organizare şi ţinere a contabilităţii principalelor operaţii în întreprinderile de comerţ şi alimentaţie publică. O atenţie deosebită se acordă formării preţurilor la mărfuri şi produse preparate, formelor şi modului de perfectare documentară şi contabilitate a recepţiei şi vânzării mărfurilor prin diferite forme de vânzare: în numerar, prin virament, cu mică ridicată, pe credit, în consignaţie. 

Distinct se examinează contabilitatea schimbului de mărfuri, organizarea evidenţei operative a mărfurilor şi ambalajelor în locurile de păstrare şi contabilitate. Un rol deosebit se acordă particularităţilor contabilităţii cheltuielilor şi a rezultatelor obţinute de aceste întreprinderi.

Analiza activităţii economico-financiare

Utilizatorii informaţiei contabile interesaţi de activitatea unităţii economice analizează rezultatele financiare, situaţia financiară. Utilizatorii informaţiei contabile cu interes financiar direct şi indirect analizează principalii indicatori ce caracterizează activitatea economică a întreprinderii cu scopul de a releva gradul de dezvoltare a unităţii, contribuţia acesteia la nivelul dezvoltării economiei naţionale. La această disciplină se examinează metodele şi principiile de bază ale analizei. Un rol deosebit se acordă analizei activităţii economico-financiare care cuprinde analiza activităţii de desfacere, analiza stocurilor de mărfuri, analiza gestiunii resurselor umane, analiza eficienţei utilizării bazei tehnico-materiale, analiza cheltuielilor întreprinderii, analiza rezultatelor financiare şi situaţiei financiare a întreprinderilor şi alte momente în dependenţă de forma de proprietate şi particularităţile activităţii întreprinderilor.

Contabilitatea bancară şi bugetară

Cursul respectiv este format din două părţi: Contabilitatea în băncile comerciale şi contabilitatea în instituţiile bugetare şi dă posibilitatea studenţilor să capete cunoştinţe privind principiul de bază şi sarcinile contabilităţii bancare şi bugetare.

Contabilitatea impozitelor

Disciplina contabilitatea impozitelor familiarizează studenţii cu componenţa, modul, de determinare şi contabilitate a impozitelor pe venit, TVA, accize, alte impozite şi taxe. 

Ea se bazează pe Codul fiscal şi alte acte normative referitoare la fiscalitate şi Planul de conturi unice ce permite obţinerea informaţiei referitoare pa plata impozitelor în codul reflectat tuturor operaţiilor economice care se efectuează la întreprindere. 

Conţinutul disciplinei este determinat delimitarea privind calcularea venitului contabil şi impozabil a diferenţelor apărute, a diverselor situaţii de impunere, contabilitatea şi determinarea obligaţiilor fiscale privind impozitele. 

Contabilitatea în alimentaţia publică

Obiectivul disciplinei se reduce în studierea particularităţilor contabilităţii în unităţile de alimentaţie publică. Cursul studiază structura şi metodele de formare a preţurilor pentru produsele preparate de aceste unităţi, perfectarea documentară primară a operaţiilor privind mişcarea produselor şi mărfurilor, particularităţile desfăşurării inventarierii şi a contabilităţii cheltuielilor.

Analiza gestionară

Analiza gestionară are drept obiectiv aprofundarea cunoştinţelor în domeniul analizei economico-financiare a întreprinderii studiată în baza unităţilor comerciale. Specificul analizei gestionare presupune diagnosticul îndeplinirii programului de producţie în şi vânzarea consumurilor de producţie. Suplimentar se însuşeşte ordinea şi specificul analizei resurselor umane şi materiale în unităţile de producţie, mijloacelor fixe şi materialelor.

Analiza rapoartelor financiare

Disciplina e chemată să formeze deprinderi în aplicarea metodologiei analizei rapoartelor financiare: bilanţului contabil, Raportului privind rezultatele financiare, Raportului privind fluxul capitalului propriu, Raportului privind fluxul mijloacelor băneşti. Un rol deosebit se acordă analizei activităţii de desfacere, analizei stocurilor de mărfuri, analizei gestiunii resurselor umane, analizei eficienţei utilizării bazei tehnico-materiale, analizei cheltuielilor întreprinderii, analizei rezultatelor financiare şi situaţiei financiare a întreprinderilor.

Contabilitatea de gestiune

Disciplina "Contabilitate de gestiune" completează cunoştinţele specialiştilor în domeniul gestiunii patrimoniului, bugetării activităţii şi organizării contabilităţii în ramura de producţie. Studiul acestei discipline permite studenţilor să acumuleze cunoştinţe necesare privind evidenţa şi repartizarea consumurilor, calculaţia costului de producţie prin diferite metode de calculaţie, previzionarea consumurilor prin întocmirea bugetelor interne. 

Obiectivul disciplinei constă în asigurarea studenţilor pe lângă pregătirea teoretică, formarea deprinderilor corespunzătoare lucrului practic în contabilitatea managerială. 

Contabilitate în producţie

Studiul acestei discipline permite studenţilor să acumuleze cunoştinţe necesare privind evidenţa şi repartizarea consumurilor, calculaţia costului de producţie reieşind din diferite metode de calculaţie, previzionarea consumurilor prin întocmirea bugetelor interne. Totodată sunt studiate particularităţile contabilităţii consumurilor şi ale calculării costului în întreprinderile de panificaţie, construcţie, agricole şi de transport.

Control şi audit financiar

Cursul de control şi audit financiar permite studenţilor să acumuleze cunoştinţe anume în domeniul controlului şi audit, studierea Standardelor naţionale de audit şi principiilor de efectuare a controlului precum şi toate actele şi dările de seamă care se întocmesc de revizor şi auditorii.

Revizie şi control

Disciplina „Revizia şi control” aduce la cunoştinţă studenţilor metodologia organizării şi petrecerii reviziei documentare şi controlul în cadrul unităţilor economice cu orice tip de activitate şi formă organizatorică. Prevede studierea principiilor şi ordinii de efectuare a reviziei documentare, a controlului, precum şi modalitatea întocmirii actelor juridice şi dărilor de seamă de revizor.

Organizarea contabilităţii

Standardizarea şi internaţionalizarea sistemului contabil şi de impozitare cere mari eforturi şi cunoştinţe pentru organizarea raţională la nivel ştiinţific de la funcţionării contabili şi mai cu seamă de la contabil şef al întreprinderii.

O contabilitate corectă şi oportună ţinută la întreprindere, adoptată unui politice de contabilitate depinde de organizarea şi normarea muncii de condiţii favorabile.

Pentru a organiza procesul de contabilitate necesar de respectat legea Contabilităţii, legislativul economic şi alte acte normative respectând convenţiile şi principiile ale contabilităţii. Prin cunoaşterea tehnologiei contabile şi respectarea cerinţelor Standardelor de contabilitate şi Codului fiscal specialistul asigură dirijarea activităţii contabile şi întocmirea, prezentarea şi analiza indicatorilor reflectate în raportul financiar a întreprinderii.

Politica de contabilitate

Politica de contabilitate fiind o totalitate de metode, procedee şi reguli utilizate din Standardele Naţionale de Contabilitate la fiecare întreprindere se elaborează la începutul anului. 

Prin aprobarea politicii de contabilitate se acceptă un program de dezvăluire a principiilor şi convenţiilor ale contabilităţii şi rapoartelor financiare. Politica de contabilitate prezintă un document prin care este revizuită aplicarea Standardelor de contabilitate în activitatea întreprinderii.

Introducere în specialitate

Disciplina „Introducere în specialitate” este predispusă pentru studenţii specialităţii „Contabilitate” cu scopul de a familiariza cu noţiuni generale privind specialitatea şi profesia de contabil, a determina rolul şi semnificaţie specialiştilor de acest profil în economie naţională inclusiv în cooperaţia de consum. Studierea cursului va aduce la cunoaşterea planului de învăţământ la specialitatea Contabilitate, componenta disciplinelor care se vor studia, legăturile dintre disciplinele secundare şi cele de specialitate. Se studiază modul de organizare a procesului de formare a specialistului şi deosebirile dintre formele şi conţinutul instruirii în şcoala superioară de la cea generală.

Istoria contabilităţii

Cursul Istoria contabilităţii este predispus studenţilor de profil Contabilitate pentru a căpăta cunoştinţele în unele aspecte istorice de apariţie şi dezvoltare pe plan mondial şi geografic a contabilităţii în cei 6000 ani ai vieţii oamenilor pe Pământ: Un deosebit interes de dezvoltare şi perfecţionare a contabilităţii pe plan istoric se studiază în cursul dat începând de la Luca Pacioli (a.1494) şi stabilizare contabilităţii ca ştiinţă în prezent, care se modifică în direcţia progresivă odată cu creşterea progresului ştiinţifico practic în ultimele perioade ale secolelor XVIII-XX a omenirii.

Contabilitatea contemporană

Cursul contabilitatea contemporană are scopul de familiariza studenţii specialităţii de contabilitate cu diferite sisteme şi forme practicate de contabilitate în diferite ţări a lumii. 

Studierea Standardelor Internaţionale a Contabilităţii şi desfăşurarea lor aplicativă practică în Moldova şi ţările de după hotare formează o orientare a cunoştinţelor specialiştilor pentru a moderniza teoria şi practica contabilităţii, auditului controlului, analizei economice în interesul creşterii stării economico-financiare a întreprinderii şi economiei naţionale în asamblare. 

Analize contabile şi tehnici de consolidare

Scopul disciplinei este de a familiariza viitorii economişti cu aspecte teoretice şi practice ale contabilităţii grupurilor de societăţii având în vedere tendinţa actuală pe plan mondial şi naţional de concentrare şi globalizare a pieţelor financiare, necesitatea cunoaşterii obiectului de studiu a acestei discipline este motivată şi de tendinţa economiei naţionale din Moldova de integrare la nivel mondial unde contabilitatea unităţilor patrimoniale este coordonată unitar prin directivele elaborate de către organismele internaţionale. 

Prin însuşirea cunoştinţelor disciplinei "Analize contabile şi tehnici de consolidare" absolvenţii facultăţii pot să stăpânească mecanismele contabile ale consolidării conturilor, să aplice metodele şi tehnicile grupurilor de societăţi.

Bazele cercetării ştiinţifice

Cursul Bazele cercetărilor ştiinţifice este predispus studenţilor la diferite specialităţi, inclusiv şi de Contabilitate pentru ai antrena în activitatea ştiinţifice de cercetare şi formare atitudinilor de studii de sine stătător şi sistematizare a bibliografiei ştiinţifice în anumite domenii de organizare şi desfăşurare a cercetărilor ştiinţifice. Componenţa cursului prevede aspecte teoretice şi practice de activitatea creativă, performanţă la ori şi ce loc şi domeniu de activitate a specialistului. În cursul dat sunt orientate unele direcţii, care necesită studierea şi cercetarea lor la nivel ştiinţific referitor la contabilitate financiară, contabilitatea de gestiune, analiza economico-financiară, auditului, controlul, etc.

Tehnica bilanţului contabil

Disciplina Tehnica Bilanţului Contabil are caracter preponderent aplicativ având ca scop principal formarea la studenţii a deprinderilor de a elabora lucrări de sinteză pe baza cunoştinţelor acumulate în anii anteriori la disciplinele de contabilitate. Partea finală se anexează, în special, pe analiza principalelor indicatori elaboraţi pe baza informaţiilor din bilanţ. Studiile de caz prezentate au rolul de a iniţia studenţii în activitatea practică de luare a deciziilor de gestiune a patrimoniului pe baza unor informaţii de sinteză oferite de bilanţ şi anexele sale. În elaborarea programei analitice s-a avut în vedere specializarea studenţilor şi corelarea cu planul de învăţământ în asigurarea continuităţii pregătirii pe linia formării de specialişti în domeniul contabilităţii

Educaţia fizică

Cursul prevede studierea bazelor teoriei, metodicii şi organizării educaţiei fizice şi sportului, procedeelor tehnice din diferite probe de sport şi contribuie la dezvoltarea calităţilor motrice de bază, întărirea stării sănătăţii a studenţilor, la acu-mularea şi aplicarea cunoştinţelor din domeniul igienei, fiziologiei şi medicinii, educă calităţile moral-volitive şi eticii sociale.

Protecţia civilă

Are drept scop protecţia omului şi a bunuri-lor materiale în diferite situaţii excepţionale posibile pe teritoriul Republicii Moldova şi în lume. Se dau indicaţii metodice pentru planificarea măsuri-lor de combatere a calamităţilor naturale şi tehno-genice, organizarea măsurilor de salvare, mijloacele individuale, colective şi speciale de protecţie a populaţiei. Cursul prevede o studiere a traumelor şi maladiilor ce pot avea loc în situaţii excepţionale, acordarea urgenţei medicale şi reanimarea activă a persoanelor accidentate în lipsa medicului de către cei ce se află în preajma lor. 

 Catedra ”Contabilitate şi audit” propune formarea profesională în domeniul contabilităţii la următoarele niveluri de calificare şi specialităţi:

 • Ciclul I (studii superioare de licenţă), specialitatea „Contabilitate”
 • Ciclul II (studii superioare de masterat), specializarea „Contabilitate în comerţ”
 • Ciclul III (studii de doctorat), specialitatea 522.02 „Contabilitate; audit; analiza economică”

De la fondare şi până în prezent procesul didactic şi de cercetare ştiinţifică este într-o interacţiune dinamică şi reprezintă o tradiţie frumoasă a catedrei.

Cercetările ştiinţifice au la bază necesităţile actuale de investigaţii în domeniul contabilităţii, auditului, analizei economice, cerinţele practicii şi alte criterii. Rezultatele cercetărilor ştiinţifice sunt raportate permanent în cadrul simpozioanelor, conferinţelor naţionale şi internaţionale, sunt elucidate în reviste naţionale şi internaţionale de specialitate, inclusiv cu factor de impact. Investigaţiile ştiinţifice la catedră sunt realizate şi prin elaborarea şi susţinerea tezelor de doctor.

Activitatea de cercetare

a catedrei „Contabilitate şi audit” 

Colaboratorii catedrei „Contabilitate şi audit” desfăşoară activitatea de cercetare ştiinţifică conform Planului de Investigaţiilor Ştiinţifice al Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova pentru anii 2015-2018.

Tema complexă de cercetare: Fundamente teoretice si metodologice ale modernizării, optimizării şi eficientizării cooperaţiei de consum din Republica Moldova

Direcţia strategică V:  Patrimoniul naţional şi dezvoltarea societăţii

Profilul:Economie şi management în comerţ şi cooperaţia de consum

Problema I: Eficienţa activităţii cooperaţiei de consum din Moldova în condiţiile economiei concurenţiale

Direcţia IV: Perfecţionarea contabilităţii, auditului şi analizei economice în cooperaţia de consum – coordonator T. Tuhari, prof. univ., dr. hab.

Catedra participă în cercetare şi în cadrul proiectului instituţional al UCCM „Dezvoltarea comerţului interior şi a cooperaţiei de consum în contextul integrării economice a Republicii Moldova în spaţiul comunitar european(codul proiectului 15.817.06.28A)

Coordonatorul echipei de proiect - T. Tuhari, prof. univ., dr. hab. membrii echipei: I. Maleca, conf. univ., dr.; V. Fulga, conf. univ., dr.; S. Căpăşînă, conf. univ., dr.

Program (domenii) de cercetare pe perioada de raport:

Etapa anului 2016 Reconceptualizarea şi fundamentarea politicilor de dezvoltare a comerţului şi cooperaţiei de consum în baza priorităţilor şi practicilor europene, dezvoltarea infrastructurii instituţionale de cercetare”

Subtema „Studierea cadrului european de reglementare, de organizare, de management a activităţii de comerţ şi a cooperaţiei de consum, asigurare a mediului concurenţial echitabil în domeniul accesului pe piaţa internă de bunuri şi servicii”

Domeniul de cercetare: Identificarea problemelor de dezvoltare a comerţului din ţară în contextul integrităţii în spaţiul economic şi al relaţiilor comerciale europene.

Analiza prevederilor Acordului de Asociere RM-UE şi de Comerţ Liber Aprofundat şi Cuprinzător referitor la contabilitate, audit şi fiscalitate.

Rezultatele preconizate:

Identificarea problemelor de dezvoltare a comerţului din ţară în contextul integrităţii în spaţiul economic şi al relaţiilor comerciale europene în baza prevederilor Acordului de Asociere RM-UE şi de Comerţ Liber Aprofundat şi Cuprinzător referitor la contabilitate, audit.

Metodologia cercetării:

Problemele contabilităţii şi auditului aferente dezvoltării comerţului din ţară în contextul integrităţii în spaţiul economic şi al relaţiilor comerciale europene au fost relevate prin analiza şi sinteza informaţiei cuprinse în actele normative.

Investigaţii ştiinţifice particulare:

 1. Contabilitatea impozitării cooperaţiei de consum şi căile de perfecţionare a acesteia - T.Tuhari, prof. univ., dr. hab.; V.Guţan, lector universitar;

 2. Rolul auditului public extern în eficientizarea procesului bugetar din domeniul asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală – I.Maleca, conf. univ., dr.

 

Catedra dezvoltă parteneriat cu Instituţii naţionale şi internaţionale de învăţământ:

 • naţionale: catedra "Contabilitate şi audit" a Academiei de Studii Economice din Moldova, catedra "Contabilitate şi informatică de gestiune" a Universităţii de Stat din Moldova, catedra "Evidenţa contabilă" a Universităţii Agrare de Stat din Moldova.
 • internaţionale: Universitatea ”George Bacovia”, Bacău, Romania; Universitatea de Economie şi Drept Cooperatistă din Belgorod, Federaţia Rusă; Institutul Cooperatist din Povolgia şi Cazani, (filiale ale Universităţii Cooperatiste din Federaţia Rusă); Universitatea Coopratistă din Mîtişci, Federaţia Rusă; Universitatea de Economie şi Comerţ Cooperatistă din Bielarus,Universitatea de Stat de Economie şi Universitatea Cooperatistă din Gomel, Bielarus; Academia de Comerţ din Lvov, Ucraina; Universitatea de Economie şi Comerţ şi Institutul Cooperatist din Poltava, Ucraina.

Colaborările ştiinţifice se anexează pe cercetări în comun, discuţii ştiinţifice la mese rotunde, seminare, conferinţe etc.

De asemenea, catedra are relaţii în domeniul profesional cu următoarele instituţii:

 • Biroul Executiv al Moldcoop: privind elaborarea strategiilor de dezvoltare a Cooperaţiei de consum;
 • desfăşurarea cursurilor de formare continuă a a specialiştilor din sistemul Moldcoop; Asociaţia Contabililor şi Auditorilor Profesionişti (ACAP) din Moldova - în vederea dezvoltării profesiei contabile, ridicării calificării. În cadrul acestei colaborări cadrele didactice ale catedrei sunt membri ai ACAP, iar prof. univ. T. Tuhari - membru de onoare a ACAP.
 • Ministerul Finanţelor, Ministerul Economiei - colaborarea în privinţa elaborării proiectelor actelor normative în domeniul contabilităţii.

 

Componenţa actuală a catedrei „Contabilitate şi audit”

 

Nr.

Numele şi prenumele profesorului

Gradul, titlul ştiinţific, postul

Disciplinele ţinute la catedră

1.  Căpăţînă Sofia conf. univ., dr., şef al catedrei Contabilitate financiară, Contabilitate în comerţ; ; Contabilitate managerială; Audit avansat.
 2.

Tuhari Tudor

prof. univ.,

dr. hab.,

Teoria și istoria contabilității; Organizarea contabilităţii; Politica şi organizarea contabilităţii şi raportării financiare; Standardele internaționale de raportare financiară.

 3.

Fulga Viorica

conf. univ., dr.

Contabilitate financiară, Contabilitate de gestiune; Contabilitate în comerţ interior și servicii; Analiza activităţii economico-financiară a întreprinderii.

4. Maleca Ina conf.univ., dr.,
Contabilitate financiară aprofundată; Contabilitate financiară; Standardele contabilității; Contabilitatea impozitelor.
 5.

Guţan Viorica

lector universitar

Contabilitate financiară; Contabilitate; Contabilitatea impozitelor; Contabilitatea în instituții publice Analiza comparată.

 6.

Prodan Djulieta

lector superior

Contabilitate financiară; Analiza activităţii economico-financiară a întreprinderii; Analiza rapoartelor financiare.

 7.

Metelchin Jana

asistent universitar

Bazele contabilității; Contabilitate, Automatizarea contabilității 1C.

 

 

G R A F I C U L

lucrului individual și ghidării în carieră

profesorilor catedrei

„Contabilitate şi audit”

semestrul II, anul de studii 2016-2017

 

N.P.P.

Ziua

Ora

1. Sofia Căpăţînă şef. de catedră

    conf. univ., dr.

Luni

Miercuri

15.00 - 16.30

16.00 - 17.30

2.Tudor Tuhari

   dr. hab. prof. univ.

Vineri

16.00 - 17.30

3.  Ina Maleca

    conf. univ, dr.

Marți

Vineri

16.00 - 17.30

16.00 - 17.30

4. Viorica  Fulga

    conf. univ, dr.

Luni

Vineri

13.00 - 14.30

16.00 - 17.30

5. Djulieta Prodan

    lector universitar

Luni

Joi

13.00 - 14.30

15.00 - 16.30

6. Viorica Guţan

    lector universitar

Marți

Vineri

16.00 - 17.30

13.00 - 14.30

7. Metelchina Janna

     asist. univ.

Luni

16.00 - 17.30


 Activitatea cercului ştiinţific „Contabilitate şi audit”

Un aspect indispensabil al procesului didactic în cadrul Facultăţii Contabilitate şi Informatică Economică este activitatea ştiinţifică a colaboratorilor şi studenţilor în cadrul cercului ştiinţific „Contabilitate şi audit”, creat de catedra Contabilitate şi audit.

Activitatea cercului ştiinţific este dirijată de colaboratorul catedrei Metelchin Janna şi nemijlocit de un conducător desemnat din rândurile studenților Munteanu Veronica.

Cercul ştiinţific studenţesc activează conform unui plan de activitate care conţine şi activităţile prevăzute de Asociaţia Ştiinţifică a Studenţilor.

Investigaţiile ştiinţifice sunt dedicate celor mai actuale probleme ale dezvoltării şi revigorării contabilităţii în sistemul cooperaţiei de consum.

Anual se organizează conferinţele ştiinţifice studenţeşti şi cu participarea corpului profesoral-didactic. Materialele simpozioanelor se publică în Analele Ştiinţifice ale UCCM.

Membrii cercului participă la congrese, conferinţe, simpozioane ştiinţifice petrecute în cadrul UCCM.

  Planul de lucru a cercului ştiinţific studenţesc

pentru anul de studii 2016 - 2017


Nr.d/o

Activitatăţile

Termenul

1.

Familiarizarea studenţilor cu scopul şi obiectivele cercului ştiinţific şi AŞS

Septembrie 2016

2.

Aprobarea noilor membri a cercului ştiinţific „Contabilitate şi audit”

Octombrie 2016

3.

Elaborarea tematicii investigaţiilor ştiinţifice pentru studenţi.

La prima şedinţă

 4.

Desfăşurarea şedinţelor în formă deschisă şi cu participarea invitaţilor speciali.

O dată la 3 luni

5.

Organizarea şi desfăşurarea “conferinţei ştiinţifice studenţeşti” cu participarea membrilor cercului şi cu invitaţi din alte instituţii de învăţământ.

Aprilie 2017

6.

Colaborarea ştiinţifică dintre student şi conducător.

Pe parcursul anului

7.

Îndrumarea studenţilor privind elaborarea tezelor ştiinţifice pentru “Conferinţa Ştiinţifică Studenţească”

Aprilie 2017

8.

Colaborarea membrilor cercului cu studenţii din alte instituţii de învăţământ superior.

Pe parcursul anului

9.

Participarea la activităţile de pregătire a UCCM către aniversarea a XXIII-a de la fondare.

Pe parcursul anului

10.

Participarea la activităţile, organizate de organizaţiile obşteşti

Pe parcursul anului

11.

Pregătirea pentru publicare a celor mai bune lucrări ştiinţifice a studenţilor

Pe parcursul anului

  


O atenţie deosebită se acordă formării 
competenţelor profesionale şi educaţionale ale viitorilor economişti, specializaţi în domeniul contabilităţi, prin organizarea unor manifestări dedicate studenţilor: 

 • sesiuni şi cercuri ştiintifice studenţeşti;
 • conferinţe ştiinţifice desfăşurate în cadrul UCCM, instituţii superioare naţionale cât şi internaţionale;
 • seminare didactico-aplicative în parteneriat cu agenţii economici, pentru informarea şi recrutarea studenţilor de catre mediul de afaceri;
 • seminare tehnice organizate împreună cu ACAP;
 • desfăşurarea săptămânii Catedrei, în cadrul căreia studenţii participă la victorine, excursii, vizitează teatre, muzee, organizează concursuri cu genericul: cea mai interesantă gazetă de perete; cel mai ingenios student al specialităţii etc.;
 • activităţi extracurriculare organizate în cadrul UCCM, precum: Balul bobocilor, Ziua studentului, Mister UCCM, Miss UCCM, Dance Batlle, Revelion, Ziua profesorilor, Ziua internaţională a Femeii, Hramul UCCM.

 

TEMATICA tezelor anuale pentru studenţii specialităţii 

361.1 „Contabilitate” anul 2016 – 2017

 1. Politicile contabile ale entităţii
 2. Contabilitatea imobilizărilor necorporale
 3. Contabilitatea mişcării mijloacelor fixe
 4. Contabilitatea operaţiilor aferente reparaţiilor mijloacelor fixe
 5. Contabilitatea şi calculul amortizării mijloacelor fixe conform SNC şi Codului fiscal
 6. Contabilitatea leasingului operaţional şi financiar
 7. Contabilitatea investiţiilor financiare pe termen lung şi pe termen scurt
 8. Contabilitatea materialelor în entităţile de producţie
 9. Contabilitatea materialelor şi obiectelor de mică valoare şi scurtă durată
 10. Contabilitatea mişcării mărfurilor în entităţile de comerţ cu ridicata
 11. Contabilitatea mişcării mărfurilor în entităţile de comerţ cu amănuntul
 12. Contabilitatea vânzării mărfurilor în entităţile de comerţ cu amănuntul
 13. Contabilitatea produselor preparate şi mărfurilor în alimentaţia publică
 14. Contabilitatea produselor agricole în unităţile de achiziţie ale cooperaţiei de consum
 15. Contabilitatea produselor finite şi vânzării acesteia
 16. Contabilitatea operaţiilor privind importul bunurilor
 17. Contabilitatea operaţiilor privind exportul bunurilor
 18. Contabilitatea creanţelor entităţii
 19. Contabilitatea creanţelor comerciale
 20. Contabilitatea creanţelor şi datoriilor comerciale
 21. Contabilitatea creanţelor şi datoriilor privind decontările cu personalul
 22. Contabilitatea numerarului entităţii
 23. Contabilitatea capitalului propriu
 24. Contabilitatea datoriilor entităţii
 25. Contabilitatea datoriilor financiare
 26. Contabilitatea datoriilor comerciale
 27. Contabilitatea decontărilor cu personalul privind retribuirea muncii
 28. Contabilitatea datoriilor privind asigurările sociale şi medicale
 29. Contabilitatea decontărilor cu bugetul
 30. Contabilitatea impozitului pe venitul persoanelor juridice şi fizice
 31. Contabilitatea decontărilor cu bugetul privind TVA şi accize
 32. Contabilitatea cheltuielilor entităţii
 33. Contabilitatea cheltuielilor în alimentaţia publică
 34. Contabilitatea veniturilor entităţii
 35. Contabilitatea cheltuielilor şi veniturilor entităţii
 36. Contabilitatea rezultatelor financiare
 37. Inventarierea: modul de desfăşurare şi contabilitatea rezultatelor acesteia
 38. Bilanţul: modul de întocmire şi prezentare
 39. Situaţia de profit şi pierdere: modul de întocmire şi prezentare
 40. Situaţia fluxurilor de numerar: modul de întocmire şi prezentare
 41. Conţinutul şi modul de întocmire a notei explicative la situaţiile financiare
 42. Particularităţile contabilităţii la întreprinderile micului business
 43. Contabilitatea în organizaţiile necomerciale
 44. Contabilitatea costurilor în producţia industrială
 45. Contabilitatea costurilor în construcţii
 46. Contabilitatea costurilor în panificaţie
 47. Contabilitatea costurilor în entităţile de transport
 48. Contabilitatea costurilor în entităţile agricole

 

TEMATICA

tezelor de licenţă pentru studenţii specialităţii

361.1 „Contabilitate” anul 2016– 2017 

 1. Politicile contabile ale entităţii: selectarea, aplicarea şi modificările ulterioare ale acesteia
 2. Contabilitatea imobilizărilor necorporale
 3. Contabilitatea mijloacelor fixe şi analiza gestiunii lor
 4. Contabilitatea amortizării şi deprecierii mijloacelor fixe
 5. Contabilitatea reparaţiei mijloacelor fixe
 6. Contabilitatea leasingului activelor
 7. Contabilitatea investiţiilor financiare
 8. Contabilitatea investiţiilor imobiliare
 9. Contabilitatea terenurilor
 10. Contabilitatea resurselor minerale
 11. Contabilitatea stocurilor de mărfuri în comerţul angro
 12. Contabilitatea mărfurilor şi analiza circulaţiei acestora în comerţul angro
 13. Contabilitatea sintetică şi analitică a mărfurilor în comerţul cu amănuntul
 14. Contabilitatea mărfurilor şi analiza circulaţiei acestora în comerţul cu amănuntul
 15. Contabilitatea produselor preparate şi mărfurilor în alimentaţia publică
 16. Contabilitatea stocurilor de produse în entităţile de producţie
 17. Contabilitatea activelor biologice, produselor agricole şi analiza gestiunii acesteia
 18. Contabilitatea operaţiilor de import-export
 19. Contabilitatea operaţiilor aferente importului
 20. Contabilitatea operaţiilor aferente exportului
 21. Contabilitatea  materialelor, obiectelor  de  mică valoare şi scurtă durată şi analiza utilizării lor
 22. Contabilitatea şi analiza numerarului
 23. Contabilitatea şi analiza creanţelor entităţii
 24. Contabilitatea şi analiza creanţelor comerciale
 25. Contabilitatea şi analiza datoriilor entităţii
 26. Contabilitatea şi analiza datoriilor financiare
 27. Contabilitatea şi analiza datoriilor comerciale
 28. Contabilitatea creanţelor entităţii
 29. Contabilitatea datoriilor entităţii
 30. Contabilitatea şi analiza creanţelor şi datoriilor comerciale
 31. Contabilitatea creanţelor şi datoriilor privind decontările cu personalul
 32. Contabilitatea retribuirii muncii şi analiza gestiunii resurselor umane
 33. Contabilitatea şi analiza datoriilor privind asigurările
 34. Contabilitatea decontărilor cu bugetul
 35. Contabilitatea impozitului pe venitul/profitul persoanelor juridice
 36. Contabilitatea decontărilor cu bugetul privind taxa pe valoarea adăugată
 37. Contabilitatea decontărilor cu bugetul privind taxa pe valoarea adăugată şi accize
 38. Contabilitatea impozitelor şi taxelor locale
 39. Contabilitatea şi analiza capitalului propriu al entităţii
 40. Contabilitatea şi analiza veniturilor entităţii
 41. Contabilitatea şi analiza cheltuielilor entităţii
 42. Contabilitatea veniturilor şi cheltuielilor entităţii
 43. Contabilitatea şi calculaţia costurilor în entităţile de producţie
 44. Contabilitatea şi calculaţia costurilor în entităţile agricole
 45. Contabilitatea şi calculaţia costurilor în entităţile de panificaţie
 46. Contabilitatea şi analiza costurilor de exploatare a transportului auto
 47. Contabilitatea şi calculaţia costurilor în construcţii
 48. Contabilitatea şi analiza rezultatelor financiare
 49. Modul de întocmire, prezentare şi analiză a Bilanţului
 50. Întocmirea, prezentarea şi analiza Situaţiei de profit şi pierdere
 51. Organizarea contabilităţii la entităţile micului business
 52. Particularităţile contabilităţii persoanelor fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător
 53. Auditul situaţiilor financiare
 54. Metode şi tehnici utilizate în auditul financiar-contabil
 55. Metode şi procedee utilizate la obţinerea dovezilor de audit
 56. Organizarea şi planificarea lucrului contabil în entităţi
 57. Automatizarea contabilităţii în entităţile economice

TEMATICA  

  tezelor de masterat la specialitatea “Contabilitate în comerţ”, 

anul  2016-2017

 1. Politicile contabile ale entităţii: selectarea, aplicarea şi modificările ulterioare ale acesteia 
 2. Contabilitatea imobilizărilor necorporale conform standardelor naţionale şi internaţionale
 3. Contabilitatea imobilizărilor corporale conform standardelor naţionale şi internaţionale
 4. Contabilitatea şi analiza mijloacelor fixe
 5. Contabilitatea şi auditul mijloacelor fixe
 6. Contabilitatea leasingului conform standardelor naţionale şi internaţionale
 7. Contabilitatea investiţiilor imobiliare
 8. Perfecţionarea contabilităţii investiţiilor financiare 
 9. Contabilitatea stocurilor conform standardelor naţionale şi internaţionale 
 10. Contabilitatea şi analiza materialelor şi OMVSD
 11. Contabilitatea circulaţiei mărfurilor în comerţul cu ridicata şi căile de perfecţionare a acesteia
 12. Contabilitatea circulaţiei mărfurilor în comerţul cu amănuntul şi căile de perfecţionare a acesteia
 13. Contabilitatea produselor şi mărfurilor în alimentaţia publică
 14. Contabilitatea creanţelor şi perfecţionarea acesteia
 15. Contabilitatea datoriilor şi căile de perfecţionare a acesteia
 16. Contabilitatea datoriilor financiare şi a costurilor îndatorării
 17. Perfecţionarea contabilităţii creanţelor şi datoriilor entităţii
 18. Contabilitatea şi analiza creanţelor şi datoriilor comerciale
 19. Contabilitatea şi analiza creanţelor şi datoriilor privind decontările cu personalul 
 20. Contabilitatea şi analiza decontărilor cu bugetul
 21. Contabilitatea taxei pe valoarea adăugată şi perfecţionarea acesteia
 22. Contabilitatea taxei pe valoarea adăugată, accizelor şi perfecţionarea acesteia
 23. Contabilitatea impozitului pe venit
 24. Contabilitatea şi analiza capitalului propriu 
 25. Contabilitatea şi analiza rezultatelor financiare şi utilizării profitului 
 26. Perfecţionarea contabilităţii operaţiilor de import
 27. Perfecţionarea contabilităţii operaţiilor de export
 28. Perfecţionarea contabilităţii operaţiilor de import-export
 29. Contabilitatea cheltuielilor conform standardelor naţionale şi internaţionale
 30. Contabilitatea veniturilor conform standardelor naţionale şi internaţionale
 31. Contabilitatea cheltuielilor şi veniturilor şi perfecţionarea acestora în entităţile comerciale.
 32. Contabilitatea costurilor şi perfecţionarea acesteia (într-o entitate de producţie)
 33. Contabilitatea costurilor şi perfecţionarea acesteia (într-o entitate de prestare servicii)
 34. Contabilitatea costurilor şi controlul de gestiune a acestora (într-o ramura concretă)
 35. Particularităţile contabilităţii în entităţile micului business
 36. Particularităţile contabilităţii în organizaţiile necomerciale
 37. Contabilitatea în condiţiile prelucrării automatizate (se selectează un sector de activitate concret)
 38. Conţinutul şi prezentarea informaţiei în Bilanţ 
 39. Conţinutul şi prezentarea informaţiei în Situaţia de profit şi pierdere
 40. Contabilitatea operaţiilor de lichidare a entităţii
 41. Auditul şi controlul intern, modul de exercitare
 42. Auditul ciclului stocuri-depozitare 
 43. Planificarea auditului situaţiilor financiare
 44. Procedurile de finisare a auditului şi prezentarea rezultatelor acestuia

La o temă poate pretinde numai un singur student din grupă.
În coordonare cu conducătorul ştiinţific şi şeful catedrei poate fi aprobată şi o temă care nu este inclusă în lista prezentă.