jtemplate.ru - free extensions for joomla
 •                        

Catedra Discipline Exacte si Generale


  Seiciuc Vladislav, şef catedră, doctor în ştiinţe fizico-matematice (1987), conferenţiar universitar (1993), profesor universitar (2011), specialitatea – Analiza matematică, specialist în matematica de calcul, matematici aplicate în economie, teoria probabilităţii şi statistica matematică, analiza matematică, analiza numerică, teoria constructivă şi aproximării funcţiilor, rezolvarea aproximativă a ecuaţiilor integrale. În anii 1997-2000 a exercitat funcţia de decan al facultăţii Contabilitate şi Informatică Economică, UCCM. În anii 2010-2011 a exercitat funcţia de şef catedră Matematică, Statistică şi Ştiinţe Fizico-Tehnice, UCCM). Autor a peste 150 de lucrări ştiinţifice şi metodice, publicate în ţară şi peste hotare, dintre care 7 manuale şi îndrumare metodice. A participat la lucrările a circa 80 de Congrese, Simpozioane şi Conferinţe Naţionale şi Internaţionale.

  Manager, în perioada a. 1997-2000, al Proiectului de sponsorizare a UCCM de către fundaţia „Soros-Moldova”,în cadrul Contractului de Grant nr. 100391; Cod 0506323A/S0086.

  Co-preşedinte al Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale “Integral Equations and Application in Physics, Mechanics and Meducine (IEAPMM-2004) din 1-3 decembrie 2004, în cadrul Proiectului 41.004C al USM şi al Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică de pe lângă Guvernul Republicii Moldova, HOTĂRÂREA nr. 9-1/2 din 29 decembrie 2003.

  Co-preşedinte al Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale “Integral Equations and Modelling of Applied Problems (IEMAP-2005)”, în cadrul Proiectului comun, Proiectul ISCS-02 al UCCM şi al Asociaţiei de Cercetare şi Dezvoltare din Republica Moldova MRDA din 2005.

  Membru al Proiectului Internaţional TEMPUS-516-597-1-2011-1-FR “Crearea resurselor universitare tematice în ştiinţele aplicate şi ştiinţele economice în Moldova”(2011-2014).

  Membru în Comitetul de organizare al Simpozioanelor Ştiinţifice Internaţionale Методы дискретных особенностей в задачах математической физики, г. Харьков-Херсон, Украина, ediţiile: a ХII-a din 2005, a ХIII-a din 2007, a ХIV-a din 2009, a ХV-a din 2011, a ХVI-a din 2013, a ХVII-a din 2015.

  Co-redactor-şef al revistei ştiinţifice interuniversitare Studii în analiză numerică şi optimizare, ISSN 1811-2587- revistă în limba engleză.

  Conducător ştiinţific în cadrul CNAA al tezelor de doctorat la specialitatea 112.01- Matematică de       Calcul, în perioada 01 octombrie 2009- 01 octombrie 2016.

   Membru al Societăţii Matematice din Republica Moldova.

   Membru al Societăţii de Ştiinţe Matematice din România din anul 1998.

   Membru al ROMAI (Romanian Society of Applied and Industrial Mathematics) din 2013, iar din anul 2015 – Cenzor în Consiliul de Conducere al ROMAI. 

 

Cuvânt de salut

  Catedra Discipline Exacte şi Generale a fost fondată prin ordinul Rectorului UCCM Nr. 54-P din 29 august 2013 în luna septembrie 2013 în urma comasării catedrelor „Informatică Economică şi Matematică” şi „Ştiinţe Umanistice şi Limbi Moderne”. Ambele catedre au făcut parte din structura organizatorică a UCCM încă din anul 1995 şi au asigurat instruirea cadrelor de calificare universitară la disciplinele informatice, fizico-matematice, umanistice şi limbi moderne.

  În anul 1996 în cadrul catedrei Sisteme Informatice Economice a fost iniţiată pregătirea cadrelor cu studii superioare universitare la specializarea Cibernetică şi Informatică Economică, iar din anul 2000 - la specializarea Informatică şi Limbi Moderne.

  Ambele specialităţi au fost acreditate prin decizia Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare (2001, 2005). Specialitatea Cibernetică şi Informatică Economic a fost reacreditată în anul 2007. Începând cu anul universitar 2006/2007 catedra asigură pregătirea cadrelor la ciclul I universitar (licenţă) la specialităţile 368.1 Cibernetică şi Informatică Economică şi 444.3 Informatică Aplicată, care sunt organizate şi desfăşurate conform prevederilor procesului de la Bologna. Absolvenţii ciclului I universitar activează cu succes în cadrul întreprinderilor şi organizaţiilor din ţară şi de peste hotarele ei în aşa funcţii ca inginer-proiectant inferior de sisteme informatice economice, programator inferior, inginer responsabil de exploatarea sistemelor informatice economice corporative, inginer-economist inferior, administrator al bazelor de date corporative, administrator al reţelelor locale corporative de calculatoare.

 În anul 2009 a fost iniţiată pregătirea cadrelor la ciclul II universitar (masterat) la specializarea Tehnologii Informatice Economice şi de Programare Moderne, iar în anul 2015 – la specializarea Tehnologii Informaționale în Economie. În cadrul catedrei este organizată doctorantura la specialitatea 523.01 Cibernetică și Informatică Economică.

Corpul didactic al catedrei 

Nr. d/o

Numele, prenumele

Titlul, gradul şi funcţia ocupată

Titular de curs la ciclul I (licenţă)

 1.

Seiciuc Vladislav

Şef catedră,

profesor universitar, doctor în ştiinţe fizico-matematice

Matematici aplicate în economie

 2.

Oprea Sergiu

Conferenţiar universitar, doctor în ştiinţe fizico-matematice

Informatică economică

 3.

Sandu Alexandru

Conferenţiar universitar, doctor în ştiinţe fizico-matematice

Grafica inginerească, Electrotehnica

 4.

Iachim Elena

Lector universitar, doctorand

Informatică economică,

Baze de date şi sisteme expert

5.

Mosinţova Anna

Lector universitar

Statistică economică

6.

Sajin Angela

Lector universitar

Limba engleză de afaceri I, II

7.

Maţcan Rodica

Conferenţiar universitar, doctor în filologie

Limba franceză de afaceri I, II

8.

Crăciun Grigore

Conferenţiar universitar, doctor în pedagogie

Educaţie fizică, Protecţia civilă

9.

Cereș Irina

Conferenţiar universitar, doctor în istorie

Filosofie, Etica profesională,

Cultura și civilizația europeană

Descrierea disciplinelor ciclului I (licenţă)

Matematici aplicate în economie

Spaţiul n-dimensional. Funcţii de mai multe variabile. Limite. Continuitate. Derivate parţiale. Diferenţiale. Extreme locale şi globale. Extreme condiţionate. Integrale multiple. Programare liniară. Metoda simplex. Dualitate. Programe de transport. Noţiune de programare neliniară. Sisteme economice închise şi deschise. Modelul matematic al balanţelor. Ecuaţii de echilibru. Coeficienţi tehnici de producţie. Preţuri. Spaţiul bunurilor. Funcţii de utilitate. Relaţii producător-consumator. Coeficienţi de elasticitate. 

Teoria probabilităţii şi statistica matematică

Experimente. Evenimente. Probabilitatea ca măsură a posibilităţii de măsură a posibilităţii de producerea evenimentului. Proprietăţile probabilităţii. Probabilităţi condiţionale. Independenţă. Formulele: probabilităţi totale, Bayes, Bernoulli, Moivre-Lapalace. Variabile aleatoare discrete şi continue. Funcţia de repartiţie. Densitatea de repartiţie. Caracteristici numerice: momente, valoarea medie, dispersia. Variabile aleatoare bidimensionale. Moment, coeficient de corelaţie. Populaţie statistică, selecţie. Caracteristicile selecţiei: media, dispersia. Distribuţii teoretice şi experimentale. Ajustare liniară. Interval de încredere. Noţiuni din teoria estimării, verificarea ipotezelor statistice.

Statistică economică

Obiectul de studiu şi metodele statistice. Observarea statistică. Prelucrarea datelor. Serii numerice. Tabele statistice. Forme de reprezentare grafică a informaţiilor. Indicator statistic. Mărimi absolute şi relative. Media aritmetică, geometrică, armonică, pătratică şi cronologică. Mărimi medii de poziţie. Indicatori simpli şi sintetici ai variaţiei. Selecţia statistică. Serii cronologice. Indicii statistici. Clasificări şi grupări economice. Statistica populaţiei, ocupării şi a şomajului. Statistica avuţiei naţionale. Analiza venitului şi a consumului populaţiei. Statistica rezultatelor macro-economice. Analiza eficienţei social-economice.

Matematici de calcul

Scopul disciplinei este de a familiariza studenţii, viitorii specialişti de profil economico-comercial, cu o gamă largă de metode şi algoritmi ai matematicii de calcul, ce se aplică eficient la rezolvarea problemelor actuale ale economiei şi ale comerţului. Disciplina conţine temele: Modele de algoritmi ai matematicii de calcul. Erori şi operaţii cu erori. Problema directă şi reciprocă a erorilor. Rezolvarea aproximativă a ecuaţiilor algebrice şi transcendente. Rezolvarea sistemelor de ecuaţii liniare. Rezolvarea aproximativă a sistemelor de ecuaţii neliniare. Aproximarea şi restabilirea analitică a funcţiilor. Integrarea şi diferenţierea numerică.

 Algebra liniară și analiza matematică

Scopul disciplinei este de a familiariza studenţii de profil economico-comercial cu cele mai importante metode aproximative şi numerice de rezolvare a problemelor actuale din domeniul economiei şi comerţului.

Disciplina conţine temele: Metode şi algoritmi ai analizei numerice. Teoria erorilor. Problema directă şi reciprocă a lor. Rezolvarea aproximativă şi numerică a ecuaţiilor. Rezolvarea aproximativă a sistemelor de ecuaţii liniare şi neliniare. Interpolarea funcţiilor. Polinoame de interpolare. Diferenţierea numerică. Integrarea numerică. Formule de cuadratură. Rezolvarea aproximativă a problemei Cauchy pentru ecuaţii diferenţiale. Rezolvarea numerică a problemelor cu condiţii la limită pentru ecuaţii diferenţiale. Metode numerice şi aproximative de rezolvare a ecuaţiilor cu derivate parţiale şi a ecuaţiilor integrale.

 Procesoare textuale şi tabelare

Disciplina este destinată însuşirii bazelor generale de funcţionare a sistemelor de calcul economic şi reţelelor informatice, de prezentare şi manipulare a informaţiei ca date în interiorul calculatorului, a sistemelor şi mediilor de operare, procesoarelor textuale şi tabelare, precum şi elaborarea prezentărilor electronice.

Sisteme de operare

Se urmăreşte scopul contribuirii la însuşirea şi cunoaşterea profundă a principiilor de organizare a sistemelor de operare şi cultivării aptitudinilor practice în aplicarea diferitor sisteme de operare (în baza MS-DOS, WINDOWS, UNIX etc.).

Construcţia şi funcţionarea tehnicii informatice

Studierea disciplinei are următoarele scopuri: însuşirea bazelor fizice de funcţionare a calculatorului şi a altor mijloace tehnice informatice; cunoaşterea dispozitivelor; construcţiei şi principiilor funcţionării lor, precum şi a dispozitivelor apartenente lor.

  Programarea calculatoarelor

Studierea disciplinei este destinată instruirii teoretice şi însuşirii practicii programării. Disciplina în cauză este divizată în două compartimente: primul ţine de bazele programării, iar cel de al doilea include studierea limbajului de programare.

 Proiectarea sistemelor informatice economice

Scopul disciplinei Proiectarea sistemelor informatice economice presupune asigurarea pregătirii în direcţia uneia dintre laturile principale ale viitoarei profesii - de modernizare a sistemului informaţional social-economic, în concordanţă cu cerinţele conducerii ştiinţifice a activităţii informative economice.

Cursul constituie cadrul conceptual necesar abordării ştiinţifice şi practice a analizei, proiectării, implementării şi funcţionării sistemelor informatice economice pornind de la specificul economiei naţionale şi subdiviziunile ei structurale.

Programarea orientată obiect

Disciplina este orientată spre obţinerea cunoştinţelor conceptuale şi aplicarea lor în practica programării privind soluţionarea problemelor informative economice proprii pentru domeniile profesionale de această categorie.

În cadrul acestei discipline se va studia limbajul de programare C++.

Fundamentele limbajului SQL

Disciplina are drept scop primordial însuşirea cunoştinţelor teoretice şi obţinerea deprinderilor practice de aplicare în soluţionarea problemelor informative economice a sistemelor de gestiune a bazelor de date. În cadrul cursului se studiază proiectarea, crearea, interogarea, întreţinerea şi actualizarea bazelor de date relaţionale în mediul sistemului de gestiune a bazelor de date. Sunt studiate fundamentele limbajului SQL şi utilizarea lui în cadrul sistemelor de gestiune a bazelor de date.

Bazele ciberneticii economice

Disciplina se axează pe principalele sisteme şi modele cibernetico-economice utilizate în studiul structurii şi funcţionării economiei de piaţă, conducerii sistemelor de producţie, optimizării relaţiilor financiare dintre unităţile economice în condiţiile integrării eficiente a economiei naţionale în circuitul economic internaţional etc.

Utilizând abordarea sistemică a unui vast arsenal de tehnici şi metode de simulare, de modelare economico-matematică şi informaţională, prin problematica sa, cibernetica economică contribuie la activitatea practică de fundamentare a deciziilor de gestiune economică, de elaborare a programelor de activitate a agenţilor economici şi de creştere echilibrată macroeconomică.

Modelarea proceselor microeconomice

Principalele obiective ale studierii disciplinei sunt: extinderea şi aprofundarea cunoştinţelor teoretice şi practice privind proprietăţile cantitative şi calitative ale sistemelor materiale economice şi legităţile funcţionării lor; familiarizarea cu metodologia şi metodele de elaborare, analiză şi aplicare a metodelor matematice în procesele economice; studierea modelelor tipice şi formarea aptitudinilor de aplicare practică a lor.

Baze de date

Disciplina are destinaţia de a aduce la cunoştinţă şi de a consolida cunoaşterea bazelor teoretice şi deprinderile practice privind conceptul general al băncilor automatizate de date, problemelor de ordin teoretic şi organizatorico-metodic de constituire şi de funcţionare a bazelor de date, în acapararea deprinderilor practice de proiectare şi funcţionare a băncilor automatizate de date.

Bazele programării WEB

Este destinată elucidării conceptuale şi efectuării practice a organizării, elaborării, implementării şi funcţionării cotidiene a paginilor WEB pe diverse domenii de informare profesională.

Accent deosebit se pune pe aplicarea acestor pagini în scopuri de reclamă, marketing şi management al activităţilor comerciale.

 Reţele informatice

Cursul este destinat familiarizării viitorilor specialişti–informaticieni cu noţiunile generale, clasificarea şi caracteristica sistemelor şi reţelelor de calculatoare ce constituie baza tehnică a sistemelor informatice economice moderne distributive. Sunt studiate detaliat componentele hardware ale reţelelor de calculatoare şi protocoalele de comunicaţii utilizate în cadrul lor, precum şi principiile de proiectare ale reţelelor locale.

 Programe aplicative

Creşterea vertiginoasă şi diferenţierea solicitărilor informaţionale de toate tipurile, precum şi sporirea cerinţelor faţă de conţinutul şi formele de prezentare a informaţiilor au devenit un stimul serios de dezvoltare a pieţei tehnologiilor informaţionale şi comunicaţionale şi şi-au găsit realizare într-o mulţime de pachete de programe aplicative de ultimă oră, care permit a utiliza ultimele realizări informatice în domeniul informativ economic etc.

 

Tehnologii de procesare a informaţiei

Disciplina este destinată să formeze cunoştinţe teoretice şi deprinderi practice în domeniul proiectării tehnologiilor colectării, transmiterii, prelucrării şi emiterii datelor în sistemele informaţionale şi informatice economice moderne.

 Introducere în specialitate

Disciplina în cauză are destinaţia de a familiariza studenţii anului I cu specificul şi conţinutul specialităţii selectate atât din punct de vedere instructiv, cât şi privind viitoarea activitate profesională în diverse unităţi social-economice de orice categorie materială şi organizatorică.

Se elucidează conceptul general de instruire teoretică şi practică cu indicarea obiectivelor lor. De asemenea, sunt aduse la cunoştinţă esenţa şi conţinutul interconexat al instruirilor ştiinţifice de bază, facultativă, opţională şi de specializare.

Programe multimedia

Cursul propune prezentarea componentelor multimedia digitale, modalităţile practice de lucru cu acestea, elemente de bază privind documentul multimedia de pe Internet.

Studenţii vor însuşi cunoştinţe privind digitizarea, prelucrarea şi salvarea componentelor multimedia, cât şi cunoştinţe privind asamblarea, salvarea şi difuzarea unui document multimedia online. În cadrul cursului se prezintă tipuri de site-uri Web, caracteristicile lor, modalităţi de implementare, tehnicile de realizarea a lor, modele de layout şi design ale paginilor Web.

Fundamentele limbajului PHP

Cursul este destinat dezvoltării aplicaţiilor web, în special al site-urilor.

 Limba engleză de afaceri I, II

Cursul se axează în special pe studierea terminologiei de specialitate şi expresiilor cel mai des întrebuinţate în menţinerea unui dialog, pentru desfăşurarea negocierilor şi la studierea textelor ce ţin strict de specialitate.

La finele cursului studenţii vor fi capabili să vorbească fluent folosind expresiile şi termenii studiaţi pe parcursul semestrului. Cursul reflectă lexicul de afaceri. Textele sunt selectate din diferite surse originale, ceea ce garantează modernitatea şi naturaleţea limbii folosite.

Limba franceză de afaceri I, II

Cursul vizează formarea şi dezvoltarea competenţelor de comunicare (orală şi scrisă) şi a celor comportamentale în scopuri profesionale (prezentări, dezbateri, negocieri, schimb de informaţie în afaceri). Conţinutul cursului este axat pe acumularea vocabularului de specialitate, pe studierea şi practicarea unor structuri legate de organizarea mesajului în baza subiectelor: economia de piaţă, întreprinderea şi ambientul ei, corespondenţa comercială, contractul, documente în relaţiile de serviciu, tehnici şi instrumente de plată etc.

Activitatea ştiinţifică a catedrei

Catedra Discipline Exacte şi Generale îşi axează activitatea de cercetare ştiinţifică în cadrul subtemelor "Bazele conceptuale ale constituirii şi funcţionării sistemului informaţional corporativ cooperatist” şi „Metodologia şi modele de aplicare a metodelor economico-matematice şi statistice în managementul şi analiza activităţii cooperaţiei de consum”, precum şi a temelor de cercetare proprii ale profesorilor catedrei.

Direcţiile principale de cercetare ştiinţifică a profesorilor catedrei:

 • Organizarea, structurarea şi transformarea informaţiilor sistemului managerial economic (integrarea aspectelor funcţional şi informatic).
 • Principii de constituire a tehnologiilor informatice şi informaţionale în sistemul bancar.
 • Aspecte de gestiune a resurselor informaţionale ale unităţilor de învăţământ universitar în contextul societăţii informaţionale.
 • Impactul tehnologiilor informaţionale asupra gestiunii unităţilor economice cooperatiste.
 • Securitatea sistemelor informatice.
 • Metodologia aplicării metodelor economico-matematice și statistice în managementul și analiza activității cooperației de consum.
 • Studierea și optimizarea parametrilor electrofizici a componentelor electronice în contextul realizărilor tehnologice.
 • Studierea şi descrierea limbii române, a limbii franceze şi a celei engleze în Republica Moldova în context general românesc şi european.
 • Descrierea subsistemelor terminologice, coordonarea şi armonizarea terminologiei tehnico-ştiinţifice.
 • Studierea concepţiilor şi a principiilor metodologice, care stau la baza unei discipline sau a unei ştiinţe.
 • Identificarea noilor modalităţi de percepere axiologică şi argumentarea ştiinţifică a sistemului de valori în condiţiile societăţii bazate pe democraţie.
 • Fundamentarea ştiinţifică a dezvoltării sistemului educaţional din Republica Moldova din perspectiva societăţii bazate pe cunoaştere în vederea racordării acestuia la valorile europene.
 • Inventarierea şi stabilirea unor repere fundamentale, ce ţin de psihopedagogia şi axiologia formării şi dezvoltării personalităţii integre.


Pe parcursul ultimilor ani profesorii catedrei au participat cu multiple comunicări ştiinţifice la un şir de conferinţe şi simpozioane ştiinţifice prestigioase din ţară şi de peste hotarele ei. Remarcăm câteva din ele:

1. ZUBCU, Z., MAŢCAN, R. Les sèmes caractéristiques aux protases introduites par le même connecteur. Conferinţa internaţională Probleme de didactică şi gramatică a limbilor moderne in memoriam Eugenia Pavel. 26 aprilie, 2013, Chişinău, CEP USM, 2014, pp. 123-124. ISBN 978-9975-71-501-0. 0,3 c.a.

2. MAŢCAN, R. Forme temporale şi perifraze verbale cu valoare de viitor în corespondenţa de afaceri în limba franceză. La lingustique entre recherche et application / Lingvistica între cercetare şi aplicare.- Actes du Colloque International organisé à l’occasion du 45-ième anniversaire du Département de Philologie Française “Grigore Cincilei” de l’Université d’Etat de Moldova. Chişinău, le 8 octobre 2010, Tome 2. Ch., 2011, pp. 265-268. ISBN 978-9975-71-129-6. 0,3 c.a.

3. MAŢCAN, R. Modalităţile Viitorului în limbile franceză şi română. Conexiuni şi perspective în filologia contemporană /in memoriam. Conferinţă ştiinţifică internaţională consacrată aniversării a 60-a de la naşterea lui Victor Banaru. 24-25 septembrie, 2001. Teze şi comunicări.  Ch.: CE USM, 2002, p. 215. ISBN 9975-72-112-4. 0,05 c.a.

4. CRĂCIUN GRIGORE. Criteriile de apreciere a sistemelor de polispast. În: cong. şt. intern. Ediţia XV., Ch.: USEFS, 2011, p. 509-510. / 0,1 c.a.;

5. CRĂCIUN GRIGORE, VASILE ONICA, VALERIU GROSU. Curriculum de bază la tenis de masă. . În: forumul Intern. al prof de Ed. Fiz. Ediția III., Ch. (Tipografia „Reclama”) – P. 17-41. ISBN 978-9975-58-057-1. / 1,5 c.a.

6. CRĂCIUN GRIGORE. Strategia elaborării testelor de evaluarea tehnicii în jocurile sportive pentru participanții Olimpiadelor la Educația Fizică. În: forumul Intern. al prof de Ed. Fiz. Ediția III., Ch. (Tipografia „Reclama”) – P. 41-46. ISBN 978-9975-58-057-1. / 0,5 c.a.

7. CRĂCIUN GRIGORE. Jocul național „Țurca” . În: forumul Intern. al prof de Ed. Fiz. Ediția III., Ch. (Tipografia „Reclama”) – P. 41-46. ISBN 978-9975-58-057-1. / 0,4 c.a.

8. CRĂCIUN GRIGORE. Exercițiul fizic ca mijloc eficient de restabilire a capacității de activitate a colaboratorilor din domeniul cooperației de consum În: cong. şt. intern., Ch.: USEFS, 2016, p. 401-404. / 0,1 c.a.;

9. СЕЙЧУК В. Н.  О методах коллокаций и квадратур решения нелинейных смешанных сингулярных интегральных уравнений на замкнутых контурах. XV Международный Симпозиум „Методы дискретных особенностей в задачах математической физики”, Ukraina, Harikov – Herson, 13-18 iunie 2011, с. 338-341, 0.25 c.a.

10. СЕЙЧУК E.П., СЕЙЧУК В. Н., РАКУ В. И. Об архитектуре Интеллектуальных Системы Поддержки для приближенного решения регулярных  и слабо-сингулярных интегральных уравнений.   XV Международный Симпозиум „Методы дискретных особенностей в задачах математической физики” , Ukraina, Harikov – Herson, 13-18 iunie  2011, с. 342-345, 0.25 c.a.

11. SEICIUC V. On approximate  solving of nonlinear singular integral equations with Carleman shift and with conjugate of unknown function . Conferinţa internaţională “ MATHEMATICS & INFORMATION TECHNOLOGIES: RESEARCH AND EDUCATION (MITRE 2011) ”, Chişinău, Universitatea de Stat din Moldova, 22-25 august 2011, p. 107, 0.06 c.a.

12. SEICIUC V.  On algorithms for solving some classes of nonlinear singular integral equations defined on an arbitrary closed contour. Всеукраiнська наукова конференцiя ”Диференцiальнi рiвняння та iх застосування в прикладнiй математицi”, Чернiвцi, Украiна , 11-13 червня 2012, cтр. 166.

13. SEICIUC.VLADISLAV. On approximate solving of some nonlinear mixed singular integral equations. The 20-th Conference on Applied and Industrial Mathematics (CAIM-2012), dedicaded to academician Mitrofan M. Ciobanu. Communications. Chișinău, August 22-25, 2012,  p.201-202.

14. VLADISLAV SEICIUC, VICTOR SEICIUC, ELEONORA SEICIUC. Asupra utilizării  platformei MOODLE la elaborarea cursului “Teoria probabilităţilor şi statistica matematică ” pentru invăţământul la distanţă. The 20-th Conference on Applied and Industrial Mathematics (CAIM-2012), dedicaded to academician Mitrofan M. Ciobanu. Communications in education. Chișinău, August, 22-25, 2012, pp.201-202.

15. СЕЙЧУК В. Н. Вычислительные схемы  приближенного решения нелинейных сингулярных интегральных уравнений на  замкнутых  контурах Ляпунова. XVI Simpozion Internaţional  “ Mетоды дискретных особенностей в задачах  математической физики.   ( МДОЗМФ-2013)”, Harikov- Herson, Ukraina, 10-15 iunie 2013, p.249-252, 0.25 c.a.

16. SEICIUC VLADISLAV,  SEICIUC VICTOR,  SEICIUC ELEONORA.  Asupra   arhitecturii   cursului   de “Teoria probabilităților și statistică matematică” pe platforma on-line MOODLE. The 21-th Conference on Applied and Industrial Mathematics (CAIM-2013).  Bucharest, Romania, September, 19-22, 2013, pp.108-109.

17. SEICIUC VLADISLAV. On direct methods in solving of some  nonlinear singular integral equations on closed contours. The 21-th Conference on Applied and Industrial Mathematics (CAIM-2013).  Bucharest, Romania, September, 19-22, 2013, p.13.

18. SEICIUC VLADISLAV. On  approximate solving of some nonlinear singular integral equations with Carleman moved shift. IV-th International Hahn Conference didicaded to the 135-th anniversary of Hans Hahn. Chernivtsy, Ukraine, 30 june - 05 july 2014, p. 255-256

19. ELEONORA SEICHIUC, GHEORGHE CARMOCANU, VLADISLAV SEICHIUC. On Intelligent Support System in solving of integral equations of second kind. The 22-th Conference on Applied and Industrial Mathematics (CAIM-2014).  Bacău, Romania, September, 18-21, 2014, p.18.

20. VLADISLAV SEICIUC. Computing algorithms for approximate solving of some nonlinear singular integral equations with Carleman moved shift. The 22-th Conference on Applied and Industrial Mathematics (CAIM-2014).  Bacău, Romania, September, 18-21, 2014, p.18.

21. SEICIUC VLADISLAV, SEICIUC VICTOR. Particularitățile elaborării cursului“Teoria probabilităţilor şi statistica matematică”  pe platforma electronică MOODLE. Conferința Stiințifică Internațională CRUNT-2014 "Bunele practici de instruire e-learning/online", Chişinău, 24-27 septembrie, 2014, pp.282-283, ISBN 978-9975-80-827-9, disponibil: http://www.utm.md/anunturi/crunt.pdf.

22. GHEORGHE CARMOCANU, GHEORGHE CĂPĂŢÂNĂ, ELEONORA SEICIUC, VLADISLAV SEICIUC, On Intelligent Software Tools in Solving of Integral Equations of Second Kind. In: ”2015 20th International Conference on Control Systems and Computer Science”, Bucharest, 27-29 may 2015. / Editors: Ioan Dumitrache, Adina Magda Florea, Florin Pop, Alexandru Dumitrașcu., p. 19, IEEE Computer Society Order Number E5455, BMS Part Number CFP1572U-CDR, ISBN 978-1-4799-1779-2.

23. GHEORGHE CARMOCANU, GHEORGHE CĂPĂŢÂNĂ, ELEONORA SEICIUC, VLADISLAV SEICIUC, On Intelligent Software Tools in Solving of Integral Equations of Second Kind. In: ”2015 20th International Conference on Control Systems and Computer Science”, Bucharest, 27-29 may 2015. / Editors: Ioan Dumitrache, Adina Magda Florea, Florin Pop, Alexandru Dumitrașcu. – Volume I, CSCS20 Main Track, p. 213-214, IEEE Computer Society Order Number E5455, BMS Part Number CFP1572U-CDR, ISBN 978-1-4799-1779-2.

24. СЕЙЧУК В. Н. О сходимости прямых-приближенных методов решения нелинейных сингулярных интегральных уравнений со сдвигом Карлемана. Труды XVII Международного симпозиума «Методы дискретных особенностей в задачах математической физики» (МДОЗМФ-2015). Харьков-Сумы, 08-13 июня 2015, – С. 101-104.

25. VLADISLAV SEICIUC.  Approximative methods in solving some classes of singular integral equations defined on arbitrary smooth closed contours. The Eighth Congress of Romanian Mathematicians, Iasi, Romania,  June 26- July 1, 2015, p. 140.

26. VLADISLAV SEICIUC. On convergence in lebesgue spaces of direct-approximate methods in solving some classes of nonlinear singular integral equations.  Internaţional Conference „Mathematics & IT: Research and Education (MITRE-2015)" Chişinău, Republic of Moldova, July, 2–5, 2015, p. 75.

27. VLADISLAV SEICIUC. On convergence in Lebesgue and H¨older spaces of direct-approximate methods in solving some nonlinear singular integral equations.  The 23-th Conference on Applied and Industrial Mathematics (CAIM-2015).  Suceava, Romania, September, 17-20, 2015, p.17.

28. SEICIUC VLADISLAV, SEICIUC VICTOR. Some Issues in the Elaboration Course Theory of Probability and Mathematical Statistic on E-learning Platform MOODLE. International Scientific and Professional Conference Contemporary issues in economy and technology, CIET 2016, Split, 16-18 June, Scientific Papers, p.232-240; <Editors Bože Plazibat, Silvana Kosanović>. - Split : University of Split, University Department of Professional Studies, 2016, ISBN 978-953-7220-25-9.

29. VLADISLAV SEICIUC. Elaborarea crsului “Teoria Probabilităţilor Şi Statistica Matematică” pe platforma electronică Moodle pentru invățământul la distanță Conferința științifică internațională „Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației”, Universitatea de Stat „B.P. Hasdeu” din Cahul, 7 iunie 2016, Volumul I, p.  342-345, ISBN 978-9975-914-90-1.

30. SEICIUC VLADISLAV, SEICIUC ELEONORA. On design and development of some university courses on the Moodle platform for distance E-learning. Conferinţa Internaţională „Mathematics & IT: Research and Education (MITRE-2016)" Chişinău, Republica Moldova, 23–26 iunie 2016, p. 89-90,  ISBN 978-9975-71-794-6.

31. SEICIUC VLADISLAV, SEICIUC VICTOR. The course "Theory of Probability and Mathematical Statistics" on E-learning platform MOODLE. The 24-th Conference on Applied and Industrial Mathematics (CAIM-2016).  Craiova, Romania, September, 15-18, 2016, p.97-98. Volume Editors: Carmen Roc¸soreanu, Mihaela Sterpu. Printed in Romania: Editura SITECH Craiova, ISSN 2537 – 2688.

Activitatea metodică a catedrei

Profesorii catedrei sunt autori de manuale şi suporturi de curs destinate studenţilor Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova.

 • Crăciun Grigore, Berlinschii Iurie, Miniova Oxana, Palamarciuc – Berlinschii Lilia, Talmazan Andrei, Cozma Vasile. Jocuri de mișcare pentru activități în masă, 2016, (Tipografia „Reclama”) – 41 p. ISBN 978-9975-58-097-7. / 2,5 c.a.
 • Seiciuc V. Teoria probabilităților și statistica matematică. UCCM, 2016 (Curs plasat pe platforma Moodle a UCCM). 
 • Oprea S. Informatica economică. UCCM, 2016 (Curs plasat pe platforma Moodle a UCCM).  
 • Scutelniciuc, V., Maţcan R. Dicţionar de termeni economici român – francez. MOLDCOOP. Univ. Cooperatist-Comerc. din Moldova. Ch.: UCCM, 2015.- 136 p. ISBN 978-9975-81-003-6.
 • Crăciun Grigore, Berlinschii Iurie, Talmazan Andrei, Palamarciuc – Berlinschii Lilia, Șendrea Marina. Jocuri pentru partea de încheiere a orei de educație fizică”, 2014, (Tipografia „Reclama”) – 76 p. ISBN 978-9975-58-036-6. / 3,7 c.a.
 • Pavel Chirilov, Vladislav Seiciuc, Ion Vulpe. Teoria probabilităţilor şi statistica matematică. Chişinău: Tipografia UCCM, 2013, 305 p. ISBN 978-9975-114-24-0, 13,83 c.a.
 • Crăciun Grigore, Berlinschii Iurie, Miniova Oxana, Palamarciuc – Berlinschii Lilia. Cursul educaţional opţional „Exerciţii cu coarda” Cartdidact, 2013 (Tipografia „Reclama”) – 60 p. ISBN 978-9975-4462-2-8. / 3,7 c.a.
 • Sergiu Oprea. Reţele informatice. Chişinău, CEP UCCM, 2012.
 • Crăciun Grigore, Berlinschii Iurie, Hâncu Ala. 111 NODURI. Material didactic, „Maxtipar” SRL, Chişinău, 2012, 44 P. ISBN 978-9975-4183-5-5, / 2,7 c.a.
 • Oprea S. Curriculumul disciplinei Sisteme electronice de calcul economic. Chișinău: UCCM, 2012,  21p.,  c.a. 0,95.
 • Oprea S. Curriculumul disciplinei Baze de date și sisteme expert. Chișinău: UCCM, 2012,  18p., c.a. 0,7.
 • Cereș I. Curriculum la disciplina «Сultura şi Civilizaţia europeană». Chişinău: UCCM, 2012.
 • Sergiu Oprea, Vera Miţcul, Carolina Tutunaru. Baze de date relaţionale – Chişinău, CEP UCCM, 2011.
 • Crăciun Grigore, Berlinschii Iurie, Hâncu Ala, Cogan Vadim. Tehnica turismului montan (concretizări şi sugestii vis-a-vis de arbitraj). Material didactic, „Maxtipar” SRL, Chişinău, 2011, 47 P. ISBN 978-9975-4183-0-0  / 3 c.a.
 • Cereș I. Integrarea Republicii Moldova în comunitatea internaţională. Istoria românilor. Manual pentru clasa a IX-a. Ediţia revizuită. 2011, P. 106-110. Coautori - B. Vizer, T. Nagnibeda-Tverdohleb.
 • Cereș I. Curriculum la disciplina «Logica». Chişinău: UCCM, 2011.
 • Cereș I. Curriculum la disciplina «Сulturologiа». Chişinău: UCCM, 2011.
 • RodicaMaţcan. Viitorul în limba franceză: dimensiuni temporale, aspectuale şi modale. Chişinău, 2010.
 • Pavel Chirilov, Vladislav Seiciuc, Ion Vulpe.Теория вероятностей и математическая статистика. Chişinău, 2007.
 • Sergiu Oprea. Sisteme expert. - Chişinău, Editura „Elena V.I”, 2006.
 • Nicolae Burbulea, Ion Mereacre, Alexandru Sandu. Fizica şi metode fizice de cercetare a mărfurilor. – Chişinău, 2005.
 • Sergiu Oprea, Doina Oprea. Microsoft Excel. – Chişinău, Editura „Elena V.I”, 2002.
 • Sergiu Oprea, Doina Oprea. Programare în QBasic. – Chişinău, Editura „Elena V.I”, 2001.
 • Pavel Chirilov, Vladislav Seiciuc, Ion Vulpe. Lucrări practice la teoria probabilităţilor şi statistica matematică. – Chişinău, 1999.
 • Pavel Chirilov,Vladislav Seiciuc, Ion Vulpe. Teoria probabilităților și statistica matematică. Problemar. Chişinău, CEP UCCM, 1999.
 • Pavel Chirilov, Vladislav Seiciuc, Ion Vulpe. Matematică. Ghid pentru admitere. - Chişinău, 1999.
 • Sergiu Oprea. Bazele electrotehnicii şi electronicii. - Chişinău, Editura „Elena V.I”, 1998.
 • Pavel Chirilov, Vladislav Seiciuc, Ion Vulpe. Matematică. Teste de concurs, sfaturi practice pentru candidaţii la admitere. - Chişinău, 1998.

 

 Graficul orelor de lucru individual și ghidare în carieră al cadrului profesoral-didactic al catedrei

„Discipline Exacte și Generale”

pentru a. u. 2016 / 2017 (semestrul II)

Numele, prenumele Luni Marţi Miercuri Joi Vineri
1. Seiciuc Vladislav 16:00-17:30       15:00-16:30
2. Oprea Sergiu      15:00-16:30 16:00-17:30  
3. Crăciun Grigore     15:00-16:30    
4. Cereș Irina  15:00-16:30        
5. Maţcan Rodica     15:00-16:30   16:00-17:30
6. Sajin Angela     15:00-16:30    
7. Sandu Alexandru         16:00-17:30
8. Mosinţova Anna 15:00-16:30