jtemplate.ru - free extensions for joomla
 •                        

                                                                                  Catedra Finanţe şi bănci

fuior

     FUIOR Elena, doctor în economie, prof. univ.
şef catedră 

Tel. (+373 022) 815-636
Biroul 405/2

Elena Fuior, doctor în economie din anul 1986, professor universitar, şef catedră Finanţe şi bănci din anul 1997 – prezent. Specialist în finanţe, management financiar, fiscalitate, economie. A efectuat stagii de perfecţionare în cadrul ASE Bucureşti, Universitatea Cooperaţiei din Rusia, ASEM.


   A publicat peste 130 lucrări ştiinţifice în ţară şi peste hotare în volum de peste 106 c.a. Conducător ştiinţific la 6 teze de doctor în economie susţinute, din care: 5 - la specialitatea 08.00.10 Finanţe, monedă, credit, iar una la specialitatea 08.00.05 Economia şi management în ramură. Este conducător al tezelor de licenţă, master şi doctorat. Conducător ştiinţific a 4 doctoranzi.
În prezent este vice-preşedinte al Seminarului Ştiinţific de profil pe lângă UCCM, membrul seminarului Ştiinţific de profil din cadrul USM la specialitatea 08.00.10 Finanţe; monedă; credit, membrul Comisiei de experţi în economie 2 în cadrul CNNA.
Despre noi

Catedra “Finanţe şi bănci” a fost fondată la data de 27 mai 1997 în urma divizării catedrei “Contabilitate şi Finanţe”. Catedra a fost responsabilă de pregătirea specialiştilor de calificare superioară la specialităţile “Finanţe”, specializările: “Finanţe şi asigurări” şi “Finanţe şi contabilitatea firmei”; “Bănci şi burse de valori”. Începând cu anul universitar 2006/2007 catedra asigură pregătirea la ciclul I universitar (licenţă) la specialitatea “Finanţe şi bănci”.
Concomitent cu pregătirea specialiştilor la ciclul I, începând cu anul universitar 2005 - 2006 caredra a efectuat pregatirea la ciclul II masterat la specializarea „Finanţe şi contabilitatea firmei”, din anul universitar 2007 – 2008 – la specializarea „Administrarea financiar-bancară”, iar din anul 2013 – 2014 la ciclul II se efectua pregătirea specialiştilor la specializările: „Administrarea financiar – fiscală”, „Administrarea sistemului bancar” şi „Bănci şi asigurări” masterat de profesionalizare.

În anul universitar  2015-2016  la ciclu II masterat  se efectuiază  pregătirea specialiştilor la specializarea „Administrarea financiar-bancară”, masterat de profesionalizare şi cercetare.

Catedra “Finanţe şi bănci” propune formarea profesională în domeniul financiar  la următoarele niveluri de calificare şi specialităţi:

 • Ciclul I – studii superioare de licenţă, specialitatea „Finanţe şi bănci”
 • Ciclul II – studii superioare de masterat, specializarea „Administrarea financiar – bancară”,    
 • Ciclul III – doctorat, specialitatea 522.01 „Finanţe”

 Corpul didactic al catedrei 

Nr. d/o

Numele, prenumele

Titlul, gradul şi funcţia ocupată

Titular de curs

1.

Elena Fuior

Şefa catedrei, profesor universitar, doctor în ştiinţe economice

Politica fiscală a întreprinderii , gestiunea si planificarea fiscală, finanţele întreprinderii, gestiunea financiară a întreprinderii, politica fiscală a întreprinderii , gestiunea și planificarea fiscal,  finanțe corporative,  management financiar

2.

Corina Cuşnir

Conferenţiar universitar, doctor în ştiinţe economice

Evaluarea financiară a întreprinderii finanţe publice, relaţii valutar-financiare internaționale, asigurări și reasigurări, gestiunea asigurărilor și reasigurărilor , supravegherea în asigurări

3.

 Galina Caraganciu

Lector universitar, doctor în ştiinţe economice

Bazele activităţii bancare, operaţiuni şi tehnici bancare,  politici bancare, Gestiunea riscurilor financiar-bancare , Pieţe de capital şi operaţiuni de bursă, Reglementarea bancară și supravegherea prudențială,  Piața de capital și intermedierea bancară

4.

Inga Zugrav

Conferențiar universitar, doctor în ştiinţe economice

Monedă şi credit, întroducere în specialitate, finanţe, gestiunea riscurilor financiar – bancare, gestiunea portofoliului de active monetare şi financiare, optimizarea deciziilor financiar – monetare, strategii macroeconomice fiscale și bugetare , planificarea financiară a întreprinderii optimizarea deciziilor financiar-monetare

5.

Tatiana Sanduţa

Lector superior universitar, doctor în științe economice

Finanţele întreprinderii, fiscalitate, gestiunea financiară, asigurări și reasigurări a întreprinderii, pieţe de capital şi operaţiuni de bursă, operaţiuni şi tehnici bancare

6.

 Alina Popa

Lector universitar

Activitatea investiţională , bazele activităţii bancare,  fiscalitate , finanțe , moneda si credit,  bazele activităţii bancare , fiscalitate

 

Bazele activităţii bancare. Obiectivul disciplinei constă în acumularea cunoştinţelor privind apariţia şi dezvoltarea băncilor, sistemele monetare internaţionale, operaţiunile active şi pasive ale băncilor. Studenţii însuşesc mecanismul gestionării instrumentelor monetare şi pârghiile financiare la nivel naţional şi internaţional.

 

Gestiunea financiară a întreprinderii. Cursul presupune studiul problemelor referitor la gestiunea financiară a patrimoniului întreprinderii, permite formarea aptitudinilor privind examinarea interconexiunii activităţii financiare cu diferite segmente a activităţii de antreprenoriat. Studenţii vor studia metodele contemporane de gestiune a activelor şi capitalului întreprinderii, a investiţiilor, a fluxurilor financiare, a riscurilor şi procedurilor de evitare a situaţiilor de insolvabilitate.

 

Monedă şi credit. Cursul prevede studiul conceptului de monedă şi bani, funcţiile, rolul, clasificarea, valoarea şi puterea de cumpărare, emisiunea şi punerea în circulaţie a monedei, etalonul, sistemul şi masa monetară, indicatorii şi agregatele monetare, convertibilitatea monedei, piaţa monetară, teorii monetare, inflaţia, politica monetară. Se vor studia deasemenea creditul şi mecanismul de creditare, procesul de creditare, încheierea contractului, cât şi teoriile aferente dobânzii şi nivelul stabilirii acesteia.

 

Finanţe. Cursul prevede studierea noţiunii de finanţe publice, sector şi economie publică, formelor de manifestare a relaţiilor dintre stat şi agenţii economici, planificării financiare şi esenţei pârghiilor economico-financiare de gestiune, funcţionării sistemului financiar, metodelor de utilizare a resurselor financiare, clasificării şi ordinii planificării principalelor categorii de venituri şi cheltuieli ale sectorului public, problemelor referitor la împrumutul de stat şi datoria publică.

 

Politici bancare. Disciplina are drept scop constituirea şi aprofundarea cunoştinţelor aferente principalelor probleme teoretice şi practice ce ţin de mecanismul şi politicile folosite de bancă în scopul gestionării eficiente a activităţii sale, instrumentele de stabilire a veniturilor, profitului, lichidităţii şi solvabilităţii băncii comerciale. Cursul reflectă procedurile bancare şi mecanismul de optimizare a procesului de integrare a sistemului bancar în arealul monetar global, metodele de stabilire a cursului valutar şi de gestiune a riscurilor bancare, optimizarea administrării şi gestionării bancare.

 

Finanţele întreprinderii. Disciplina are drept scop studierea mecanismelor financiare, elementelor privind sistemul financiar, a problemelor aferente capacităţii formării profitului, autofinanţării, aprecierii situaţiei concurenţiale a întreprinderii. Studenţii examinează procesele, metodele şi tehnicile moderne de gestiune a capitalului, veniturilor, cheltuielilor şi profitului, diagnosticului financiar, prognozării şi planificării activităţii financiare, analizei performanţei funcţionării întreprinderii şi valorii patrimoniale, fundamentării financiare a deciziilor economice, insolvabilităţii şi falimentului ca baza restructurării financiare a agentului economic.

 

Operaţiuni şi tehnici bancare. Cursul prevede studiul specificului organizării operaţiunilor bancare şi a tehnicilor folosite de bancă în acest scop, metodelor şi instrumente-lor de plată şi de decontări folosite în sistemul naţional şi internaţional, gestiunii activităţii de acu-mulare şi distribuire a resurselor financiare, împrumuturilor bancare, politicii de dobândă, practicii bancare privind plasamentele de capital, managementului şi marketingului bancar.

 

Metode şi tehnici fiscale. Cursul prevede studiul elementelor, principiilor, metodelor clasificarea şi caracteristica impozitelor, a relaţiilor, instituţiilor, reglementărilor şi mecanismelor impunerii în economia de piaţă, elementelor constitutive şi sfera de aplicare ale impozitului, obiectul şi baza impozabilă, relaţiilor dintre contribuabil şi stat, stabilirea tipurilor cotelor de impunere.

 

Gestiunea riscurilor. Cursul prevede studiul rolului, esenţei, con-ţinutului şi clasificării factorilor de risc, gestiunii riscurilor financiare, depistării şi aprecierii impactului diferitor factori de risc asupra întreprinderii, metodelor de evaluare a nivelului riscului şi de minimizare a acestuia în condiţiile economiei de piaţă şi concurenţei.

 

Fiscalitate. Disciplina reflectă specificul sistemului fiscal, documentarea modului de organizare şi de acţiune a organelor fiscale, componentele, obiectivele şi metodele de promovare ale politicii fiscale, tipuri de politici fiscale, cerinţele ce stau la baza fondării, realizarea politicii prin mecanismul fiscal, pârghiile şi elementele acestuia.

 

Bazele funcţionării pieţelor de capital. În cadrul cursului se studiază principiile de bază privind funcţionarea pieţei de capital, procedura de organizare a activităţii burselor de valori mobiliare şi instrumentelor utilizate, reglementa-rea funcţionării pieţei valorilor mobiliare în RM, stabilirea şi evaluarea indicilor bursieri, mecanismul de emisiune, evaluare şi tehnicile de tranzacţionare a valorilor mobiliare, procedura de decontări, tehnicile moderne de gestionare a riscurilor pe piaţa valorilor mobiliare prin intermediul instrumentelor financiare performante.

 

Evaluarea financiară a întreprinderii. Disciplina prevede studiul activităţii de evaluare şi reevaluare, subiectului şi obiectului în operaţiunile de evaluare, modalităţilor de evaluare a elementelor patrimoniale ale întreprinderii, estimarea fluxurilor de trezorerie, contractarea activităţii de evaluare, procedura de evaluare a activelor materiale, nemateriale şi circulante.

 

Bazele activităţii investiţionale. Cursul prevede noţiunile de bază în domeniul investiţional, gestiunea financiară a investiţiilor, eficienţa economică a acestora şi deciziile investiţionale, stabilirea direcţiilor de plasamente a fondurilor, efectuarea procedurii de elaborare a documentaţiei necesare pregătirii proiectelor investiţionale, evaluarea şi analiza proiectelor investiţionale, riscul în evaluarea proiectelor şi metodologia de evaluare a proiectelor de investiţii pe plan mondial, aprecierea eficienţei economice obţinute în rezultatul constituirii şi utilizării capitalului investit.

 

Relaţii valutar-financiare. Disciplina reflectă teoriile, modelele, principiile, instrumentele şi tehnicile specifice fenomenului monetar internaţional. Cursul prevede studiul sistemului valutar, pieţei valutare şi operaţiunilor specifice, mecanismului cursului valutar, modalităţilor de plată internaţională, balanţei de plăţi externe.

 

Tema: „Fundamente teoretice si metodologice ale modernizării, optimizării şi eficientizării cooperaţiei de consum din Republica Moldova”

Sursa finanţării - autofinanţare

Subtema 1: Particularităţile evaluării concentrărilor economice pe piaţa financiară din Republica Moldova;

Conducător ştiinţific: E. Fuior, prof. univ., dr.

Subtema 2: Perfecţionarea mecanismului de finanţare ale instituţiilor de învăţământ preşcolar şi preuniversitar din Republica Moldova;

Conducător ştiinţific: E. Fuior, prof. univ., dr.

Subtema 3: Reformarea mecanismului financiar al activităţii întreprinderilor cooperaţiei de consum.

Conducător ştiinţific: C. Cușnir, conf. univ., dr.

Activitatea științifică

În cadrul catedrei activează cercul studenţesc de cercetări ştiinţifice 

„Finanţe şi bănci”.

 1. Denumirea cercului: Finanţe şi bănci
 2. Preşedintele cercului: Necula Nicolae, grupa 3FB-1431
 3. Secretarul cercului: Josan Anastasia, grupa 3FB-1521
 4. Conducătorul cercului ştiinţific: conf. univ.., dr. I. Zugrav.

Direcţiile de investigaţii ştiinţifice ale cercului ştiinţific studenţesc sunt următoarele:

 1. Finanţele întreprinderii, Gestiunea financiară a întreprinderii;
 2. Finanţe;
 3. Evaluarea financiară a întreprinderii;
 4. Relaţii valutar-financiare;
 5. Bazele activităţii bancare, Politici bancare, Operaţiuni şi tehnici bancare;
 6. Bazele activităţii investiţionale;
 7. Metode şi tehnici fiscale, Fiscalitate;
 8. Moneda şi credit;
 9. Gestiunea riscurilor financiar-bancare.

    

 Planul de activitate a cercului ştiinţific studenţesc

pentru anul de studii 2016- 2017 

Nr.

d/o

Activităţile

Termenul

1.

Familiarizarea studenţilor cu scopul şi obiectivele cercului ştiinţific studenţesc

Septembrie 2016

2.

Aprobarea noilor membri a cercului ştiinţific studenţesc la catedra „Finanţe şi bănci”

Octombrie 2016

3.

Şedinţa organizatorică cu întocmirea planului de lucru pentru a.s. 2016-2017

La prima şedinţă

 4.

Desfăşurarea şedinţelor în formă deschisă şi cu participarea invitaţilor speciali.

O dată la 3 luni

5.

Organizarea şi desfăşurarea “Conferinţei ştiinţifice studenţeşti” cu participarea membrilor cercului şi cu invitaţi din alte instituţii de învăţământ.

Martie -Aprilie 2017

6.

Colaborarea ştiinţifică dintre student şi conducător.

Pe parcursul anului

7.

Colaborarea membrilor cercului cu studenţii din alte instituţii de învăţământ superior.

Pe parcursul anului

8.

Participarea la activităţile, organizate de organizaţiile obşteşti

Pe parcursul anului

9.

Pregătirea pentru publicare a celor mai bune lucrări ştiinţifice a studenţilor.

Pe parcursul anului

 

TEMATICA TEZELOR ANUALE PENTRU STUDENŢII SPECIALITĂŢII FINANŢE ŞI BĂNCI PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2016-2017 

 1. Direcţiile de perfecţionare a sistemului de impunere prin intermediul impozitelor indirecte
 2. Efectele presiunii fiscale în Republica Moldova
 3. Fiscalitatea: efectele ei asupra activităţii economice curente 
 4. Impactul politicii fiscale asupra activităţii agenţilor economici autohtoni
 5. Impozitele indirecte: orientări de modificare a impactului lor asupra rezultatelor activităţii agenţilor economici
 6. Aspecte cantitative, structurale şi calitative ale implementării şi utilizării cardurilor bancare ca instrument modern de plată
 7. Aspecte comparative privind finanţarea prin leasing şi credit bancar
 8. Bonitatea clientului ca factor determinant în stabilirea strategiei de creditare a băncilor comerciale
 9. Căi de desăvârşire a mecanismului de atragere şi utilizare a creditelor bancare de către întreprinderi
 10. Căi de îmbunătăţire a sistemului de indicatori utilizaţi în evaluarea performanţei activităţii băncii comerciale
 11. Cardul de credit - noua tendinţă pe piaţa financiară
 12. Depozite bancare – promotor de activitate stabilă şi continuă a băncilor comerciale din Republica Moldova în condiţiile actuale
 13. Direcţiile de perfecţionare a operaţiunilor de creditare ale băncii comerciale
 14. Diversificarea şi optimizarea operaţiunilor de depozit ca direcţie de asigurarea a performanţelor băncilor comerciale
 15. Evaluarea și prezentarea performanțelor băncilor comerciale în contextul dezvoltării durabile
 16. Evaluarea, determinarea şi acordarea creditelor ipotecare
 17. Evoluţia, oportunitatea şi efectele implementării cardurilor bancare în RM
 18. Gestionarea băncii comerciale prin prisma administrării activelor şi pasivelor
 19. Gestiunea lichidităţii băncii comerciale ca factor propulsor în dezvoltarea durabilă
 20. Gestiunea eficientă a activelor si pasivelor bancare – mecanism de prevenire a insolvabilităţii şi riscurilor de antreprenoriat
 21. Gestiunea lichidităţii băncilor comerciale şi corelarea acesteia cu performanţele financiare
 22. Gestiunea operaţiunilor de creditare a persoanelor fizice de către băncile comerciale din RM
 23. Gestiunea riscurilor asociate activităţilor bancare cu carduri şi bani electronici la Banca Comercială
 24. Impactul managementului operaţiunilor de creditare asupra performanţelor funcţionării băncilor comerciale
 25. Implementarea și utilizarea cardurilor bancare ca instrument modern de plată
 26. Operaţiuni valutare ale băncilor comerciale: tendinţe şi direcţii de eficientizare a acestora
 27. Orientări şi tendinţe în evoluţia operaţiunilor bancare cu carduri şi bani electronici în Republica Moldova
 28. Particularităţile evoluţiei şi perspectivele operaţiunilor valutare executate de băncile comerciale
 29. Particularităţile gestionării creditelor ipotecare în Republica Moldova
 30. Perfecţionarea mecanismului de executare a operaţiunilor de leasing ca direcţie de majorare a veniturilor băncilor comerciale
 31. Posibilităţi de extindere a operaţiunilor active ale băncilor comerciale din Republica Moldova
 32. Problemele elaborării strategiei şi tacticii funcţionării pieţei valutare din Republica Moldova 
 33. Problemele şi particularităţile gestiunii lichidităţii băncii comerciale în Republica Moldova
 34. Problemele şi strategiile gestiunii lichidităţii băncii comerciale în Republica Moldova
 35. Realizările activităţii bancare ca rezultat al implementării cardului bancar
 36. Relevanţa evaluării şi controlului riscului bancar asupra activităţii de creditare
 37. Resurse bancare - mecanism de asigurare a stabilităţii economiei naţionale
 38. Sistemul bancar din Republica Moldova: probleme şi oportunităţi de dezvoltare
 39. Sistemul bancar: practici mondiale şi direcţii de implementare în Republica Moldova
 40. Specificul operaţiunilor cu carduri bancare în condiţiile expansiunii plăţilor electronice
 41. Asigurarea echilibrului financiar la nivel microeconomic
 42. Asigurarea solvabilităţii întreprinderii prin prisma gestiunii activelor curente
 43. Cheltuieli publice: tendinţa în evoluţie şi căi de eficientizare a utilizării lor
 44. Creditarea ipotecară în Republica Moldova – realitate şi probleme
 45. Cuantificarea rezultatelor financiare ale întreprinderii ca factor propulsor în dezvoltarea durabilă
 46. Dezvoltarea leasingului în Republica Moldova şi contribuţia acestuia la dezvoltarea investiţiilor la nivel de întreprindere
 47. Diagnosticul financiar – modalitate de obţinere a performanţelor financiare ale firmei
 48. Diagnosticul financiar al întreprinderii - suport în fundamentarea deciziei de creditare a agenţilor economici
 49. Efectele rotaţiei capitalului asupra rezultatelor financiare a întreprinderii
 50. Evaluarea rezultatelor financiare ca factor important al viabilității întreprinderii
 51. Evaluarea şi prognozarea rezultatelor financiare ale întreprinderii: probleme, dificultăţi şi căi de eficientizare
 52. Gestiunea activelor curente: specificul ei în întreprinderi cu diferit gen de activități
 53. Gestiunea activităţii de planificare financiară şi instrumentele de planificare financiară
 54. Gestiunea eficientă a resurselor financiare ale întreprinderii: actualităţi şi perspective
 55. Gestiunea oportună a activelor curente – premisa asigurării solvabilităţii întreprinderii
 56. Implementarea operaţiunilor de leasing şi arendă finanţată în contextul adecvării întreprinderii la cerinţele competitivităţii strategice
 57. Instrumente de plată utilizate în Republica Moldova şi perspectivele lor
 58. Leasing-ul instrument de investiţii şi finanţare: factor esenţial de asigurare a viabilităţii întreprinderii
 59. Lichiditatea financiară: conţinut, aprecieri, capacitatea de plată, blocajul financiar
 60. Mecanismul financiar şi căile de perfecţionare – baza activităţii financiare la întreprindere
 61. Metode şi tehnici de perfecţionare a mecanismului de formare şi utilizare a activelor curente la nivel de întreprindere
 62. Micul business - bază a utilizării eficiente a potenţialului agenţilor economici în economia RM
 63. Oportunităţi privind evaluarea şi prognozarea rezultatelor financiare în scopul asigurării performanţelor întreprinderii
 64. Oportunităţi, probleme şi eficienţa folosirii diferitor instrumente şi modalităţi de plată în procesul de decontări
 65. Particularitățile și căile de perfecționare a leasing-ului – ca formă specifică de credit în perioada contemporană
 66. Perfecţionarea gestiunii eficiente a activelor curente în vederea asigurării stabilităţii financiare a întreprinderii
 67. Perfecţionarea mecanismului de estimare a necesarului de finanţare în scopul obţinerii rezultatelor performante ale întreprinderii
 68. Perfecţionarea mecanismului de evaluare a activității întreprinderii în vederea obţinerii rezultatelor performante
 69. Perfecţionarea procesului de formare şi utilizare a activelor curente la nivel de întreprindere
 70. Perfecţionarea sistemului de gestionare a activelor corporale a agenţilor economici
 71. Planificarea şi căile de sporire a performanţelor agenţilor economici în perioada actuală
 72. Rezultatele financiare şi corelaţia lor cu politica şi strategia întreprinderii
 73. Sistemul de evaluare și promovare a rezultatelor financiare ale întreprinderii ca direcție de obținere a unui avantaj competitive
 74. Strategii privind gestiunea eficientă a activelor şi pasivelor circulante ca premiză de asigurare a succesului funcţionării întreprinderii
 75. Structura financiară a întreprinderii: probleme, dificultăţi şi perspective de optimizare
 76. Studiu de perspective ale opţiunilor întreprinderii pentru evaluarea lichidităţii şi solvabilităţii 
 77. Sursele de finanţare a activelor curente şi modalităţi de asigurare a echilibrului financiar 
 78. Viabilitatea întreprinderii prin prisma constituirii şi gestionării rezultatelor financiare
 79. Piața asigurărilor în Republica Moldova: probleme, oportunități și soluții
 80. Piaţa serviciilor de asigurare în RM – probleme şi oportunităţi

TEMATICA TEZELOR DE LICENŢĂ PENTRU STUDENŢII SPECIALITĂŢII FINANŢE ŞI BĂNCI PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2016-2017

 

 1. Administrarea taxelor vamale în vederea creşterii activităţii agenţilor economici
 2. Evaziunea fiscală: cauzele apariției şi metode de combatere
 3. Incidenta fiscalității: efectele ei asupra activităţii economice curente 
 4. Impactul accizelor asupra activităţii de producere şi comerţ
 5. Impactul presiunii fiscale asupra rentabilității întreprinderii
 6. Impozitele şi taxele locale - surse principale de venituri ale bugetelor locale
 7. Influenţa impozitelor indirecte asupra activităţii agenţilor economici
 8. Racordarea sistemului fiscal autohton la practicile UE
 9. Activitatea băncilor comerciale în desfăşurarea relaţiilor de credit cu agenţii economici: actualităţi şi perspective
 10. Activitatea de depozitare şi interconexiunea acesteia cu operaţiunile de creditare în cadrul băncilor comerciale
 11. Administrarea activelor şi pasivelor bancare şi posibilităţi de optimizare
 12. Bonitatea clientului ca condiţie principală a rambursabilităţii creditului
 13. Căi de desăvârşire a indicatorilor de evaluare a performanţei funcţionării băncii comerciale
 14. Competitivitatea Băncii Comerciale şi metodele aprecierii ei
 15. Controlul de gestiune a dinamicii constituirii resurselor proprii şi celor atrase în cadrul băncilor comerciale din Republica Moldova
 16. Cuantificarea şi monitorizarea performanţelor gestionării portofoliului investiţional al băncilor comerciale
 17. Criteriile de evaluare şi problemele menţinerii stabilităţii BC
 18. Depozite bancare: problemele formării şi politica de atragere şi plasare
 19. Dezvoltarea, protecţia şi perspectivele asigurării lichidităţii bancare
 20. Diversificarea portofoliului de credite - mecanism de asigurare a stabilităţii activității băncilor comerciale
 21. Garantarea depozitelor bancare: posibilităţi de utilizare a practicii mondiale în Republica Moldova
 22. Gestionarea riscului de creditare – premisa unei activităţi bancare eficiente
 23. Gestiunea depozitelor bancare și modalități de asigurare și realizare a acestora de banca comercială
 24. Gestiunea eficientă a activelor şi pasivelor bancare – mecanism de prevenire a insolvabilităţii şi riscurilor de antreprenoriat
 25. Gestiunea instrumentelor şi modalităţilor de plată
 26. Gestiunea structurii portofoliului băncii comerciale prin prisma lichidităţii şi profitabilităţii
 27. Noi tendinţe în analiza riscurilor aferente activităţii de creditare a băncilor comerciale
 28. Noi valenţe cognitive privind evaluarea şi prezentarea performanţelor băncilor comerciale în contextul Acordului de Asociere RM-UE
 29. Paradigme moderne de eficientizare a managementului operaţiunilor bancare sub aspectul racordării la normele şi standardele europene
 30. Problemele creditării bancare a activităţii de antreprenoriat în Republica Moldova
 31. Produse și servicii bancare: realităţi şi perspective
 32. Rolul, necesitatea şi particularităţile organizării decontărilor în băncile comerciale prin conturi bancare
 33. Sisteme bancare moderne: adaptarea sistemului bancar din RM la cerinţele actuale
 34. Sisteme de creditare ipotecară: dificultăţi, oportunităţi, performanţe şi perspective de dezvoltare
 35. Sistemul rezervelor minime obligatorii şi gestionarea lor de către banca comercială
 36. Stabilizarea şi sporirea siguranţei funcţionării sistemului bancar al RM în contextul integrării în Uniunea Europeană
 37. Studiu comparativ privind finanțarea prin leasing şi credit bancar
 38. Administrarea eficientă a finanţelor întreprinderii în concordanţă cu obiectivele afacerii
 39. Estimarea efectelor economico-financiare ale modificării vitezei de rotație a activelor
 40. Asigurarea echilibrului financiar a funcţionării agenţilor economici în vederea susţinerii performanţelor acestora
 41. Business – planul ca premisă de prosperare a agenţilor economici în condiţiile economiei de piaţă
 42. Cheltuielile publice - instrument de intervenţie a statului în activitatea economică şi socială
 43. Conducerea modernă a întreprinderii prin intermediul planificării financiare
 44. Constituirea și utilizarea resurselor financiare ale întreprinderii: probleme şi căi de raţionalizare
 45. Decizia de investiții a agenților economici și corelarea cu surse de finanțare
 46. Diagnosticarea situaţiei financiare în cadrul întreprinderii din RM şi căi de remediere a acesteia
 47. Diagnosticarea viabilităţii funcţionării structurilor antreprenoriale
 48. Diagnosticul financiar al întreprinderii în vederea creditării bancare
 49. Diagnosticul şi estimarea potenţialului economic al întreprinderii în condiţiile dezvoltării durabile
 50. Evaluarea şi reevaluarea activităţii financiare ca instrument al dezvoltării durabile a întreprinderii
 51. Evoluţia activităţii societăţilor comerciale în RM în condiţiile blocajului financiar.
 52. Finanţarea întreprinderii prin leasing si franchising şi influenţa asupra rezultatelor financiare
 53. Finanţele publice locale – promotor de activitate a autonomiilor locale
 54. Flexibilitatea politicii şi strategiei financiare ca element esenţial în succesul unei întreprinderi
 55. Gestiunea activelor corporale: tendinţe de perfecţionare şi căi de eficientizare a utilizării lor
 56. Gestiunea eficientă a activelor curente în vederea asigurării stabilităţii financiare a întreprinderii
 57. Gestiunea financiară pe termen scurt – ca factor de asigurare a stabilității financiare a întreprinderii
 58. Gestiunea şi previziunea încasărilor şi plăţilor la întreprindere
 59. Impactul deciziilor financiare asupra valorii economice a întreprinderii.
 60. Impactul investiţiilor străine asupra competitivităţii şi creşterii economice a întreprinderii
 61. Insolvabilitatea întreprinderii: particularităţi şi probleme de gestionare
 62. Mecanismul financiar şi impactul lui asupra dezvoltării întreprinderii 
 63. Modificarea raporturilor dintre bugetul de stat şi bugetele unităţilor administrativ-teritoriale în contextul dezvoltării regionale
 64. Noi tendinţe în analiza echilibrului financiar la nivelul entităţilor autohtone
 65. Optimizarea sistemului de finanţare a ciclului operaţional sub aspectul corelaţiei acestuia cu activele curente şi resursele de trezorerie
 66. Particularităţile procesului bugetar în Republica Moldova in contextul reformei bugetare actuale
 67. Politica de autofinanțare şi problemele asigurării echilibrului financiar la întreprindere
 68. Rolul creditelor de trezorerie în asigurarea surselor de finanţare a activităţii curente a entităţii
 69. Rolul şi necesitatea asigurării capacităţii de autofinanţare
 70. Aspecte economice şi sociale ale asigurărilor de răspundere civilă
 71. Aspecte privind gestiunea financiară a activităţii de asigurări
 72. Aspectele actuale ale dezvoltării serviciilor de asigurare şi perspectivele lor în R.M.
 73. Dezvoltarea serviciilor de asigurare la etapa actuală şi perspectivele ei
 74. Piața asigurărilor în Republica Moldova: probleme, oportunități și soluții
 75. Reasigurările – forma complementară a asigurărilor

 

TEMELE TEZELOR DE MASTER A MASTERANZILOR SPECIALITĂŢII “ ADMINISTRAREA FINANCIAR-BANCARĂ”

 

 1. Diagnosticul global al firmei (analiza SWOT) - instrument în evaluarea performanţelor
 2. Aspecte strategice ale diagnosticului financiar: strategii şi politici financiare ale întreprinderii
 3. Activitatea de producţie/servicii - analiză, diagnostic şi strategii competiţionale
 4. Competitivitatea firmei – analiza, diagnostic şi strategii de creştere
 5. Mediul de afaceri al firmei – analiza, diagnosticare, strategii manageriale
 6. Analiza mediului extern al structurii antreprenoriale
 7. Mediul intern al firmei – analiză şi diagnostic
 8. Calitatea activităţii – coordonată a managementului financiar performant: diagnostic şi strategii 
 9. Autofinanţarea – analiză, diagnostic, strategii de finanţare internă
 10. Evaluarea gestiunii resurselor materiale (imobilizate şi circulante) – abordare strategică
 11. Valoarea adăugată: metodologie de diagnosticare şi perspective strategice
 12. Risc şi rentabilitate în afaceri: analiză şi diagnostic
 13. Modalităţi de diagnosticare şi evaluare a factorilor de risc ai întreprinderii
 14. Echilibrul financiar în sistemul de performanţe al întreprinderii
 15. Efectele evaziunii fiscale asupra economiei Republicii Moldova
 16. Impactul economic al prelevărilor fiscale asupra performanţelor agentului economic 
 17. Optimizarea politicii fiscale şi evaluarea influenţei diferitor factori asupra ei
 18. Planificarea fiscală - metoda de gestiune eficientă a resurselor financiare ale agentului economic
 19. Presiunea fiscală versus evaziunea fiscală în Republica Moldova
 20. Aspectul concurenţial al băncii: esenţă, evaluare, probleme şi căi de soluţionare
 21. Căi de gestiune eficientă şi prevenire a riscurilor în procesul creditării
 22. Administrarea fiabilităţii băncii comerciale în sistemul managerial
 23. Aspectul stabilizării şi sporirii siguranţei funcţionării sistemului bancar autohton în contextul integrării economice în UE
 24. Banca virtuală în cadrul dezvoltării concurenţiale a sistemului bancar
 25. Carduri și bani electronici în Republica Moldova: evoluție, orientări, tendințe
 26. Diversificarea serviciilor moderne acordate de băncile comerciale persoanelor juridice
 27. Examinarea comparativă a acordării şi gestionării creditelor ipotecare faţă de cele imobiliare
 28. Fundamentarea şi promovarea serviciilor bancare noi: posibilităţi de utilizare a practicii mondiale în RM
 29. Identificarea şi prevenirea riscurilor în activitatea băncilor comerciale în contextul evoluţiilor contemporane
 30. Mecanismul de asigurare a performanţelor bancare şi posibilităţile de îmbunătăţire a acestora
 31. Operaţiunile de leasing a băncilor comerciale: particularităţi, dificultăţi şi direcţii de perfecţionare
 32. Operațiunile executate de casieria băncii comerciale și perspectivele de dezvoltare acestora
 33. Operaţiunile valutare ca factor al formării şi realizării efective a strategiilor băncii comerciale
 34. Optimizarea procedurilor bancare de acordare şi garantare a creditului ipotecar
 35. Previzionarea şi gestionarea crizelor - componenta importantă ale managementului bancar
 36. Serviciile de banking electronic în sistemul bancar autohton
 37. Aspecte privind restructurarea activităţii agenţilor economici
 38. Efectele analizei-diagnostic a activităţii agentului economic asupra rezultatelor performante
 39. Eficienţa investiţiilor străine directe în contextul dezvoltării durabile a economiei RM
 40. Desăvârşirea mecanismului de finanțare a micului business în condiţiile actuale ale RM
 41. Studiu de fezabilitate privind investiţiile: obiective, realizări şi perspective de dezvoltare
 42. Studiu de perspective ale situaţiilor financiare folosite pentru determinarea fluxurilor de trezorerie 
 43. Raţionalizarea structurii financiare a structurilor antreprenoriale – fundament al afacerii
 44. Planul financiar pe termenul mediu şi lung – instrument de aplicare a strategiei de dezvoltare
 45. Importanta asigurării riscurilor financiare în activitatea economică a societăților comerciale
 46. Probleme de gestiune financiară a crizei în întreprinderile din RM
 47. Aspectele gestiunii riscurilor în asigurări în cadrul economiei naţionale
 48. Direcţii de perfecţionare a asigurărilor de accidente în Republica Moldova
 49. Garantarea stabilităţii financiare a asigurărilor prin prisma reasigurărilor
 50. Gestiunea riscurilor în activitatea de asigurare 

 

PLANUL MĂSURILOR ORGANIZATORICE

PETRECUTE ÎN CADRUL SĂPTĂMÂNEI CATEDREI

DE FINANŢE ŞI BĂNCI ÎN PERIOADA

27.03.2017 – 31.03.2017

 

Nr. d/o

Măsurile organizatorice

Data

Ora

Responsabil

Invitaţii

1.

Ora educativă sub genericul „Voluntariatul – o formă de implicare socială”

27.03

13.10

Popa Alina

 

 

 

 

 

 

Studenţii specialităţii “Finanţe şi bănci”, ciclul I,

și

specializării “Administrarea financiar-bancară”

ciclul II.

Colaboratorii UCCM.

2.

Lecția publică cu genericul „Importanța stabilității financiare pentru dezvoltarea economică a Republicii Moldova”

28.03

09.50

Perciun Rodica, doctor, conferențiar cercetător, șef – secție Politici Financiare și Monetare, INCE

3.

Cercul ştiinţific studenţesc cu prezentarea comunicărilor

29.03

13.00

Colaboratorii catedrei şi studenţii

4.

Lecția publică cu genericul „Armonizarea politicii fiscale și racordarea ei la practicile europene"

30.03

09.50

Noroc Dorel, Șef direcție generală politică și legislație fiscală și vamală, Ministerul Finanțelor RM

5.

Prezentarea expoziţiei de carte cu genericul: “Bogățiile obișnuite pot fi furate, adevăratele bogății, nu” Oscar Wilde

Pe parcursul săptămânii

-

Colaboratorii catedrei şi bibliotecii

6.

Întocmirea gazetelor de perete cu conţinut referitor la activitatea bancară, finanţe, credit etc.

Pe parcursul săptămânii

-

Colaboratorii catedrei şi studenţii

7.

Totalizarea rezultatelor săptămânii catedrei

31.03

13.00

E. Fuior