jtemplate.ru - free extensions for joomla
Departamentul Marketing, Merceologie și Tehnologii alimentare


pituscan


PITUŞCAN  Feodosie - dr. în economie, conf. univ.,  şef departament

 

tel: (+373 22) 815-645, e-mail:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Feodosie Pituşcan, doctor în ştiinţe economice din anul 2002, conferenţiar universitar, decan al Facultăţii Marketing şi merceologie în anii 2001-2010, şef al Catedrei Marketing, comerţ şi turism în anii 2010-2017, şef al Departamentului Marketing, merceologie şi tehnologii alimentare din anul 2017.

Specialist în marketing, publicitate comercială, economie şi tehnologia comerţului. A efectuat stagii de perfecţionare în cadrul Universităţii de Stat din Moldova, ASEM, UTM şi în universităţi din afara ţării: Universitatea G.Bacovia din Bacău, România, Universitatea cooperatistă din Moscova, la întreprinderile comerciale ale cooperaţiei de consum din Străşeni, Floreşti şi întreprinderea Vega-L SRL.

A publicat 45 de lucrări şi articole ştiinţifice în ţară şi peste hotare cu un volum de peste 65 c.a. Este conducător al tezelor de licenţă, de master şi de doctor la specialitatea ştiinţifică 521.04 Marketing şi logistică, membru al Seminarului Ştiinţific de profil pe lângă UCCM la specialitatea Marketing şi logistică.

Departamentul Marketing, Merceologie şi Tehnologii alimentare este fondat prin ordinul rectorului UCCM la 05.07.2017 în baza a două catedre: Marketing, Comerţ şi Turism (fondată în anul 1993) şi Merceologie, Tehnologie şi expertiza mărfurilor (fondată în anul 1993).
Departamentul este responsabil de pregătirea specialiştilor de calificare superioară la următoarele specialităţi şi specializări:

     La ciclul I, de licenţă, specialităţile:

    1. 0414.1 Marketing şi logistică,

    2. 0419.1 Merceologie şi comerţ;

    3. 0721.1 Tehnologia şi managementul alimentaţiei publice

    La ciclul II, masterat, pregătirea specialiştilor la următoarele specializări:

    1. Marketing strategic şi internaţional

    2. Merceologia şi expertiza mărfurilor în activitatea vamală

    3. Tehnologia produselor alimentaţiei publice.

   La ciclul III, doctorat, la specialităţile ştiinţifice:

    1. 521.04 Marketing şi logistică

    2. 272.01 Merceologie şi expertiza mărfurilor alimentare

Departamentul se implică activ în formarea continuă a lucrătorilor din întreprinderile cooperaţiei de consum.

Componenţa departamentului

 

 

 

Nr. d/o

Nume, prenume profesor

Gradul ştiinţific şi didactic

Disciplinele predate

1

Pituşcan Feodosie

 Conferenţiar universitar, doctor

Șef departament

Organizarea şi tehnologia comerţului, Baza-material tehnică, Introducere în specialitate, Cercetări de marketing, Marketing 

2

Şavga Larisa

 Profesor universitar, doctor habilitat, Rector UCCM

Bazele e-comerţului, Cybemarketing, E-marketing, Managementul proiectelor

3

Muştuc Svetlana

Conferenţiar universitar, doctor

Marketing, Marketing I şi II, Comportamentul consumator, Conc.compet., Marketing industrial, Marketingul micii afaceri, Marketingul serviciilor

4

Maleca Tudor

Conferenţiar universitar, doctor

Merceologia produselor lactate, din ouă şi a grăsimilor, Managementul calităţii şi sortimentul produselor alimentaţiei publice

5

Artiomov Laurenția

Conferenţiar universitar, doctor

Microbiologia generala, Microbiologia produselor alimentare, Bazele nutriţiei şi alimentaţiei, Igiena şi sanitaria în UAP, Toxicologia şi inofensivitatea produselor alimentare, Protecţia muncii

6

Cobirman Galina

Lector universitar

Bazele teoretice ale merceologiei, Merceologia produselor de menire socio-culturală, Merceologia mărfurilor nealimentare, Merceologia articolelor vestimentare

7

Sitnicenco Viorica

Lector universitar

Organizarea şi tehnologia comerţului, Bazele logisticii, Logistica în ramuri de activitate, Marketing, Expoziţii şi iarmaroace

8

Strețco Tatiana

Lector universitar

Șef de laborator

Bazele teoretice ale TPAP,  Organizarea deservirii turiștilor în unităţile de restaurație, Tehnologia produselor alimentaţiei publice (I,II), Utilaj tehnologic, Organizarea deservirii în UAP, Tehnologia produselor de cofetărie

9

Rotari Elena

Lector universitar

Bazele construcţiei şi amenajării UAP, Operații unitare în industria alimentară, Automatizarea proceselor tehnologice

10

Guțu Tamara

Lector universitar

Merceologia grăsimilor, produselor lactate și de ouă, Merceologia produselor din carne și pește, Merceologia comercială a mărfurilor alimentare, Merceologia produselor pomilegumicole şi gustative

11

Negru Maria

Șef laborator

 

 

ACTIVITATEA DE CERCETARE INOVARE
a departamentului Marketing, Merceologie şi Tehnologii alimentare

  

Monografii/Note de curs:
1. Monografia colectivă (în cadrul proiectului de cercetare: Probleme şi tendinţe de dezvoltare a comerţului interior în baza implementării ALSAC (colectiv de autori: Şavga L, Pituşcan F., Muştuc S., Artiomov L., s.a.)

Capitole în monografii:
Articole reviste naţionale/internaţionale
Categoria B
Articole din reviste internaţionale.
1. SIMION, C-P.; VERBONCU, I.; ŞAVGA, L. Project Portfolio Management in Romanian R&D Organizations. 32nd IBIMA Conference. Conf. şt. intern. din. Spain. Seville. 15-16 November 2018. ISBN 978-0-9998551-1-9.
2. ŞAVGA, L. Cooperatives-Present and Perspectives. 12th International Management Conference Management Perspectives In The Digital Era. Conf. şt. intern. – BucureŞti: ASE. 1-2 November 2018 http://conferinta.management.ase.ro/
3. SAVGA, L.; PORCESCU, S. Smart Specialisation - an Innovative Approach to the Economic Transformation of the Republic of Moldova and the Role of the Universities in this Process. Bulgaria of the regions. Conf. şt. intern. Plovdiv, Bulgaria. 19-21 October 2018. p. 30. ISBN 978-619-203-231-9 (on-line).

Rezumate/teze la conferinţe internaţionale
4. ШАВГА, Л.А. Современные вызовы и новые подходы к развитию кооперативного образования. Чаяновские чтения – 2018 «Современная кооперация в системе целей устойчивого развития». Межд. науч.- практ. конф. 8-9 ноября 2018 г.Москва
5. ШАВГА, Л.А.; СИТНИЧЕНКО, В.Ф. Современное состояние, проблемы и стратегические направления развития потребительской кооперации Республики Молдова. Чаяновские чтения – 2018 «Современная кооперация в системе целей устойчивого развития». Межд. науч.- практ. конф. 8-9 ноября 2018 г.Москва
6. ШАВГА, Л.А. Качество высшего образования: проблемы и улучшения. Качество высшего образования: компе-тентностный подход в подготовке современ-ного специалиста. XLІІІ Межд. науч. - метод. конф. Полтава. 14 - 15 ноября 2018. Ucraina, Poltava.

Participări la congrese, conferinţe, simpozioane (naţionale/internaţionale)
Articole reviste naţionale, Categoria C
1. ARTIOMOV, L. Nanotehnologiile alimentare în contextul siguranţei consumatorului. Conf. ştiinţifico-practică intern. UCCM. Dezvoltarea inovativă, colaborativă, incluziva a cooperativelor: teorie, practică, perspective. Chişinău. 13-14 septembrie 2018 Ch.: INCE, Vol.2, 2018. – p. 51-59. ISBN 978-9975-3272-7-5.
2. ARTIOMOV, L. Rolul inteligenţei emoţionale în activitatea profesională. Dezvoltarea inovativă, colaborativă, incluziva a cooperativelor: teorie, practică, perspective. Chişinău. 13-14 septembrie 2018. Ch.: INCE, Vol.2, 2018. – p. 212-216. ISBN 978-9975-3272-7-5.
3. COBIRMAN, G.; FEDORCIUCOVA, S. Caracteristica uleiurilor naturale cu proprietăţi biologic active utilizate în produse cosmetice. Dezvoltarea inovativă, colaborativă, incluziva a cooperativelor: teorie, practică, perspective. Chişinău. 13-14 septembrie 2018. Ch.: INCE, Vol.2, 2018. – p. 151-158. ISBN 978-9975-3272-7-5.
4. PETROVICI, S. Posibilităţile asigurării şi sporirii competitivităţii întreprinderilor în cooperaţia de consum. Dezvoltarea inovativă, colaborativă, incluziva a cooperativelor: teorie, practică, perspective. Chişinău. 13-14 septembrie 2018. Ch.: INCE, Vol.1, 2018.– p. 64-67. ISBN 978-9975-3272-6-8.
5. PETROVICI, S.; MUŞTUC, S. Posibilităţi de utilizare a conceptelor cheie pentru evaluarea aspectelor de concurenţă în sectorul comerţului interior în Republica Moldova. Dezvoltarea inovativă, colaborativă, incluziva a cooperativelor: teorie, practică, perspective. Chişinău. 13-14 septembrie 2018. Ch.: INCE, Vol.2, 2018. – p. 102-107. ISBN 978-9975-3272-7-5.
6. PITUŞCAN, F. Modernizarea comerţului interior – factor important în sporirea calităţii deservirii consumatorilor. Dezvoltarea inovativă, colaborativă, incluziva a cooperativelor: teorie, practică, perspective. Chişinău. 13-14 septembrie 2018. Ch.: INCE, Vol.2, 2018. – p. 18-25. ISBN 978-9975-3272-7-5.

Participare în proiecte de cercetare (obţinute prin concurs, de transfer tehnologic, la iniţiativă ş.a.)
1. Proiecte instituţionale de cercetare:
1. Proiect ştiinţific instituţional de cercetare aplicativă „Dezvoltarea comerţului interior şi a cooperaţiei de consum în contextul integrării economice a Republicii Moldova în spaţiul comunitar european”, codul proiectului 15.817.06.28 A, perioada de implementare 2015-2018. Director de proiect.
În cadrul proiectului enunţat în calitate de cercetători şi membri a grupului de proiect participă: Şavga L., Muştuc S., Pituşcan F., Cobirman G.

Relevanţa şi impactul rezultatelor cercetărilor
La momentul actual profesorii implicaţi în proiect realizează cercetări privind:
- reglementarea activităţii de comerţ, organizarea şi gestiunea relaţiilor comerciale în cadrul european;
- practicile europene de asigurare a mediului concurenţial echitabil pe piaţa de bunuri şi servicii;
- provocările comerţul interior din perspectiva implementării ALSAC.

Rezultatele studiilor de doctorat la specialităţile de profilul departamentului
În calitate de recenzenţi a fost dna Muştuc S., dr., conf.univ., la teze de doctor a dlui Ulinici A., conducător ştiinţific Şavga L., dr.hab., prof.univ.

Antrenarea în activităţi de expertiză ştiinţifică, elaborarea şi avizarea actelor legislativ-normative ş.a.
Şavga Larisa:
1. Membru al comisiei de Experţi CNAA.
2. Membru al comisiei de ramură pentru consultări şi negocieri în domeniul comerţului
interior (instituită de Ministerul Economiei).
3. Membru al Asambleei Generale a AŞM.
Pituşcan Feodosie:
1. Membru al comisiei de acreditare ANACEC.
Streţco Tatiana:
1. Membru al comisiei de acreditare ANACEC.

Organizarea şi participarea la conferinţe naţionale şi internaţionale
Pe parcursul a.u.2018-2019 profesorii au participat la conferinţe ştiinţifice
- în ţară: INCE – Şavga L.; UCCM – Petrovici S., Pituşcan F., Şavga L., Cobirman G., Muştuc S., Artiomov L., Streţco T., Universitatea de stat din Cahul: Artiomov L., Streţco T. Universitatea de Stat din Comrat: G.Cobirman
- peste hotare: Universitatea din or. Poltava şi Moscova - Şavga L.,;
Universitatea din Girona, Tarogona, Spania - Şavga L.

Aprecierea naţională şi internaţională a activităţii ştiinţifice
1. Şavga L. Membru al colegiului de redacţie al unei reviste:
1. Revista Research on Trade Management and Economic Development, redactor-şef, UCCM, Chişinău, Republica Moldova http://jrtmed.uccm.md/index.php/ro/consiliul-editorial
2. Revista Economy Transdisciplinarity Cognition, Bacău, România, membru Colegiul de redacţie, http://etc.ugb.ro/editorial-board
3. Revista Management Comparat Internaţional (Review of International Comparative Management), Bucureşti, România, membru Colegiul de redacţie, http://www.rmci.ase.ro/
4. Журнал Фундаментальные и прикладные исследования кооперативного сектора экономики, membru Colegiul de redacţie http://www.ruc.su/science/publications/nauchno_teoreticheskiy_zhurnal/
5. Revista Economie şi Sociologie, Institutul Naţional de Cercetări Economice, membru Colegiul de redacţie
https://ince.md/uploads/files/1497860514_economie-si-sociologie-nr-4-2016.pdf
6. Международный научно-теоретический журнал Вестник Белгородского университета кооперации, экономики и права, membru Colegiul de redacţie http://vestnik.bukep.ru/
2. Muştuc S. Membru al colegiului de redacţie.
3. Pituşcan F. Membru al colegiului de redacţie.

Asistenţă şi consultanţă ştiinţifică oferite agenţilor economici

1. Şavga Larisa, Membru al Biroului Executiv Moldcoop.

2. Şavga L., Pituşcan F.: Elaborarea Proiectelor de modernizare a magazinelor conform standardelor CoopPrus şi CoopPrim pentru cooperativa Universalcoop Leova. (Contract de acordare a serviciilor de proiectare)

3. Şavga L. Expert invitat: Joint Research Center of EU/ Centrul de Cercetări comune a Comisiei Europene, Seville, Spania
„Smart Specialization and Strategy formation in UE: enlargement and associated countries” (1st meeting), Seville, Spania, 23-27 ianuarie 2017.
„Mapping for Smart Specialization” (2nd meeting), 3-5 iulie 2017, Belgrad, Serbia

Profesorii departamentului sunt implicaţi în implementarea proiectului de cercetări ştiinţifice aplicative „Dezvoltarea comerţului interior şi a cooperaţiei de consum în contextul integrării economice a R.M. în spaţiul comunitar european” codul proiectului 15.817.06.28A).

În calitate de consultanţă ştiinţifică din partea profesorilor departamentului au beneficiat un şir de întreprinderi, inclusiv: Vega-L SRL, Moldretail Grup SRL, Consumcoop Peresecina, Orhei etc.

***

Participarea în activitatea Consiliilor ştiinţifice specializate, seminarele ştiinţifice în calitate  de referent ştiinţific

1. Şavga Larisa: Membru al comisiei de experţi CNAA.

2. Petrovici Sergiu: Membru al Consiliului Ştiinţific la specialitatea Marketing şi logistică.

3. Muştuc Svetlana: Membru al Consiliului Ştiinţific la specialitatea Marketing şi logistică.

4. Pituşcan Feodosie. Membru al Consiliului Ştiinţific la specialitatea Marketing şi logistică.

Formare/Seminare/Training

 

***

Acţiuni de diseminare a rezultatelor cercetărilor

Profesorii departamentului (Şavga L., Pituşcan F., Muştuc S.) au ţinut prelegeri la cursurile de formare continuă pentru specialiştii din sistemul cooperaţiei de consum realizate în cadrul UCCM

- Directori de întreprinderi Moldcoop (2018);

2. Rezultatele cercetărilor sunt diseminate prin elaborarea tezelor de doctor, master și de licență (Șavga L., Muștuc S., Pitușcan F.). 

 

Activitatea de investigaţii ştiinţifice a studenţilor în cadrul departamentului
La departament activează Cercul ştiinţific studenţesc, unde sunt implicaţi studenţi de la specialităţile: „Marketing şi logistică”, „Merceologie şi comerţ”, „Tehnologia şi managementul alimentaţiei publice”, „Business şi administrare”, „Turism” şi altele.
Pe parcursul anului la cercul ştiinţific au fost prezentate peste 25 referate la secţia „Marketing, logistică şi comerţ” şi la secţia Merceologie şi Tehnologia alimentaţiei publice. Tematica referatelor este foarte vastă şi acoperă domeniile: industriei, comerţ şi de prestare a serviciilor în alimentaţia publică.

 

 

 

Tematica tezelor de licenţă pentru specialitatea 0721.1 „Tehnologia şi managementul alimentaţiei publice”

 

 1. Organizarea activității de producere și deservire în cadrul unui restaurant specializat pe bucătăria moldovenească cu 80 de locuri.
 2. Organizarea activităţii de producere şi deservire în cadrul unei UAP tip burgher-house cu 70 de locuri.
 3. Organizarea activităţii de producere în cadrul unui restaurant hotelier în or. Chişinău cu 50 de locuri.
 4. Organizarea procesului tehnologic a restaurantului cu 80 locuri.
 5. Organizarea activităţii de producere şi deservire în cadrul UAP tip PUB cu 50 de locuri.
 6. Proiectarea restaurantului cu specific italian cu 70 locuri şi grădina de vară cu 20 locuri.
 7. Organizarea activităţii unei UAP în cadrul întreprinderii de stat.
 8. Proiectarea cafenelei Mămăliguţa cu 60 locuri.
 9. Organizarea activităţii de produce a cantinei în incinta unei instituţii de învăţământ.
 10. Proiectarea unităţii de cofetărie-patiserie cu 80 de locuri.
 11. Organizarea activităţii de producere şi deservire în cadrul restaurantului cu 100 de locuri.
 12. Organizarea activităţii de producere şi deservire în cadrul cafenelei LACTEEA cu 50 de locuri.

 

Tematica tezelor de licenţă pentru specialitatea 0414.1 „Marketing şi logistică”

 

 1. Studierea comportamentului consumatorului şi a procesului luării deciziei de cumpărare Elaborarea şi implementarea strategiilor de marketing în domeniul serviciilor
 2. Analiza distribuţiei fizice şi strategii de dezvoltare a acestora la întreprinderi
 3. Elaborarea şi implementarea sistemului informaţional de marketing la întreprinderile producătoare
 4. Evaluarea tendinţelor mediului de marketing şi reacţia firmei faţă de acestea
 5. Evaluarea factorilor ce influenţează poziţia concurenţială a întreprinderii pe piaţă
 6. Evaluarea procesului de organizare a cercetărilor de marketing la întreprinderile producătoare (comerciale)
 7. Analiza şi previziunea pieţei produselor agroalimentare în Republica Moldova
 8. Evaluarea planului strategic al activităţii de marketing la întreprinderi
 9. Metode de previziuni de marketing cantitative şi calitative la întreprinderi
 10. Analiza segmentării pieţei şi alegerea pieţelor-ţintă pentru întreprinderea producătoare (comercială) / prestatoare de servicii
 11. Specificul aplicării politicii de produs în marketingul internaţional
 12. Particularităţi de alegere şi administrare a canalelor de distribuţie pe piaţa autohtonă
 13. Etapele elaborării programului de publicitate şi reclamă pentru întreprindere
 14. Particularităţi de elaborare şi organizare a acţiunilor de promovare a vânzărilor la întreprindere
 15. Elaborarea strategiilor de marketing în procesul de distribuţie a mărfurilor
 16. Politica de produs şi piaţa produsului (serviciului)
 17. Specificul activităţilor logistice şi importanţa lor în viziunea marketingului
 18. Auditul de marketing şi controlul eficienţei activităţii de marketing la întreprinderi
 19. Evaluarea pieţelor de afaceri şi a comportamentului de cumpărare al firmelor industriale
 20. Evaluarea metodelor şi tehnicilor de colectare a informaţiilor în cercetările de marketing
 21. Tehnici de argumentare a deciziilor de marketing prin utilizarea diferitor modele decizionale
 22. Specificul logisticii de achiziţionare şi a surselor de cumpărare în cadrul întreprinderii
 23. Etalarea strategiilor de preţ în cadrul întreprinderilor industriale
 24. Evaluarea eficienţei activităţii promoţionale al firmelor comerciale (prestatoare de servicii, industriale)
 25. Evaluarea politicii de produs în cadrul întreprinderilor autohtone şi elaborarea strategiilor de marketing a produselor
 26. Distribuţia în cadrul pieţei produselor industriale şi criteriile de alegere a canalelor de distribuţie
 27. Elaborarea strategiilor de sporire a nivelului concurenţei şi competitivităţii întreprinderii pe piaţă
 28. Evaluarea metodelor de culegere a informaţiilor în cercetările de marketing
 29. Evaluarea strategiilor de marketing în domeniul serviciilor (de transport, de construcţii, de sănătate, de expediţii etc.)
 30. Implementarea marketingului în activitatea comercială a unităţilor de comerţ angro (cu amănuntul) (inclusiv cooperaţia de consum)
 31. Evaluarea politicii de sortiment şi perfecţionarea acestuia în baza abordării logistice
 32. Căi de optimizare a distribuţiei mărfurilor în cadrul întreprinderii.
 33. Elaborarea şi implementarea strategiilor de promovare a produselor în cadrul întreprinderii
 34. E-Marketingul: oportunitate pentru dezvoltarea afacerilor
 35. Analiza mixului de marketing în cadrul întreprinderii
 36. Organizarea activităţii de marketing în sistemul cooperaţiei de consum (în cadrul întreprinderii)
 37. Oportunităţi de extindere a activităţii de marketing în mediul electronic
 38. Tendinţe şi perspective de dezvoltare a comerţului electronic
 39. Elaborarea şi implementarea programelor de marketing în cadrul întreprinderii
 40. Tendinţe şi perspective de dezvoltare a comerţului interior în Republica Moldova
 41. Oportunităţi de dezvoltare a comerţului interior în contextul implementării Acordului de liber schimb aprofundat şi cuprinzător (ALSAC)

 

 

Subiectele examenelor de licenţă pentru specialitatea 0414.1 „Marketing şi logistică”

 SUBIECTE DE EXAMINARE la disciplina „Marketing”

1. Marketingul ca ştiinţă economică: definiţi şi comentaţi conceptele de bază ale marketingului.
2. Prezentaţi şi explicaţi evoluţia marketingului, analizaţi etapele în dezvoltarea teoriei şi practicii marketingului.
3. Concepţiile de bază ale marketingului, prezentaţi şi comentaţi principiile şi funcţiile marketingului.
4. Prezentaţi şi explicaţi tipurile de marketing şi criteriile de specializare în diverse domenii.
5. Numiţi şi analizaţi componentele macro-mediului şi micro-mediului de marketing.
6. Definiţi şi comentaţi noţiunea de piaţă, caracterizaţi tipurile şi căile de dezvoltare a pieţei întreprinderii.
7. Definiţi şi comentaţi dimensiunile şi indicatorii pieţei întreprinderii.
8. Conjunctura pieţei: definiţi noţiunea şi tipurile de conjunctură, analizaţi metodele de studiere şi prognozare a conjuncturii pieţei.
9. Cercetarea pieţei: argumentaţi necesitatea cercetărilor pieţei, expuneţi conţinutul, tipologia şi organizarea cercetărilor de marketing.
10. Măsurarea fenomenelor de piaţă: argumentaţi necesitatea măsurării şi comentaţi tipurile de scale în cercetările de marketing.
11. Numiţi şi comentaţi metodele şi tehnicile de culegere şi analiză a informaţiilor de piaţă.
12. Prezentaţi modelele de comportament al consumatorului şi expuneţi metodele de investigare a nevoilor de consum.
13. Argumentaţi necesitatea şi expuneţi criteriile de segmentare a pieţei şi strategiile de cuprindere a acesteia.
14. Argumentaţi necesitatea, explicaţi conţinutul, funcţiile şi obiectivele previziunii de marketing.
15. Numiţi şi comentaţi metodele cantitative şi calitative ale previziunilor de marketing.
16. Definiţi şi analizaţi politica de marketing şi elementele strategice ale ei în cadrul întreprinderii.
17. Numiţi şi analizaţi elementele marketingului-mix ca instrument de promovare a politicii de marketing.
18. Definiţi politica de produs şi analizaţi produsul în viziunea marketingului, inclusiv şi ca valoare de consum.
19. Analizaţi portofoliul de produse şi dimensiunile acestuia în complexul marketingului şi etapele lansării produselor pe piaţă.
20. Prezentaţi şi comentaţi definiţia ciclului de viaţă al produsului, analizaţi tipurile ciclului de viaţă al produsului.
21. Argumentaţi esenţa şi comentaţi politica de preţ ca variabilă a mixului de marketing.
22. Numiţi şi analizaţi strategiile de formare a preţurilor orientate după diverse criterii.
23. Definiţi şi argumentaţi esenţa, conţinutul şi sarcinile politicii de distribuţie în mixul de marketing.
24. Numiţi şi caracterizaţi tipurile, identificaţi funcţiile, nivelurile şi criteriile alegerii canalelor de distribuţie.
25. Argumentaţi esenţa şi prezentaţi conţinutul politicii promoţionale (de comunicaţii) în complexul de marketing.
26. Identificaţi şi comentaţi strategiile, mijloacele şi tehnicile de comunicare utilizate în politica promoţională.
27. Argumentaţi necesitatea şi analizaţi modul de organizare a activităţii de marketing la întreprinderi.
28. Analizaţi structurile organizatorice interne ale compartimentului de marketing.
29. Argumentaţi necesitatea controlului, numiţi şi comentaţi tipurile de control al activităţii de marketing la întreprindere.
30. Argumentaţi necesitatea planificării şi comentaţi structura planului de marketing.

 SUBIECTE DE EXAMINARE la disciplina „Logistică”

1. Explicaţi evoluţia şi definiţi conceptul de logistică şi principalele noţiuni ale logisticii.
2. Argumentaţi şi comentaţi specificul abordării logistice în dirijarea fluxurilor materiale şi informaţionale.
3. Identificaţi şi comentaţi premisele şi etapele dezvoltării logisticii.
4. Comentaţi principiile de clasificare şi explicaţi funcţiile şi operaţiunile logistice.
5. Definiţi şi caracterizaţi mediul logistic şi factorii de influenţă asupra acestuia.
6. Prezentaţi şi analizaţi relaţia dintre logistica integrată şi lanţul de aprovizionare – livrare.
7. Analizaţi interferenţa şi deosebirile între marketing şi logistică, inclusiv interferenţa mixului logistic cu mixul de marketing.
8. Explicaţi interferenţa logisticii cu finanţele, planificarea şi alte sfere ale businessului.
9. Prezentaţi şi analizaţi fluxurile materiale ca categorie a logisticii şi tipurile acestora.
10. Analizaţi fluxurile financiare şi informaţionale în logistică, clasificarea acestora.
11. Analizaţi fluxurile serviciilor în logistică şi evaluarea calităţii acestora.
12. Definiţi şi caracterizaţi lanţul logistic, verigile principale şi elementele caracteristice ale acestuia.
13. Numiţi şi comentaţi paradigmele principale care s-au evidenţiat în logistică.
14. Explicaţi esenţa modelării în logistică şi criteriile de clasificare a modelelor în sistemul logistic.
15. Prezentaţi şi comparaţi abordările clasice şi sistemice în organizarea fluxurilor materiale şi constituirea sistemului logistic.
16. Argumentaţi esenţa şi explicaţi relaţiile dintre cumpărător şi vânzător în cadrul logisticii de achiziţionare.
17. Argumentaţi esenţa şi explicaţi sistemul livrării „exact în termen” (EÎT) în logistica de aprovizionare.
18. Argumentaţi esenţa şi comentaţi sistemele de dirijare a fluxurilor materiale bazate pe planificare în logistica de producţie (sistemul MRP - Material Resource Planning).
19. Argumentaţi esenţa şi comentaţi sistemul DRP (distribution requirements planning) în gestiunea fluxurilor materiale în sfera de producţie.
20. Definiţi şi comentaţi noţiunea, sarcinile logisticii de distribuţie şi interacţiunea canalelor logistice cu lanţurile logistice.
21. Argumentaţi esenţa logisticii de transport, importanţa economică a transportului şi metodele de selectare a tipurilor mijloacelor de transport.
22. Explicaţi componentele sistemului informaţional logistic şi tipurile de sisteme informaţionale utilizate în logistică.
23. Argumentaţi esenţa şi comentaţi tehnologia de identificare automată a codurilor haşurate şi marcarea pachetelor de mărfuri în sistemul logistic.
24. Prezentaţi şi analizaţi metodele controlului continuu şi periodic al stocurilor în logistică, precum şi controlul agregat al stocurilor.
25. Argumentaţi varianta optimă de amplasare a depozitelor în complexul de deservire logistică şi explicaţi metodele de amplasare a depozitelor după diverse criterii.
26. Definiţi şi caracterizaţi tipologia depozitelor, principiile organizării proceselor tehnologice în depozit, metodele de calcul al indicilor activităţii depozitului.
27. Argumentaţi esenţa şi comentaţi procesul de constituire al sistemului de servicii logistice la întreprindere şi elementele cheie de menţinere a calităţii servirii clienţilor.
28. Numiţi şi comentaţi metodele de măsurare a nivelului de servire a clienţilor şi impactul acestuia asupra profitului întreprinderii.
29. Prezentaţi şi analizaţi structurile organizatorice logistice şi interpretaţi stadiile de agregare funcţională a activităţilor logistice.
30. Numiţi şi comentaţi premisele, problemele şi tendinţele dezvoltării logisticii în Republica Moldova.

Referinţe bibliografice pentru disciplina Marketing:

1. Diaconescu M. Marketing. Ed. Universitară, Bucureşti, 2010, p. 223.
2. Demetrescu M. C. Metode de analiză în marketing. Teora, Bucureşti, 2010, p. 328.
3. Balaure V., Marketing. Ed. URANUS, Bucureşti, 2013, p.642.
4. Gherasim T., Gherasim A. Cercetări de marketing. Editura Economica, Bucureşti, 2013, p.367.
5. Kotler Philip. Managementul marketingului. Ediţia a III-a. Ed. Teora, 2012, p. 1112.
6. Petrovici S., Muştuc S. Marketing: curs universitar. Editura a 2-a revăzută şi adăugită.- Chişinău, UCCM, 2014, p. 512.
7. Stone B. Metode de succes în marketingul direct. Editura ARC, Chişinău, 2010, p. 646.
8. Алексунина В.А. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности. Учебник, 6-е изд. Москва, Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2009, с. 716.

 Referinţe bibliografice pentru disciplina Logistică:

 1. Balan C. Logistica – parte integrantă a lanţului de aprovizionare – livrare. - Bucureşti: Ed. Uranus, 2010.

2. Petrovici S., Pănuţă A. Logistica: sinteze, teste, probleme şi aplicaţii, Chişinău: tipografia UCCM, 2010, p. 133.
3. Turcov E., Petrovici S., Petrovici A. Tehnologii comerciale şi logistica. - Chişinău: Editura ASEM, 2005.
4. Аникина Б.А. Логистика. Учебное пособие. - М.: ИНФРА - М, 2008.
5. Аникина Б. А. Практикум по логистике. Учебное пособие. - М.:ИНФРА-М, 2008.
6. Неруш Ю.М. Логистика.- М.: ЮНИТИ, 2007, c. 389.
7. Щербанин Ю. А. Основы логистики. Учебное пособие. - М.: ЮНИТИ, 2007.

 

Subiectele examenelor de licenţă pentru specialitatea 0721.1 „Tehnologia şi managementul alimentaţiei publice”

 Examen la Tehnologia produselor alimentaţiei publice

 Disciplina Tehnologia produselor alimentaţiei publice 

 1. Descrieţi importanţa tratamentului termic şi enumeraţi modificările din produsele alimentare cauzate de tratamentului termic. Descrieţi procedeele de tratare termică a bucatelor: de bază, combinate şi auxiliare
 2. Clasificaţi preparatele lichide şi indicaţi rolul lor în alimentaţie. Explicaţi regulile de preparare a fondului de bază: din oase, din carne-oase, din pasăre, din peşte şi din ciuperci şi indicaţi condiţiile de calitate a lor
 3. Relataţi despre procesul tehnologic de preparare a „şciului”; descrieţi sortimentul, indicaţi condiţii de calitate a lor
 4. Relataţi despre procesul tehnologic de preparare a borşurilor, sortimentul acestora şi indicaţi condiţii de calitate a lor
 5. Caracterizaţi supele de tip „rasolnic”, sortimentul lor, regulile de preparare şi condiţiile de calitate.
 6. Descrieți procesul tehnologic de preparare a supelor picante - Soleanca, enumeraţi sortimentul şi regulile de preparare a acestora, indicaţi condiţiile de calitate.
 7. Argumentaţi importanţa supelor creme în alimentaţie, explicaţi particularităţile de preparare, sortimentul lor şi indicaţi condiţiile de calitate
 8. Descrieți particularităţile de preparare a supelor limpezi şi a garniturilor acestora. Propuneţi metode de limpezire a bulionului.
 9. Descrieţi procesul tehnologic de preparare a sosului brun de bază, daţi caracteristica etapelor tehnologice. Menţionaţi derivatele lui, prepararea lor şi condiţiile de calitate
 10. Relataţi despre procesul tehnologic de preparare a sosului alb de bază (pe baza fondului de carne şi peşte), enumeraţi derivatele lui şi indicaţi condiţiile de calitate
 11. Clasificaţi sosurilor de lapte. Explicaţi procesul tehnologic de preparare a lor, destinaţia culinară şi indicaţi condiţiile de calitate.
 12. Descrieţi procesul tehnologic de preparare a sosurilor pe bază de unt şi ouă, indicaţi sortimentul acestora. Clasificaţi amestecurile pe bază de unt, daţi caracteristica lor
 13. Descrieţi procesul tehnologic de preparare a sosurilor pe bază de ulei vegetal. Caracterizaţi sortimentul lor şi indicaţi condiţiile de calitate
 14. Analizaţi procedeul fierberea de bază şi fierberea în apă scăzută a legumelor. Expuneţi modificările ce intervin la tratarea termică a acestora, indicaţi sortimentul de bucate, caracteristica şi condiţiile de calitate a lor.
 15. Descrieţi regulile de prăjire şi gratinare a legumelor, precum şi modificările ce intervin la prăjire. Caracterizaţi sortimentul de bucate şi condiţiile de calitate a acestora.
 16. Argumentaţi importanţa bucatelor din crupe și paste făinoase în alimentaţie, formulaţi reguli de fierbere a acestora. Menţionaţi procesul tehnologic de preparare a bucatelor din terciuri și paste făinoase, sortimentul lor şi indicaţi condiţii de calitate.
 17. Argumentaţi importanţa bucatelor din carne în alimentaţie şi explicaţi specificul proceselor tehnologice de preparare a bucatelor din carne fiartă. Propuneţi sosuri şi garnituri pentru aceste bucate
 18. Descrieţi regulile de prăjire a cărnii, temperatura, modificările ce intervin la prăjire. Expuneţi procesul tehnologic de preparare a bucatelor din carne prăjită în bucăţi mari, sortimentul lor şi condiţiile de calitate
 19. Definiți noțiunea de împanare, dați exemple. Descrieţi procesul tehnologic de preparare a bucatelor din carne înăbuşită, indicați sortimentul lor, caracteristica și condiţiile de calitate.
 20. Comparaţi procesul tehnologic de preparare a bucatelor din carne prăjită în bucăţi porţionate naturale şi panate; indicaţi sortimentul lor, caracteristica şi condiţiile de calitate a acestora.
 21. Expuneţi particularităţile de preparare a bucatelor din tocătură de carne (pentru pârjoale şi naturală). Caracterizaţi sortimentul, servirea şi condiţii de calitate a lor
 22. Argumentaţi importanţa cărnii de pasăre şi vânat în alimentaţie, precum şi valoarea lor nutritivă. Explicaţi procesul tehnologic de obţinere a preparatelor în: carcase întregi, bucăţi porţionate şi mărunte, indicați sortimentul lor şi condiţii de calitate.
 23. Explicaţi procesul tehnologic de preparare a bucatelor din tocătură de pasăre (pentru pârjoale şi naturală). Caracterizaţi sortimentul lor și indicaţi condiţiile de calitate.
 24. Argumentaţi importanţa bucatelor din ouă în alimentaţie, daţi clasificarea lor. Caracterizaţi preparatele din ouă fierte, tehnologia obţinerii ochiurilor româneşti
 25. Descrieţi procesul tehnologic de preparare a bucatelor prăjite şi gratinate din ouă. Caracterizaţi sortimentul lor şi indicaţi condiţii de calitate a lor. Explicaţi în care cazuri se aplică coeficientul de recalculare pentru ouă.
 26. Argumentaţi importanţa bucatelor din brânză în alimentaţie şi explicaţi procesul tehnologic de preparare a trei bucate din sortimentul lor. Indicaţi condiţii de calitate a acestora
 27. Clasificaţi bucatele şi aperitivele reci. Analizaţi procesul tehnologic de preparare a tartinelor: simple, sandvişuri, canape, tartalete şi volovani
 28. Argumentaţi importanţa salatelor pentru organism, daţi clasificarea acestora. Explicaţi procesul tehnologic de preparare a trei salate şi indicaţi condiţii de calitate a lor
 29. Relataţi despre procesul tehnologic de preparare a aperitivelor şi bucatelor reci din carne de pasăre. Caracterizaţi sortimentul lor şi indicaţi condiţii de calitate
 30. Comparaţi tehnologia preparării aspicului şi a piftiei (răcitură). Indicaţi condiţii de calitate a acestora
 31. Descrieţi procesul tehnologic de preparare a bucatelor din peşte fiert şi prăjit, indicaţi sortimentul şi condiţiile de calitate a lor
 32. Descrieţi procesul tehnologic de preparare a bucatelor din peşte gratinat, indicaţi sortimentul şi condiţiile de calitate a lor
 33. Comparaţi tehnologia preparării tocăturii de peşte pentru: pârjoale şi naturală, indicaţi sortimentul bucatelor şi condiţiile de calitate a lor
 34. Argumentaţi rolul bucatelor dulci în alimentaţie, daţi clasificarea lor. Comparaţi procesul tehnologic de preparare a compoturilor din fructe proaspete și uscate.
 35. Descrieţi procesul tehnologic de preparare a chiselurilor și sambucurilor, sortimentul lor şi indicaţi condiţiile de calitate.
 36. Comparaţi procesul tehnologic de preparare a jeleului, şerbetului şi cremelor. Expuneţi sortimentul lor şi condiţiile de calitate.
 37. Caracterizaţi procesul tehnologic de preparare a bucatelor dulci calde. Descrieţi sortimentul lor şi indicaţi condiţiile de calitate.
 38. Argumentaţi rolul băuturilor în alimentaţie, clasificarea lor. Descrieţi regulile de preparare şi servire a băuturilor fierbinţi: ceai, cafea, cacao şi ciocolată

  SURSE BIBLIOGRAFICE 

 • Anfimova, N. A. Arta culinară, Chişinău: Lumina, 1990
 • Girard,Sylvie. Arta completă a gătitului, 1000 de tehnici şi reţete, ed. Aquila 93, an 2014
 • Norman Mac Millan, Biblia bucătarului. Aquila 93, 2014.
 • Kovaliov N.I., Tehnologia preparării bucatelor. Chişinău: Lumina, 1990
 • Tisliuc A. Bucate moldoveneşti: 500 de reţete vechi şi moderne. Chişinău: Biblion, 2008
 • Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий: Для предприятий общественного питания/ Авторы–составители: А.И Здобнов, В.А Цыганенко.– Киев «АРИЙ», Москва «ЛАДА», 2011.−680c 

Disciplina: Organizarea deservirii în unitățile alimentației publice  

 1. Definiţi noţiunea Alimentaţie publică şi argumentaţi importanţa U.A.P în societate. Clasificați tipurile de banchete în U.A.P.
 2. Enumerați și descrieți atribuţiile profesionale ale şefului de sală (maître d'hotel) și a bucătarului şef
 3. Enumerați și descrieți atribuţiile profesionale ale barmanului și chelnerului.
 4. Distingeți și descrieţi calităţile morale și profesionale ale personalului de servire, necesare promovării imaginii U.A.P
 5. Descrieţi cerinţele față de ţinuta profesională (corporală și vestimentară) a unui angajat din sfera deservirii consumatorilor
 6. Enumerați mobilierul și utilajul tehnologic din dotarea saloanelor de servire, daţi caracteristica lor
 7. Distingeți inventarul textil din dotarea salonului de servire, dați caracteristica lui
 8. Descrieți vesela din porţelan, faianţă şi ceramică. Destinaţia, capacitatea, igienizarea şi întreținerea acesteia.
 9. Caracterizaţi vesela metalică pentru servire, destinația și întreținerea ei
 10. Caracterizaţi vesela din sticlă (cristal - semicristal) la U.A.P, destinația și întreținerea ei
 11. Descrieţi etapele de pregătire a U.A.P pentru primirea şi servirea consumatorilor. Comunicaţi despre instruirea personalului pentru procesul de servire, petrecerea careului.
 12. Explicaţi particularităţile aranjării Mice-en-place-ul în salonul de servire.
 13. Caracterizați sistemul de servire direct (englez) și cel indirect (francez). Precizaţi avantajele şi dezavantaje lor.
 14. Definiți noţiunea de meniu, explicați ordinea aranjării bucatelor conform materiei prime şi procedeului de tratare termică. Indicați necesitatea actualizării meniului.
 15. Clasificaţi tipurile de meniuri. Explicaţi elemente fundamentale în elaborarea meniurilor.
 16. Relataţi despre organizarea, meniul şi tehnica servirii banchetului Fourchette
 17. Descrieţi organizarea, meniul şi tehnica servirii Bufetului suedez
 18. Descrieţi organizarea, meniul şi tehnica servirii mesei de Revelion. Propuneți tipuri de decor pentru evenimentul dat.
 19. Descrieţi organizarea şi tehnica servirii a unui banchet oficial (de protocol) 

 Surse bibliografice

 • Hotărârea guvernului nr. 1209 din 08.11.2007 cu privire la prestarea serviciilor de alimentaţie publică. În: Monitorul Oficial al RM, 23.11.2007 nr. 180-183 art. nr 1281, (Hotărârea guvernului Nr. 569 din 16.07.2014) Publicat: 25.07.2014 în Monitorul Oficial Nr. 209-216 art. Nr : 633
 • Dincă Cristian (coordonator), ș.a. Manual pentru calificarea ospătar (chelner) vânzător în unităţi de alimentaţie publică: Anul de completare, Domeniul: Turism şi alimentaţie, Nivelul 2, Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 2013
 • Dobrescu Emilian, Tehnica servirii consumatorilor, manual cl. XI–XII, licee economice, administrative și de servicii, SAM, profilul alimentație publică. București: Editura Didactică şi Pedagogică, 2006
 • Stere Stavrositu, Managementul calității serviciilor și ospitalitatea în restaurante, gastronomie, hoteluri. Tematică pentru formare profesională. Iași : Polirom, 2014 

Disciplina: Managementul unităților alimentației publice  

 1. Explicaţi conceptul şi caracterizaţi funcţiile managementului în U.A.P
 2. Argumentați necesitatea aplicării principiilor generale ale managementului în domeniul alimentaţiei publice.
 3. Prezentaţi definiţia şi dați caracteristicile serviciilor de alimentaţie publică.
 4. Explicaţi rolul serviciilor de alimentaţie publică în dezvoltarea economico – socială a societăţii
 5. Descrieți întreprinderea de alimentație publică ca obiect de exercitare a managementului şi redaţi funcțiile acesteia.
 6. Explicați conţinutul şi structura mediului de management al întreprinderilor de alimentaţie publică.
 7. Formulați esenţa planificării activităţii întreprinderilor alimentaţiei publice.
 8. Stabiliți scopurile și obiectivele cheie în activitatea operațională a unităților de alimentație publică.
 9. Argumentați elaborarea politicilor de gestiune a procesului de producție și prestație în unitatea de alimentație publică.
 10. Identificaţi şi explicaţi caracteristicele esenţiale ale organizării activităţii în unitățile alimentaţiei publice.
 11. Explicaţi etapele procesului de management a resurselor umane în cadrul întreprinderilor alimentaţiei publice.
 12. Explicați conţinutul activităţii de normare a muncii în U.A.P.
 13. Explicați importanța regulilor de etică şi de tehnica servirii consumatorilor în U.A.P., dați caracteristica lor
 14. Identificați și exemplificați sistemul de informare a consumatorilor în unitățile de alimentație publică.
 15. Analizaţi aspectele culturii organizaționale ca sursă pentru ospitalitate
 16. Explicaţi conţinutul şi expuneţi aspectele generale ale managementului inovaţional în cadrul întreprinderilor alimentaţiei publice.
 17. Argumentaţi particularităţile procesului de implementare a inovaţiilor în domeniul serviciilor de alimentaţie publică.
 18. Expuneţi şi argumentaţi sarcinile, obligaţiunile şi calităţile profesionale ale managerului necesare pentru gestiunea eficientă a U.A.P.
 19. Argumentaţi esenţa şi necesitatea creării întreprinderilor specializate în domeniul alimentaţiei publice în RM, caracterizaţi funcţiile întreprinderilor alimentaţiei publice. 

 Surse bibliografice 

 • Dodu A., Gumeniuc I., Managementul general. Note de curs. Chișinău: Ed. Tehnica UTM, 2016.
 • Dodu A., Gumeniuc I.,Managementul întreprinderii. Note de curs. Chișinău: Ed. Tehnica UTM, 2014
 • Graur E., Baran T., Management: Note de curs. –Chişinău: UCCM, 2014.- 512p.

xnxx xvideos porno gratis youporn porno tube rokettube porno porn porno izle