jtemplate.ru - free extensions for joomla
Departamentul Marketing, Merceologie și Tehnologii alimentare


pituscan


PITUŞCAN  Feodosie - dr. în economie, conf. univ.,  şef departament

 

tel: (+373 22) 815-645, e-mail:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Feodosie Pituşcan, doctor în ştiinţe economice din anul 2002, conferenţiar universitar, decan al Facultăţii Marketing şi merceologie în anii 2001-2010, şef al Catedrei Marketing, comerţ şi turism în anii 2010-2017, şef al Departamentului Marketing, merceologie şi tehnologii alimentare din anul 2017.

Specialist în marketing, publicitate comercială, economie şi tehnologia comerţului. A efectuat stagii de perfecţionare în cadrul Universităţii de Stat din Moldova, ASEM, UTM şi în universităţi din afara ţării: Universitatea G.Bacovia din Bacău, România, Universitatea cooperatistă din Moscova, la întreprinderile comerciale ale cooperaţiei de consum din Străşeni, Floreşti şi întreprinderea Vega-L SRL.

A publicat 45 de lucrări şi articole ştiinţifice în ţară şi peste hotare cu un volum de peste 65 c.a. Este conducător al tezelor de licenţă, de master şi de doctor la specialitatea ştiinţifică 521.04 Marketing şi logistică, membru al Seminarului Ştiinţific de profil pe lângă UCCM la specialitatea Marketing şi logistică.

Departamentul Marketing, Merceologie şi Tehnologii alimentare este fondat prin ordinul rectorului UCCM la 05.07.2017 în baza a două catedre: Marketing, Comerţ şi Turism (fondată în anul 1993) şi Merceologie, Tehnologie şi expertiza mărfurilor (fondată în anul 1993).
Departamentul este responsabil de pregătirea specialiştilor de calificare superioară la următoarele specialităţi şi specializări:

     La ciclul I, de licenţă, specialităţile:

    1. 0414.1 Marketing şi logistică,

    2. 0419.1 Merceologie şi comerţ;

    3. 0721.1 Tehnologia şi managementul alimentaţiei publice

    La ciclul II, masterat, pregătirea specialiştilor la următoarele specializări:

    1. Marketing strategic şi internaţional

    2. Merceologia şi expertiza mărfurilor în activitatea vamală

    3. Tehnologia produselor alimentaţiei publice.

   La ciclul III, doctorat, la specialităţile ştiinţifice:

    1. 521.04 Marketing şi logistică

    2. 272.01 Merceologie şi expertiza mărfurilor alimentare

Departamentul se implică activ în formarea continuă a lucrătorilor din întreprinderile cooperaţiei de consum.

Componenţa departamentului

 

 

 

Nr. d/o

Nume, prenume profesor

Gradul ştiinţific şi didactic

Disciplinele predate

1

Pituşcan Feodosie

 Conferenţiar universitar, doctor

Șef departament

Organizarea şi tehnologia comerţului, Baza-material tehnică, Introducere în specialitate, Cercetări de marketing, Marketing 

2

Şavga Larisa

 Profesor universitar, doctor habilitat, Rector UCCM

Bazele e-comerţului, Cybemarketing, E-marketing, Managementul proiectelor

3

Muştuc Svetlana

Conferenţiar universitar, doctor

Marketing, Marketing I şi II, Comportamentul consumator, Conc.compet., Marketing industrial, Marketingul micii afaceri, Marketingul serviciilor

4

Maleca Tudor

Conferenţiar universitar, doctor

Merceologia produselor lactate, din ouă şi a grăsimilor, Managementul calităţii şi sortimentul produselor alimentaţiei publice

5

Artiomov Laurenția

Conferenţiar universitar, doctor

Microbiologia generala, Microbiologia produselor alimentare, Bazele nutriţiei şi alimentaţiei, Igiena şi sanitaria în UAP, Toxicologia şi inofensivitatea produselor alimentare, Protecţia muncii

6

Cobirman Galina

Lector universitar

Bazele teoretice ale merceologiei, Merceologia produselor de menire socio-culturală, Merceologia mărfurilor nealimentare, Merceologia articolelor vestimentare

7

Sitnicenco Viorica

Lector universitar

Organizarea şi tehnologia comerţului, Bazele logisticii, Logistica în ramuri de activitate, Marketing, Expoziţii şi iarmaroace

8

Strețco Tatiana

Lector universitar

Șef de laborator

Bazele teoretice ale TPAP,  Organizarea deservirii turiștilor în unităţile de restaurație, Tehnologia produselor alimentaţiei publice (I,II), Utilaj tehnologic, Organizarea deservirii în UAP, Tehnologia produselor de cofetărie

9

Rotari Elena

Lector universitar

Bazele construcţiei şi amenajării UAP, Operații unitare în industria alimentară, Automatizarea proceselor tehnologice

10

Guțu Tamara

Lector universitar

Merceologia grăsimilor, produselor lactate și de ouă, Merceologia produselor din carne și pește, Merceologia comercială a mărfurilor alimentare, Merceologia produselor pomilegumicole şi gustative

11

Negru Maria

Șef laborator

 

 

ACTIVITATEA DE CERCETARE INOVARE
a departamentului Marketing, Merceologie şi Tehnologii alimentare
a.u.2016-2017

Manuale, dicţionare, lucrări didactice şi metodice (naţionale/ internaţionale)

1. Monografii/Note de curs:

1.1. SAVGA, L.; SITNICENCO, V. Organizarea şi tehnologia comerţului. Ch.: Editura UCCM, 2016 (PIM, Iaşi). 499 p. ISBN 978-9975-81-011-1.
1.2. MALECA T. , Metode de determinare a indicilor calității laptelui și produselor lactate, ouălor și produselor de ouă; MOLDCOOP, Ch. UCCM : 2017. – 122p. ISBN 978-9975-81-030-2

***

2. Curriculum-uri in press:

2.1. MALECA T. Managementul calităţii şi sortimentului producţiei (mărfurilor) alimentaţiei publice aprobat la Consiliul de redactare UCCM, pr. vb. nr.78 din 27.02.2017
2.2. PURICI I. Chimia fizica si coloidala, pentru specialitatea 541.1 TMAP, 1,5c.a. aprobat la Consiliul de redactare, pr. vb. nr nr.78 din 27.02.2017
2.3. PURICI I. Chimia organică, pentru specialitatea 541.1 TMAP UCCM,1,5 c.a. aprobat la Consiliul de redactare , pr. vb. nr nr.78 din 27.02.2017
2.4. COBIRMAN G. Merceologia produselor socio-culturale, pentru studenții 369.1 MC. 1,5 c.a. . aprobat la Consiliul de redactare , pr .vb. nr nr.78 din 27.02.2017
2.5. STREŢCO T. Practica de producere, aprobare la Consiliul de redactare-editare al UCCM, pr .vb. nr nr.78 din 27.02.2017
2.6. Streţco T. Bazele teoretice ale tehnologiei produselor alimentaţiei publice, pentru specialitatea 541.1 Tehnologia şi managementul alimentaţiei publice. aprobat la Consiliul de redactare , pr. vb. nr nr.78 din 27.02.2017

***

Articole în reviste internaţionale

1. PARASCHIVESCU, A.-O., ŞAVGA, L. Quality Education. Economy Transdisciplinarity Cognition. 2016, 19(2), 7-13. ISSN 2067 - 5046 - print edition; 2068 - 7389 - online edition. http://www.ugb.ro/Downloads/Info%20Studenti/20162017/etc2016no2/03_Paraschivescu,_Savga.pdf

Articole în reviste naţionale/internaţionale

1. Муштук Светлана Петрович Сергей. Маркетинговые методы управления предприятиями потребительской кооперации. Международная научно-практическая конференция, Киев. În: Модернизация управления национальной экономики
2. Тэзлэван Дойна. Маркетинговые исследования рынка услуг общественного питания потребительской кооперации Республики Молдова. Международная научно-практическая конференция, Киев. În: Модернизация управления национальной экономики
3. Муштук Светлана, Петрович Сергей Укрепление конкурентnо-способности предприятий потребительской кооперации на основе интенсификации маркетингового потенциала. Международная научно-практическая конференция, Лвов. În: 150 лет потребительской кооперации Украины
4. Питушкан Феодосие. Потребительская кооперация в Республике Молдова: проблемы и перспективы развития. Международная научно-практическая конференция, Лвов. În: 150 лет потребительской кооперации Украины
5. Muştuc Svetlana, Cojocaru Elena, Dandara Liliana. Aspecte privind dezvoltarea pieţei de capital în Republica Moldova. Iaşi, Performantica, 2016, Vol. XXVII. Conferinţa internaţion., Inst.de cercet. economico-sociale „Ghorghe Zane”, Iaşi În: Dezvoltarea economico-socială durabilă a Euro-regiunilor şi zonelor transfrontaliere
6. MALECA T. „ Содержание специальных функций обеспечения менеджмента торговым ассортиментом потребительских товаров / Conţinutul funcţiilor speciale de asigurare a managementului sortimentului comercial de mărfuri de consum”, care va fi publicat în iunie 2017 în revista ştiinţifică: Journal of Research on Trade, Management and Economic Development, 2017, 1, 1 c.a. in press.
7. COBIRMAN GALINA. Масло из виноградных косточек- биологически активный компонент для косметической отрасли. Напитки.Технологии и инновации (Украина, Киев) индекс -89599 2016. nr.10 (63). p. 54-57

***


Comunicări la congrese, conferinţe, simpozioane (naţionale/ internaţionale)


1. ŞAVGA L., SITNICENCO V., ŞAVGA G. Dezvoltarea cooperaţiei de consum în contextul integrării în spaţiul economic comunitar. În: Creşterea economică în condiţiile globalizării: dedicată aniversării a 70-a de la fondarea primelor instituţii ştiinţifice. Conf. intern. şt.-pract. din 13-14 octombrie 2016, Ed. a 11-a. Vol. I. – Ch.: INCE, 2016. – P. 58-63. ISBN 978-9975-4453-9-9.
2. ШАВГА, Л. Современные парадигмы высшего образования. В: Міжнародна науково-практична конференція «Менеджмент ХХІ століття: глобалізаційні виклики», м. Полтава, 11-12 травня 2017, Полтавська державна аграрна академія. 4c.
3. ARTIOMOV L. Studiul proprietăţilor antimicrobiene ale mierii de albine: Culegere de articole ale conferinţei ştiinţifice internaţionale consacrate aniversării XXY de la fondarea ASEM : 25 de ani de reformă economică în republica Moldova: prin inovare şi competitivitate. 23-24 septembrie 2016. tipogr. ASEM. Vol.1. ISBN.978-9975-837-6, pp.303-306.
4. PURICI I. Determinarea unor substanțe biologic active în diferite categorii de ceai comercializate în R. Moldova.. Culegere de articole selective ale Conferinței Internațională consacrată aniversării 25 a ASEM/. Tipografia ASEM, Chișinău, Vol. I, 2016, pp.306-308. ISBN 978-9975-75-837-6
5. COBIRMAN G. Proprietăţile de consum a produselor cosmetice - factor decisiv al satisfacerii cerinţelor consumatorilor. Практическая конференция на тему «Современные достижения науки и пути инновационного восхождения экономики региона, страны». Комратский государственный университет международная научно- 18 мая 2017. - 0,36 c.a ISBN 978-9975-83-055-3 pag.179-182.
6. ARTIOMOV L. Biofilmul microbian: implicarea în siguranţa alimentelor. Materialele Conferinţei ştiinţifice internaţionale „Perspectivele şi problemele integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei”, Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul. In press.
7. ARTIOMOV L. Agricultura ecologică în contextul utilizării metodelor biologice de control al fungilor fitopatogeni ai fructelor în perioada post recoltă. Materialele Conferinţei ştiinţifice internaţionale „Perspectivele şi problemele integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei”, Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul. In press.
8. PURICI I. Conținutul substanțelor biologic active în ceai. Conferința științifică internațională ”Fostering the Knowledge Triangle in Moldova” din 23-24 martie, 2017, ASEM 0,3 c.a. In press.
9. PURICI I. ”Implicarea studentului în cercetarea științifică-necesitate actuală a procesului educațional”. Conferința științifică internațională „Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației” 7 iunie 2017, Universitatea de Stat din Cahul “Bogdan Petriceicu Hașdeu”.-0,4 c.a. In press.
10. MALECA T. Sistematizarea şi actualizarea clasificării ierarhice a vinurilor de struguri. Conferinţa ştiinţifică internaţională „Perspectivele şi problemele integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei”, care s-a desfăşurat la 7 iunie 2017 în cadrul Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul. In press.
11. STREȚCO T. Studiul particularităților tehnologiilolor de obținere a sosurilor alimentare în scopul elaborării documentației tehnice. Materialele Conferinţei ştiinţifice internaţionale „Perspectivele şi problemele integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei”, Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul. 0,4 c.a. In press.

***

Participări la congrese, conferinţe, simpozioane (naţionale/internaţionale)

1. SAVGA L. Co-operative development and Smart Specialization Strategy. The International Co-operative Alliance Global Research Conference. University of Stirling, UK, 20th-23rd June 2017.
2. Conferinţa ştiinţifică internaţională consacrată aniversării XXY de la fondarea ASEM : 25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate. 23-24 septembrie 2016. Participanți: L. Artiomov dr., conf. univ.; I. Purici dr., conf. univ.
3. Conferința știinţifică internațională ”Fostering the Knowledge Triangle in Moldova” din 23-24 martie, 2017, ASEM. Participant: Purici Ion conf.univ. dr.
4. Conferinţa ştiinţifică internaţională „Perspectivele şi problemele integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei”. Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul. 07 iunie, 2017, Participanți: L. Artiomov dr., conf. univ.; I. Purici dr., conf. univ.
5. Conferinţa Științifică a Studenților și Masteranzilor cu genericul „Viitorul ne aparține”, ediția YII, Universitatea Academiei de Științe a Moldovei. 27 aprilie , 2017. Participanți studenții: Dicusar Dorina, gr. TMAP 1521, cond. șt. Artiomov L., Văscăuțan O., Manole –Tomsa M., cond șt. Purici Ion.
5.1. DICUSAR DORINA. Biofilmul în industria alimentară. Tezele Conferinţei Științifice a Studenților și Masteranzilor cu genericul „Viitorul ne aparține”, ediția YII, Universitatea Academiei de Științe a Moldovei.2017. p.91. ISBN 978-9975-3036-5-1.
5.2. VASCAUAN OLGA, MANOLE-TOMȘA MARIA. Determinarea substanțelor biologic active în ceai. Tezele Conferinţei Științifice a Studenților și Masteranzilor cu genericul „Viitorul ne aparține”, ediția YII, Universitatea Academiei de Științe a Moldovei.2017. p.91. ISBN 978-9975-3036-5-1.


***

Articole în reviste naţionale
Categoria C

1. Petrovici S. Evaluarea eficienţei activităţii de marketing la întreprinderi. Conferinţa ştiinţifică internaţională ASEM În: „25 ani de reformă economică în R.M.: prin inovare şi competitivitate spre progres economic”.
2. Şavga L. Sitnicenco V. Şavga Gh. Proiectarea strategiei de dezvoltare a cooperativelor de consum prin prisma practicilor europene. Conferinţa ştiinţifică internaţională ASEM În: „25 ani de reformă economică în R.M.: prin inovare şi competitivitate spre progres economic”.

***

Participare în proiecte de cercetare (obţinute prin concurs, de transfer tehnologic, la iniţiativă ş.a.).
Rezultatele obţinute

1.Proiectul Tempus LMPH „Licence Masters professionnels en management des activites hoteliers pour le developpment de l`industrie touristique en Georgie, Azerbaidjan et Moldavie”. Director de proiect UCCM Şavga L.

2.Proiecte instituționale de cercetare:

1.Proiect ştiinţific instituţional de cercetare aplicativă „Dezvoltarea comerţului interior şi a cooperaţiei de consum în contextul integrării economice a Republicii Moldova în spaţiul comunitar european”, codul proiectului 15.817.06.28 A, perioada de implementare 2015-2018. Director de proiect. Finanțare din surse bugetare în 2017 - 351,8 mii lei.
În cadrul proiectului enunţat în calitate de cercetători şi membri a grupului de proiect participă: Petrovici S., Muştuc S., Pituşcan F., Cazacu A., Sitnicenco V., Tăzlăvan D.

3.Proiecte catedrale de cercetare. Profesorii Şavga L. şi Pituşcan F. au elaborat proiecte de modernizare a magazinelor cooperaţiei de consum la comanda Universalcoop Leova.

***

Relevanţa şi impactul rezultatelor cercetărilor
Rezultatele cercetărilor efectuate de membrii grupului de cercetare au fost luate ca bază la elaborarea proiectelor de modernizare a magazinelor cooperaţiei de consum din raionul Leova. Au fost elaborate proiecte de modernizare pentru 2 magazine din cooperativa Universalcoop din Leova.
La momentul actual profesorii implicaţi în proiect realizează cercetări privind:
- reglementarea activităţii de comerţ, organizarea şi gestiunea relaţiilor comerciale în cadrul european;
- practicile europene de asigurare a mediului concurenţial echitabil pe piaţa de bunuri şi servicii;
- provocările comerţul interior din perspectiva integrării europene.

***

Rezultatele studiilor de doctorat la specialităţile de profilul catedrei
La departament au finalizat studiile la doctorat: Mîrza S.
Doctorandul Mârza S. a prezentat spre susţinere la departament teza de doctor. La şedinţa lărgită a departamentului (iulie şi noiembrie 2016) au participat profesori de la departamentele înrudite: Economie şi administrare (UCCM) şi Marketing şi achiziţii (UASM). Teza a fost aprobată cu unele recomandări care urmează să fie perfectate după ce se va prezenta spre pentru susţinere la Seminarul ştiinţific.
În calitate de competitori la departament activează dna Sitnicenco V., care a reconfirmat susţinerea examenelor de doctorat la specialitate.

***

Analiza susţinerii tezelor de doctorat (în termen, în următorii 3 ani după finalizarea studiilor)

Doctorandul Mârza Sergiu (conducător ştiinţific S.Petrovici, dr. hab., prof.univ.), a finalizat studiile doctorale în anul 2016 şi a prezentat pentru susţinere la catedră teza de doctor (iulie şi noiembrie 2016). La şedinţa lărgită a catedrei (au participat din afara catedrei: dna Melinte Cl, dl Moraru S., dna Gangan Sv., dna Burbulea R. a luat decizia de a aproba rezultatele cercetării doctorandului şi de a o recomanda pentru susţinere la seminarul ştiinţific de profil.

***

Antrenarea în activităţi de expertiză ştiinţifică, elaborarea şi avizarea actelor legislativ-normative ş.a.
Şavga Larisa:
1.Membru al comisie de Experţi CNAA.
2.Membru al comisiei de ramură pentru consultări şi negocieri în domeniul comerţului
interior (instituită de Ministerul Economiei).
3.Membru al Asambleei Generale a AŞM.

***

Organizarea şi participarea la conferinţe naţionale şi internaţionale
Pe parcursul a.u.2016-2017 profesorii departamentului au participat la conferinţe ştiinţifice în ţară (ASEM): Petrovici S. şi peste hotare (Universitatea din Kiev şi Lvov): Şavga L., Sitnicenco V., Pituşcan F., Muştuc S., Tăzlăvan D.

Aprecierea naţională şi internaţională a activităţii ştiinţifice
Şavga L. Membru al colegiului de redacţie:
1. Revista Research on Trade Management and Economic Development, redactor-șef, UCCM, Chișinău, Republica Moldova http://jrtmed.uccm.md/index.php/ro/consiliul-editorial
2.Revista Economy Transdisciplinarity Cognition, Bacău, România, membru Colegiul de redacție, http://etc.ugb.ro/editorial-board
3.Revista Management Comparat Internaţional (Review of International Comparative Management), Bucureşti, România, membru Colegiul de redacție, http://www.rmci.ase.ro/
4.Журнал Фундаментальные и прикладные исследования кооперативного сектора экономики, membru Colegiul de redacție http://www.ruc.su/science/publications/nauchno_teoreticheskiy_zhurnal/
5.Revista Economie și Sociologie, Institutul Național de Cercetări Economice, membru Colegiul de redacție
https://ince.md/uploads/files/1497860514_economie-si-sociologie-nr-4-2016.pdf
6.Международный научно-теоретический журнал Вестник Белгородского университета кооперации, экономики и права, membru Colegiul de redacție http://vestnik.bukep.ru/

***

Asistenţă şi consultanţă ştiinţifică oferite agenţilor economici

1.Şavga Larisa, Membru al Biroului Executiv Moldcoop.
2.Şavga L., Pituşcan F.: Elaborarea Proiectelor de modernizare a magazinelor conform standardelor CoopPrus şi CoopPrim pentru cooperativa Universalcoop Leova (Contract de acordare a serviciilor de proiectare)
3.Expert invitat:
Şavga L. Joint Research Center of EU/ Centrul de Cercetări comune a Comisiei Europene, Seville, Spania
„Smart Specialization and Strategy formation in UE: enlargement and associated countries” (1st meeting), Seville, Spania, 23-27 ianuarie 2017.
„Mapping for Smart Specialization” (2nd meeting), 3-5 iulie 2017, Belgrad, Serbia
4.Profesorii departamentului sunt implicaţi în implementarea proiectului de cercetări ştiinţifice aplicative „Dezvoltarea comerţului interior şi a cooperaţiei de consum în contextul integrării economice a R.M. în spaţiul comunitar european” codul proiectului 15.817.06.28A).
În calitate de consultanţă ştiinţifică din partea profesorilor departamentului au beneficiat un şir de întreprinderi, inclusiv: Vion Impex SRL, Vega-L SRL, Supraten SA, Viorica cosmetic SA, Incomlac SA etc.

***

Participarea în activitatea Consiliilor ştiinţifice specializate, seminarelor ştiinţifice în calitate de referent ştiinţific
1.Şavga Larisa: Membru al comisiei de experţi CNAA.
2.Petrovici Sergiu: Membru al Consiliului Ştiinţific la specialitatea Marketing şi logistică.
3.Muştuc Svetlana: Membru al Consiliului Ştiinţific la specialitatea Marketing şi logistică.
4.Pituşcan Feodosie. Membru al Consiliului Ştiinţific la specialitatea Marketing şi logistică.

***

Formare/Seminare/Training
1.Şavga L. „Consolidarea capacităților managerilor universității în domeniul SMC”, 24 mai 2017, Institutul de standardizare din Moldova
2.Şavga L. „Stagiu de perfecționare profesională în Europa”, Universitatea „Al.I.Cuza”, Iași, România, 07-12 noiembrie 2016

***

Acţiuni de diseminare a rezultatelor cercetărilor
1.Profesorii departamentului au ţinut prelegeri la cursurile de formare continuă pentru specialiştii din sistemul cooperaţiei de consum realizate în cadrul UCCM
- Şefi de magazine/merceologi (2016);
- Directori de întreprinderi Moldcoop (2017);
- Preşedinţi de cooperative (2017).
2.Rezultatele cercetărilor sunt diseminate prin elaborarea proiectelor de modernizare a magazinelor (Universalcoop Leova – 2 proiecte)