jtemplate.ru - free extensions for joomla
Departamentul Marketing, Merceologie și Tehnologii alimentare


pituscan


PITUŞCAN  Feodosie - dr. în economie, conf. univ.,  şef departament

 

tel: (+373 22) 815-646, e-mail:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Catedra Marketing, comerţ şi turism a fost fondată în anul 1993.

Catedra are misiunea de a pregăti specialişti calificaţi în domeniul marketingului, comerţului şi turismului.

Catedra dispune de un  personal calificat costituit din 8 persoane (dr.hab.prof.univ, dr.conf, lectori superiori, magiştri). Volumul  de activitate a catedrei se desfăşoară într-un mod bine structurat înglobînd prelegeri, lecţii practice, studii de caz şi alte forme de studiu în auditoriu.

Catedra “Marketing comerţ şi turism” reprezintă una din subdiviziunile structurale de bază cu caracter metodico-didactic a Facultătii Marketing şi merceologie ce are o direcţie prioritară în organizarea şi pregătirea la un nivel înalt a studenţilor şi masteranzilor la specialitatea marketing şi logistică, turism.

Absolvenţii specialităţii Marketing şi logistică activează cu succes în toate domeniile economiei naţionale, în deosebi în ramura comerţului angro şi cu amănuntul, dar şi la întreprinderi producătoare, de prestare a serviciilor, etc. în calitate de marketologi, directori, administratori, agenţi de vînzări, gestionaţi, consultanţi şi operatori în depozite şi unităţi de comerţ en’detail.

Absolvenţii specialităţii Turism şi servicii hoteliere şi Turism sunt încadraţi în activitate la funcţii de administrator, consierge, recepţioner, etc. în diferite hoteluri, în calitate de manageri, operatori, agenţi de vînzări etc. în cadrul agenţiilor de turism din ţară şi de peste hotare.

Pentru atingerea obiectivului stabilit, profesorii catedrei se preocupă permanent de perfecţionarea continuă a planurilor de învăţământ şi a programelor analitice, precum şi a conţinutuluii cursurilor şi lucrărilor aplicative în scopul sincronizării la standardele europene, dezvoltarea activităţii de cercetare a cadrelor didactice şi studenţilor în scopul valorificării pe plan naţional şi internaţional a potenţialului de cercetare al facultăţii “Marketing şi merceologie”

Componenţa catedrei

 

 

 

Nr. d/o

Nume, prenume profesor

Gradul ştiinţific şi didactic

Disciplinele predate

1

Pituşcan Feodosie

Doctor în economie, conferenţiar universitar

Marketing, Marketing I, Marketing II

Baza material-tehnică a întreprinderilor de comerţ

Organizarea şi tehnica comerţului

Organizarea, analiza şi planificarea activităţii de marketing

Managementul marketingului

Marketingul relaţiilor cu clienţii

Transporturi şi expediţii naţionale şi internaţionale

2

Şavga Larisa

Doctor habilitat

în economie, profesor universitar

Cybermarketing

E-comerţ, E-marketing

Organizarea şi tehnologia comerţului

Bazele e-comerţului şi e-businesului

3

Muştuc Svetlana

Doctor în economie, conferenţiar universitar

Marketing, Marketing I, Marketing II

Marketingul serviciilor

Marketing internaţional

Marketing turistic

Cercetări de marketing

Sistemul informaţional de marketing

Programe aplicative de marketing

Concurenţa şi competitivitatea mărfurilor

4

Petrovici Sergiu

Doctor habilitat

în economie, profesor universitar

Marketing strategic

Logistica mărfurilor

Logistica şi distribuţia mărfurilor

Metode avansate de cercetare în marketing

Strategii şi politici de marketing în turism

Cercetări aplicate în turism

5

Sitnicenco Viorica

Lector universitar

Organizarea şi tehnologia comerţului

Organizarea şi tehnica comerţului

Tehnici de comerţ exterior

Organizarea expoziţiilor şi iarmaroacelor

Logistica

6

Cazacu Ala

Lector universitar

Marketing agroalimentar

Turism durabil

Bazele antreprenoriatului

7

Tăzlăvan Doina

Asistent universitar

Marketing, Marketing I, Marketing II

Marketingul serviciilor

Marketing industrial

Marketingul micilor afaceri

Comportamentul consumatorilor

Cercetări de marketing

8

Muntean Larisa

Asistent universitar, pe ore

Organizarea şi tehnica comerţului

Marketing

" href="/ro/images/stories/Cat-MCM/caracteristica-discipl.jpg">

 

Specialitatea 812.1 Turism

Comportamentul consumatorului

Prevede abordarea unui domeniu al marketingului necesar şi deosebit de relevant în ceea ce priveşte prospectarea pieţei interne. Consumatorul şi universul său să constituie ca punct de plecare şi ca punct terminus în scopul unei evoluţii atât pentru economia naţională în ansamblu, cât şi pentru fiecare agent economic sau instituţie socială. Disciplina urmăreşte scopul de a aprofunda diviziunea integratoare a marketingului.

Protecţia drepturilor consumatorului

În cadrul disciplinei se studiază baza juridică a protecţiei drepturilor consumatorilor pe plan internaţional şi naţional, reglementarea relaţiilor în domeniul protecţiei drepturilor consumatorilor, drepturile consumatorilor protejate de cadrul legal naţional, organizarea şi practica protecţiei drepturilor consumatorilor în ţară, experienţa mişcării consumatorilor în ţările Uniunii Europene.

Strategia vânzărilor în turism

Studenţii vor obţine cunoştinţe privind elaborarea şi realizarea strategiilor de vânzare în domeniul turismului, structura şi evoluţia gamei de produse turistice, preţurile – ca mijloace de obţinere a profitului în atragerea clienţilor, comunicarea ca mijloc de difuzare a informaţiilor despre activitatea şi produsele întreprinderii.

Bazele activităţii turistice

Disciplina studiază impactul turismului asupra dezvoltării economiei; evoluţia turismului; concepte şi definiţii; evaluarea potenţialului turistic, eficienţa socială; mediul înconjurător şi turismul; desfăşurarea activităţii turistice.

Organizarea şi tehnologia serviciilor turistice

În cadrul studierii disciplinei studenţii trebuie să cunoască: conţinutul şi delimitările teoretice, rolul serviciilor turistice în formarea circuitului turistic şi produsului turistic, clasificarea şi caracteristica prestării serviciilor de bază şi complementare în republică şi în alte spaţii geografice, particularităţile evaluării acestora.

Geografia şi amenajarea turistică

Cursul este orientat spre însuşirea de către studenţi a tipologiei şi repartizării geografice a resurselor turistice, a infrastructurii turistice, a principiilor de organizare, amenajare a zonelor, staţiunilor turistice, a modelelor de amenajare turistică a diferitor locaţii turistice: de litoral, balneoclimaterice, de agrement, rural ş.a.

Organizarea deservirii turiştilor în unităţile de alimentaţie publică

Cursul este destinat instruirii studenţilor în domeniul deservirii turiştilor în unităţile de alimentaţie publică, inclusiv baza material-tehnică a unităţilor de alimentaţie publică, pregătirea către deservirea clienţilor, procesul de deservire, formele speciale de organizare a deservirii turiştilor, cultura deservirii, regulile de etichetă ş.a.

Piaţa serviciilor balnear-climaterice

Cursul este destinat studierii de către studenţi a resurselor cu funcţiune balnear-climaterică, a cererii şi ofertei de servicii balnear-climaterice, potenţialului de dezvoltare a pieţei balnear-climaterice în Republica Moldov

Resurse turistice

Cursul este destinat studierii de către studenţi a resurselor turistice naturale şi antropice naţionale a repartizării lor geografice, a caracteristicilor, a valorificării turistice a resurselor naturale şi antropice.

Cooperarea în turism

Fuziunile şi achiziţiile ca şi alte formule, dau conţinut unei strategii de concentrare prin cooperare. Se va studia concentrarea în domeniile turismului: transporturile aeriene şi feroviare, închirierea de autoturisme, hotelurile, agenţiile de turism tur-operatoare, agenţiile de vânzare.

Turism ecologic

La nivel global, grija faţă de mediul ambiant este în continuă creştere, atât la nivelul organismelor guvernamentale cât şi în rândul operatorilor industriei turismului şi călătoriilor. După studierea cursului studenţii vor putea cunoaşte condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească o afacere eco-turistică, să modeleze şi implementeze tehnologiile eco-turistice, să cunoască principiile organizării eco-turismului, să conştientizeze cum politicile de protecţie ecologică pot aduce hotelurilor, restaurantelor şi ceilalţi actori ai industriei ospitalităţii, avantaje multiple.

Licenţierea activităţii turistice

Disciplina va conţine studii privind baza legislativă naţională şi internaţională la organizarea afacerilor în domeniul turismului şi ramurilor aferente; condiţiile de iniţiere a afacerilor şi legătura acestora în dezvoltarea turismului.

Omologarea formalităţilor turistice

Cursul este elaborat pentru instruirea turiştilor în domeniul formalităţilor turistice: paşapoarte străine, vize, reguli vamale, control valutar, reguli sanitare, regim de intrare-ieşire, particularităţile şederii şi deplasării turiştilor străini în ţara vizitată, asigurarea turiştilor.

Patrimoniul cultural naţional şi mondial

Fondul turistic de monumente se formează în decursul istoriei dezvoltării naturii şi societăţii umane. Studiind disciplina se va studia fondul natural(monumentele geologice, paleontologice, hidrologice, floristice şi faunistice. De asemenea fondul antropic cu monumente şi obiective cu calităţi estetico-informaţionale deosebite, create pe parcursul dezvoltării societăţii umane: cele istorice, de arhitectură, social-culturale, etno-culturale, economice.

Proiectarea carierei

Studierea domeniului proiectarea carierei în căutarea unei slujbe are drept scop proiectarea şi implementarea strategiilor şi planurilor, care să permită organizaţiei să-şi satisfacă necesităţile de resurse umane, iar indivizilor să-şi îndeplinească ţintele, scopurile pe care şi le-au propus în cariera lor; analiza alegerii carierei, proiectarea carierei, dezvoltarea carierei, studierea migraţiei forţei de muncă, a legislaţiei în domeniile de ocupare şi migraţiune a forţei de muncă, inclusiv informarea şi consiliera privind cariera care are ca scop: furnizarea informaţiilor privind piaţa forţei de muncă, evaluarea şi autoevaluarea personalităţii în vederea integrării sau reintegrării profesionale, dezvoltarea abilităţii şi încrederii în sine pentru a decide asupra propriei cariere, instruirea în metode şi tehnici de căutare a unui loc de muncă.

Asigurarea turiştilor şi transporturilor

Disciplina va conţine studii privind legiferarea organizării fluxurilor turistice cu diferite tipuri de transport(rutier,feroviar,maritim,aerian)formarea pachetelor de documente de asigurare a turiştilor în cadrul călătoriilor; formarea sistemului de securitate în cadrul turismului recipient şi emiţător.

Turism rural

În rezultatul studierii cursului studenţii trebuie să cunoască: concepte şi definiţii a compartimentelor turismului în localităţile rurale,amenajarea localităţilor rurale, caselor de cazare şi deontologia turismului, particularităţile activităţii firmelor turistice şi tur-operatorilor în mediul rural.

Transporturi şi expediţii în turism

Disciplina include întreaga problematică a circulaţiei mărfurilor de la producător şi până la beneficiar în ţară şi din străinătate, precum şi problematica activităţilor suplimentare: încărcarea – descărcarea, depozitare – expediere, tehnologii moderne, optimizarea deciziilor de management.

Organizarea excursiilor

Disciplina reliefează esenţa şi importanţa potenţialului turistic natural şi antropic, atât cel mondial cât şi cel naţional. În acest scop sunt prevăzute lecţii practice pe teren cu vizitarea principalelor obiective turistice din Republica Moldova, studenţii având misiunea de a prezenta propuneri privind includerea lor în circuitul turistic naţional prin prisma valorificării lor, ţinând seama de protecţia mediului înconjurător şi exploatarea lor de durată.

Marketingul turistic

Obiectivele cursului sunt identificarea, definirea şi relatarea conceptului de turism, produsul turistic, structura ciclului de viaţă al produsului turistic, comportamentul consumatorului de servicii turistice şi a mix-ului de marketing în turism; analiza poziţionării produsului turistic, argumentarea strategiilor de marketing privind produsele turistice existente; estimarea dimensiunilor şi potenţialului pieţei turistice.

Organizarea şi tehnologia comerţului

Cursul permite studenţilor de a studia şi cunoaşte cadrul legal-instituţional al comerţului interior, modelele organizaţionale şi structurile funcţionale ale comerţului, organizarea comerţului en-gros şi en-detail, asigurarea transportării şi utilizării ambalajului în procesele tehnologico-comerciale şi de distribuţie, organizarea procesului de comercializare şi de deservire comercială a cumpărătorilor.

Reclama

Studenţii vor însuşi: baza social-economică a activităţii de reclamă şi publicitate; funcţiile şi sarcinile reclamei în sistemul de piaţă internă şi externă; baza psihologică şi estetică a reclamei; suporturile şi mijloacele de reclamă.

Introducere în specialitate

În cadrul cursului se vor trata: activitatea de marketing la întreprinderi, structura serviciilor de marketing şi logistică. Studenţii vor însuşi primele secrete profesionale: infrastructura universitară, formele de guvernare studenţească, specialităţile şi specializările, planurile de învăţământ, caracteristicile de calificare, obligaţiunile şi drepturile sale conform Regulamentului de desfăşurare a procesului de învăţământ.

Bazele cercetărilor ştiinţifice

Obiectivele cursului sunt axate pe cunoaşterea şi generalizarea ideilor privind ştiinţa ca factor de producere, definirea şi identificarea structurii ştiinţei şi metodologiei şi cercetărilor ştiinţifice, domeniile de cercetare ştiinţifică. Studenţii vor fi în stare să argumenteze necesitatea planificării cercetărilor ştiinţifice; să formuleze tema de cercetare, ipoteza de bază şi sarcinile, să elaboreze metodica de cercetare, să sistematizeze materialul bibliografic şi faptic conform temei selectate, să formuleze rezultatul cercetării şi recomandările reieşite din cercetare.

Organizarea serviciilor de cazare şi alimentaţie a turiştilor

Obiectivele cursului sunt particularităţile mediului extern al întreprinderilor hoteliere, formele de exploatare a gospodăriei hoteliere, organizarea şi exploatarea departamentelor operaţionale,comercializarea serviciilor de cazare şi alimentaţie publică.

Organizarea expoziţiilor şi iarmaroacelor specializate în turism

Studenţii vor cunoaşte aspectele principale ale planificării şi organizării expoziţiilor şi iarmaroacelor în domeniul turismului; factorii determinanţi ai succesului expoziţiilor; modalităţile de stabilire şi dezvoltare ale relaţiilor cu participanţii; modul de selectare, concepere, proiectare şi executare a standurilor

Specialitatea 362.1 Marketing

Marketing

Studierea cursului este axată pe cunoaşterea şi definirea conceptelor de bază ale marketingului, identificarea, descrierea şi interpretarea conţinutului mediului de marketing, comportamentului consumatorului, politicilor de produs, preţ, promovare şi plasament. Studenţii vor lua cunoştinţă cu conceperea şi exemplificarea strategiei de marketing aplicate la întreprinderi, de structurile organizatorice ale compartimentelor de marketing, previziunea activităţii de marketing a întreprinderilor prin diverse metode, programarea la întreprinderi.

Marketingul serviciilor

Studiul cursului este concentrat pe cunoaşterea şi înţelegerea afirmării teoretice a marketingului serviciilor, contribuţia serviciilor la procesul creşterii economice, identificarea şi interpretarea succesiunii actelor care definesc procesul decizional de cumpărare a serviciilor. În consecinţă, studentul va fi în stare să explice şi să analizeze factorii ce influenţează strategiile în întreprinderile de servicii; să sintetizeze şi să argumenteze mix-ul de marketing în domeniul serviciilor şi să demonstreze particularităţile marketingului turistic, financiar, în transport, educaţional, cultural şi sportiv.

Marketingul social

Cursul include studierea tacticilor care urmăresc creşterea gradului de informare sau de educaţie, focusat de schimbarea de comportament; analiza situaţiei, când este potrivită o companie de marketing social; studierea motivelor pentru a face o campanie de marketing social, inclusiv alegerea unei probleme şi a unui comportament ţinându-se seama de profilul companiei şi de modelul ei de business; analiza celor mai întâlnite probleme ale societăţii: probleme ce ţin de mediul înconjurător, de sănătate, implicarea civică, ameninţări la adresa vieţii sau a siguranţei, analiza factorilor de succes, atunci când vrei să obţii o creştere economică.

Comportamentul consumatorului

Studierea teoriilor fundamentale şi modelelor globale privitoare la comportamentul consumatorilor: modelul MARSHALLIAN; modelul PAVLOVIAN, modelul FREUDIAN, modelul VEBLENIAN; modelul HOBBESIAN; studierea şi analiza factorilor ce influenţează comportamentul consumatorilor; analiza studiilor de caz privind intenţiile de cumpărare pentru bunuri de uz îndelungat, inclusiv anatomia şi tipologia deciziilor de cumpărare: studierea şi analiza modelului de investigare a comportamentului consumatorului la nivel macroeconomic; utilizarea modalităţilor de abordare a studierii comportamentului consumatorului prin: studierea indirectă şi studierea directă; analiza factorilor specifici mix-ului de marketing.

Sondaje şi chestionări

Obiectivul principal al acestei discipline este aplicarea cunoştinţelor teoretice de întocmire a chestionarelor (anchetelor) şi altor instrumente sub forma unor cercetări ştiinţifice cu caracter aplicativ; pregătirea specialiştilor capabili să creeze şi să realizeze sondaje de studiere a pieţei; dobândirea abilităţii de a opera cu unul dintre cele mai importante instrumente de cercetări de marketing cum este chestionarul cu o problematică destul de actuală. Cursul include studiul despre formularea corectă a întrebărilor în chestionar, ordonarea şi gruparea întrebărilor, testarea chestionarului, analiza şi interpretarea datelor acumulate în chestionar.

Marketingul agroalimentar

În cadrul disciplinei studentul va cunoaşte nevoile de consum, cererea şi consumul de produse agricole şi agroalimentare, raporturile dintre cerere şi ofertă pe piaţa produselor agricole şi agroalimentare, mediul extern al întreprinderii agricole, rolul şi structura canalelor de distribuţie. În rezultatul studierii cursului studenţii vor aplica metodele de studiere a cererii şi a nevoilor de consum, vor efectua studiu conjunctural şi dezvoltarea pieţei agrare.

Marketing industrial

Obiectivul cursului constă în efectuarea studiului aprofundat a problemelor pieţei produselor cu destinaţie industrială şi a produselor care fac parte din categoria de materii prime, utilaje, agregate, furnituri, resurse energetice, construcţii şi edificii implicate în procesul de producţie. Se pune accentul pe studiul specificului cererii şi ofertei pe piaţa bunurilor cu destinaţie industrială, modul de distribuire şi promovare a lor.

Cercetări de marketing

Disciplina are drept obiectiv fundamentarea elementelor procesului de cercetare ştiinţifică în domeniul marketingului, valorificarea din punct de vedere practic a cunoştinţelor dobândite la modulul de discipline de specialitate, integrarea mai uşoară a conceptelor de marketing în activitatea pe piaţa bunurilor de consum, crearea condiţiilor pentru a înţelege mai eficient utilizarea metodelor, tehnicilor şi instrumentelor de marketing în proiectarea şi organizarea cercetărilor de marketing la întreprinderi.

Concurenţa şi competitivitatea mărfurilor

Analiza concurenţei privită ca o rivalitate într-un anumit domeniu, avantajele concurenţei: factorii care contribuie la competitivitatea întreprinderii şi competitivitatea mărfurilor; analiza formelor de concurenţă existente între producători; forţele concurenţiale care influenţează intensitatea concurenţei; comportamentul concurenţial şi comportamentul anticoncurenţial;analiza mix-ului de marketing şi comportamentul anticoncurenţial; cadrul instituţional, naţional şi internaţional privind concurenţa comercială; analiza evoluţiei orientării firmelor: orientarea spre concurenţă şi orientarea spre consumator; studierea parametrilor tehnici şi economici utilizaţi în analiza competitivităţii mărfurilor, inclusiv descrierea principiilor care stau la baza formulării strategiei privind îmbunătăţirea competitivităţii produselor firmei.

Organizarea şi tehnologia serviciilor

Disciplina are ca obiectiv studierea conceptelor teoretice şi practice în domeniul terţiarului, caracteristica compartimentală a lui (servicii turistice, de transport, comerciale, alimentaţie publică). Studentul îşi formează deprinderi şi aptitudini de elaborare şi susţinere a argumentărilor eficienţei serviciilor, de a colecta informaţii, de a lucra în echipă prin circulaţia de informaţii, idei, probleme şi soluţii.

Organizarea şi tehnologia comerţului

Cursul permite studenţilor de a studia şi cunoaşte cadrul legal-instituţional al comerţului interior, modelele organizaţionale şi structurile funcţionale ale comerţului, organizarea comerţului en-gros şi en-detail, asigurarea transportării şi utilizării ambalajului în procesele tehnologico-comerciale şi de distribuţie, organizarea procesului de comercializare şi de deservire comercială a cumpărătorilor.

Baza material-tehnică a întreprinderii comerciale

Baza materia - tehnică a întreprinderilor comerciale are ca obiectiv studierea tipurilor şi caracteristicilor obiectivelor comerciale (magazine şi depozite) şi utilajelor destinate pentru asigurarea funcţionării acestora în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cerinţele pieţei moderne. Se studiază tipurile de mobilă, cântare, maşini de casă, utilaje, frigorifice, agregate şi maşini de încărcare descărcare şi manipulare cu marfă, utilajul de tăiat, măcinat, porţionare, preambalare destinată dotării magazinelor şi depozitelor.

Sistemul informaţional de marketing

Studierea disciplinei este axată pe cunoaşterea conceptului de sistem informaţional şi modului de implementare a acestuia la nivel de întreprinderi din diferite domenii de activitate, descrierea modului de implementare a tehnologiilor informaţionale şi a bazelor de date pentru asigurarea funcţionării sistemului informaţional de marketing la întreprinderi, înţelegerea mai bună a metodelor de integrare şi utilizare a informaţiilor de marketing în procesul decizional de marketing al întreprinderii.

Programe aplicative de marketing

Cursul include studierea planificării strategice ca proces prin care o companie îşi defineşte obiectivele pe termen lung, îşi analizează situaţia şi îşi stabileşte strategiile şi mijloacele prin care acestea pot fi puse în practică; analiza principalelor aspecte decizionale privind planificarea strategică la următoarele nivele: nivelul organizaţional superior, nivelul unităţii strategice de activitate, nivelul funcţional; analiza etapelor procesului de planificare strategică şi sintetizarea lui în cadrul planului de marketing şi a programului de marketing; implementarea programului aplicativ de marketing justificat de necesitatea sporirii eficienţei economice a activităţii de piaţă.

Comerţ electronic

În urma studierii cursului studentul va obţine cunoştinţe teoretice şi practice în domeniul comerţului electronic precum şi deprinderi privind vânzările mărfurilor în cadrul magazinelor electronice.

Logistica

În cadrul cursului se argumentează ştiinţific principiul: Marketingul formează cererea, iar logistica o realizează. În acest context ca obiect de studiu a logisticii serveşte planificarea, organizarea, derularea şi controlul mişcării fluxului mărfurilor de la producător până la con-sumator cu cheltuieli minimale. Însuşirea logisticii de către studenţi va permite rezolvarea cu succes în practica activităţilor problemelelor legate de organizarea distribuţiilor mărfurilor, amplasarea raţională a depozitelor şi reţelei de comerţ, stabilirea loturilor optime de livrare a mărfurilor, elaborarea tehnologiilor noi de distribuţie a produselor.

Marketingul micilor afaceri

Studierea şi implementarea strategiilor de succes care au un caracter ofensiv, implementarea marketingului care încorporează tot ceea ce poate folosi la promovarea unei afaceri din momentul conceperii ei, până când produsul ajunge la ultimul cumpărător care mai avea nevoie de el; studierea şi analiza bazei conceptuale a marketingului ce se extinde pe un întreg spectru de preocupări de genul: mix-ul de marketing, produsul, preţul, distribuţia, forţa de vânzare, publicitatea, promovarea directă, „public relations”, „studiul pieţei”; analiza portofoliului de activităţi prin metoda G, C, B care presupune împărţirea activităţilor firmei în unităţi strategice de afaceri (u.s.a); Stabilirea priorităţilor, alegerea şi concentrarea resurselor afacerii în domeniile cele mai profitabile.

Cybermarketing

Cursul are ca obiectiv efectuarea studiilor pieţei produselor prin intermediul reţelelor de comunicare locale şi globale (INTERNET, INTRANET) prin reţele (site-uri) de vânzare, cu aplicarea instrumentelor de marketing.

Tehnici de comerţ exterior

Cursul prevede studierea formelor şi metodelor de vânzare a mărfurilor şi deservire a cumpărătorilor în comerţul en-gros şi cu amănuntul. Se pune accentul pe studiul relaţiilor dintre vânzător şi cumpărător, tehnicile de etalare şi prezentare, metodele de deservire a cumpărătorilor, modul de organizare şi prestare a serviciilor pre şi post vânzare în unităţile de comerţ.

Transporturi şi expediţii

Disciplina include întreaga problematică a circulaţiei mărfurilor de la producător şi până la beneficiar în ţară şi în străinătate, precum şi problematica activităţilor suplimentare: încărcare – descărcare, depozitare – expediere, tehnologii moderne, optimizarea deciziilor de management.

Organizarea expoziţiilor şi iarmaroacelor

Curriculum cursului conţine un şir de aspecte privind: clasificarea şi caracteristica târgurilor şi iarmaroacelor; tipurile, structura şi responsabilităţile organizatorilor târgurilor şi iarmaroacelor; procedura de organizare a participării la târguri şi iarmaroace; procedura de selectare, concepere, proiectare şi executare a standului etc.

Tehnici de vânzare

Cursul prevede studierea formelor şi metodelor de vânzare a mărfurilor şi deservire a cumpărătorilor în comerţul en-gros şi cu amănuntul. Se pune accentul pe studiul relaţiilor dintre vânzător şi cumpărător, tehnicile de etalare şi prezentare, metodele de deservire a cumpărătorilor, modul de organizare şi prestare a serviciilor pre şi post vânzare în unităţile de comerţ.

Introducere în specialitate

În cadrul cursului se vor trata: activitatea de marketing la întreprinderi, structura serviciilor de marketing şi logistică. Studenţii vor însuşi primele secrete profesionale: infrastructura universitară, formele de guvernare studenţească, specialităţile şi specializările, planurile de învăţământ, caracteristicile de calificare, obligaţiunile şi drepturile sale conform Regulamentului de desfăşurare a procesului de învăţământ.

Bazele cercetărilor ştiinţifice

Obiectivele cursului sunt axate pe cunoaşterea şi generalizarea ideilor privind ştiinţa ca factor de producere, definirea şi identificarea structurii ştiinţei şi metodologiei şi cercetărilor ştiinţifice, domeniile de cercetare ştiinţifică. Studenţii vor fi în stare să argumenteze necesitatea planificării cercetărilor ştiinţifice; să formuleze tema de cercetare, ipoteza de bază şi sarcinile, să elaboreze metodica de cercetare, să sistematizeze materialul bibliografic şi faptic conform temei selectate, să formuleze rezultatul cercetării şi recomandările reieşite din cercetare.

Reclama

Studenţii vor însuşi: baza social-economică a activităţii de reclamă şi publicitate; funcţiile şi sarcinile reclamei în sistemul de piaţă internă şi externă; baza psihologică şi estetică a reclamei; suporturile şi mijloacele de reclamă.

Strategia vânzărilor

Cursul prevede studierea esenţei şi conţinutului strategiilor de vânzări, alegerii formelor eficiente de vânzări, evaluării variantelor strategice de vânzări, fundamentării celei mai adecvate variante de vânzări.

Proiectarea carierei

Studierea domeniului proiectarea carierei în căutarea unei slujbe are drept scop proiectarea şi implementarea strategiilor şi planurilor, care să permită organizaţiei să-şi satisfacă necesităţile de resurse umane, iar indivizilor să-şi îndeplinească ţintele, scopurile pe care şi le-au propus în cariera lor; analiza alegerii carierei, proiectarea carierei, dezvoltarea carierei, studierea migraţiei forţei de muncă, a legislaţiei în domeniile de ocupare şi migraţiune a forţei de muncă, inclusiv informarea şi consiliera privind cariera care are ca scop: furnizarea informaţiilor privind piaţa forţei de muncă, evaluarea şi autoevaluarea personalităţii în vederea integrării sau reintegrării profesionale, dezvoltarea abilităţii şi încrederii în sine pentru a decide asupra propriei cariere, instruirea în metode şi tehnici de căutare a unui loc de muncă.

 

 Activitatea de cercetare a catedrei

Activitatea ştiinţifică studenţească realizată în cadrul catedrei „Marketing, comerţ şi turism”


Activitatea ştiinţifică a studenţilor se realizează în cadrul a două secţii ştiinţifice, organizate în cadrul catedrei:

• Secţia „Marketing şi logistică”, condusă de asist.univ.D.Tăzlăvan

• Secţia „Turism” condusă de lect.super.univ. A.Baciu-Cazacu

Studenţii, membri ai cercurilor ştiinţifice efectuează cercetării ştiinţifice necesare pentru realizarea părţii practice a tezelor de curs şi de licenţă.
În scopul atragerii studenţilor de la specialităţile „Marketing şi logistică”, „Turism” în activitatea ştiinţifică, pentru ei sunt elaborate direcţiile şi temele de cercetare. Din tematica elaborată studenţii selectează temele, care prezintă interes pentru ei.
Studenţii cu temele aprobate, efectuează cercetări ştiinţifice sub conducerea lectorilor catedrei.
Studenţii participă la conferinţele ştiinţifice studenţeşti organizate în cadrul UCCM şi alte instituţii superioare de învăţământ din ţară şi de peste hotare.

În cadrul Cercului ştiinţific studenţesc „Marketing şi logistică” activează – 16 studenţi, „Turism” – 9 studenţi.

Investigaţiile ştiinţifice ale studenţilor de la specialităţile catedrei sunt efectuate în conformitate cu tematica aprobată. Rezultatele obţinute sunt prezentate în formă de raport conducătorilor, apoi sunt analizate la şedinţele cercurilor ştiinţifice.
În continuare sunt prezentate problemele principale cercetate de membrii cercului ştiinţific, catedra „Marketing, comerţ şi turism” în a.u. 2015-2016.

Secţia Marketing , comerţ şi turism

I. MARKETING
• Organizarea activităţii de marketing la întreprinderi;
• Cercetarea elementelor marketingului mix la întreprindere;
• Ancheta ca metodă complexă de culegere a datelor în cercetările de marketing;
• Strategii promoţionale utilizate la întreprinderi;
• Procesul de elaborare şi lansare a produselor noi pe piaţă;
• Studierea dezvoltării pieţei produselor agroalimentare;
• Modele de segmentare a pieţei şi alegerea pieţelor-ţintă pentru întreprinderea producătoare;
• Perfecţionarea distribuţiei ca perspectivă în dezvoltarea activităţii întreprinderilor;
• Interferenţa logisticii cu marketingul la întreprinderile producătoare şi de comerţ.

II. LOGISTICĂ
• Organizarea activităţilor logistice la întreprindere;
• Specificul logisticii întreprinderilor cooperaţiei de consum a Republicii Moldova;
• Serviciile logistice şi competitivitatea întreprinderilor de ramură;
• Strategii de servire logistică a clienţilor;
• Optimizarea canalelor de distribuţie în sistemul logistic;
• Concepţii logistice în organizarea proceselor de producţie;
• Elaborarea deciziilor logistice în depozitarea mărfurilor;
• Realizări şi tendinţe de dezvoltare a logisticii în Republica Moldova;
• Planificarea şi controlul stocurilor în sistemul logistic.


III.TURISM
• Premisele dezvoltării agroturismului în Republica Moldova;
• Evaluarea ariilor protejate şi evidenţierea oportunităţilor de durabilitate Proiectarea centrelor pietonale turistice în localităţi urbane;
• Caracteristicile indicatorilor în organizarea şi desfăşurarea turismului internaţional;
• Turismul balneo-climateric;
• Tendinţele dezvoltării turismului internaţional;
• Caracteristicile instrumentelor de măsurare a impactului economic al turismului urban în Republica Moldova;
• Proiectarea produsului turistic rural (localitate, ţară, regiune);
• Analiza potenţialului hotelier a municipiului;
• Premisele dezvoltării turismului rural în Republica Moldova;
• Trăsăturile alimentaţiei turistice în diferite regiuni ale lumii
• Evaluarea ariilor naturale protejate ca baza modelării turismului alternativ (ecologic, rural, agroturistic) familial;
• Elaborarea itinerariului turistic;
• Filantropia şi mecena ca factor al renaşterii obiectivelor turistice şi vieţei culturale;
• Proiectarea centrelor pietonale turistice în localităţi urbane;
• Potenţialul şi evoluţia sectorului de cazare a municipiului;
• Diagnoza şi proiectarea produsului turistic în regiunea Codrii Bîcului, s.Văsieni.

    

 Studenţii specialităţii Marketing şi logistică în excursie la S.A. Franzeluţa în frunte cu Şeful Catedrei F. Pituşcan

 

Acordul de colaborare – în acţiune ! 

În ultimii ani catedra Marketing, comerţ şi turism a UCCM a încheiat mai multe Acorduri de colaborare cu agenţii economici din domeniul industriei, comerţului, alimentaţiei publice şi turismului. Scopul acestor acorduri de colaborare este de a perfecţiona procesul de învăţământ la specialităţile Turism şi Marketing şi logistică, de a integra în procesul didactic teoria şi practica avansată a agenţilor economici în domeniu. În baza acestor acorduri catedra poate organiza eficient procesul de formare profesională, în deosebi stagiile de practică.

Astfel, la 15 martie curent în incinta unuia din cele mai moderne hoteluri din ţară, „ARIA(SRL Vega-L) a fost inaugurată catedra delocalizată a UCCM - TURISM ŞI GESTIONARE HOTELIERĂ.

Cu ocaziainaugurării catedrei, în sala de conferinţe a hotelului a fost organizată o lecţie pentru studenţii specialităţii „Turism” cu tema: „Organizarea deservirii oaspeţilor în hotel”, prezentată de către Managerul general al hotelului dl. Lawrence Abboud, specialist de înaltă calificare, cu experienţă de peste 15 ani în administrarea hotelurilor în ţările din UE şi Asia Mijlocie. Studenţii au făcut cunoştinţă cu condiţiile de cazare, de alimentaţie şi agrement a oaspeţilor în hotel.

După finalizarea manifestaţiei studenţii şi-au exprimat profund mulţumirea faţă de conducerea hotelului pentru posibilitatea de a se familiariza cu procesul de prestare a serviciilor în cadrul hotelului.

Şeful catedrei dl Feodosie Pituşcan, doctor în economie, conferenţiar universitar a menţionat că în continuare studenţii vor fi implicaţi în activităţile realizate în cadrul hotelului: conferinţe, studii cu privire la cercetarea opiniei oaspeţilor şi la alte manifestări organizate la cadrul hotelului pentru a îmbunătăţi nivelul de pregătire practică a viitorilor specialişti în domeniul turismului şi serviciilor hoteliere.