jtemplate.ru - free extensions for joomla
Departamentul Marketing, Merceologie și Tehnologii alimentare


pituscan


PITUŞCAN  Feodosie - dr. în economie, conf. univ.,  şef departament

 

tel: (+373 22) 815-645, e-mail:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Feodosie Pituşcan, doctor în ştiinţe economice din anul 2002, conferenţiar universitar, decan al Facultăţii Marketing şi merceologie în anii 2001-2010, şef al Catedrei Marketing, comerţ şi turism în anii 2010-2017, şef al Departamentului Marketing, merceologie şi tehnologii alimentare din anul 2017.

Specialist în marketing, publicitate comercială, economie şi tehnologia comerţului. A efectuat stagii de perfecţionare în cadrul Universităţii de Stat din Moldova, ASEM, UTM şi în universităţi din afara ţării: Universitatea G.Bacovia din Bacău, România, Universitatea cooperatistă din Moscova, la întreprinderile comerciale ale cooperaţiei de consum din Străşeni, Floreşti şi întreprinderea Vega-L SRL.

A publicat 45 de lucrări şi articole ştiinţifice în ţară şi peste hotare cu un volum de peste 65 c.a. Este conducător al tezelor de licenţă, de master şi de doctor la specialitatea ştiinţifică 521.04 Marketing şi logistică, membru al Seminarului Ştiinţific de profil pe lângă UCCM la specialitatea Marketing şi logistică.

Departamentul Marketing, Merceologie şi Tehnologii alimentare este fondat prin ordinul rectorului UCCM la 05.07.2017 în baza a două catedre: Marketing, Comerţ şi Turism (fondată în anul 1993) şi Merceologie, Tehnologie şi expertiza mărfurilor (fondată în anul 1993).
Departamentul este responsabil de pregătirea specialiştilor de calificare superioară la următoarele specialităţi şi specializări:

     La ciclul I, de licenţă, specialităţile:

    1. 0414.1 Marketing şi logistică,

    2. 0419.1 Merceologie şi comerţ;

    3. 0721.1 Tehnologia şi managementul alimentaţiei publice

    La ciclul II, masterat, pregătirea specialiştilor la următoarele specializări:

    1. Marketing strategic şi internaţional

    2. Merceologia şi expertiza mărfurilor în activitatea vamală

    3. Tehnologia produselor alimentaţiei publice.

   La ciclul III, doctorat, la specialităţile ştiinţifice:

    1. 521.04 Marketing şi logistică

    2. 272.01 Merceologie şi expertiza mărfurilor alimentare

Departamentul se implică activ în formarea continuă a lucrătorilor din întreprinderile cooperaţiei de consum.

Componenţa departamentului

 

 

 

Nr. d/o

Nume, prenume profesor

Gradul ştiinţific şi didactic

Disciplinele predate

1

Pituşcan Feodosie

 Conferenţiar universitar, doctor

Șef departament

Organizarea şi tehnologia comerţului, Baza-material tehnică, Introducere în specialitate, Cercetări de marketing, Marketing 

2

Şavga Larisa

 Profesor universitar, doctor habilitat, Rector UCCM

Bazele e-comerţului, Cybemarketing, E-marketing, Managementul proiectelor

3

Muştuc Svetlana

Conferenţiar universitar, doctor

Marketing, Marketing I şi II, Comportamentul consumator, Conc.compet., Marketing industrial, Marketingul micii afaceri, Marketingul serviciilor

4

Maleca Tudor

Conferenţiar universitar, doctor

Merceologia produselor lactate, din ouă şi a grăsimilor, Managementul calităţii şi sortimentul produselor alimentaţiei publice

5

Artiomov Laurenția

Conferenţiar universitar, doctor

Microbiologia generala, Microbiologia produselor alimentare, Bazele nutriţiei şi alimentaţiei, Igiena şi sanitaria în UAP, Toxicologia şi inofensivitatea produselor alimentare, Protecţia muncii

6

Cobirman Galina

Lector universitar

Bazele teoretice ale merceologiei, Merceologia produselor de menire socio-culturală, Merceologia mărfurilor nealimentare, Merceologia articolelor vestimentare

7

Sitnicenco Viorica

Lector universitar

Organizarea şi tehnologia comerţului, Bazele logisticii, Logistica în ramuri de activitate, Marketing, Expoziţii şi iarmaroace

8

Strețco Tatiana

Lector universitar

Șef de laborator

Bazele teoretice ale TPAP,  Organizarea deservirii turiștilor în unităţile de restaurație, Tehnologia produselor alimentaţiei publice (I,II), Utilaj tehnologic, Organizarea deservirii în UAP, Tehnologia produselor de cofetărie

9

Rotari Elena

Lector universitar

Bazele construcţiei şi amenajării UAP, Operații unitare în industria alimentară, Automatizarea proceselor tehnologice

10

Guțu Tamara

Lector universitar

Merceologia grăsimilor, produselor lactate și de ouă, Merceologia produselor din carne și pește, Merceologia comercială a mărfurilor alimentare, Merceologia produselor pomilegumicole şi gustative

11

Negru Maria

Șef laborator

 

 

ACTIVITATEA DE CERCETARE INOVARE
a departamentului Marketing, Merceologie şi Tehnologii alimentare
a.u.2017-2018

Manuale, dicţionare, lucrări didactice şi metodice (naţionale/ internaţionale)
Monografii/Note de curs:

1. Şavga L. Evoluţii şi orientări strategice de dezvoltare a cooperaţiei de consum din Republica Moldova Ch., UCCM., 2018 (PIM, Iaşi), 268 p. ISBN. 978-9975-81-041-8.

***

Capitole în monografii:

1. Шавга Л. Ситниченко В. Шавга Г. Развитие потребительской кооперации Республики Молдова в контексте европейской интеграции. Management of 21 st century: Globalization challenges (monographi/in edition I.A.Markina. / Poltava: Publischer house “Simon”, 2017. p.187-202. ISBN 978-9975-81-041-8.

***


Articole reviste naţionale/internaţionale
Categoria B / Articole din reviste internaţionale.

1. Pituşcan F. L.Şavga. Tendiencies and Opportunities of Internal trade development From the Republic of Moldova. ETC6 International Conference. a Century of Romanian Capital in Europe and its Metamorphoses in the Informational Era.

2. Maleca T. Extended complex of properties and indicators of a commercial assortiment of the goods. ETC6 International Conference. a Century of Romanian Capital in Europe and its Metamorphoses in the Informational Era. 10-11.05.2018.

3. Porcescu S., Şavga L., Stratan A. The Research and Innovation Strategy for Smart Specialization – A New Strategic Approach for an Innovation based Economic Development of the Republic of Moldova. Internaţional scientific and professional conference CIET, 2018. Contemporary Issues In Economy and Tehnology, Split, Croatia, 1-2 iunie, 2018, p.8-9. ISBN 978-953-7220-29-7.

4. Шавга Л. Стиль руководства как одно из условий эффективного управления высшим учебным заведением. Материалы II Мижнародной наук. практ. конференции «Менежемент ХХ столиття: глобализцийни виклики. 19 квитня 2018. Полтава. с.278-281. ISBN 978-617-7669-02-8.

***

Rezumate/teze la conferinţe internaţionale

1. Şavga L. Stratan A. Moldova-Ucraine priorities for development of trade and economic relations. În Стратегични приоритети розвитку внутришной торгивли Уераини на иновацииных засадах. Мижнар. наук. прак. конф. 02-03 листопада 2017 року. Львив, ЛТЕУ. 2017. С. 278-281. ISBN 978-617-602-208-4-

2. F.Pituşcan, L.Şavga. Tendiencies and Opportunities of Internal trade development From the Republic of Moldova. Conference Program and Book of Abstracts. ETC6 International Conference. a Century of Romanian Capital in Europe and its Metamorphoses in the Informational Era. 10-11.05.2018.

3. Maleca T. Extended complex of properties and indicators of a commercial assortiment of the goods. Conference Program and Book of Abstracts. ETC6 International Conference. a Century of Romanian Capital in Europe and its Metamorphoses in the Informational Era. 10-11.05.2018.

***

Participări la congrese, conferinţe, simpozioane (naţionale/internaţionale)
Articole reviste naţionale / Categoria C

1. Cobirman G. Evaluarea conformităţii produselor de parfumerie. Conferinţa şt. pract. internaţ. din 21-22 septembrie 2017. În Dezvoltarea relaţiilor comerciale din perspective integrării economice a Republicii Moldova în circuitul economic internaţional Ch.: UCCM:INCE, vol.I, 2017. p.226-228 ISBN 978-9975-81-039-5 (UCCM). - ISBN 978-9975-3171-5-3 (INCE)

2. Stratan A. Şavga L. Evaluarea competitivităţii şi a relaţiilor comerciale ale Republicii Moldova: provocării şi soluţii. Conferinţa şt. pract. internaţ. din 21-22 septembrie 2017. În Dezvoltarea relaţiilor comerciale din perspective integrării economice a Republicii Moldova în circuitul economic internaţional Ch.: UCCM:INCE, vol.I, 2017. p.12-18 ISBN 978-9975-81-039-5 (UCCM). - ISBN 978-9975-3171-5-3 (INCE)

3. Şavga L. Dezvoltarea competitivităţii şi creşterea economică a Republicii Moldova prin specializarea inteligentă. Conferinţa şt. pract. internaţ. din 21-22 septembrie 2017. În Dezvoltarea relaţiilor comerciale din perspective integrării economice a Republicii Moldova în circuitul economic internaţional Ch.: UCCM:INCE, vol.I, 2017. p.21-35. ISBN 978-9975-81-039-5 (UCCM). - ISBN 978-9975-3171-5-3 (INCE)

4. Şavga L. Valorificarea potenţialului de cercetare-dezvoltare-inovare din Republica Moldova. prin specializarea inteligentă. În creşterea economică în condiţiile globalizării: modele de dezvoltare durabilă. Conferinţa şt. pract. internaţ. din 12-13 oct0mbrie 2017. Ed. 12-a, Vol. I. Ch.: INCE, 2017, p.27-30. ISBN 978-9975-3171-1-5.

5. Artiomov L. Biofilmul bicrobian: impactul asupra igienei alimentelor. Conferinţa şt. pract. internaţ. din 21-22 septembrie 2017. În Dezvoltarea relaţiilor comerciale din perspective integrării economice a Republicii Moldova în circuitul economic internaţional Ch.: UCCM:INCE, vol.I, 2017. p.213-218. ISBN 978-9975-81-039-5 (UCCM). - ISBN 978-9975-3171-5-3 (INCE)

6. Pituşcan F. Politici şi strategii de protecţie a consumatorilor în Republica Moldova în contextul implementării ALSAC cu UE. Conferinţa şt. pract. internaţ. din 21-22 septembrie 2017. În Dezvoltarea relaţiilor comerciale din perspective integrării economice a Republicii Moldova în circuitul economic internaţional Ch.: UCCM:INCE, vol.I, 2017. p.199-204. ISBN 978-9975-81-039-5 (UCCM). - ISBN 978-9975-3171-5-3 (INCE)

7. Purice I. Substanţele cu structură polifenolice ca indice de calitate a unor categorii de ceai comercializate în Republica Moldova. Conferinţa şt. pract. internaţ. din 21-22 septembrie 2017. În Dezvoltarea relaţiilor comerciale din perspective integrării economice a Republicii Moldova în circuitul economic internaţional Ch.: UCCM:INCE, vol.I, 2017. p.121-125. ISBN 978-9975-81-039-5 (UCCM). - ISBN 978-9975-3171-5-3 (INCE)

***

Articole în alte reviste naţionale

1. Maleca T. Actualizarea clasificării ierarhice a vinurilor de struguri în contextul cerinţelor managementului sortimentului comercial. Revista de cercetări în comerţ, management şi dezvoltare economică. UCCM, Vol. 4 Issue 2(8)/2017 p. 34-47 ISNN 2345-1424 E-ISSN 2345-1483.

2. Maleca T. Perfecţionarea clasificării ierarhice a vinurilor de struguri în contextul legislaţiei naţionale modificate. Culegere de articole selective ale conferinţei ştiinţifice internaţionale „Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii”, vol. I, comp. şt. Ch-: ASEM 2018, p.112-120. ISBN 978-9975-75-892-5; E+ISBN 978-9975-75-893-2.

3. Maleca T. The content of the special functions of organising and controlling the complex management system of the comercial asortiment of goods. Jurnal of Research on Trade, management and Economic Development, vol. 5, Issue 1(9)/2018. p.1-14. ISSN 2345-1424; E-ISSN 2345-1483.

4. Maleca T. The properties and quantitative indices of the assortiment of goods – tools to analyse and objective estimation of it. Jurnal of Research on Trade, management and Economic Development, vol. 5, Issue 1(9)/2018. p.15-33. ISSN 2345-1424; E-ISSN 2345-1483.

***

Participare în proiecte de cercetare (obţinute prin concurs, de transfer tehnologic, la iniţiativă ş.a.).
Rezultatele obţinute
Proiecte instituţionale de cercetare:

1. Proiect ştiinţific instituţional de cercetare aplicativă „Dezvoltarea comerţului interior şi a cooperaţiei de consum în contextul integrării economice a Republicii Moldova în spaţiul comunitar european”, codul proiectului 15.817.06.28 A, perioada de implementare 2015-2018. Director de proiect.
În cadrul proiectului enunţat în calitate de cercetători şi membri a grupului de proiect participă: Şavga L., Maleca T., Muştuc S., Pituşcan F., Sitnicenco V. G.Cobirman

***

Relevanţa şi impactul rezultatelor cercetărilor

La momentul actual profesorii implicaţi în proiect realizează cercetări privind:
- reglementarea activităţii de comerţ, organizarea şi gestiunea relaţiilor comerciale în cadrul european;
- practicile europene de asigurare a mediului concurenţial echitabil pe piaţa de bunuri şi servicii;
- provocările comerţul interior din perspectiva integrării europene.

***

Rezultatele studiilor de doctorat la specialităţile de profilul departamentului

Departamentul a organizat susţinerea la seminarul de profil a tezei de doctorat a dlui Mîrza S. în luna noiembrie 2017. În calitate de recenzenţi au fost: dna S.Muştuc, dr., conf.univ., dna S.Gangan dr., conf.univ. (UASM). Teza a fost aprobată cu unele recomandări care urmează să fie perfectate după ce se va prezenta spre pentru susţinere la Seminarul ştiinţific.
În calitate de competitori la departament activează dna Sitnicenco V.

***

Antrenarea în activităţi de expertiză ştiinţifică, elaborarea şi avizarea actelor legislativ-normative ş.a.

Şavga Larisa:

1. Membru al comisiei de Experţi CNAA.

2. Membru al comisiei de ramură pentru consultări şi negocieri în domeniul comerţului interior (instituită de Ministerul Economiei).

3. Membru al Asambleei Generale a AŞM.

Pituşcan Feodosie:

1. Membru al comisiei de acreditare ANACEC

***

Organizarea şi participarea la conferinţe naţionale şi internaţionale
Pe parcursul a.u.2017-2018 profesorii au participat la conferinţe ştiinţifice
- în ţară: ASEM – dl Maleca T.; INCE – Şavga L.; UCCM – Pituşcan F., Şavga L., Cobirman G., Muştuc S., Artiomov L., Purici I., Maleca T.
- peste hotare: Universitatea din or. Poltava şi Lvov Şavga L., Sitnicenco V.; UGB: Pituşcan F., Şavga L., Maleca T.; Universitatea din Split, Croaţia: Şavga L..
***
Aprecierea naţională şi internaţională a activităţii ştiinţifice
Şavga L. Membru al colegiului de redacţie al unei reviste:

1. Revista Research on Trade Management and Economic Development, redactor-şef, UCCM, Chişinău, Republica Moldova http://jrtmed.uccm.md/index.php/ro/consiliul-editorial

2. Revista Economy Transdisciplinarity Cognition, Bacău, România, membru Colegiul de redacţie, http://etc.ugb.ro/editorial-board

3. Revista Management Comparat Internaţional (Review of International Comparative Management), Bucureşti, România, membru Colegiul de redacţie, http://www.rmci.ase.ro/

4. Журнал Фундаментальные и прикладные исследования кооперативного сектора экономики, membru Colegiul de redacţie http://www.ruc.su/science/publications/nauchno_teoreticheskiy_zhurnal/

5. Revista Economie şi Sociologie, Institutul Naţional de Cercetări Economice, membru Colegiul de redacţie
https://ince.md/uploads/files/1497860514_economie-si-sociologie-nr-4-2016.pdf

6. Международный научно-теоретический журнал Вестник Белгородского университета кооперации, экономики и права, membru Colegiul de redacţie http://vestnik.bukep.ru/

***

Asistenţă şi consultanţă ştiinţifică oferite agenţilor economici

1. Şavga Larisa, Membru al Biroului Executiv Moldcoop.

2. Şavga L., Pituşcan F.: Elaborarea Proiectelor de modernizare a magazinelor conform standardelor CoopPrus şi CoopPrim pentru cooperativa Universalcoop Leova. (Contract de acordare a serviciilor de proiectare)

3. Şavga L. Expert invitat: Joint Research Center of EU/ Centrul de Cercetări comune a Comisiei Europene, Seville, Spania
„Smart Specialization and Strategy formation in UE: enlargement and associated countries” (1st meeting), Seville, Spania, 23-27 ianuarie 2017.
„Mapping for Smart Specialization” (2nd meeting), 3-5 iulie 2017, Belgrad, Serbia

Profesorii departamentului sunt implicaţi în implementarea proiectului de cercetări ştiinţifice aplicative „Dezvoltarea comerţului interior şi a cooperaţiei de consum în contextul integrării economice a R.M. în spaţiul comunitar european” codul proiectului 15.817.06.28A).

În calitate de consultanţă ştiinţifică din partea profesorilor departamentului au beneficiat un şir de întreprinderi, inclusiv: Vega-L SRL, Moldretail Grup SRL, Viorica Cosmetic SA, Consumcoop Căzăneşti, etc.

***

Participarea în activitatea Consiliilor ştiinţifice specializate, seminarele ştiinţifice în calitate  de referent ştiinţific

1. Şavga Larisa: Membru al comisiei de experţi CNAA.

2. Petrovici Sergiu: Membru al Consiliului Ştiinţific la specialitatea Marketing şi logistică.

3. Muştuc Svetlana: Membru al Consiliului Ştiinţific la specialitatea Marketing şi logistică.

4. Pituşcan Feodosie. Membru al Consiliului Ştiinţific la specialitatea Marketing şi logistică.

Formare/Seminare/Training

Pituşcan F. Programul de perfecţionare profesională „Un secol de capital românesc în Europa şi metamarfozele sale în era informaţională”, Universitatea „UGB”, Bacău, România, 07-11.05.2018


***


Acţiuni de diseminare a rezultatelor cercetărilor

Profesorii departamentului (Şavga L., Pituşcan F., Muştuc S., Maleca T.) au ţinut prelegeri la cursurile de formare continuă pentru specialiştii din sistemul cooperaţiei de consum realizate în cadrul UCCM

- Şefi de magazine/merceologi (2017);

- Directori de întreprinderi Moldcoop (2018);

2. Rezultatele cercetărilor sunt diseminate prin elaborarea tezelor de licenţă şi de master. 

 

xnxx xvideos porno gratis youporn porno tube rokettube porno porn porno izle