jtemplate.ru - free extensions for joomla
Departamentul Marketing, Merceologie și Tehnologii alimentare


pituscan


PITUŞCAN  Feodosie - dr. în economie, conf. univ.,  şef departament

 

tel: (+373 22) 815-645

e-mail:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Feodosie Pituşcan, doctor în ştiinţe economice din anul 2002, conferenţiar universitar, decan al Facultăţii Marketing şi merceologie în anii 2001-2010, şef al Catedrei Marketing, comerţ şi turism în anii 2010-2017, şef al Departamentului Marketing, merceologie şi tehnologii alimentare din anul 2017.

Specialist în marketing, publicitate comercială, economie şi tehnologia comerţului. A efectuat stagii de perfecţionare în cadrul Universităţii de Stat din Moldova, ASEM, UTM şi în universităţi din afara ţării: Universitatea G.Bacovia din Bacău, România, Universitatea cooperatistă din Moscova, la întreprinderile comerciale ale cooperaţiei de consum din Străşeni, Floreşti şi întreprinderea Vega-L SRL.

A publicat 45 de lucrări şi articole ştiinţifice în ţară şi peste hotare cu un volum de peste 65 c.a. Este conducător al tezelor de licenţă, de master şi de doctor la specialitatea ştiinţifică 521.04 Marketing şi logistică, membru al Seminarului Ştiinţific de profil pe lângă UCCM la specialitatea Marketing şi logistică.

Departamentul Marketing, Merceologie şi Tehnologii alimentare este fondat prin ordinul rectorului UCCM la 05.07.2017 în baza a două catedre: Marketing, Comerţ şi Turism (fondată în anul 1993) şi Merceologie, Tehnologie şi expertiza mărfurilor (fondată în anul 1993).
Departamentul este responsabil de pregătirea specialiştilor de calificare superioară la următoarele specialităţi şi specializări:

     La ciclul I, de licenţă, specialităţile:

    1. 0414.1 Marketing şi logistică,

    2. 0419.1 Merceologie şi comerţ;

    3. 0721.1 Tehnologia şi managementul alimentaţiei publice

    La ciclul II, masterat, pregătirea specialiştilor la următoarele specializări:

    1. Marketing strategic şi internaţional

    2. Merceologia şi expertiza mărfurilor în activitatea vamală

    3. Tehnologia produselor alimentaţiei publice.

   La ciclul III, doctorat, la specialităţile ştiinţifice:

    1. 521.04 Marketing şi logistică

    2. 272.01 Merceologie şi expertiza mărfurilor alimentare

Departamentul se implică activ în formarea continuă a lucrătorilor din întreprinderile cooperaţiei de consum.

Componenţa departamentului

 

 

 

Nr. d/o

Nume, prenume profesor

Gradul ştiinţific şi didactic

Disciplinele predate

1

Pituşcan Feodosie

 Conferenţiar universitar, doctor

Șef departament

Organizarea şi tehnologia comerţului, Baza-material tehnică, Introducere în specialitate, Cercetări de marketing, Marketing 

2

Şavga Larisa

 Profesor universitar, doctor habilitat, Rector UCCM

Bazele e-comerţului, Cybemarketing, E-marketing, Managementul proiectelor

3

Chihai Marcela

Asistent universitar

Merceologia grăsimilor, produselor lactate și de ouă, Merceologia produselor din carne și pește, Merceologia comercială a mărfurilor alimentare, Merceologia produselor pomilegumicole şi gustative, Merceologia mărfurilor alimentare, Merceologia mărfurilor nealimentare.

4

Artiomov Laurenția

Conferenţiar universitar, doctor

Microbiologia generala, Microbiologia produselor alimentare, Bazele nutriţiei şi alimentaţiei, Igiena şi sanitaria în UAP, Toxicologia şi inofensivitatea produselor alimentare, Protecţia muncii

5

Strețco Tatiana

Asistent universitar
Șef de laborator

Bazele teoretice ale TPAP,  Organizarea deservirii turiștilor în unităţile de restaurație, Tehnologia produselor alimentaţiei publice (I,II), Utilaj tehnologic, Organizarea deservirii în UAP, Tehnologia produselor de cofetărie

Laboratorul de Tehnologie

6

Rotari Elena

Asistent universitar

Bazele construcţiei şi amenajării UAP, Operații unitare în industria alimentară, Automatizarea proceselor tehnologice

7

Negru Maria

Șef laborator

 Laboratorul de microbiologie, Laboratorul de chimie

 

ACTIVITATEA DE CERCETARE INOVARE
a departamentului Marketing, Merceologie şi Tehnologii alimentare

Articole în reviste naţionale, cat. B

1. Şavga L. Implementarea modelului european de învăţare pe tot parcursul vieţii în Republica Moldova. Revista ştiinţifică Academos, 2020, 1 (56) 122-129. ISSN 1857-0461.

2. Л. А. Шавга. Внедрение европейской модели обучения на протяжении всей жизни в Республике Молдова. Менеджмент XXI столiття: глобалiзацiнi виклики, 14-15 квитня 2020. Матерiали IV Мижнародной науково-практичной конференции. Полтавська державна аграрна академия. Полтава: ПП «Астрая» Украина 259.264 ISBN 978-617-7669-78-3.

3. Л. А. Шавга. Т. Баран. Умная специализация – современный подход к инновационному экономическому развитию Республики Молдова. Цифровая трансформация промышленности и сферы услуг: тенденции, стратегии управление. 24 апреля 2020. Университет Управления «ТИСБИ» г.Казань.

L. Şavga: Activităţi de promovare/admitere

1. Elaborarea regulamentului de admitere la studii superioare a licenţă, ciclul I,  în cadrul UCCM pentru a.u. 2020-2021.

2. Elaborarea metodologiei de admitere la c.I, a.u. 2020-2021.

3. Elaborarea Metodologiei de admitere la c.II, a.u. 2020-2021 Plasarea materialelor pe pagina WEB a UCCM.

4. Distribuirea informaţiei privind Admiterea-2020 entităţilor economice cooperatiste.       

Participări la congrese, conferinţe, simpozioane (naţionale/internaţionale)

Articole reviste naţionale

            Articole în alte reviste naţionale

Participare în proiecte de cercetare (obţinute prin concurs, de transfer tehnologic, la iniţiativă ş.a.).

Rezultatele obţinute

1. Proiecte instituţionale de cercetare:

1. Proiect ştiinţific instituţional de cercetare aplicativă „Dezvoltarea comerţului interior şi a cooperaţiei de consum în contextul integrării economice a Republicii Moldova în spaţiul comunitar european”, codul proiectului 15.817.06.28 A, perioada de implementare 2015-2019. Director de proiect.

În cadrul proiectului enunţat în calitate de cercetători şi membri a grupului de proiect participă: Şavga L., Muştuc S., Pituşcan F., G. Cobirman, L. Artiomov.

2. Proiectul de cercetare Compass de implementare a studiilor pe tot parcursul vieţii cu titlul „Compass - Towards European University Life Long Learning in Moldova”: L. Şavga, F. Pituşcan

Relevanţa şi impactul rezultatelor cercetărilor

La momentul actual profesorii implicaţi în proiect realizează cercetări privind:

- reglementarea activităţii de comerţ, organizarea şi gestiunea relaţiilor comerciale în cadrul european;

- practicile europene de asigurare a mediului concurenţial echitabil pe piaţa de bunuri şi servicii;

- provocările comerţul interior din perspectiva integrării europene.

Rezultatele studiilor de doctorat la specialităţile de profilul departamentului

În calitate de recenzenţi a fost dna S. Muştuc, dr., conf.univ., la teze de doctor a dlui A. Ulinici, conducător ştiinţific L. Şavga, dr. hab., prof.univ.

Analiza susţinerii tezelor de doctorat (în termen, în următorii 3 ani după finalizarea studiilor)

În a.u. 2019-2020 la departament nu au fost susţinute teze de doctor

Antrenarea în activităţi de expertiză ştiinţifică, elaborarea şi avizarea actelor legislativ-normative ş.a.

Şavga Larisa:

1. Membru al comisiei de Experţi CNAA.

2. Membru al comisiei de ramură pentru consultări şi negocieri în domeniul comerţului interior (instituită de Ministerul Economiei).

3. Membru al Asambleei Generale a AŞM.

Pituşcan Feodosie:

1. Membru al comisiei de acreditare ANACEC

Streţco Tatiana:

1. Membru al comisiei de acreditare ANACEC

Organizarea şi participarea la conferinţe naţionale şi internaţionale

            Pe parcursul a.u.2019-2020 profesorii au participat la conferinţe ştiinţifice

            -  în ţară:        - INCE – Şavga L.;

            -  peste hotare:- UGB Bacău, România: L. Şavga, F. Pituşcan;

                                    - Poltava, Republica Ucraina – L. Şavga;

                                    - Kazani, Republica Federativă Rusia: L. Şavga, F. Pituşcan

Aprecierea naţională şi internaţională a activităţii ştiinţifice

1. Şavga L. Membru al colegiului de redacţie al unei reviste:

1. Revista Research on Trade Management and Economic Development, redactor-şef, UCCM, Chişinău, Republica Moldova http://jrtmed.uccm.md/index.php/ro/consiliul-editorial

2. Revista Economy Transdisciplinarity Cognition, Bacău, România, membru Colegiul de redacţie,  http://etc.ugb.ro/editorial-board

3. Revista Management Comparat Internaţional (Review of International Comparative Management), Bucureşti, România,  membru Colegiul de redacţie, http://www.rmci.ase.ro/

4.  Журнал , membru Colegiul de redacţie Фундаментальные и прикладные исследования кооперативного сектора экономикиhttp://www.ruc.su/science/publications/nauchno_teoreticheskiy_zhurnal/

5. Revista Economie şi Sociologie, Institutul Naţional de Cercetări Economice, membru Colegiul de redacţie

https://ince.md/uploads/files/1497860514_economie-si-sociologie-nr-4-2016.pdf

6. Международный научно-теоретический журнал Вестник Белгородского университета кооперации, экономики и права, membru Colegiul de redacţie http://vestnik.bukep.ru/

7. Muştuc S. Membru al colegiului de redacţie. Revista UCCM

8. Pituşcan F. Membru al colegiului de redacţie. UGB. Bacău, România.                         

Asistenţă şi consultanţă ştiinţifică oferite agenţilor economici

1. Şavga L., Membru al Biroului Executiv Moldcoop.

2. Şavga L., Pituşcan F.: Elaborarea Proiectelor de modernizare a magazinelor conform standardelor CoopPrus şi CoopPrim la comanda cooperativelor de consum.

3. Şavga L. Expert invitat: Joint Research Center of EU/ Centrul de Cercetări comune a Comisiei Europene, Seville, Spania

Profesorii departamentului sunt implicaţi în implementarea proiectului de cercetări ştiinţifice aplicative „Dezvoltarea comerţului interior şi a cooperaţiei de consum în contextul integrării economice a R.M. în spaţiul comunitar european” codul proiectului 15.817.06.28A).

În calitate de consultanţă ştiinţifică din partea profesorilor departamentului au beneficiat un şir de întreprinderi, inclusiv: Vega-L SRL, Moldretail Grup SRL, SA, Consumcoop Peresecina, Orhei, Căzăneşti, r-nul Teleneşti, etc.

Participarea în activitatea Consiliilor ştiinţifice specializate, seminarele ştiinţifice în calitate de referent ştiinţific

1. Şavga L.: Membru al comisiei de experţi CNAA.

2. Muştuc S.: Membru al Consiliului Ştiinţific la specialitatea Marketing şi logistică.

4. Pituşcan F.: Membru al Consiliului Ştiinţific la specialitatea Marketing şi logistică.

Acţiuni de diseminare a rezultatelor cercetărilor

1. Profesorii departamentului (Şavga L., Pituşcan F., Muştuc S.,) au ţinut prelegeri la cursurile de formare continuă pentru specialiştii din sistemul cooperaţiei de consum realizate în cadrul UCCM

2. Rezultatele cercetărilor sunt diseminate prin elaborarea tezelor de licenţă (Şavga L.,    Muştuc S., Pituşcan F.).

Activitatea de investigaţii ştiinţifice a studenţilor în cadrul departamentului

La departament activează Cercul ştiinţific studenţesc, unde sunt implicaţi studenţi de la specialităţile: Marketing şi logistică, Merceologie şi comerţ, Tehnologia şi managementul alimentaţiei publice, Business şi administrare şi altele.

Pe parcursul anului la cercul ştiinţific au fost prezentate peste 41 referate la secţia „Marketing, logistică şi comerţ” şi la secţia Merceologie şi Tehnologia alimentaţiei publice. Tematica referatelor este foarte vastă şi acoperă domeniile sectorului industrial, comerţul şi de prestare a serviciilor în alimentaţia publică. Lista studenţilor şi temele abordate se anexează.

Tematica tezelor de licenţă pentru studenţii specialităţii 0721.1 „Tehnologia şi

managementul alimentaţiei publice”, 

anul universitar 2020-2021

 1. Organizarea producerii în cadrul UAP de tip restaurant european cu 70 de locuri
 2. Organizarea producerii în cadrul magazinului (secţiei) de preparate culinare
 3. Organizarea procesului tehnologic a restaurantului cu 80 locuri în or. Chișinău
 4. Optimizarea producerii și deservirii de tip restaurant italian de lux cu 70 de locuri și terasa de vară cu 30 locuri
 5. Organizarea producerii și deservirii în cadrul UAP în încinta întreprinderii alimentare
 6. Organizarea producerii în cadrul UAP de tip cafenea sezonieră cu 50 de locuri
 7. Proiectarea unei cafenea cu servirea de tip self service cu 80 de locuri
 8. Organizarea producerii în cadrul UAP cu caracter social cu 50 de locuri
 9. Organizarea producerii în cadrul UAP de tip cofetărie, patiserie
 10. Organizarea producerii în cadrul unității de alimentaţie publică cu 60 de locuri

 

Tematica tezelor de licenţă pentru studenţii specialităţii 0414.1 „Marketing şi logistică”,

anul universitar 2020-2021, grupa 3MKL-1741c 

 1. Analiza pieţei întreprinderii (produsului) şi căile de dezvoltare
 2. Studierea comportamentului consumatorului şi a procesului luării deciziei de cumpărare
 3. Specificul implementării marketingului în sectorul industrial
 4. Strategiile de  marketing în domeniul serviciilor (de transport, de construcţii, de sănătate, de expediţii etc.)
 5. Distribuţia fizică şi strategii de perfecţionare la întreprinderi
 6. Implementarea sistemului informaţional de marketing la întreprinderile producătoare (comerciale)
 7. Tendinţele macromediului de marketing şi reacţia firmei faţă de acestea
 8. Factorii ce influenţează poziţia concurenţială a întreprinderii pe piaţă
 9. Planificarea şi organizarea cercetărilor de marketing la întreprinderile producătoare (comerciale)
 10. Piaţa produselor agroalimentare în Republica Moldova: stare actuală şi perspective de dezvoltare
 11. Elaborarea şi implementarea planului strategic a activităţii de marketing la întreprinderi.
 12. Elaborarea previziunilor de marketing cantitative şi calitative la întreprinderi
 13. Segmentarea pieţei şi alegerea pieţelor-ţintă pentru întreprinderea producătoare (comercială)
 14. Mediul de marketing internaţional în baza întreprinderii: provocări şi oportunităţi
 15. Politica de produs în marketingul internaţional
 16. Perfecţionarea structurii şi administrarea canalelor de distribuţie pe piaţa autohtonă
 17. Planificarea şi organizarea activităţii de marketing pe pieţele internaţionale
 18. Portofoliul de produse, gestionarea ofertelor pe piaţa internă (internaţională)
 19. Strategii de formare a liniilor de produse şi mărci în cadrul întreprinderii
 20. Argumentarea şi elaborarea programului de publicitate şi reclamă pentru întreprindere
 21. Organizarea acţiunilor de promovare a vânzărilor la întreprindere
 22. Argumentarea strategiilor de marketing în procesul de distribuţie a mărfurilor
 23. Particularităţile de cercetare a pieţei produsului (serviciului)
 24. Utilizarea e-marketingului în activitatea firmelor comerciale (industriale, de prestare a serviciilor)
 25. Aplicarea marketingului direct în relaţiile de afaceri ale firmei
 26. Activitatea logistică şi importanţa lor în viziunea marketingului
 27. Elaborarea programelor de publicitate directă (de promovare a vânzărilor şi de relaţii publice)
 28. Analiza şi controlul eficienţei activităţii de marketing la întreprinderi
 29. Specificul pieţelor de afaceri şi a comportamentului de cumpărare al firmelor industriale
 30. Argumentarea deciziilor de marketing prin utilizarea diferitor modele decizionale
 31. Canalele de distribuţie şi evaluarea posibilităţilor potenţiale ale acestora
 32. Analiza mediului de marketing în care activează întreprinderile autohtone
 33. Cercetarea şi selectarea pieţelor-ţintă de către firmele prestatoare de servicii
 34. Analiza şi perfecţionarea sistemului logistic depozitar în cadrul întreprinderii
 35. Politica de preţ şi perfecţionarea logisticii de achiziţionare în cadrul întreprinderii
 36. Implementarea strategiilor de preţ în cadrul întreprinderilor industriale
 37. Studierea procesului de achiziţie şi a comportamentului cumpărătorului industrial
 38. Analiza eficienţei activităţii promoţionale al firmelor comerciale (prestatoare de servicii, industriale)
 39. Politica de produs în cadrul întreprinderilor autohtone şi elaborarea strategiilor de marketing a produselor
 40. Evaluarea distribuţiei în cadrul pieţei produselor industriale şi criteriile de alegere a canalelor de distribuţie
 41. Analiza nivelului concurenţei şi competitivităţii întreprinderii pe piaţă
 42. Elaborarea şi aplicarea chestionarului în cercetările de marketing
 43. Strategii de marketing pe piaţa produselor alimentare (sau unei grupe de produse)
 44. Strategii de marketing în activitatea comercială a cooperaţiei de consum
 45. Analiza portofoliului de produse şi perfecţionarea acestuia în baza politicii de produs
 46. Căi de optimizare a distribuţiei mărfurilor în cadrul întreprinderii
 47. Elaborarea strategiilor de publicitate şi reclamă a produselor în cadrul întreprinderii
 48. Implementarea E-Marketingului oportunitate pentru dezvoltarea afacerilor
 49. Analiza mixului de marketing în mediul electronic
 50. Probleme de implementare şi organizare a activităţii de marketing în sistemul cooperaţiei de consum (în cadrul întreprinderii)
 51. Perspectivele E-marketingului ca element important al activităţii întreprinderii
 52. Probleme actuale şi perspective de dezvoltare a comerţului electronic

 

Tematica tezelor de licenţă pentru studenţii specialităţii 0419.1 „Merceologie şi comerţ”,

anul universitar 2020-2021

 1. Elaborarea caracteristicilor merceologice ale soiurilor de cartofi de producere autohtonă, și organizarea comercializării lor pe piața de consum a orașului (raionului)
 2. Studierea comparativă a proprietăților de consum ale varietăților de chefir prezentate de către diferiți producători autohtoni și organizarea comercializării pe piața de consum a orașului (raionului)
 3. Studierea comparativă a proprietăților de consum ale brânzei de vaci de producere autohtonă și organizarea comercializării pe piața de consum a orașului (raionului)
 4. Studierea proprietăţilor de consum, estimarea calităţii produselor de panificaţie din făină integrală şi organizarea comercializării lor pe piaţa de consum a oraşului (raionului)
 5. Analiza sortimentului şi estimarea comparativă a proprietăţilor de consum şi calităţii mezelurilor fierte, fabricate de către diferiţi producători autohtoni și organizarea comercializării lor pe piaţa de consum a oraşului (raionului)
 6. Studierea sortimentului, proprietăţilor consumiste a ciocolatei și organizarea comercializării acesteia pe piaţa de consum a municipiului (oraşului, raionului)
 7. Studierea sortimentului, elaborarea caracteristicilor merceologice și organizarea comercializării biscuiţilor de import, pe piaţa de consum a oraşului (raionului)
 8. Studierea sortimentului, proprietăţilor consumiste și organizarea comercializării  semifabricatelor din carne de pasăre pe piaţa de consum a municipiului (oraşului, raionului)
 9. Analiza sortimentului, aprecierea calităţii varietăţilor de margarină, şi organizarea comercializării pe piaţa de consum a oraşului (raionului)
 10. Analiza sortimentului, estimarea comparativă a calităţii smântânii fermentate, fabricată de către diferiţi producători și organizarea comercializării pe piaţa de consum a oraşului (raionului)
 11. Elaborarea caracteristicilor merceologice ale sucurilor pomicole autohtone şi organizarea comercializării pe piața de consum a orașului (raionului)
 12. Studierea comparativă a proprietăților de consum ale mierii de albine de producere  autohtonă și organizarea comercializării pe piața orașului (raionului)
 13. Studierea sortimentului, elaborarea caracteristicilor merceologice ale produselor de covrigărie și organizarea comercializării pe piața de consum a orașului (raionului)
 14. Studierea sortimentului şi proprietăţilor consumiste a pâinii din făină de grâu, organizarea comercializării pe piaţa de consum a municipiului (oraşului, raionului)
 15. Studierea comparativă, aprecierea calităţii vinurilor albe seci, fabricate de către diferiţi producători autohtoni şi organizarea comercializării pe piaţa de consum a oraşului (raionului)
 16. Analiza merceologică a sortimentului, evaluarea indicilor calităţii televizoarelor și organizarea comercializării pe piaţa de consum a oraşului (raionului)
 17. Analiza merceologică a sortimentului, evaluarea indicilor calității articolelor electrocasnice pentru îngrijirea corpului şi organizarea comercializării pe piața mun. Chișinău
 18. Analiza merceologică a sortimentului, evaluarea indicilor calității cosmeticii decorative şi organizarea comercializării pe piața mun.Chișinău
 19. Caracteristica merceologică a sortimentului, estimarea indicilor calității articolelor decorative din sticlă și organizarea comercializării pe piața orașului (raionului)
 20. Analiza merceologică a sortimentului, evaluarea indicilor calităţii laptop-urilor și organizarea comercializării pe piaţa de consum a oraşului (raionului)
 21. Analiza merceologică a sortimentului, aprecierea calităţii confecţiilor din ţesătură și organizarea comercializării pe piaţa de consum a oraşului (raionului)
 22. Studierea merceologică a sortimentului,  evaluarea indicilor calității a jucăriilor destinate copiilor cu vârsta de 3 ani și organizarea comercializării pe piaţa de consum
 23. Caracteristica merceologică a sortimentului, estimarea proprietăților consumiste a veselei metalice și organizarea comercializării pe piaţa de consum a oraşului (raionului)
 24. Analiza merceologică a sortimentului, evaluarea indicilor calităţii  detergenţilor și  organizarea comercializării pe piaţa de consum a oraşului (raionului)
 25. Caracteristica merceologică a sortimentului, estimarea calității articolelor din mase plastice utilizate în construcții și organizarea comercializării pe piaţa de consum a oraşului (raionului)
 26. Analiza merceologică a sortimentului, evaluarea indicilor calității parchetului și organizarea comercializării pe piața de consum a orașului (raionului)
 27. Analiza merceologică a sortimentului, evaluarea indicilor calității și organizarea comercializării frigocongelatoarelor pe piața de consum a orașului (raionului
 28. Analiza gamei sortimentale, estimarea calității ambalajelor din sticlă cu diversă destinație și organizarea comercializării pe piaţa de consum a oraşului (raionului)
 29. Analiza comparativă a caracteristicilor merceologice și calitative a două mărci de telefoane mobile și organizarea comercializării pe piaţa de consum a oraşului (raionului)
 30. Analiza gamei sortimentale, estimarea calității cremelor cosmetice și organizarea comercializării pe piaţa de consum a oraşului (raionului)