Departamentul Marketing, Merceologie și Tehnologii alimentare


pituscan


PITUŞCAN  Feodosie - dr. în economie, conf. univ.,  şef departament

 

tel: (+373 22) 815-645

e-mail:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Feodosie Pituşcan, doctor în ştiinţe economice din anul 2002, conferenţiar universitar, decan al Facultăţii Marketing şi merceologie în anii 2001-2010, şef al Catedrei Marketing, comerţ şi turism în anii 2010-2017, şef al Departamentului Marketing, merceologie şi tehnologii alimentare din anul 2017.

Specialist în marketing, publicitate comercială, economie şi tehnologia comerţului. A efectuat stagii de perfecţionare în cadrul Universităţii de Stat din Moldova, ASEM, UTM şi în universităţi din afara ţării: Universitatea G.Bacovia din Bacău, România, Universitatea cooperatistă din Moscova, la întreprinderile comerciale ale cooperaţiei de consum din Străşeni, Floreşti şi întreprinderea Vega-L SRL.

A publicat 45 de lucrări şi articole ştiinţifice în ţară şi peste hotare cu un volum de peste 65 c.a. Este conducător al tezelor de licenţă, de master şi de doctor la specialitatea ştiinţifică 521.04 Marketing şi logistică, membru al Seminarului Ştiinţific de profil pe lângă UCCM la specialitatea Marketing şi logistică.

Departamentul Marketing, Merceologie şi Tehnologii alimentare este fondat prin ordinul rectorului UCCM la 05.07.2017 în baza a două catedre: Marketing, Comerţ şi Turism (fondată în anul 1993) şi Merceologie, Tehnologie şi expertiza mărfurilor (fondată în anul 1993).
Departamentul este responsabil de pregătirea specialiştilor de calificare superioară la următoarele specialităţi şi specializări:

     La ciclul I, de licenţă, specialităţile:

    1. 0414.1 Marketing şi logistică,

    2. 0419.1 Merceologie şi comerţ;

    3. 0721.1 Tehnologia şi managementul alimentaţiei publice

    La ciclul II, masterat, pregătirea specialiştilor la următoarele specializări:

    1. Marketing strategic şi internaţional

    2. Merceologia şi expertiza mărfurilor în activitatea vamală

    3. Tehnologia produselor alimentaţiei publice.

   La ciclul III, doctorat, la specialităţile ştiinţifice:

    1. 521.04 Marketing şi logistică

    2. 272.01 Merceologie şi expertiza mărfurilor alimentare

Departamentul se implică activ în formarea continuă a lucrătorilor din întreprinderile cooperaţiei de consum.

Componenţa departamentului

 

 

 

Nr. d/o

Nume, prenume profesor

Gradul ştiinţific şi didactic

Disciplinele predate

1

Pituşcan Feodosie

 Conferenţiar universitar, doctor

Șef departament

Organizarea şi tehnologia comerţului, Baza-material tehnică, Introducere în specialitate, Cercetări de marketing, Marketing 

2

Şavga Larisa

 Profesor universitar, doctor habilitat, Rector UCCM

Bazele e-comerţului, Cybemarketing, E-marketing, Managementul proiectelor

3

Chihai Marcela

Asistent universitar

Merceologia grăsimilor, produselor lactate și de ouă, Merceologia produselor din carne și pește, Merceologia comercială a mărfurilor alimentare, Merceologia produselor pomilegumicole şi gustative, Merceologia mărfurilor alimentare, Merceologia mărfurilor nealimentare.

4

Artiomov Laurenția

Conferenţiar universitar, doctor

Microbiologia generala, Microbiologia produselor alimentare, Bazele nutriţiei şi alimentaţiei, Igiena şi sanitaria în UAP, Toxicologia şi inofensivitatea produselor alimentare, Protecţia muncii

5

Strețco Tatiana

Asistent universitar
Șef de laborator

Bazele teoretice ale TPAP,  Organizarea deservirii turiștilor în unităţile de restaurație, Tehnologia produselor alimentaţiei publice (I,II), Utilaj tehnologic, Organizarea deservirii în UAP, Tehnologia produselor de cofetărie

Laboratorul de Tehnologie

6

Rotari Elena

Asistent universitar

Bazele construcţiei şi amenajării UAP, Operații unitare în industria alimentară, Automatizarea proceselor tehnologice

7

Negru Maria

Șef laborator

 Laboratorul de microbiologie, Laboratorul de chimie

 

ACTIVITATEA DE CERCETARE INOVARE
a departamentului Marketing, Merceologie şi Tehnologii alimentare

Articole în reviste naţionale, cat. B

1. Şavga L. Implementarea modelului european de învăţare pe tot parcursul vieţii în Republica Moldova. Revista ştiinţifică Academos, 2020, 1 (56) 122-129. ISSN 1857-0461.

2. Л. А. Шавга. Внедрение европейской модели обучения на протяжении всей жизни в Республике Молдова. Менеджмент XXI столiття: глобалiзацiнi виклики, 14-15 квитня 2020. Матерiали IV Мижнародной науково-практичной конференции. Полтавська державна аграрна академия. Полтава: ПП «Астрая» Украина 259.264 ISBN 978-617-7669-78-3.

3. Л. А. Шавга. Т. Баран. Умная специализация – современный подход к инновационному экономическому развитию Республики Молдова. Цифровая трансформация промышленности и сферы услуг: тенденции, стратегии управление. 24 апреля 2020. Университет Управления «ТИСБИ» г.Казань.

L. Şavga: Activităţi de promovare/admitere

1. Elaborarea regulamentului de admitere la studii superioare a licenţă, ciclul I,  în cadrul UCCM pentru a.u. 2020-2021.

2. Elaborarea metodologiei de admitere la c.I, a.u. 2020-2021.

3. Elaborarea Metodologiei de admitere la c.II, a.u. 2020-2021 Plasarea materialelor pe pagina WEB a UCCM.

4. Distribuirea informaţiei privind Admiterea-2020 entităţilor economice cooperatiste.       

Participări la congrese, conferinţe, simpozioane (naţionale/internaţionale)

Articole reviste naţionale

            Articole în alte reviste naţionale

Participare în proiecte de cercetare (obţinute prin concurs, de transfer tehnologic, la iniţiativă ş.a.).

Rezultatele obţinute

1. Proiecte instituţionale de cercetare:

1. Proiect ştiinţific instituţional de cercetare aplicativă „Dezvoltarea comerţului interior şi a cooperaţiei de consum în contextul integrării economice a Republicii Moldova în spaţiul comunitar european”, codul proiectului 15.817.06.28 A, perioada de implementare 2015-2019. Director de proiect.

În cadrul proiectului enunţat în calitate de cercetători şi membri a grupului de proiect participă: Şavga L., Muştuc S., Pituşcan F., G. Cobirman, L. Artiomov.

2. Proiectul de cercetare Compass de implementare a studiilor pe tot parcursul vieţii cu titlul „Compass - Towards European University Life Long Learning in Moldova”: L. Şavga, F. Pituşcan

Relevanţa şi impactul rezultatelor cercetărilor

La momentul actual profesorii implicaţi în proiect realizează cercetări privind:

- reglementarea activităţii de comerţ, organizarea şi gestiunea relaţiilor comerciale în cadrul european;

- practicile europene de asigurare a mediului concurenţial echitabil pe piaţa de bunuri şi servicii;

- provocările comerţul interior din perspectiva integrării europene.

Rezultatele studiilor de doctorat la specialităţile de profilul departamentului

În calitate de recenzenţi a fost dna S. Muştuc, dr., conf.univ., la teze de doctor a dlui A. Ulinici, conducător ştiinţific L. Şavga, dr. hab., prof.univ.

Analiza susţinerii tezelor de doctorat (în termen, în următorii 3 ani după finalizarea studiilor)

În a.u. 2019-2020 la departament nu au fost susţinute teze de doctor

Antrenarea în activităţi de expertiză ştiinţifică, elaborarea şi avizarea actelor legislativ-normative ş.a.

Şavga Larisa:

1. Membru al comisiei de Experţi CNAA.

2. Membru al comisiei de ramură pentru consultări şi negocieri în domeniul comerţului interior (instituită de Ministerul Economiei).

3. Membru al Asambleei Generale a AŞM.

Pituşcan Feodosie:

1. Membru al comisiei de acreditare ANACEC

Streţco Tatiana:

1. Membru al comisiei de acreditare ANACEC

Organizarea şi participarea la conferinţe naţionale şi internaţionale

            Pe parcursul a.u.2019-2020 profesorii au participat la conferinţe ştiinţifice

            -  în ţară:        - INCE – Şavga L.;

            -  peste hotare:- UGB Bacău, România: L. Şavga, F. Pituşcan;

                                    - Poltava, Republica Ucraina – L. Şavga;

                                    - Kazani, Republica Federativă Rusia: L. Şavga, F. Pituşcan

Aprecierea naţională şi internaţională a activităţii ştiinţifice

1. Şavga L. Membru al colegiului de redacţie al unei reviste:

1. Revista Research on Trade Management and Economic Development, redactor-şef, UCCM, Chişinău, Republica Moldova http://jrtmed.uccm.md/index.php/ro/consiliul-editorial

2. Revista Economy Transdisciplinarity Cognition, Bacău, România, membru Colegiul de redacţie,  http://etc.ugb.ro/editorial-board

3. Revista Management Comparat Internaţional (Review of International Comparative Management), Bucureşti, România,  membru Colegiul de redacţie, http://www.rmci.ase.ro/

4.  Журнал , membru Colegiul de redacţie Фундаментальные и прикладные исследования кооперативного сектора экономикиhttp://www.ruc.su/science/publications/nauchno_teoreticheskiy_zhurnal/

5. Revista Economie şi Sociologie, Institutul Naţional de Cercetări Economice, membru Colegiul de redacţie

https://ince.md/uploads/files/1497860514_economie-si-sociologie-nr-4-2016.pdf

6. Международный научно-теоретический журнал Вестник Белгородского университета кооперации, экономики и права, membru Colegiul de redacţie http://vestnik.bukep.ru/

7. Muştuc S. Membru al colegiului de redacţie. Revista UCCM

8. Pituşcan F. Membru al colegiului de redacţie. UGB. Bacău, România.                         

Asistenţă şi consultanţă ştiinţifică oferite agenţilor economici

1. Şavga L., Membru al Biroului Executiv Moldcoop.

2. Şavga L., Pituşcan F.: Elaborarea Proiectelor de modernizare a magazinelor conform standardelor CoopPrus şi CoopPrim la comanda cooperativelor de consum.

3. Şavga L. Expert invitat: Joint Research Center of EU/ Centrul de Cercetări comune a Comisiei Europene, Seville, Spania

Profesorii departamentului sunt implicaţi în implementarea proiectului de cercetări ştiinţifice aplicative „Dezvoltarea comerţului interior şi a cooperaţiei de consum în contextul integrării economice a R.M. în spaţiul comunitar european” codul proiectului 15.817.06.28A).

În calitate de consultanţă ştiinţifică din partea profesorilor departamentului au beneficiat un şir de întreprinderi, inclusiv: Vega-L SRL, Moldretail Grup SRL, SA, Consumcoop Peresecina, Orhei, Căzăneşti, r-nul Teleneşti, etc.

Participarea în activitatea Consiliilor ştiinţifice specializate, seminarele ştiinţifice în calitate de referent ştiinţific

1. Şavga L.: Membru al comisiei de experţi CNAA.

2. Muştuc S.: Membru al Consiliului Ştiinţific la specialitatea Marketing şi logistică.

4. Pituşcan F.: Membru al Consiliului Ştiinţific la specialitatea Marketing şi logistică.

Acţiuni de diseminare a rezultatelor cercetărilor

1. Profesorii departamentului (Şavga L., Pituşcan F., Muştuc S.,) au ţinut prelegeri la cursurile de formare continuă pentru specialiştii din sistemul cooperaţiei de consum realizate în cadrul UCCM

2. Rezultatele cercetărilor sunt diseminate prin elaborarea tezelor de licenţă (Şavga L.,    Muştuc S., Pituşcan F.).

Activitatea de investigaţii ştiinţifice a studenţilor în cadrul departamentului

La departament activează Cercul ştiinţific studenţesc, unde sunt implicaţi studenţi de la specialităţile: Marketing şi logistică, Merceologie şi comerţ, Tehnologia şi managementul alimentaţiei publice, Business şi administrare şi altele.

Pe parcursul anului la cercul ştiinţific au fost prezentate peste 41 referate la secţia „Marketing, logistică şi comerţ” şi la secţia Merceologie şi Tehnologia alimentaţiei publice. Tematica referatelor este foarte vastă şi acoperă domeniile sectorului industrial, comerţul şi de prestare a serviciilor în alimentaţia publică. Lista studenţilor şi temele abordate se anexează.

 


Tematica tezelor de licenţă pentru studenţii specialităţii 0721.1 „Tehnologia şi

managementul alimentaţiei publice”, 

anul universitar 2020-2021

 1. Organizarea producerii în cadrul UAP de tip restaurant european cu 70 de locuri
 2. Organizarea producerii în cadrul magazinului (secţiei) de preparate culinare
 3. Organizarea procesului tehnologic a restaurantului cu 80 locuri în or. Chișinău
 4. Optimizarea producerii și deservirii de tip restaurant italian de lux cu 70 de locuri și terasa de vară cu 30 locuri
 5. Organizarea producerii și deservirii în cadrul UAP în încinta întreprinderii alimentare
 6. Organizarea producerii în cadrul UAP de tip cafenea sezonieră cu 50 de locuri
 7. Proiectarea unei cafenea cu servirea de tip self service cu 80 de locuri
 8. Organizarea producerii în cadrul UAP cu caracter social cu 50 de locuri
 9. Organizarea producerii în cadrul UAP de tip cofetărie, patiserie
 10. Organizarea producerii în cadrul unității de alimentaţie publică cu 60 de locuri

 

Tematica tezelor de licenţă pentru studenţii specialităţii 0414.1 „Marketing şi logistică”,

anul universitar 2020-2021, grupa 3MKL-1741c 

 1. Analiza pieţei întreprinderii (produsului) şi căile de dezvoltare
 2. Studierea comportamentului consumatorului şi a procesului luării deciziei de cumpărare
 3. Specificul implementării marketingului în sectorul industrial
 4. Strategiile de  marketing în domeniul serviciilor (de transport, de construcţii, de sănătate, de expediţii etc.)
 5. Distribuţia fizică şi strategii de perfecţionare la întreprinderi
 6. Implementarea sistemului informaţional de marketing la întreprinderile producătoare (comerciale)
 7. Tendinţele macromediului de marketing şi reacţia firmei faţă de acestea
 8. Factorii ce influenţează poziţia concurenţială a întreprinderii pe piaţă
 9. Planificarea şi organizarea cercetărilor de marketing la întreprinderile producătoare (comerciale)
 10. Piaţa produselor agroalimentare în Republica Moldova: stare actuală şi perspective de dezvoltare
 11. Elaborarea şi implementarea planului strategic a activităţii de marketing la întreprinderi.
 12. Elaborarea previziunilor de marketing cantitative şi calitative la întreprinderi
 13. Segmentarea pieţei şi alegerea pieţelor-ţintă pentru întreprinderea producătoare (comercială)
 14. Mediul de marketing internaţional în baza întreprinderii: provocări şi oportunităţi
 15. Politica de produs în marketingul internaţional
 16. Perfecţionarea structurii şi administrarea canalelor de distribuţie pe piaţa autohtonă
 17. Planificarea şi organizarea activităţii de marketing pe pieţele internaţionale
 18. Portofoliul de produse, gestionarea ofertelor pe piaţa internă (internaţională)
 19. Strategii de formare a liniilor de produse şi mărci în cadrul întreprinderii
 20. Argumentarea şi elaborarea programului de publicitate şi reclamă pentru întreprindere
 21. Organizarea acţiunilor de promovare a vânzărilor la întreprindere
 22. Argumentarea strategiilor de marketing în procesul de distribuţie a mărfurilor
 23. Particularităţile de cercetare a pieţei produsului (serviciului)
 24. Utilizarea e-marketingului în activitatea firmelor comerciale (industriale, de prestare a serviciilor)
 25. Aplicarea marketingului direct în relaţiile de afaceri ale firmei
 26. Activitatea logistică şi importanţa lor în viziunea marketingului
 27. Elaborarea programelor de publicitate directă (de promovare a vânzărilor şi de relaţii publice)
 28. Analiza şi controlul eficienţei activităţii de marketing la întreprinderi
 29. Specificul pieţelor de afaceri şi a comportamentului de cumpărare al firmelor industriale
 30. Argumentarea deciziilor de marketing prin utilizarea diferitor modele decizionale
 31. Canalele de distribuţie şi evaluarea posibilităţilor potenţiale ale acestora
 32. Analiza mediului de marketing în care activează întreprinderile autohtone
 33. Cercetarea şi selectarea pieţelor-ţintă de către firmele prestatoare de servicii
 34. Analiza şi perfecţionarea sistemului logistic depozitar în cadrul întreprinderii
 35. Politica de preţ şi perfecţionarea logisticii de achiziţionare în cadrul întreprinderii
 36. Implementarea strategiilor de preţ în cadrul întreprinderilor industriale
 37. Studierea procesului de achiziţie şi a comportamentului cumpărătorului industrial
 38. Analiza eficienţei activităţii promoţionale al firmelor comerciale (prestatoare de servicii, industriale)
 39. Politica de produs în cadrul întreprinderilor autohtone şi elaborarea strategiilor de marketing a produselor
 40. Evaluarea distribuţiei în cadrul pieţei produselor industriale şi criteriile de alegere a canalelor de distribuţie
 41. Analiza nivelului concurenţei şi competitivităţii întreprinderii pe piaţă
 42. Elaborarea şi aplicarea chestionarului în cercetările de marketing
 43. Strategii de marketing pe piaţa produselor alimentare (sau unei grupe de produse)
 44. Strategii de marketing în activitatea comercială a cooperaţiei de consum
 45. Analiza portofoliului de produse şi perfecţionarea acestuia în baza politicii de produs
 46. Căi de optimizare a distribuţiei mărfurilor în cadrul întreprinderii
 47. Elaborarea strategiilor de publicitate şi reclamă a produselor în cadrul întreprinderii
 48. Implementarea E-Marketingului oportunitate pentru dezvoltarea afacerilor
 49. Analiza mixului de marketing în mediul electronic
 50. Probleme de implementare şi organizare a activităţii de marketing în sistemul cooperaţiei de consum (în cadrul întreprinderii)
 51. Perspectivele E-marketingului ca element important al activităţii întreprinderii
 52. Probleme actuale şi perspective de dezvoltare a comerţului electronic

 

Tematica tezelor de licenţă pentru studenţii specialităţii 0419.1 „Merceologie şi comerţ”,

anul universitar 2020-2021

 1. Elaborarea caracteristicilor merceologice ale soiurilor de cartofi de producere autohtonă, și organizarea comercializării lor pe piața de consum a orașului (raionului)
 2. Studierea comparativă a proprietăților de consum ale varietăților de chefir prezentate de către diferiți producători autohtoni și organizarea comercializării pe piața de consum a orașului (raionului)
 3. Studierea comparativă a proprietăților de consum ale brânzei de vaci de producere autohtonă și organizarea comercializării pe piața de consum a orașului (raionului)
 4. Studierea proprietăţilor de consum, estimarea calităţii produselor de panificaţie din făină integrală şi organizarea comercializării lor pe piaţa de consum a oraşului (raionului)
 5. Analiza sortimentului şi estimarea comparativă a proprietăţilor de consum şi calităţii mezelurilor fierte, fabricate de către diferiţi producători autohtoni și organizarea comercializării lor pe piaţa de consum a oraşului (raionului)
 6. Studierea sortimentului, proprietăţilor consumiste a ciocolatei și organizarea comercializării acesteia pe piaţa de consum a municipiului (oraşului, raionului)
 7. Studierea sortimentului, elaborarea caracteristicilor merceologice și organizarea comercializării biscuiţilor de import, pe piaţa de consum a oraşului (raionului)
 8. Studierea sortimentului, proprietăţilor consumiste și organizarea comercializării  semifabricatelor din carne de pasăre pe piaţa de consum a municipiului (oraşului, raionului)
 9. Analiza sortimentului, aprecierea calităţii varietăţilor de margarină, şi organizarea comercializării pe piaţa de consum a oraşului (raionului)
 10. Analiza sortimentului, estimarea comparativă a calităţii smântânii fermentate, fabricată de către diferiţi producători și organizarea comercializării pe piaţa de consum a oraşului (raionului)
 11. Elaborarea caracteristicilor merceologice ale sucurilor pomicole autohtone şi organizarea comercializării pe piața de consum a orașului (raionului)
 12. Studierea comparativă a proprietăților de consum ale mierii de albine de producere  autohtonă și organizarea comercializării pe piața orașului (raionului)
 13. Studierea sortimentului, elaborarea caracteristicilor merceologice ale produselor de covrigărie și organizarea comercializării pe piața de consum a orașului (raionului)
 14. Studierea sortimentului şi proprietăţilor consumiste a pâinii din făină de grâu, organizarea comercializării pe piaţa de consum a municipiului (oraşului, raionului)
 15. Studierea comparativă, aprecierea calităţii vinurilor albe seci, fabricate de către diferiţi producători autohtoni şi organizarea comercializării pe piaţa de consum a oraşului (raionului)
 16. Analiza merceologică a sortimentului, evaluarea indicilor calităţii televizoarelor și organizarea comercializării pe piaţa de consum a oraşului (raionului)
 17. Analiza merceologică a sortimentului, evaluarea indicilor calității articolelor electrocasnice pentru îngrijirea corpului şi organizarea comercializării pe piața mun. Chișinău
 18. Analiza merceologică a sortimentului, evaluarea indicilor calității cosmeticii decorative şi organizarea comercializării pe piața mun.Chișinău
 19. Caracteristica merceologică a sortimentului, estimarea indicilor calității articolelor decorative din sticlă și organizarea comercializării pe piața orașului (raionului)
 20. Analiza merceologică a sortimentului, evaluarea indicilor calităţii laptop-urilor și organizarea comercializării pe piaţa de consum a oraşului (raionului)
 21. Analiza merceologică a sortimentului, aprecierea calităţii confecţiilor din ţesătură și organizarea comercializării pe piaţa de consum a oraşului (raionului)
 22. Studierea merceologică a sortimentului,  evaluarea indicilor calității a jucăriilor destinate copiilor cu vârsta de 3 ani și organizarea comercializării pe piaţa de consum
 23. Caracteristica merceologică a sortimentului, estimarea proprietăților consumiste a veselei metalice și organizarea comercializării pe piaţa de consum a oraşului (raionului)
 24. Analiza merceologică a sortimentului, evaluarea indicilor calităţii  detergenţilor și  organizarea comercializării pe piaţa de consum a oraşului (raionului)
 25. Caracteristica merceologică a sortimentului, estimarea calității articolelor din mase plastice utilizate în construcții și organizarea comercializării pe piaţa de consum a oraşului (raionului)
 26. Analiza merceologică a sortimentului, evaluarea indicilor calității parchetului și organizarea comercializării pe piața de consum a orașului (raionului)
 27. Analiza merceologică a sortimentului, evaluarea indicilor calității și organizarea comercializării frigocongelatoarelor pe piața de consum a orașului (raionului
 28. Analiza gamei sortimentale, estimarea calității ambalajelor din sticlă cu diversă destinație și organizarea comercializării pe piaţa de consum a oraşului (raionului)
 29. Analiza comparativă a caracteristicilor merceologice și calitative a două mărci de telefoane mobile și organizarea comercializării pe piaţa de consum a oraşului (raionului)
 30. Analiza gamei sortimentale, estimarea calității cremelor cosmetice și organizarea comercializării pe piaţa de consum a oraşului (raionului)

Subiectele examenelor de licenţă pentru specialitatea 0721.1 „Tehnologia şi managementul alimentaţiei publice”

 Examen la Tehnologia produselor alimentaţiei publice

 Disciplina Tehnologia produselor alimentaţiei publice 

 1. Descrieţi importanţa tratamentului termic şi enumeraţi modificările din produsele alimentare cauzate de tratamentului termic. Descrieţi procedeele de tratare termică a bucatelor: de bază, combinate şi auxiliare
 2. Clasificaţi preparatele lichide şi indicaţi rolul lor în alimentaţie. Explicaţi regulile de preparare a fondului de bază: din oase, din carne-oase, din pasăre, din peşte şi din ciuperci şi indicaţi condiţiile de calitate a lor
 3. Relataţi despre procesul tehnologic de preparare a „şciului”; descrieţi sortimentul, indicaţi condiţii de calitate a lor
 4. Relataţi despre procesul tehnologic de preparare a borşurilor, sortimentul acestora şi indicaţi condiţii de calitate a lor
 5. Caracterizaţi supele de tip „rasolnic”, sortimentul lor, regulile de preparare şi condiţiile de calitate.
 6. Descrieți procesul tehnologic de preparare a supelor picante - Soleanca, enumeraţi sortimentul şi regulile de preparare a acestora, indicaţi condiţiile de calitate.
 7. Argumentaţi importanţa supelor creme în alimentaţie, explicaţi particularităţile de preparare, sortimentul lor şi indicaţi condiţiile de calitate
 8. Descrieți particularităţile de preparare a supelor limpezi şi a garniturilor acestora. Propuneţi metode de limpezire a bulionului.
 9. Descrieţi procesul tehnologic de preparare a sosului brun de bază, daţi caracteristica etapelor tehnologice. Menţionaţi derivatele lui, prepararea lor şi condiţiile de calitate
 10. Relataţi despre procesul tehnologic de preparare a sosului alb de bază (pe baza fondului de carne şi peşte), enumeraţi derivatele lui şi indicaţi condiţiile de calitate
 11. Clasificaţi sosurilor de lapte. Explicaţi procesul tehnologic de preparare a lor, destinaţia culinară şi indicaţi condiţiile de calitate.
 12. Descrieţi procesul tehnologic de preparare a sosurilor pe bază de unt şi ouă, indicaţi sortimentul acestora. Clasificaţi amestecurile pe bază de unt, daţi caracteristica lor
 13. Descrieţi procesul tehnologic de preparare a sosurilor pe bază de ulei vegetal. Caracterizaţi sortimentul lor şi indicaţi condiţiile de calitate
 14. Analizaţi procedeul fierberea de bază şi fierberea în apă scăzută a legumelor. Expuneţi modificările ce intervin la tratarea termică a acestora, indicaţi sortimentul de bucate, caracteristica şi condiţiile de calitate a lor.
 15. Descrieţi regulile de prăjire şi gratinare a legumelor, precum şi modificările ce intervin la prăjire. Caracterizaţi sortimentul de bucate şi condiţiile de calitate a acestora.
 16. Argumentaţi importanţa bucatelor din crupe și paste făinoase în alimentaţie, formulaţi reguli de fierbere a acestora. Menţionaţi procesul tehnologic de preparare a bucatelor din terciuri și paste făinoase, sortimentul lor şi indicaţi condiţii de calitate.
 17. Argumentaţi importanţa bucatelor din carne în alimentaţie şi explicaţi specificul proceselor tehnologice de preparare a bucatelor din carne fiartă. Propuneţi sosuri şi garnituri pentru aceste bucate
 18. Descrieţi regulile de prăjire a cărnii, temperatura, modificările ce intervin la prăjire. Expuneţi procesul tehnologic de preparare a bucatelor din carne prăjită în bucăţi mari, sortimentul lor şi condiţiile de calitate
 19. Definiți noțiunea de împanare, dați exemple. Descrieţi procesul tehnologic de preparare a bucatelor din carne înăbuşită, indicați sortimentul lor, caracteristica și condiţiile de calitate.
 20. Comparaţi procesul tehnologic de preparare a bucatelor din carne prăjită în bucăţi porţionate naturale şi panate; indicaţi sortimentul lor, caracteristica şi condiţiile de calitate a acestora.
 21. Expuneţi particularităţile de preparare a bucatelor din tocătură de carne (pentru pârjoale şi naturală). Caracterizaţi sortimentul, servirea şi condiţii de calitate a lor
 22. Argumentaţi importanţa cărnii de pasăre şi vânat în alimentaţie, precum şi valoarea lor nutritivă. Explicaţi procesul tehnologic de obţinere a preparatelor în: carcase întregi, bucăţi porţionate şi mărunte, indicați sortimentul lor şi condiţii de calitate.
 23. Explicaţi procesul tehnologic de preparare a bucatelor din tocătură de pasăre (pentru pârjoale şi naturală). Caracterizaţi sortimentul lor și indicaţi condiţiile de calitate.
 24. Argumentaţi importanţa bucatelor din ouă în alimentaţie, daţi clasificarea lor. Caracterizaţi preparatele din ouă fierte, tehnologia obţinerii ochiurilor româneşti
 25. Descrieţi procesul tehnologic de preparare a bucatelor prăjite şi gratinate din ouă. Caracterizaţi sortimentul lor şi indicaţi condiţii de calitate a lor. Explicaţi în care cazuri se aplică coeficientul de recalculare pentru ouă.
 26. Argumentaţi importanţa bucatelor din brânză în alimentaţie şi explicaţi procesul tehnologic de preparare a trei bucate din sortimentul lor. Indicaţi condiţii de calitate a acestora
 27. Clasificaţi bucatele şi aperitivele reci. Analizaţi procesul tehnologic de preparare a tartinelor: simple, sandvişuri, canape, tartalete şi volovani
 28. Argumentaţi importanţa salatelor pentru organism, daţi clasificarea acestora. Explicaţi procesul tehnologic de preparare a trei salate şi indicaţi condiţii de calitate a lor
 29. Relataţi despre procesul tehnologic de preparare a aperitivelor şi bucatelor reci din carne de pasăre. Caracterizaţi sortimentul lor şi indicaţi condiţii de calitate
 30. Comparaţi tehnologia preparării aspicului şi a piftiei (răcitură). Indicaţi condiţii de calitate a acestora
 31. Descrieţi procesul tehnologic de preparare a bucatelor din peşte fiert şi prăjit, indicaţi sortimentul şi condiţiile de calitate a lor
 32. Descrieţi procesul tehnologic de preparare a bucatelor din peşte gratinat, indicaţi sortimentul şi condiţiile de calitate a lor
 33. Comparaţi tehnologia preparării tocăturii de peşte pentru: pârjoale şi naturală, indicaţi sortimentul bucatelor şi condiţiile de calitate a lor
 34. Argumentaţi rolul bucatelor dulci în alimentaţie, daţi clasificarea lor. Comparaţi procesul tehnologic de preparare a compoturilor din fructe proaspete și uscate.
 35. Descrieţi procesul tehnologic de preparare a chiselurilor și sambucurilor, sortimentul lor şi indicaţi condiţiile de calitate.
 36. Comparaţi procesul tehnologic de preparare a jeleului, şerbetului şi cremelor. Expuneţi sortimentul lor şi condiţiile de calitate.
 37. Caracterizaţi procesul tehnologic de preparare a bucatelor dulci calde. Descrieţi sortimentul lor şi indicaţi condiţiile de calitate.
 38. Argumentaţi rolul băuturilor în alimentaţie, clasificarea lor. Descrieţi regulile de preparare şi servire a băuturilor fierbinţi: ceai, cafea, cacao şi ciocolată

  SURSE BIBLIOGRAFICE 

 • Anfimova, N. A. Arta culinară, Chişinău: Lumina, 1990
 • Girard,Sylvie. Arta completă a gătitului, 1000 de tehnici şi reţete, ed. Aquila 93, an 2014
 • Norman Mac Millan, Biblia bucătarului. Aquila 93, 2014.
 • Kovaliov N.I., Tehnologia preparării bucatelor. Chişinău: Lumina, 1990
 • Tisliuc A. Bucate moldoveneşti: 500 de reţete vechi şi moderne. Chişinău: Biblion, 2008
 • Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий: Для предприятий общественного питания/ Авторы–составители: А.И Здобнов, В.А Цыганенко.– Киев «АРИЙ», Москва «ЛАДА», 2011.−680c 

Disciplina: Organizarea deservirii în unitățile alimentației publice  

 1. Definiţi noţiunea Alimentaţie publică şi argumentaţi importanţa U.A.P în societate. Clasificați tipurile de banchete în U.A.P.
 2. Enumerați și descrieți atribuţiile profesionale ale şefului de sală (maître d'hotel) și a bucătarului şef
 3. Enumerați și descrieți atribuţiile profesionale ale barmanului și chelnerului.
 4. Distingeți și descrieţi calităţile morale și profesionale ale personalului de servire, necesare promovării imaginii U.A.P
 5. Descrieţi cerinţele față de ţinuta profesională (corporală și vestimentară) a unui angajat din sfera deservirii consumatorilor
 6. Enumerați mobilierul și utilajul tehnologic din dotarea saloanelor de servire, daţi caracteristica lor
 7. Distingeți inventarul textil din dotarea salonului de servire, dați caracteristica lui
 8. Descrieți vesela din porţelan, faianţă şi ceramică. Destinaţia, capacitatea, igienizarea şi întreținerea acesteia.
 9. Caracterizaţi vesela metalică pentru servire, destinația și întreținerea ei
 10. Caracterizaţi vesela din sticlă (cristal - semicristal) la U.A.P, destinația și întreținerea ei
 11. Descrieţi etapele de pregătire a U.A.P pentru primirea şi servirea consumatorilor. Comunicaţi despre instruirea personalului pentru procesul de servire, petrecerea careului.
 12. Explicaţi particularităţile aranjării Mice-en-place-ul în salonul de servire.
 13. Caracterizați sistemul de servire direct (englez) și cel indirect (francez). Precizaţi avantajele şi dezavantaje lor.
 14. Definiți noţiunea de meniu, explicați ordinea aranjării bucatelor conform materiei prime şi procedeului de tratare termică. Indicați necesitatea actualizării meniului.
 15. Clasificaţi tipurile de meniuri. Explicaţi elemente fundamentale în elaborarea meniurilor.
 16. Relataţi despre organizarea, meniul şi tehnica servirii banchetului Fourchette
 17. Descrieţi organizarea, meniul şi tehnica servirii Bufetului suedez
 18. Descrieţi organizarea, meniul şi tehnica servirii mesei de Revelion. Propuneți tipuri de decor pentru evenimentul dat.
 19. Descrieţi organizarea şi tehnica servirii a unui banchet oficial (de protocol) 

 Surse bibliografice

 • Hotărârea guvernului nr. 1209 din 08.11.2007 cu privire la prestarea serviciilor de alimentaţie publică. În: Monitorul Oficial al RM, 23.11.2007 nr. 180-183 art. nr 1281, (Hotărârea guvernului Nr. 569 din 16.07.2014) Publicat: 25.07.2014 în Monitorul Oficial Nr. 209-216 art. Nr : 633
 • Dincă Cristian (coordonator), ș.a. Manual pentru calificarea ospătar (chelner) vânzător în unităţi de alimentaţie publică: Anul de completare, Domeniul: Turism şi alimentaţie, Nivelul 2, Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 2013
 • Dobrescu Emilian, Tehnica servirii consumatorilor, manual cl. XI–XII, licee economice, administrative și de servicii, SAM, profilul alimentație publică. București: Editura Didactică şi Pedagogică, 2006
 • Stere Stavrositu, Managementul calității serviciilor și ospitalitatea în restaurante, gastronomie, hoteluri. Tematică pentru formare profesională. Iași : Polirom, 2014 

Disciplina: Managementul unităților alimentației publice  

 1. Explicaţi conceptul şi caracterizaţi funcţiile managementului în U.A.P
 2. Argumentați necesitatea aplicării principiilor generale ale managementului în domeniul alimentaţiei publice.
 3. Prezentaţi definiţia şi dați caracteristicile serviciilor de alimentaţie publică.
 4. Explicaţi rolul serviciilor de alimentaţie publică în dezvoltarea economico – socială a societăţii
 5. Descrieți întreprinderea de alimentație publică ca obiect de exercitare a managementului şi redaţi funcțiile acesteia.
 6. Explicați conţinutul şi structura mediului de management al întreprinderilor de alimentaţie publică.
 7. Formulați esenţa planificării activităţii întreprinderilor alimentaţiei publice.
 8. Stabiliți scopurile și obiectivele cheie în activitatea operațională a unităților de alimentație publică.
 9. Argumentați elaborarea politicilor de gestiune a procesului de producție și prestație în unitatea de alimentație publică.
 10. Identificaţi şi explicaţi caracteristicele esenţiale ale organizării activităţii în unitățile alimentaţiei publice.
 11. Explicaţi etapele procesului de management a resurselor umane în cadrul întreprinderilor alimentaţiei publice.
 12. Explicați conţinutul activităţii de normare a muncii în U.A.P.
 13. Explicați importanța regulilor de etică şi de tehnica servirii consumatorilor în U.A.P., dați caracteristica lor
 14. Identificați și exemplificați sistemul de informare a consumatorilor în unitățile de alimentație publică.
 15. Analizaţi aspectele culturii organizaționale ca sursă pentru ospitalitate
 16. Explicaţi conţinutul şi expuneţi aspectele generale ale managementului inovaţional în cadrul întreprinderilor alimentaţiei publice.
 17. Argumentaţi particularităţile procesului de implementare a inovaţiilor în domeniul serviciilor de alimentaţie publică.
 18. Expuneţi şi argumentaţi sarcinile, obligaţiunile şi calităţile profesionale ale managerului necesare pentru gestiunea eficientă a U.A.P.
 19. Argumentaţi esenţa şi necesitatea creării întreprinderilor specializate în domeniul alimentaţiei publice în RM, caracterizaţi funcţiile întreprinderilor alimentaţiei publice. 

 Surse bibliografice 

 • Dodu A., Gumeniuc I., Managementul general. Note de curs. Chișinău: Ed. Tehnica UTM, 2016.
 • Dodu A., Gumeniuc I.,Managementul întreprinderii. Note de curs. Chișinău: Ed. Tehnica UTM, 2014
 • Graur E., Baran T., Management: Note de curs. –Chişinău: UCCM, 2014.- 512p.