jtemplate.ru - free extensions for joomla

UCCM- la 25 de ani

În suita celor mai importante evenimente ale săptămânii trecute se înscrie și festivitatea consacrată aniversării a XXV-a din momentul fondării UNIVERSITĂȚII COOPERATIST-COMERCIALE din MOLDOVA, un frumos prilej de a face un bilanț al contribuției sale la prosperarea țării. În mesajul de salut rostit cu ocazia deschiderii sărbătorii, d-na Larisa Șavga, prof. univ., dr. hab., rectorul UCCM, a făcut o incursiune în trecut, scoțând în evidență oportunitatea creării universității și rolul ei în prosperarea economiei naționale.

Activitatea complexului universitar cooperatist, înființat prin hotărâre de Guvern (nr. 376 din 22 iunie 1993) și decizia Biroului Executiv Moldcoop (nr.10 din 24 iunie 1993) din start a fost fundamentată pe principiile și valorile europene în domeniul învățământului superior: formarea profesională bazată pe cercetare și inovare, asigurarea calității educației, învățământ pe parcursul vieții. UCCM prezintă una din primele instituții superioare de învățământ private cu un statut deosebit de apartenență unei comunități de peste 200 de mii de membri cooperatori din întreaga țară, cu subordonare dublă (Ministerului Educației, Culturii și Cercetării și Moldcoop-lui) și constituie o formă alternativă de învățământ.

Dispunând de o echipă didactică performantă, din care la început doar 6 persoane dețineau titluri științifice, în prezent, universitatea se bucură de un corp profesoral competent și competitiv, 65% fiind cu titluri și grade științifico-didactice și mai bine de 90% încadrați în state ca titular.

Astăzi, UCCM este o universitate cu toate programele de formare profesională la ciclul I, studii superioare de licență, acreditate academic, și cu toate specializările la masterat autorizate. De asemenea UCCM a fost acreditată științific (2009) și reacreditată (2014) la profilul „Economia și managementul comerțului și cooperației de consum”, devenind a 4-a instituție deținătoare a statutului de membru afiliat al Academiei de Științe a Moldovei. Aceasta i-a permis universității să amplifice posibilitățile de cercetare științifică și i-a deschis accesul competitiv la fondurile naționale de finanțare a cercetării.

Un rol important în activitățile de cercetare îi revine Laboratorului de cercetări științifice în comerț și domeniile de activitate a cooperației de consum, care înscrie realizarea cu succes și randament a mai multor proiecte de cercetare de lungă durată, obținute prin competiție la nivel național. În acești ani a fost fondată și Școala doctorală specializată, care oferă studii doctorale la 6 specialități științifice ce contribuie la constituirea unei scoli științifice economice proprii.

Organizarea în septembrie 2017 a conferinței științifice internaționale „Dezvoltarea relațiilor comerciale din perspectiva integrării economice a Republicii Moldova în circuitul economic internațional” a reunit peste 260 de participanți din România, Finlanda, Germania, Franța, China, Ungaria, Croația, Belgia, Rusia, Ucraina, Belarus, Kazahstan, Bulgaria, Polonia, reprezentanți ai mediului academic, ai mediului de afaceri şi a provocat un dialog constructiv, oferind soluții eficiente de modernizare a relațiilor comerciale. Cu ocazia aniversării a 25 de ani de la fondare, universitatea pregătește conferința internațională „Dezvoltarea inovativă, colaborativă, incluzivă a cooperativelor: teorie, practică, perspective”, care se va desfășura în septembrie a.c. (www.conference.uccm.md). Suntem în așteptarea oaspeților din țară și din străinătate.

Merită a fi menționat și faptul că UCCM este prima instituție de învățământ superior din țară, care a implementat și și-a certificat extern (a.2009) și recertificat (a.2012, 2015) Sistemul de Management al Calității în baza standardului ISO 9001:2008, iar în aprilie 2018 prima și-a recertificat SMC concomitent cu trecerea la noul standard internațional ISO 9001:2015. Funcționalitatea SMC a fost înalt apreciată de comisiile de evaluare externă în cadrul procesului de acreditare. În semn de înaltă apreciere pentru promovarea culturii calității UCCM s-a învrednicit de premiul „Cristalul Calității” și de Diploma de Recunoștință, acordate de către Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare.

Internaţionalizarea a devenit un obiectiv prioritar al universităţii. Universitatea are stabilite și valorifică relații de colaborare cu cca 40 de universități de peste hotare, care optează pentru promovarea valorilor academice şi general-umane.

UCCM a participat şi continuă să implementeze un şir de proiecte internaţionale susţinute de Comisia Europeană (TEMPUS, ERASMUS+ ş.a.) în consorţii cu alte universităţi din ţară şi de peste hotare. Printre acestea ar putea fi menţionate: „Sistemul integrat de management universitar: experienţa UE către ţările CSI” (INURE), „Programe de licenţă şi masterat în domeniul managementului activităţilor hoteliere pentru dezvoltarea industriei turistice în Georgia, Azerbaidjan şi Moldova” (LMPH), „Crearea reţelei universitare în ştiinţe aplicate şi economice” ș.a. În acest sens, UCCM colaborează eficient cu instituţii din Franţa, Spania, Germania, Polonia, Ungaria, Italia, Austria, România, Olanda, Republica Slovacă, Slovenia ş.a.

Mobilitatea academică a studenților și a cadrelor didactice este o consecință a implementării prevederilor Procesului de la Bologna.

În ultimii ani au beneficiat de burse de mobilitate 22 de persoane: 13 studenți (Universitatea Montpellier, Franța, Universitatea Rovira I Virgili, Tarragona, Spania, Universitatea Babeș Bolyai din Cluj-Napoca, România, Universitatea Girona, Spania, Universitatea Valencia, Spania) și 9 cadre didactice (Universitatea Rovira I Virgili, Tarragona, Spania, Universitatea Montpellier, Franța, Universitatea Babeș Bolyai din Cluj-Napoca, România, Universitatea Valencia, Spania).

Totodată, 23 de profesori din alte instituții europene (Franţa, Spania, România, Portugalia, Italia, Bulgaria, Grecia ş.a.) au ținut cursuri, lecţii publice pentru studenţi și şi-au împărtăşit experienţa cu cadrele didactice din cadrul UCCM.

O reuşită a colaborării internaționale prezintă semnarea Acordului de dublă diplomă dintre Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova şi Universitatea din Girona (UdG), Spania. Potrivit acestuia se oferă posibilitate masteranzilor de a obţine diplomă dublă în urma parcurgerii şi realizării cu succes a programului de studii convenit dintre părţi (două diplome de studii superioare de master: una a UCCM şi alta eliberată de UdG). Primul student a absolvit acest program de master comun în 2017, obținând diplomă UCCM și a Universității din Girona.

Universitatea întreprinde mai multe eforturi pentru a "aduce Europa la noi acasă" și a stopa migrația tinerilor. În acest sens, studenții UCCM au posibilitatea, în cadrul cooperării dintre UCCM și Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, România, să urmeze concomitent programe de licență și de master ale acestei universități. În acest mod studenții pot obține la finalizarea studiilor două diplome: una a UCCM și alta a Universității din Galați.

UCCM a creat și dezvoltă continuu parteneriate cu organizațiile și întreprinderile cooperatiste, mediul de afaceri, cu autoritățile publice centrale, care sunt axate pe activități de cercetare-dezvoltare-inovare și pe profesionalizarea angajaților. Aceste parteneriate, totodată, devin și o sursă importantă de modernizare a universității.

În scopul apropierii UCCM de mediul de afaceri, consolidării parteneriatului cu acesta, universitatea a creat în ultimii ani câteva catedre delocalizate în cadrul companiilor cu diferit profil, care au devenit platforme eficiente, pe de o parte, de transfer de cunoștințe către agenții economici, iar pe de altă parte, de transfer de experiență profesională către studenți, personal științifico-didactic. Actualmente funcționează 4 catedre delocalizate: în cadrul URECOOP Strășeni - catedra științe economice aplicate și formare continuă, în ANGROCOOP Chișinău – catedra activitate comercială; în întreprinderea cooperatistă „COOPALIMENTARA” - catedra tehnologia produselor alimentației publice, în cadrul „VEGA-L” SRL – catedra turism și gestiune hotelieră. Este o practică avantajoasă atât pentru universitate, cât și pentru studenți, precum și pentru înseși întreprinderi.

Studenții sunt parte importantă a comunității universității și au un rol activ în organizarea și managementul instituției. Ei au posibilitatea și participă activ în procesul decizional, fiind cooptați în calitate de membri în componența Senatului UCCM, Consiliului de administrație al UCCM, Consiliului Calității, Consiliilor facultăților, având o prezentare în Senat, Consiliile facultăților de 25%.

UCCM este mereu în serviciul societății,contribuind la asigurarea cooperației de consum și economiei naționale cu personal calificat și promovează importante proiecte de cercetare-dezvoltare.

În acești ani universitatea a pregătit cca 7700 de specialiști cu studii superioare, preponderent în domeniul economico-comercial, ingineresc, cel de servicii. Absolvenții UCCM activează cu succes în cele mai variate domenii din sectoarele public și cel privat în calitate top-manageri, experți, administratori, specialiști, cadre didactice etc.

Acestea-s numai o parte din lucrurile principale realizate în această perioadă de către comunitatea academică a UCCM, pentru care d-na L. Șavga aduce întregului colectiv mulțumiri și îi dorește succese și împliniri în continuare.

În continuare a urmat discursul de felicitare a d-lui Vasile Carauș, președinte al Biroului Executiv „Moldcoop”,care a exprimat mulțumiri și urări de bine corpului profesoral,întregului colectiv cu ocazia aniversării de 25 de ani de fondarea UCCM. D-lui a menționat că UCCM a devenit un adevărat centru de prestigiu, în care se perpetuează cele mai bune tradiții și valori, promovate de un colectiv de cadre didactice înalt profesioniste prin diverse tehnologii educaționale și procese stiințifico-practice. Colaborarea reciproc avantajoasă dintre Uniunea Centrală a Cooperativelor de Consum din Republica Moldova, entitățile din sistem si colectivul academic al universității se materializează în elaborarea și aprobarea strategiilor de dezvoltare a cooperației de consum,oferirea locurilor pentru stagiile de practică și locurilor de muncă absolvenților,transferul rezultatelor investigațiilor științifice,inovațiilor către agenții economici din sistem.

D-nul V. Carauș și-a exprimat speranța că parteneriatul, această sinergie între instituția academică și agenții economici,se va consolida în continuare și va contribui la o pregătire și mai bună a tinerilor specialiști,la formarea următoarelor generații de lideri pentru economia națională și cooperația de consum.

Cu ocazia aniversării D-lui și-a exprimat aprecierea și cele mai bune urări de bine comunității academice, rectoratului și, nemijlocit, D-nei Șavga, care au depus efort considerabil întru realizarea misiunii universitare în această perioadă. Rezultate frumoase în activitatea didactică și științifică, multă sănătate, fericire și prosperare - acesta i-a fost îndemnul. D-lui a adus mulțumiri și felicitări studenților și ,îndeosebi, absolvenților concomitent cu decernarea și înmânarea Bursei de Merit Moldcoop studentei din grupa 3DR-1441 - Odainic Mihaela.

Sincere felicitări și gânduri senine a adresat colectivului UCCM Președintele Consiliului de dezvoltare strategică al UCCM, m.c. al AŞM Alexandru STRATAN - dr. hab., profesor universitar, Director al Institutului Naţional de Cercetări Economice.

D-lui a relatat că Universitatea Cooperatist– Comercială din Moldova (UCCM) cu adevărat a creat şi creează, valorifică şi diseminează cunoştinţe prin dezvoltarea unui mediu inovaţional de formare profesională, de cercetare şi învăţământ, ocupând pe drept o poziţie de lider naţional în învăţământul economico-comercial.

D-nul A. Stratan a urat întregului colectiv Mulţi Ani, plini de realizări frumoase, de mult succes şi bunăstare! Concomitent D-lui a înmânat universității un lot de carte, rezultate ale cercetărilor economice a Institutului pe care-l reprezintă.

Mai departe a urmat înmânarea distincțiilor bine meritate colaboratorilor și burselor de merit studenților sub acordurile muzicale adecvate, însoțite de mici cadouri și flori.

D-nul V. Carauș, în atmosferă solemnă, pentru contribuție deosebită la fondarea și dezvoltarea universității a înmânat Diploma de considerație a UCCM ctitorilor UCCM: Maleca Tudor, Rector de onoare, conf.univ., dr. și Simion Musteață, consilier al rectorului, conf.univ.,dr., iar pentru activitate eficientă, aport considerabil în promovarea serviciilor educaționale de înaltă calitate a decernat și a înmânat:
Insigna Eminent al Cooperaiei de Consum - d-nei Cobirman Galina, lector universitar, d-nei Nacu Angela, metodist, d-lui Burlacu Anatolii, tîmplar;
Diploma de Onoare a Moldcoop și Moldsindcoopcomerț - d-nei Mocanu Elena, lector universitar, d-nei Fulga Viorica, conf.univ., d-nei Braguța Viorica, secretar-referent, d-nei Catrinici Luminița, lector universitar, d-nei Meteolkin Janna, șef de cabinet, d-nei Dulce Maria, îngrijitoare.

D-na Larisa Șavga a adus mulțumiri și pentru activitate prodigioasă timp de 25 de ani întru prosperarea UCCM, a înmânat Diploma de Merit a UCCM la 12 persoane care muncesc în universitate de fondarea ei. De asemenea a adus mulțumiri pentru contribuție la dezvoltarea universității, competență profesională, sârguință, aport la acreditarea programelor de studii, acreditarea revistei științifice și a înmânat Diploma de Onoare a UCCM la 37 de colaboratori ai UCCM. Aceiași distincție a fost înmânată pentru parteneriat eficient la șase reprezentanți ai mediului de afaceri.

Au fost desenați învingătorii concursului Profesorul anului universitar 2017-2018 și li s-a acordat titlul onorabil respectiv, Diploma de Merit a UCCM și un ajutor material în sumă de una mie lei. Învingători au devenit-d-na Tatiana Sănduța, lector universitar, dr, pentru performanță științifica, d-na Tatiana Baran, lector univercitar pentru utilizarea metodelor interactive de predare învățare, d-nul Eduard Cunicica, lector universitar, pentru utilizarea tehnologiilor informaționale și de comunicații în procesul educațional și participare în mobilitate academic.

De asemenea au fost nominalizați învingătorii concursului Bursa de Merit a UCCM, și anume - locul I, Ana-Maria Cârstea-Scorpan, absolventa specialității Business și administrare, locul II, Minai Lungu, studentul grupei 3FB-1631, locul III, Cristian Obrijanu, studentul grupei 3DR-1721.

În continuare a urmat înmânarea diplomelor de licență, ciclul I studii superioare și celor de masterat privind atribuirea calificărilor, la rândul său studenții au venit cu mulțumiri și cu un mesaj de felicitare, apoi a urmat un program artistic pe placul studenților.

       

 

 

xnxx xvideos porno gratis youporn porno tube rokettube porno porn porno izle