jtemplate.ru - free extensions for joomla

 

 În perioada 03-07 decembrie 2018 în incinta Universității Cooperatist-Comercială din Moldova a demarat Săptămâna   Departamentului Drept, unde au avut loc un șir de evenimente: lecții publice, conferință științifică studențească, vizite   de informare a studenților în instituțiile organelor de drept, expoziție de carte, seminar de informare, etc.

  La 03 decembrie 2018 studenții au asistat la o lecție publică cu genericul „Aspecte privind armonizarea legislației   Republicii Moldova la standardele europene”, moderată de Dl Ion Buruiană, doctor în drept. 

                                                                          

Lansarea Expoziției de carte a dat startul evenimentelor organizate cu această ocazie. La expoziție a fost prezentat întreg arsenalul bibliografic disponibil la Biblioteca UCCM din domeniul dreptului, precum și cele mai recente lucrări editate de colaboratorii Departamentului Drept.

La 04 decembrie 2018 Dna Angela Prisacari, Șef Direcția Asigurare obligatorie și asistență medicală (Compania Naţională de Asigurări în Medicină) a realizat un seminar de informare referitor la modalitatea de prestare a serviciilor din fondurile de asigurare de  asistență medicală. Fiecare cetățean trebuie să se înregistreze la medicul de familie în instituția medicală primară pentru a beneficia de servicii achitate din fondurile de asigurare obligatorie de asistență medicală, deoarece Poliţa medicală este documentul de acces în sistemul de asigurare obligatorie de asistenţă medicală. Agenţiile teritoriale ale Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină eliberează fiecărei persoane poliţa de asigurare medicală, în conformitate cu prevederile Regulamentului privind modul de completare, eliberare şi evidenţă a poliţelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, aprobat prin Hotărârea nr.1015 din 05.09.2006 a Guvernului „Cu privire la aprobarea unor acte normative”.

  La 05 decembrie 2018, în scopul familiarizării cu activitatea Direcției Generale Urmărire Penală al Inspectoratului General de Poliție, studenții UCCM au efectuat o vizită la această instituție. Tinerii au făcut cunoștință cu provocările profesiei de polițist, și mai cu seamă celei de ofițer de urmărire penală. Studenții au adresat o serie de întrebări referitoare la activitatea de urmărire penală, iar cel mai activ student a fost menționat cu diploma Direcției Generale (Elvira Cononov, anul IV, Facultatea Business, Administrare și Drept, UCCM).

 La 05 decembrie 2018 a fost organizată și realizată lecția publică cu genericul: Gestiunea bugetar-fiscală ”RM-UE”, prezentată de Valeriu Kuciuk, expert, doctor în drept.

 Planificarea strategică a bugetului reprezintă vectorul principal al reformelor în domeniul finanțelor publice în majoritatea statelor. Astfel că, reușita acestei reforme depinde de existența unor anumite circumstanțe, cum ar fi regulile bugetar-fiscale și instituțiile bugetar-fiscale independente, rezultatele implementării planificării strategice variind de la un stat la altul. Guvernanța bugetar-fiscală eficientă urmărește o mai bună coordonare între diferitele niveluri de conducere, în special în țările puternic descentralizate. Guvernanța bugetar-fiscală poate sprijini utilizarea eficientă a resurselor publice prin monitorizarea eficienței programelor de cheltuieli publice și prin corelarea alocării resurselor cu performanța. Un exemplu demn de urmat în acest sens îl reprezintă practica țărilor membre UE. În contextul apropierii relațiilor dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană este importantă studierea experienței acestor state în scopul preluării celor mai bune practici europene pentru aplicarea în Republica Moldova.

  În cadrul săptămânii Departamentului Drept, la 06 decembrie 2018 a fost organizată și realizată lecția publică cu genericul Supravegherea bancară: Aspecte comparative RM-UE”, moderată de Elena Margarint, expert BNM, dr. Scopul lecției deschise a fost familiarizarea studenților cu aspectele teoretice şi practice privind reglementările ce vizează activitatea bancară, experiența internatională în domeniul supravegherii bancare, precum şi dezvoltarea capacităţii de a percepe rolul şi importanţa reglementarilor în activitatea bancară. În acest sens s-a pus accent pe înţelegerea procesului de reglementare şi supraveghere a băncilor, identificarea cadrului normativ și instituțional a acestuia, însuşirea metodelor de creştere a eficienţei activităţii bancare în domeniul supravegherii şi reglementării.

  La 06 decembrie 2018 și-a desfășurat lucrările și Conferința Științifică Studențească cu genericul Interacțiunea dreptului național și internațional în realizarea protecției drepturilor și libertăților fundamentale ale omului”.

 Moderatori: Nicolae Romandaș, profesor universitar, doctor în drept; Liliana Dandara, conferențiar universitar, doctor în drept, șef departament Drept; Virginia Zaharia, lector universitar, doctor în drept.

 Prezentarea rapoartelor studențești în cadrul conferințelor studențești este o frumoasă tradiție la Facultatea Business, Administrare și Drept, UCCM, care consolidează caracterul academic și aplicativ al cunoștințelor acumulate de viitorii juriști practicieni.

 La această manifestare științifică au participat studenții (Ciclul I, II și III) din instituțiile de învățământ superior din Republica Moldova, cu prezentarea rapoartelor științifice, care s-au deosebit prin actualitate, scopuri bine determinate, tematici ştiinţifice prioritare, precum:

 -         Premisele adoptării declarației universale a Drepturilor Omului;

 -         Garanțiile realizării dreptului la muncă în sectorul privat al Republicii Moldova;

 -         Accederea femeii la funcția publică;

 -         Mecanisme de aplicare a dreptului internațional al Drepturilor Omului;

 -          Asigurarea dreptului salariaților la apărarea onoarei, demnității și reputației profesionale în perioada activității de muncă;

 -         Accesul liber al persoanelor la instituțiile publice, medicale, de drept și sociale;

 -         Particularitățile examinării litigiilor de muncă referitoare la contestarea aplicării de către angajator a sancțiunilor disciplinare;  

 -         Protecția drepturilor omului instituit prin prisma (unor) pacte internaționale, etc.

 În cadrul conferinţei ştiinţifice studențești participanții la comunicări, dezbateri şi discuţii îşi formează abilităţi de comunicare, fac schimb de opinii cu colegii lor, cu profesorii și cu persoanele prezente în sală. 

                                    

Totalurile Conferinței Științifice Studențești „Interacțiunea dreptului național și internațional în realizarea protecției drepturilor și libertăților fundamentale ale omului”, au fost efectuate în ultima zi a săptămânii Departamentului „Drept”, la 07 decembrie 2018, cu înmânarea diplomelor de participare, a diplomelor de excelență și de decernare a locurilor I, II și III studenților-participanți (Ciclul I, II și III) din instituțiile de învățământ superior din Republica Moldova, și anume: Universitatea Cooperatist-Comercială, Universitatea de Stat din Moldova, Academia ”Ștefan cel Mare” MAI.

Rezultatele conferinţei ştiinţifice au confirmat încă o dată, că activitatea ştiinţifică extracurriculară se bucură de succes, deoarece trezeşte interesul multor studenţi (Ciclul I, II și III) de a-şi aprofunda cunoştinţele în domeniile de studiu, de a cerceta diverse aspecte ale problemelor actuale, motiv pentru care participă la asemenea manifestări.  

xnxx xvideos porno gratis youporn porno tube rokettube porno porn porno izle