jtemplate.ru - free extensions for joomla

Universitatea Cooperatist Comercială din Moldova în colaborare cu Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir” anunță admiterea la studii superioare de doctorat, ciclul III, în cadrul școlilor doctorale:

 • Matematică și Știința Informației
 • Științe Fizice
 • Științe Chimice și Tehnologice
 • Științe Biologice
 • Științe Geonomice
 • Științe Umaniste
 • Științe Juridice, Politice și Sociologice
 • Științe Economice și Demografice

Admiterea se va organiza în perioada 16.09.2019 –11.10.2019, conform Regulamentului privind organizarea studiilor superioare de doctorat, ciclul III (Hotărârea Guvernului nr. 1007 din 10.12.2014), Regulamentului instituțional de organizare și desfășurare a admiterii la studii superioare de doctorat, ciclul III.
Înscrierea candidaților la studii superioare de doctorat cu finanțare bugetară se va organiza în conformitate cu granturile doctorale oferite de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, în rezultatul concursului național al proiectelor științifice (lista granturilor doctorale va fi afișată mai târziu).
Înscrierea candidaților la studii în regim cu taxă se va desfășura la toate programele de doctorat autorizate de ANACEC. (vezi lista anexată)
La concurs au dreptul să participe candidaţii cu media pe anii de studii nu mai mică de 8,0.

Dosarul candidatului va conține următoarele acte:

 • cererea de înscriere (se completează la momentul depunerii dosarului)
 • proiectul de cercetare doctorală, cu avizul conducătorului de doctorat
 • lista lucrărilor publicate
 • fișa de înscriere
 • curriculum-vitae
 • copia actului de identitate
 • copia legalizată a certificatului de schimbare a numelui , dacă este cazul
 • diploma de master și foaia matricolă sau un alt document echivalent (studii preBologna), în original și copie legalizată
 • 2 fotografii ¾ color

Dosarul cetățenilor străini va conține suplimentar următoarele acte:

 • copia pașaportului național având termenul de valabilitate cel puțin un an de zile;
 • declarația de valoare asupra actelor de studii, eliberată de ME din țara de proveniență a cetățeanului (confirmarea autenticității actelor de studii; durata studiilor; valoarea academică și profesională a actului de studii; descrierea sistemului de notare);
 • certificatul băncii cu privire la confirmarea creditelor disponibile pentru perioada studiilor;
 • cazier judiciar.

Cetățenii străini (cu excepția cetățenilor din România) și apartizii vor fi înscriși la studii după absolvirea cursurilor de pregătire și nostificarea actelor de studii obținute peste hotare de către ME al RM.

Proba de concurs - interviu de specialitate

Candidaţii depun dosarele la concurs în perioada 16.09.19 – 04.10.19
pe adresa:

Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”,
Str. Academiei, 3/2, bir. 14
Ora: 8.30-16.30
Tel: 022 72.71.40

Taxa de studii la doctorat (în regim cu taxă)
(stabilită prin Hotărârea CDȘI al UnAȘM, proces – verbal nr. 2 din 01.09.2015)

 • Învățământ cu frecvență – 10.000 lei pe an
 • Învățământ cu frecvență redusă – 9.000 lei pe an

Notă: Pentru cetăţenii străini cuantumul taxei se stabilește cu coeficientul 2