jtemplate.ru - free extensions for joomla

Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova - scurt istoric

 

Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova (UCCM) a fost înfiinţată în anul 1993 de către Guvernul Republicii Moldova (Hotărârea din 22 iunie 1993, nr.376) şi Conducerea Moldcoop (Hotărârea din 24 iunie 1993, pr.verb. nr.10 pct.5), este acreditată prin Hotărârea Colegiului Ministerului Educaţiei şi Tineretului nr.11.3 din 29 noiembrie 2007 (Certificat de acreditare Seria AU Nr.000130) şi posedă Licenţa Camerei de Licenţiere din Republica Moldova Seria A MMII Nr.029073 reperfectată la 18.06.2008, este acreditată ştiinţific de Consiliul Naţional pentru acreditare şi atestare (Certificat de acreditare a organizaţiei din sfera ştiinţei şi inovrii Seria A Nr.004) în baza Hotărârii Comisiei de acreditare a CNAA nr. AC-06/2 din 12 noiembrie 2009, este membru afiliat al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (Certificat de membru al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Seria MA nr.04 din 29 iulie 2010). UCCM este unica instituţie de învăţământ superior din republică specializată în pregătirea specialiştilor în domeniul comerţului.

UCCM este membru al Memorandumului de  colaborare a instituţiilor cooperatiste de învăţământ universitar din ţările CSI (a.1995), al  Asociaţiei Internaţionale a Universităţilor (a.1999), al  Asociaţiei Internaţionale a Instituţiilor de Învăţământ Comercial-Economic (a.2000), al Asociaţiei Mondiale a Merceologilor şi Tehnologilor (a.2006), al  Academiei Internaţionale a Cooperaţiei (a.2008). De asemenea, UCCM este semnatară a MAGNA CHARTA UNIVERSITATUM (a.2011).

UCCM din 2006 a purces la implementarea sistemului de management al calităţii în baza standardului ISO 9001:2000. În februarie 2009 a fost certificată extern, obţinând certificatul nr.6986 din 16 februarie 2009 pentru implementarea şi menţinerea SMC în serviciile educaţionale universitare şi în ianuarie 2010 s-a efectuat tranziţia la noul standard ISO 9001:2008. Certificarea a fost efectuată de către Societatea Română pentru Asigurarea Calităţii în parteneriat cu IQNet (The International Certification Network). În 2012, UCCM şi-a recertificat Sistemul de Management al Calităţii pentru perioada 2012-2015.

Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova întruneşte 3 facultăţi: Management şi drept, Marketing şi  merceologie, Contabilitate şi informatică economică şi 9 catedre universitare. Actualmente contingentul constituie peste 2000 de studenţi, masteranzi şi doctoranzi pregătiţi cu suportul unui corp profesoral didactic de înaltă prestaţie profesională, ce include titulari în proporţie de 90%, dintre care circa 56% sunt doctori şi doctori habilitaţi, conferenţiari şi profesori universitari.

Constituită ca un centru educaţional modern şi de cercetare-dezvoltare, Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova deţine poziţia de lider şi coordonator în domeniul învăţământului superior comercial-economic din ţară, promovându-se în realizarea programelor educaţionale într-un spectru larg de specialităţi cu precădere în domeniile merceologie şi comerţ, tehnologie şi managementul alimentaţiei publice, marketing şi logistică, achiziţii, business şi administrare, contabilitate, finanţe şi bănci, economie mondială şi relaţii economice internaţionale, informatică economică, drept, servicii, turism ş.a.

Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova implementează prevederile Declaraţiei dela Bolognaşi se aliniază standardelor educaţionale europene, ce constituie un garant al calităţii pregătirii cadrelor. În acest scop sunt elaborate noi planuri de învăţământ, se implementează Sistemul European de Credite Transferabile, funcţionează un nou sistem de evaluare a cunoştinţelor studenţilor, este instituit un sistem de autoguvernare studenţească. Începând cu anul universitar 2005-2006 instruirea este organizată în 2 cicluri:

*ciclul I, studii de licenţă cu durata de 3(4) ani şi alocarea a 180/240 de credite de studii;

*ciclul II, studii de masterat cu durata de 2(1,5) ani şi alocarea a 120/90 de credite de studii.

Cercetarea ştiinţifică constituie o componentă importantă a activităţii instituţiei şi se realizează în cadrul Centrului de Cercetare, Inovare şi Dezvoltare; a Laboratorului de cercetări ştiinţifice în comerţ în domeniile activităţii cooperaţiei de consum; în cadrul catedrelor, precum şi a Asociaţiei ştiinţifice studenţeşti.

UCCM, începând cu a. 2009 aparticipat în parteneriat cu universităţi din ţară – ASEM, UTM, USM, UASM, Universitatea din Comrat şi de peste hotare – Asociaţia Universitară AGRENA (Rennes, Franţa), în colaborare cu Universitatea Catolică Portugheză (Porto, Portugalia) şi BOKU University (Viena, Austria) în Proiectul internaţional TEMPUS „Dezvoltarea parteneriatului cu întreprinderile din Moldova”. În prezent sunt în derulare alte proiecte: „Crearea reţelei universitare în ştiinţe aplicate şi economice” ( 2011-2013 ), ,,Sistemul de management universitar integrat: experienţa Uniunii Europene către ţările CSI” (  2012-2014  ).

Începând cu anul 2011, cadrele didactico-ştiinţifice ale UCCM participă în realizarea proiectului instituţional de cercetare: ,,Fundamentarea modernizării comerţului şi cooperaţiei de consum din perspectiva implicaţiilor acestora asupra dezvoltării socio-economice durabile şi protecţiei consumatorilor” (perioada de implementare 2011-2014), obţinut în bază de concurs organizat de Academia de Ştiinţe a Moldovei. Rezultatele cercetării sunt implementate de Ministerul Economiei, MOLDCOOP şi alţi agenţi economici.

Universitatea oferă oportunităţi de participare în programele ERASMUS MUNDUS, care se axează pe dezvoltarea mobilităţii academice a studenţilor şi cadrelor didactice etc.

În cadrul UCCM a fost creat Centrul de dezvoltare, consultanţă şi expertiză în afaceri „Mercurius” (a. 2011), care oferă consultanţă şi audit în diferite domenii de activitate economică, comercială, financiară.  

UCCM are o infrastructură modernă, care se completează şi se perfecţionează continuu: dispune de 3 blocuri de studiu, 40 de laboratoare specializate, 9 săli de calculatoare moderne, conectatela Internet, 2 săli multimedia, Bibliotecă Ştiinţifică, dotată cu tehnică de calcul şi literatură de profil în limbile de circulaţie internaţională, două cămine, Complex sportiv, Casă de cultură, punct medical, cantină, Muzeul cooperaţiei de consum şi al învăţământului cooperatist din Republica Moldova.

Instruirea aplicativă a studenţilor este realizată la 235 de întreprinderi şi organizaţii de stat, cooperatiste, private şi mixte ale Republicii Moldova (printre care organizaţiile şi întreprinderile cooperaţiei de consum din sistemul Moldcoop, S.A. „Zorile”, S.A. „Bucuria”, S.A. „Aroma”, S.A. „Franzeluţa”, S.A. „CTC-Tutun”, S.A. „Hidropompa”, S.A. „QBE Asito”, S.A. „Carmez”, S.A. „Viorica-Cosmetic”, S.A. „Busuioc”, S.A. „Moldtelecom”, B.C „Mobiasbanca” S.A., B.C. „Moldova Agroindbank” S.A., S.A. Bursa de Valori din Moldova, „Camera de comerţ şi Industrie a RM” etc.), precum şi la unităţile comerciale – baze de practică ale instituţiilor cooperatiste de învăţământ superior din spaţiul CSI.

Universitatea practică schimbul de studenţi cu instituţiile de profil comercial-economic din străinătate, oferă studenţilor posibilitatea de a studia concomitent la două specialităţi, de a însuşi două limbi moderne, de a face studii postuniversitare (prin masterat şi doctorantură).

UCCM cooperează fructuos cu instituţii de profil comercial-economic din peste 30 de ţări, inclusiv: S.U.A., Finlanda, Suedia, Germania, Azerbaidjan, Belarus, Italia, Kazahstan, Spania, Lituania, România, Federaţia Rusă, Tadjikistan, Ucraina, Polonia, Franţa, Belgia etc.

Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova este deschisă pentru toţi cei care doresc să obţină cunoştinţe temeinice şi să-şi dezvolte competenţele intelectuale şi spirituale în domeniul de formare profesională comercial-economic.