jtemplate.ru - free extensions for joomla

Octogenarul – Tudor Maleca

Înțelepții consideră că fapta e singura unitate de măsură pentru a prețui dimensiunile unui caracter, faptele noastre ne fac ceia ce suntem. În prisma acestei opțiuni am vrea să-l prezentăm pe Rectorul de Onoare  al Universității Cooperatist – Comerciale din Moldova, Tudor Maleca, la ceasul aniversar.  Domnia sa  la 25 august a.c. împlinește frumoasa vârstă de 80 de ani. E o cifră care enumeră zi de zi  edificarea coroanei destinului Omului, Savantului, Managerului, Pedagogului, Îndrumătorului Tudor Maleca.

Studiile în domeniul merceologiei, economiei l-au pasionat pe tânărul Tudor chiar de la începuturi, devenind principala ocupație a vieții sale. Absolvind  cu mențiune Tehnicumul de Comerț,specialitatea  merceologia, Dumnealui își continuă învățătura la Institutul Comercial - Economic din Lvov, Ucraina la aceiași specialitate, pe care îl va absolvi cu succes în 1961.

Urmează munca în calitate de merceolog la Uniunea Raională a Cooperației de Consum Hâncești. Studiile  la aspirantură le face la aceiași prestigioasă instituție  de învățământ din Lvov în anii1964-1967 la Catedra Merceologia produselor alimentare, urmând și angajarea  în calitate de lector, lector superior (anii 1967-1971) la aceiași catedră. Doctorantura  se încheie cu susținerea publică,  în 1970, a tezei de doctorat, obținând gradul științific de doctor în științe tehnice, iar în 1977 titlul de conferențiar universitar.

Distinsul profesor Tudor Maleca a pus temelia creării Universității Cooperatist – Comerciale din Moldova. În calitatea sa de rector al acestei universități a edificat, cum a știut Domnia Sa mai bine, o lume universitară a sistemului cooperației de consum , pe care a izbutit s-o revitalizeze  în permanență. E greu de spus, dacă altcineva ar fi făcut atâtea lucruri nobile  pentru dezvoltarea și prosperarea învățământului cooperatist. Mai mult ca atât, UCCM este atestată printre primele instituții de învățământ superior din republică ( vezi Vebometrics), are la activ numeroase distincții onorabile și de înaltă valență din partea unor organizații internaționale. Domnia Sa  a contribuit substanțial la implementarea cerințelor Procesului de la Bologna în viața universitară, a fost modernizată structura universitară, programele de studii, planurile de învățământ,curricula cursurilor.  În toate aceste schimbări, rezultate remarcabile rămâne a fi recunoscută contribuția personală a domnului Tudor Maleca.

Din inițiativa Domniei Sale a fost efectuată reconstrucția capitală a clădirilor Colegiului și Universității, a fost  construit și dat în exploatare Complexul Sportiv, amenajate sălile de forță, au fost  renovate și dotate cu tehnică de calcul, utilaje tehnologice și echipamente moderne sălile de curs și laboratoarele, a fost modernizată Biblioteca Științifică, sălile de lectură ale ei  dotate cu resurse electronice, s-a creat Biblioteca Digitală, care pune la dispoziția cititorului cele mai moderne resurse informaționale.

UCCM printre primele universități din republică  a implementat Sistemul de Management al Calității în baza standardului internațional ISO 9001:2015, periodic certificându-l și recertificându-l extern, începând cu anul 2009. Rectorul a făcut tot ce i-a stat în puteri pentru ca UCCM să fie acreditată academic (2001) și reacreditată (2007), acreditată științific (2009) printre primele instituții de învățământ superior din Republica Moldova, iar în 2005, la Geneva, Universitatea este decorată cu Medalia de Aur ” Pentru calitate înaltă în practici de afaceri”.

Pe parcursul anilor de conducere a universității au fost pregătiți în regim de autogestiune circa 4000 de specialiști de înaltă calificare cu preponderență în domeniul comercial-economic pentru necesitățile cooperației de consum și a economiei naționale.

Profesorul universitar Tudor Maleca s-a impus de asemenea și ca manager reputat, ca specialist de excepție în comerț și marketing, aducând o contribuție valoroasă în domeniile merceologiei, comerțului național și revigorării cooperației de consum. Merită menționat în mod expres și faptul  că Domnia Sa ca savant și  cercetător a elaborat studii de autentică valoare în diverse domenii - peste 120 de lucrări științifice și didactice: monografii, manuale, articole, recenzii, programe, indicații metodice și alte tipuri de publicații. Rezultatele cercetărilor sunt aplicate în activitatea practică a sistemului cooperatist din țară.

Domnia Sa a pus temeliile vieții spirituale în UCCM. De la bun început Universitatea a fost sfințită creștinește, are îngerul său de pază  - Sfântul Mare Mucenic Teodor Stratilat, ziua căruia - 21 iunie ulterior a devenit și Ziua Hramului UCCM, care anual se sărbătorește. O mândrie a Universității este aprobarea Drapelului și Imnului UCCM. La toate ceremoniile se arborează Drapelul, răsună Imnul UCCM, care-l intonează cu plăcere toată comunitatea universitară.  Și încă ceva – pe parcursul mai bine de un sfert de secol, în condiții dificile de stabilire a economiei naționale sunt asigurate cu loc de muncă, salarizate stabil și protejate social în jur de 200 de persoane.

Ca rector al UCCM, domnul Tudor Maleca s-a manifestat prin responsabilitate și principialitate deosebite. Cu precizie și claritate determină problemele și obiectivele curente și de perspectivă a Universității. Colegii,subalternii apreciază calitățile sale morale și profesionale deosebite: omenia, onestitatea, cumsecădenia, munca cu abnegație și dăruirea de sine, ghidarea cu iscusință a subalternilor, instruindu-i cu perseverență, deschizându-le tainele măiestriei profesionale. Iar alții mai adaogă - e omul care a avut demnitatea de a spune lucrurilor pe nume în orice împrejurare, dispunând de inteligență și verticalitate în luarea deciziilor. Este personalitatea,  care s-a afirmat cu respect în fața tuturor. Responsabilitatea, exigența și munca asiduă l-au promovat pe cele mai înalte trepte în activitatea profesională. Noi credem că e o caracteristică obiectivă și cuprinzătoare.

Înzestrat de la natură cu o fire deschisă spre lume și oameni, domnul profesor,Tudor Maleca a fost, este și rămâne un profesionist de mare anvergură, veritabil pilon al cooperației de consum, un adevărat patriot al neamului și plaiului.

Domnule Rector de Onoare, Tudor Maleca, în acest ceas aniversar, Vă adresăm sincere felicitări, urări de bine, multă, multă sănătate și toate florile recunoștinței pentru tot ce ați făcut și continuați să faceți în domeniul științei, învățământului universitar și promovării mișcării cooperatiste în republică.

La mulți ani, distinse Rector de onoare Tudor Maleca!                                                                                                      

                                                                                                              Comunitatea academică a UCCM