jtemplate.ru - free extensions for joomla

SE ANUNŢĂ SUSŢINEREA TEZEI DE DOCTOR ÎN ŞTIINŢE ECONOMICE

Pretendent: ULINICI Andrian

Conducător ştiinţific: ȘAVGA Larisa, doctor habilitat, profesor universitar

Consiliul Știinţific Specializat: D 521.03–19 din cadrul Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova

Tema tezei: Modalități organizatorico-economice de eficientizare a managementului relațiilor economice internaționale

Specialitatea: 521.03. Economie și management în domeniul de activitate

Data: 29 martie 2019, ora: 14.00

Local: Chişinău, bd. Gagarin, 8, bl. 1, et. 2, Sala Senatului


Principalele publicaţii ştiinţifice la tema tezei ale autorului:

  1. Monografie. Ulinici A. Managementul operatorilor de transport rutier de mărfuri din Republica Moldova. Chișinău: Print Caro, 2017. 380 p. ISBN 978-9975-56-471-7. 
  2. În: Revista ştiinţifică, Economy Transdisciplinarity Cognition.Bacau, 2018, 60-66. ISSN 2067 – 5046. Şavga L.; Ulinici A. Progress and Trends in the Development of External Trade of the Republic of Moldova and the Impact of Implementing the Deep and Comprehensive Free Trade Agreement
  3. În: Revista ştiinţifică, Studii Economice, 2015, 43-48. ISSN 1857-226X. Ulinici A. Evaluarea eficienţii în activitatea externă a întreprinderii ca subiectul activităţii economice.
  4. În: Revista Economica.2008, 96-98. ISSN 1810-9136. Ulinici A. Analiza evoluţiei managementului relaţiilor economice internaţionale: tendinţe şi perspective.
  5. În: Revista ştiinţifică, Journal of Research on Trade, Management and Economic Development. 2015, 22-35. ISSN 2345-1424. Şavga L.; Ulinici A. Opportunities for development of trade relations deriving from the Republic of Moldova – European Association Agreement.
  6. Materialele conferinţei ştiinţifice internaţionale „Managementul echipei orientat spre creşterea performanţei firmelor din Republica Moldova şi România”, din 30 octombrie - 2 noiembrie 2015. – Constanţa: Euforie Nord, 2015.- p. 217-223. ISBN 978-606-13-3082-9. Ulinici A. Unele strategii globale ale businessului internaţional.
  7. Materialele conferinţei internaţionale ştiinţifico-practice „Creşterea economică în condiţiile globalizării”, din 16 octombrie 2014, vol. 2. Ch.: INCE, 2014. - p.275-278. ISBN 978-9975-4185-1-5 Ulinici A. Transformarea relaţiilor economice internaţionale.

 Rezumatul tezei:

Economia unei țări nu poate exista fără a fi în legătură directă cu economiile altor țări, mai ales în ultima perioadă, când fenomenul globalizării a devenit uzual pentru întreaga omenire. O economie deschisă este o economie a țării integrată în economia mondială. Dezvoltarea economică și socială a Republicii Moldova este, în mare parte, determinată de relațiile comerciale, pe care le promovează țara noastră, atât pe plan intern, cât și pe cel extern. Din multitudinea relațiilor comerciale un rol deosebit de important revine țărilor din spațiul comunitar european. Semnarea Acordului de Asociere între Republica Moldova şi Uniunea European oferă întreprinderilor autohtone o nouă deschidere pentru dezvoltarea relațiilor comerciale la un nou nivel, amplificarea schimburilor comerciale, un nou cadru juridic pentru cooperare, de aceea este importantă eficientizarea managementului relațiilor economice internaționale, în primul rând, prin intermediul utilizării modalităților organizatorico-economice moderne.

În acest context, prezenta cercetare este oportună, include elemente ce pot fi integrate în noutate ştiinţifică. Problema ştiinţifică importantă soluţionată în teză rezidă în fundamentarea cadrului teoretico-metodologic al modalităților organizatorico-economice la nivel de întreprindere, de sector și național, care permite identificarea potențialului de export al sectorului agrar (în special a pieței de floarea soarelui), în vederea obținerii eficientizării managementului relaţiilor economice internaţionale atât în cadrul întreprinderilor,cât și la nivel național.

Conţinutul de bază al tezei se axează pe: sinteza bazelor teoretice şi evoluţia conceptuală și practică a managementului relațiilor economice internaționale; analiza principalelor aspecte metodologice ale modalităților organizatorico-economice, ce stau la dispoziția managementului în scopul eficientizării activității economice externe; analiza evoluţiei şi tendinţelor în dezvoltarea comerţului exterior al Republicii Moldova şi impactul implementării ALSAC; evaluarea potențialului întreprinderilor din domeniul comerțului cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat; elaborarea modelului de prognozare a dezvoltării sectorului agrar al Republicii Moldova în scopul identificării potențialului de export, precum și determinarea potențialului pieții locale de floarea soarelui; elaborarea recomandărilor privind perfecționarea managementului REI, în special în cadrul întreprinderilor din domeniul comerțului cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat.

Rezultatele ştiinţifice principale înaintate spre susţinere: a fost dezvoltată baza teoretico-metodologică a principalelor modalități organizatorico-economice destinate pentru eficientizarea managementului relaţiilor economice internaţionale; evaluat gradul de deschidere și de incluziune a economiei naționale în spațiul economic mondial prin stipularea oportunităților de dezvoltare a relațiilor comerciale ale Republicii Moldova în contextul Acordului de Asociere RM-UE; diagnosticat potențialul întreprinderilor din domeniul comerțului cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat; efectuată prognoza de dezvoltare a sectorului agricol în vederea stabilirii potențialului de export la nivel național; determinat, în baza modelului econometric, potențialul pieții locale de floarea soarelui în scopul determinării capacității sectorului de a exporta acest produs; recomandări privind îmbunătățirea managementului REI la întreprinderile din domeniul de activitate G46.21.


Conținutul tezei de doctor în științe economice

Rezumatul tezei de doctor în științe economice
xnxx xvideos porno gratis youporn porno tube rokettube porno porn porno izle